Dakwah Kristian

YUSUF Estes menyifatkan pengislamannya sebagai perkara yang paling berharga dalam hidupnya.


Untuk panduan bila berdakwah atau berdialog kepada orang Kristian, telah murtad atau ingin masuk Kristian,  Berdakwahlah dengan bijaksana, berdiplomasi dan jangan ada sebarang paksaan. Tanya mereka dan gunakan hujah dari bible (injil) untuk meyakinkan mereka bahawa bible itu sebenarnya bukan kitab suci tapi tulisan manusia dan banyak percanggahan. 

 1. Tanya mereka Jesus itu tuhan atau anak tuhan?
 2. Kalau Jesus itu Tuhan,:-
  1. Kalau Jesus dianggap Tuhan kerana boleh menghidupkan orang mati , Elisa (Ilyas) juga boleh menghidupkan orang mati [Raja-Raja 2 13:21] Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Malah Elisa lebih hebat kerana tulang beliau boleh menghidupkan orang mati 
  2. Kalau Jesus dianggap Tuhan kerana boleh menyembuhkan orang buta, Elisa (Ilyas) juga boleh menyembuhkan orang buta [Raja-Raja 2 6:17] Lalu berdoalah Elisa: “Ya TUHAN: Bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat.” Maka TUHAN membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. [Raja-Raja 2  6:20] Segera sesudah mereka sampai ke Samaria berkatalah Elisa: “Ya TUHAN, bukalah mata orang-orang ini, supaya mereka melihat.” Lalu TUHAN membuka mata mereka, sehingga mereka melihat, dan heran, mereka ada di tengah-tengah Samaria. 
  3. Kenapa Jesus (Tuhan) dibawa Iblis?
   1. [Lukas 4:5] Lalu Iblis membawa Yesus ke tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata Iblis menunjukkan kepada-Nya semua kerajaan di dunia. 
   2. [Matius 4:5] Kemudian daripada itu Iblis itu pun membawa Yesus ke negeri suci, lalu ditaruhnya Dia di atas bubungan Bait Allah,
  4. Kalau Jesus Tuhan, sepatutnya dia tidak berdosa, mengapa dia mintak ampun?[Matius 6:12] Dan ampunilah kiranya kepada kami segala kesalahan kami, seperti kami ini sudah mengampuni orang yang berkesalahan kepada kami. 
  5. Kalau Jesus tuhan kerana dia lahir tanpa bapa, bukan Jesus sahaja lahir tanpa bapa. (Malkisedik juga, malah tidak bersalasilah lagi)
   • [Ibrani 7:1] Adapun Malkisedik itu, yaitu raja di Salem dan imam Allah taala, yang sudah berjumpa dengan Ibrahim tatkala Ibrahim kembali daripada menewaskan raja-raja, lalu diberkatinya Ibrahim,
   • [Ibrani 7:2] kepadanyalah juga Ibrahim sudah memberi bahagian sepuluh esa. Makna Malkisedik itu jikalau diterjemahkan, pertama-tama artinya raja keadilan, kemudian pula raja di Salem, yaitu raja damai:
   • [Ibrani 7:3] Yang tiada berbapa, dan tiada beribu, dan tiada bersilsilah, dan tiada berawal atau berkesudahan hidupnya, melainkan ia diserupakan dengan Anak Allah, maka kekallah ia Imam selama-lamanya. 
  6. Patutkah Manusia merancang membunuh Tuhan? (Jesus) [Matius 27:1] Setelah hari siang, maka segala kepala imam dan orang tua-tua kaum pun berundinglah atas hal Yesus, supaya dibunuhkan Dia.
  7. Patutkan Tuhan (Jesus) berdukacita? [Matius 26:38] Kemudian kata Yesus kepada mereka itu, “Hati-Ku amat sangat berdukacita, hampir mati rasa-Ku; tinggallah kamu di sini dan berjagalah serta-Ku.” 
  8. Wajarkah Tuhan dilahirkan oleh manusia? [Lukas 2:11] Hari ini di kota Daud telah lahir Raja Penyelamatmu yaitu Kristus, Tuhan. 
  9. Wajarkah Tuhan tidak berkuasa?[Yahya (Yohanes) 5:30] Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diri-Ku sendiri; 
  10. Mustahil Tuhan menjadi utusan Tuhan[Yahya (Yohanes) 5:30] Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diri-Ku sendiri; Aku menghakimi sesuai dengan apa yang Aku dengar, dan penghakiman-Ku adil, sebab Aku tidak menuruti kehendak-Ku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus Aku.
  11. Mustahil Tuhan (Jesus) mengutuk makhluk (pohon) yang diciptakannya sendiri
   • [Matius 21:18] Pada pagi-pagi harinya, apabila Ia kembali ke negeri itu, Ia berasa lapar.
   • [Matius 21:19] Serta dipandang-Nya sepohon ara di sisi jalan, pergilah Ia ke situ, dan didapati-Nya satu apa pun tiada di pohon itu, melainkan daun sahaja. Lalu berkatalah Ia kepadanya, “Janganlah jadi buah daripadamu lagi selama-lamanya.” Maka dengan seketika itu juga layulah pohon ara itu.
  12. Wajarkah Tuhan digoda iblis , merasa lapar?
   • [Lukas 4:1 Yesus] dikuasai oleh Roh Allah pada waktu Ia meninggalkan Sungai Yordan. Roh Allah memimpin Dia ke padang gurun.
   • [Lukas 4:2] Di situ Ia dicobai oleh Iblis empat puluh hari lamanya. Sepanjang waktu itu, Ia tidak makan apa-apa. Jadi pada akhirnya Ia merasa lapar. 
  13. Wajarkah Tuhan diikat oleh manusia?
   • [Matius 27:1] Setelah hari siang, maka segala kepala imam dan orang tua-tua kaum pun berundinglah atas hal Yesus, supaya dibunuhkan Dia.
   • [Matius 27:2] Maka diikatnya Dia serta dibawa pergi, lalu diserahkannya kepada Pilatus, yaitu wakil pemerintah. 
  14. Wajarkah Tuhan disunat? [Lukas 2:21] Sesudah berumur delapan hari, anak itu disunat. Dan mereka menamakannya Yesus, nama yang diberikan malaikat kepada-Nya sebelum Ia dikandung ibu-Nya. 
 3. Kalau Jesus itu anak Tuhan…
  1. Hujah Kristian mengatakan Jesus anak tuhan [Matius 3:17] Maka suatu suara dari langit mengatakan, “Inilah Anak-Ku yang Kukasihi, kepada-Nya pun Aku berkenan.” [Lukas 4:41] Roh-roh jahat pun keluar dari banyak orang, sambil berteriak-teriak, “Engkaulah Anak Allah!” Tetapi Yesus membentak mereka dan tidak mengizinkan mereka berbicara, sebab mereka tahu bahwa Dialah Raja Penyelamat.
  2. TETAPI, kalau Jesus itu anak Tuhan, kenapa Jesus tidak tahu bila qiamat walaupun dia anak tuhan?
   • [Markus 13:31] Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan-Ku tidak akan berlalu.
   • [Markus 13:32] Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorangpun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan Anakpun tidak, hanya Bapa saja.”
  3. Kalau Jesus itu anak Tuhan, ramai lagi anak Tuhan yang lain
  • [Matius 5:9] Berbahagialah segala orang yang mendamaikan orang, karena mereka itu akan disebut anak-anak Allah.
  • [Matius 5:45] supaya kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga; karena Ia menerbitkan matahari-Nya bagi orang yang jahat dan yang baik, dan Ia menurunkan hujan ke atas orang yang benar dan yang tiada benar.
  • [Matius  7:21] Bukannya tiap-tiap orang yang menyeru Aku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga; hanyalah orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. 
  • [Keluaran 4:22] Maka engkau harus berkata kepada Firaun: Beginilah firman TUHAN: Israel ialah anak-Ku, anak-Ku yang sulung; 
 4. Betulkah Jesus itu anak tuhan? 

  1. Hujah Jesus Anak manusia (bukan anak tuhan)
   • [Matius 1:16] dan Yakub memperanakkan Yusuf, yaitu suami Maryam; ialah yang melahirkan Yesus, yang disebut Kristus.
   • [Matius 1:21] Maka ia akan beranakkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan Dia Yesus, karena Ialah yang akan melepaskan kaumnya daripada segala dosanya.” 
   • [Matius 16:27] Karena Anak manusia akan datang dengan kemuliaan Bapa-Nya beserta dengan segala malaekat-Nya; pada masa itu Ia akan membalas kepada tiap-tiap orang menurut perbuatannya.
   • [Matius 26:2] “Kamu memang mengetahui bahwa dua hari lagi akan ada hari raya Pasah, dan Anak manusia akan diserahkan, supaya Ia disalibkan.”
   • [Yohanes (Yahya) 3:13] Tidak ada seorangpun yang telah naik ke sorga, selain dari pada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia.

 5. Makna sebenar ANAK TUHAN. SUPAYA LEBIH JELAS, MAKNA ANAK ALLAH DALAM BAHASA IBRANI IALAH KEKASIH ALLAH ATAU MEREKA YANG TAATKAN PERINTAH ALLAH SEPERTI PARA NABI DAN RASUL. BAPA ITU DIPAKAI BUAT TUHAN. Sebagai contoh:-
  1. Daud Anak Allah yang sulung [Mazmur 89:27] Iapun akan memanggil akan Daku: Engkau juga Bapaku! Allahku dan gunung batu selamatku! 
  2. Yakub Anak Allah yang sulung. [Keluaran 4:23] Maka firman-Ku kepadamu: Biarkanlah anak-Ku itu pergi, supaya ia berbuat ibadat kepada-Ku; jikalau engganlah engkau memberi akan dia pergi, bahwa sesungguhnya Aku akan membunuh anakmu laki-laki yang sulung. [Keluaran 4:24] Kalakian, maka pada tengah jalan, dalam rumah wakaf, datanglah Tuhan atas Musa, hendak membunuh dia. 
  3. Erayim Anak Allah yang sulung [Yeremia 31:9] Maka mereka itu datang sambil menangis, dan Aku menghantar akan mereka itu sambil membujuk-bujuk; bahwa Allahku memimpin mereka itu menyusur sungai-sungai yang berair pada jalan yang rata, padanya tiada terantuk kakinya, karena Akulah bagi Israel akan bapa, dan Efrayim itulah anak-Ku yang sulung.
  4. [Matius 5:9] Berbahagialah segala orang yang mendamaikan orang, karena mereka itu akan disebut anak-anak Allah.  
 6. Jesus mengakui ALLAH itu tuhan yang esa, dia hanya utusan , anak manusia
  1. Jesus mengakui Allah Tuhan yang Esa, Jesus pesuruh Allah
   1. Perjanjian Lama (Old Testament)
    1. Yahya(Yohanes) 17:3 Inilah hidup yang kekal, yaitu supaya mereka itu mengenal Engkau, Allah yang Esa dan benar, dan Yesus Kristus yang telah Engkau suruhkan itu 
    2. [Ulangan 4:35] Maka kepadamulah ia itu ditunjuk, supaya diketahui olehmu bahwa Tuhan itulah Allah, dan kecuali Tuhan yang esa tiadalah yang lain lagi. 

    1. [Markus 12:29] Jawab Yesus: “Hukum yang terutama ialah: Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa.
    2. [Ulangan 4:39] Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah, bahwa Tuhanlah Allah yang di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain.
    3. [Ulangan 6:4] Dengarlah olehmu, hai Israel! sesungguhnya Hua, Allah kita, Hua itu esa adanya
    4. [Ulangan  6:14] Janganlah kamu mengikuti allah lain, dari antara allah bangsa-bangsa sekelilingmu 
   2. Perjanjian Baru (New Testament)
  2. Jesus hanya utusan
   1. [Yahya (Yohanes) 17:21] supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam Kita, supaya dunia percaya, bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. 
   2. [Yahya (Yohanes) 17:23] Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam Aku supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu, bahwa Engkau yang telah mengutus Aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi Aku.
   3. [Yahya (Yohanes)12:45] dan barangsiapa melihat Aku, ia melihat Dia, yang telah mengutus Aku. 
   4. Jesus menerima firman dari ALLAH, jadi Jesus bukan Tuhan, cuma utusan [Yahya (Yohanes) 17:8] Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepada-Ku telah Kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar, bahwa Aku datang dari pada-Mu, dan mereka percaya, bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. 
   5. Jesus bukan tuhan kerana dia mengatakan “Bapa lebih besar dari pada Aku” [Yahya (Yohanes) 14:28] Kamu telah mendengar, bahwa Aku telah berkata kepadamu: Aku pergi, tetapi Aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi Aku, kamu tentu akan bersukacita karena Aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar dari pada Aku
   6. Jesus mengakui dia tidak sama dengan Tuhan [Samuel ke 2 7:22] Sebab itu Engkau besar, ya Tuhan ALLAH, sebab tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami.
 7. Jesus penembus (pengampun) dosa, disalib untuk menebus dosa warisan?
  1. Hujah Jesus penembus (pengampun) dosa
   1. [Kisah Para Rasul 5:31] ialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanan-Nya menjadi Pemimpin dan Juruselamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. 
   2. [Lukas 2:8] Pada malam itu ada gembala-gembala yang sedang menjaga domba-dombanya di padang rumput di daerah itu.[Lukas 2:9] Tiba-tiba malaikat Tuhan menampakkan diri kepada mereka, dan cahaya terang dari Tuhan bersinar menerangi mereka, dan mereka sangat ketakutan.[Lukas 2:10] Tetapi malaikat itu berkata, “Jangan takut! Sebab saya datang membawa kabar baik untuk kalian–kabar yang sangat menggembirakan semua orang.
    Lukas 2:11 Hari ini di kota Daud telah lahir Raja Penyelamatmu yaitu Kristus, Tuhan.
  2. Namun Jesus hanya melepaskan dosa kaumnya sahaja
   1. [Matius 1:21] Maka ia akan beranakkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan Dia Yesus, karena Ialah yang akan melepaskan kaumnya daripada segala dosanya.”
   2. [Matius 15:24] Maka jawab Yesus, kata-Nya, “Tiadalah Aku disuruhkan kepada yang lain hanya kepada segala domba yang sesat dari antara bani Israel  
  3. Mengapa Jesus mintak tolong sedangkan dia tahu dia akan disalib?
   • [Matius 26:1] Setelah Yesus menyudahkan segala ucapan itu, maka bertuturlah pula Ia kepada murid-murid-Nya,
   • [Matius 26:2] “Kamu memang mengetahui bahwa dua hari lagi akan ada hari raya Pasah, dan Anak manusia akan diserahkan, supaya Ia disalibkan.” 
   • [Matius 27:46] Maka sekira-kira pukul tiga itu berserulah Yesus dengan suara yang nyaring, kata-Nya, “Eli, Eli, lama sabakhtani!” Artinya, “Ya Tuhan-Ku, ya Tuhan-Ku, apakah sebabnya Engkau meninggalkan Aku?” 
  4. Wajarkah orang yang disalib (yang terkutuk) menjadi pengampun dosa? [Galatia 3:13] Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis: “Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib!”
  5. Menurut Kristian, setiap manusia memikul dosa sejak dilahirkan.Tetapi bible/injil menjelaskan sebaliknya: – 
   1. Dosa ditanggung sendiri
    1. [Yehezkiel 18:20] Orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya.  
    2. [Roma 2 2:5] Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan.
    3. [Roma 2 2:6] Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, 
    4. [Matius 16:27] Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya diiringi malaikat-malaikat-Nya; pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. 
    5. [Korintus 5:10] Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat.
    6. Bayi pun masuk syurga, tiada dosa warisan [Matius 19:14] Tetapi kata Yesus, “Biarkanlah kanak-kanak itu, jangan dilarangkan mereka itu datang kepada-Ku, karena orang yang sama seperti inilah yang empunya kerajaan surga.” 
      

9. Kalau 3 dalam 1(Trinity) – Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Rohhulkudus.

 1. Hujah kristian Jesus bersatu dengan tuhan [Yahya(Yohanes) 10:30] Aku dan Bapa itu Satu adanya.” 
 2. Kalau bersatu kenapa tuhan tinggalkannya:- [Matius 27:46] Maka sekira-kira pukul tiga itu berserulah Yesus dengan suara yang nyaring, kata-Nya, “Eli, Eli, lama sabakhtani!” Artinya, “Ya Tuhan-Ku, ya Tuhan-Ku, apakah sebabnya Engkau meninggalkan Aku?” 
 3. Bukan setakat “3 dalam 1” tapi “12 dalam 1Mereka” (Sahabat Jesus yang 12) juga menjadi satu dengan tuhan. [Yahya (Yohanes) 17:23] Aku di dalam mereka itu, dan Engkau di dalam Aku, supaya mereka itu sempurna di dalam satu persekutuan; supaya isi dunia ini mengetahui bahwa Engkau yang menyuruh Aku serta mengasihi mereka itu sama seperti Engkau mengasihi Aku. 

10. Jikalau bible/injil itu kitab yang suci, mengapa terdapat percanggahan yang ketara, contohnya:-

 1. Kesaksian, benar atau tidak?
  1. [Yohanes (Yahya) 8:14] Jawab Yesus kepada mereka, kata-Nya: “Biarpun Aku bersaksi tentang diri-Ku sendiri, namun kesaksian-Ku itu benar, sebab Aku tahu, dari mana Aku datang dan ke mana Aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu, dari mana Aku datang dan ke mana Aku pergi.
  2. [Yohanes (Yahya)  5:31] Kalau Aku bersaksi tentang diri-Ku sendiri, maka kesaksian-Ku itu tidak benar;
  3. John 8:14Though I bear record of myself, [yet] my record is true:
  4. John 5:31If I bear witness of myself, my witness is not true 
 2. Tuhan dilihat – 1.Hanya Jesus, 2. Ibrahim juga
  • [Yohanes (Yahya) 1:18] Tidak seorangpun yang pernah melihat Allah; tetapi Anak Tunggal Allah, yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakan-Nya.
  • [Kejadian 18:1] Kemudian TUHAN menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. 
 3. Yoram vs Hadoram
  1. [Samuel 2 8:9] Ketika didengar Tou, raja Hamat, bahwa Daud telah memukul kalah seluruh tentara Hadadezer,
   [8:10] maka Tou mengutus Yoram, anaknya, kepada raja Daud untuk menyampaikan salam dan mengucapkan selamat kepadanya, karena ia telah berperang melawan Hadadezer dan memukul dia kalah, sebab Hadadezer sering memerangi Tou. Dan Yoram membawa barang-barang perak, emas dan tembaga.
  2. [Tawarikh 1 18:9] Ketika didengar Tou, raja Hamat, bahwa Daud telah memukul kalah seluruh tentara Hadadezer, raja Zoba,[18:10] maka ia mengutus Hadoram, anaknya, kepada raja Daud untuk menyampaikan salam dan mengucapkan selamat kepadanya, karena ia telah berperang melawan Hadadezer dan memukul dia kalah, sebab Hadadezer sering memerangi Tou. Dan Hadoram membawa pelbagai barang-barang emas, perak dan tembaga. 
 4. Betah & Berotai vs Tibhat dan Kun
  1. [Samuel 8:8] Dan dari Betah dan dari Berotai, yaitu kota-kotanya Hadadezer, raja Daud mengangkut amat banyak tembaga.
  2. [Tawarikh 118:8] Dan dari Tibhat dan dari Kun, yaitu kota-kotanya Hadadezer, Daud mengangkut amat banyak tembaga; dari padanya Salomo membuat “laut” tembaga, tiang-tiang dan perlengkapan tembaga. 
 5. Umur Ahazia – 22 tahun vs 42 tahun
  1. [Raja-Raja 2 8:26] Ia berumur dua puluh dua tahun pada waktu ia menjadi raja dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalya, cucu Omri raja Israel.
  2. [Tarawikh 2 22:2] Ahazia berumur empat puluh dua tahun pada waktu ia menjadi raja dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalya, cucu Omri.
 6. Tuhan atau iblis yang mengajak Daud?
  1. [Samuel 2 24:1] Bangkitlah pula murka TUHAN terhadap orang Israel; Ia menghasut Daud melawan mereka, firman-Nya: “Pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda.”  
  2. [Tawarikh 1 21:1] Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel.

466 comments on “Dakwah Kristian

 1. Jos Budiman says:

  Tulisan diatas sungguh2 membuat saya tertawa. Saya dulu sebagai muslim Indonesia memang diajarkan demikian untuk menyanggah ajaran Kristen, tanpa mempelajarai secara mendalam makna dari Anak Allah, Konsep Trinitas dll. Para ulama Islam biasanya mencoba mengambil ayat Bible secara sepenggal-sepenggal dan menafsirkannya dengan memakai kacamata Islam.

  Istilah Anak Allah/Putra Allah/Son of God itu methaphor, bukan berarti Allah punya anak seperti hasil perkawinan (ayah dan ibu). Dalam bahasa Indonesia/Melayu ada istilah “anak tangga”, bukan berarti tangga punya anak, bukan? anak setan, bukan berarti setan punya anak.

  Yesus disebut Anak Allah, karena dia lahir dari benih Allah (Roh Kudus) yaitu Roh Allah sendiri yang membuat Mariam (ibu Yesus sebagai manusia biasa) mengandung dan melahirkan Yesus sebagai manusia sempurna (tanpa dosa). Yesus datang sebagai God Incarnate, dia sendiri merepresentasikan Allah (yang tidak kelihatan) yang masuk kedalam ciptaannya. For God so love the world as such that he sent His only Son (Yesus) so that whoever believe in Him should not perish, but has eternal life. Karena Allah begitu mengasihi ciptaannya (the whole world) termasuk Muslim, Budhis, Hindus dll, sehingga Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia (he entered his created order) untuk menyelamatkan manusia yang berdosa yang telah berpaling dari jalan yang ditunjukkannya.

  Yesus atau Isa adalah jalan lurus (shiratol mustaqin) spt yang ditulis di Al Quran sendiri, dan dia tidak pernah berdosa.
  Yesus 100% manusia, dan 100% Allah., dia adalah Allah yang menjelma menjadi Manusia yang oleh Bible dikatakan sebagai dia adalah Firman Allah yg hidup (Yohanes 1). Dia adalah Firman (Kalimahtuhu Allah) yang pernah hidup 2000 tahun lalu yang turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia yang percaya kepadanya (tentu tanpa paksaan). Kalau dalam Islam, Al Quran (sebagai BUKU)diyakini sebagai Firman Allah yang turun dari Allah sendiri dan disalurkan melalui Muhammad maka didalam Kristian, Yesus (sebagai PRIBADI/PERSON) diyakini sebagai Firman Allah yang HIDUP yang turun dari Allah sendiri dan dilahirkan sebagai manusia (jadi bukan BUKU) melalui Mariam.

  Jadi Paralelism nya adalah YESUS = FIRMAN ALLAH (dalam Kristian)
  QURAN = FIRMAN ALLAH (dalam Islam).

  Didalam Kristian, Mariam (anak dara yang murni) =sebagai instrument/melahirkan Putra Allah yang adalah Firman Allah sendiri tanpa campur tangan manusia (bukan dibenihi oleh Yusuf suaminya/implying non-human intervention) untuk turun ke bumi. father) menyelamatkan umat manusia kembali ke jalan Allah.

  Di dalam Islam, Muhammad (yang buta huruf, purely illeterate/implying non-human intervention) = sebagai instrument/membawa QURAN (Firman Allah) untuk turun ke bumi untuk membimbing manusia kembali ke jalan Allah.

  Jadi paralelism nya adalah : bandingkan kedudukan Yesus (didalam Kristen sebagai PRIBADI/PERSON) dengan Al Quran (di dalam Islam sebagi BUKU) yang adalah Firman Allah.
  Bandingkan kedudukan Mariam (didalam Kristen) dengan Muhammad (didalam Islam), keduanya sebagai mediator yang menghantar Firman Allah ke dunia.

  Didalam Kristen : Yesus diimani sebagai Firman Allah yang Hidup (the Living WORD OF GOD) yang menuntun manusia kembali ke Jalan Allah. Karena itu Yesus berkata : AKULAH JALAN, KESELAMATAN DAN HIDUP, TIDAK ADA SEORANG PUN SAMPAI KEPADA ALLAH KECUALI MELALUI AKU.
  Tidak ada seorang nabipun yang berani mengatakan Akulah JALAN, Akulah Kehidupan, dan Akulah Kebenaran, I AM THE WAY, THE LIFE AND THE TRUTH.

  Jadi orang Kristen mengimani, apa yang Yesus katakan sama dengan apa yang ALLAH katakan, karena HE REPRESENTS GOD HIMSELF.

  Didalam Islam : Al Quran diimani sebagai Firman Allah yang menuntun umat manusia ke jalan Allah. Umat Islam percaya apa yang dikatakan Quran itu adalah Allah sendiri yang berkata (bukan Muhammad) karena Muhamad hanya sebagai mediator (the purely messanger=”pembawa” berita itu sendiri. Sama halnya seperti orang Kristen percaya Maria (sebagai mediator=ibunda yang melahirkan FIRMAN YG HIDUP ( yaitu JESUS= THE WORD OF GOD HIMSELF=KALIMATUHU ALLAH) yang adalah Shiratol Mustaqin (jalan yang lurus/ I AM THE WAY, THE RIGHT WAY, AND THE LIFE).

  Bagaimana kedudukan Injil? Injil itu hanya catatan kesaksian peristiwa (kejadian-kejadian=evidences) dari Firman Hidup (YESUS) yang pernah hadir di bumi yang ditulis oleh mereka yang mengalamainya selama YEsus (Sang Firman = the LIVING WORD) berada dibumi.

  Jadi kedudukan the Bible itu mungkin mirip dengan kedudukan HADITS dalam Islam, yakni buku yang mencatat peristiwa disampaikannya Al Quran ke bumi.

  Jadi untuk paralelism perbandingan, jangan pernah membandingkan Yesus dengan Muhammad. Bandingkan Yesus (Sang Firman) yg adalah Allah (yang tak terbatas= unlimited) yg masuk menjadi terbatas sebagai manusia (terbatas=limited) dengan Al Quran (yang diyakini umat Islam sebagai Sang Firman Allah sendiri.

  Kedudukan Muhammad sebagai “messanger”/pembawa berita Firman Allah (manusia biasa) adalah setara dengan kedudukan Mariam sebagai “ibunda” (manusia biasa) yang menghantar Firman HIDUP (YESUS) ke bumi.

  Pertanyaannya sekarang : apakah benar Al Quran itu FIRMAN ALLAH?
  APAkah benar Al Quran itu tidak ada campur tangan manusia (purely non human intervention).

  • imam mahdi says:

   bahlul ente dah murtad so tau lagi. coba kalo ente paham tuh bener2 Al-Quran gak bakal ente murtad. apa ente murtad gara2 doku “whatever your Idiota”

  • afiq_dna says:

   Jos Budiman, sessungguhnya kamu telah terpesong dari landasan sebenar yang telah ditetapkan allah…
   kembalilah ke jalan yang benar sesungguhnya kamu telah sesat..

  • angel says:

   Malaysia …

   loe klo punya otak ma mulut diem aja
   jgn menghakimi orang lain
   klo loe aja bakal dihakimi di akhir zaman !!!

   jgn sok seakan tahu tentang kristian
   klo loe gk bener2 tahu

   yg loe tahu cm bagian luarnya aja
   kami tidak pernah
   merusak ajaran islam
   dan kami menghargai agama islam
   sebagai agama yang baik

   jadi tak usahlah kamu
   mencuci otak orang lain
   dengan ajaran sesatmu ini

   malaysia tak berhak campuri
   kristiani karena kalian tak kenal
   dan tak tahu siapa Tuhan / Jesus itu

   hidup akan lebih indah kalau
   qta bisa jalan beriringan
   saling menghargai
   saya yang katolik menghargai kalian
   yang non katolik
   dan saya cuma pinta jangan rusak nama baik katolik ataupun kristiani
   kalau kalian tidak kenal apa dan bagaimana ajaran kami

   bertobatlah …

  • edi says:

   tiada tuhan selain ALLAH dan Muhammad itu pesuruhNYA…….

  • Sadrakh says:

   Setuju banget sama FAKTA yang di kasi om jos ..
   Anda smua sebagai orang2 islam TIDAK MENGERTI apa arti dari alkitab,kami.
   Kalian tidak mengerti apa arti dari TRINITAS ..
   Kalian tidak mengerti apa arti KETUHANAN yang sebenarnya..
   Sekarang kalau saya balik pada anda semua apa yang mendasari anda sholat 5 waktu ??
   Nabi Muhammad SAW siapakah beliau ??
   Kenapa di setiap doa anda selalu ada nama nabi Muhammad ??
   Saya mau tanya lagi coba anda cari di quran nama nabi ISA serta faktanya sapa NABI atau TUHAN yang akan datang pada akhir dunia ini?? Muhammad ?? saya rasa tidak ..
   Dan satu lagi kami sebagai orang kristen TIDAK di ajarkan menjadi TERORIS yang kami tau kami di ajari MENCINTAI sesama bukan MEMBUNUH sesama..
   Maaf saya terlalu vulgar berbicara di sini bukan karena kami ingin mengadakan perang tapi karena kami PERDULI pada anda anda sekalian yang bersikap LETTERLEK (Patokan buku) yang mana belum tentu anda mengerti arti AL QURAN itu sendiri ..
   So,kalau jadi orang islam jangan baca ayat setengah setengah kalau gag mau ujungnya nanti jadi TERORIS DAN SALAH JALAN ..
   Terimakasih Tuhan memberkati..

  • sam says:

   jesus adalh nabi sebagai mna nabi mhammad…….nabi mhammad adalh mnusia….sama juga dgn jesus….dan tuhan kta 1…….dan kta adalh ank tuha

  • villaboy says:

   umat islam atau kristian marahkah,
   kenapa perlu emosi,apa yg kena
   diutamakan apabila Allah marah,murka dan tak ampunkan kita
   inilah sepatutnya kita jaga dan khuatirkan,kerna syurga,utk yg faham dan taat perintahnya,neraka pula utk yg tersesat kefahamanya keliru mana satu akidah yg lurus. ikuti landasan Allah melalui rasul utusannya,keduanya di sediakannya utk manusia dan jin,mintalah petunjuk andai masih kelru…jgn sekali syirik padanya,syirik maknanya bertuhankan selain Allah.. satu surah al ikhlas dlm al Quran firman Allah mahfumnya..
   “Katakan Allah itu esa,hanya Allah tempat meminta,tiada ia beranak dan diperanakan.juga tiada sesuatupun yg setanding denganya”.
   Andaikata saya hidup empat zaman al kitab diturunkan,maka saya pasti akan menjadi pengikut ahli kitab,
   1,Al kitab zabur saya akan ikut syariat nabi daud or david
   2,Taurat musa or moses saya akui ikut ajaran
   3,injil nabi Isa or jesus akan aku ikuti ajarannya.
   4.zaman nabi Muhammad merupakan rasul terakhir,akhir zaman,hingga kiamat,pasti aku ikut ajarannya,kerna aku hamba Allah yg sejati…apakah kata anda?utk pengetahuan Islam itu Allah yang menamakannya dan redha ianya sebagai agama utk seluruh hambanya samaada golongan manusia dan jin..Allahu alam…andai saya silap sila betulkan dgn bukti,andai saya betul,ingatlah kata pepatah hendak seribu daya tak nak apa dalilnya…ikhlas by fikir umat sabah bukan negeri singkatan nama Saya A bin A.H

  • kontolyesus says:

   Yesus kristus minum spirtus keselek MAMPUS, uda ganti aja patung tuhanmu yg disalib jadi patung yesuslgi minum spirtus KESELEK MAMPUS,

  • Amiruddin Ibrahim says:

   Bg 1 ayat dlm bible yg yesus mengaku dia tuhan dan yesus minta manusia menyembahnya…

 2. sulaiman says:

  Biarkan quran sendiri yang menjawabnya:-

  An-Nisa [82] Patutkah mereka (bersikap demikian), tidak mahu memikirkan isi Al-Quran? Kalaulah Al-Quran itu (datangnya) bukan dari sisi Allah, nescaya mereka akan dapati perselisihan yang banyak di dalamnya.

  Kami telah buktikan bible banyak perselisihan. Buktikan Quran itu ada perselisihan.

  • vee says:

   Dear author&all muslims;
   we come in peace.
   kita tidak pernah mengutuk Islam
   sampai begini. Kami tidak pernah
   menyiasat apatah lagi mengkaji Quran.
   Umat Kristian tidak pernah menunjukkan
   kemarahan malah Umat Kristian berdoa
   agar kamu diampunkan. Believe it,
   Mukjizat itu nyata. Kenapa kamu
   tidak terima kami sebagai anak Tuhan
   dan juga sebagai UMAT KRISTIAN?
   We never judge your religion.
   Tetapi Kristian kini semakin nekad,
   perbuatan Umat Islam yang sering mengutuk
   dan menyiasat ini hanya akan menjejaskan
   perpaduan N.Malaysia yang berbilang kaum ini.
   Saya sebagai umat Kristian sendiri tidak
   boleh terima apa yang kamu kritik agama kami.
   Apa yang kamu tdk boleh terima??
   For heaven sake,what is actually are we doing?
   we’re arguing about our own religion.
   Kita punya agam masing2. Kita punya Hal la.
   I worship my God. u worship urs. Enoughsaid.
   Why make it harder when we can
   make it as simple as that.
   Think very very wisely.

   Tuhan berkati kamu semua. ❤

  • aan dk says:

   nabi Yahya mengatakan;”pada mulanya adalah Firman,Firman itu bersama sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah,dan Firman itu telah nuzul menjadi Manusia dan diam di antara kita”, yang di sebut IMANUEL, Dialah Yesus yang saudara kenal dengan Isa itu, jadi Yesus/Isa adalah Allah sendiri yang telah menyatakan diriNya di tengah2 umatNya,mengapa kok Dia mau turun ke dunia diam diantara kita sekalipun Dia adalah suci,itu oleh karena begitu besar kasihNya kepada kita semua dan supaya setiap orang yang percaya kepadaNya tidak binasa tetapi beroleh kehidupan yang kekal. bukankah dengan demikian kita menjadi orang yang berbahagia karena Allah mau tinggal bersama2 dengan kita,dan kita bisa melihat Allah secara visual???

   • Beton says:

    Itu AYAT PALSU dari YOHANES 1:1 dan boleh NYONTEK atau MENIRU dari Hymne PLATONIS …….. ting tong ? Yohanes adalah pembual dalam karangan bible nya ! Carilah info sendiri melalui mbak Google dan jangan asal TELAN kata kata dari para pastor dan paderi tanpa mempelajarinya …. sukses !

 3. sulaiman says:

  Jesus = utusan Allah, bukan firman Allah

  Jesus mungkin bible bergerak sepertimana Muhammad itu Quran bergerak.

  Jesus anak tuhan dalam bahasa ibrani bererti Rasul tuhan.

  Cuma tugas Yesus sebagai rasul sudah expired, sudah ditamatkan perkhidmatannya, Jesus hanya untuk bangsa Israel. Muhammad utusan terakhir untuk semua bangsa. Muhammad kekal relevan sehingga sekarang.

  Apa yang kamu boleh belajar dari Jesus. Jesus tidak berkahwin. Muhammad berkahwin, berniaga, memerintah Negara, mendidik.

  Begitu juga injil dan taurat, isi kandungannya sudah luput. Bible yang ada sekarang banyak sekali perselisihan sudah ditokok tambah mengikut nafsu paderi-paderi.

  Bible tidak sama dengan hadis. Hadis datang dari Nabi Muhammad yang maksum. Bible dating dari manusia biasa, paderi bukan dari Yesus.

  Muhammad tidak sama dengan Mariam. Mariam itu ibu kepada Yesus, utusan Allah.Muhammad utusan Allah sama seperti Yesus. Ibu Muhammad ialah Aminah. Aminah = Maryam, Muhammad= Yesus.

 4. irwan007 says:

  btul tu kata saudara sulaiman..
  trma kasih krana mgmbl masa untuk menerangkan perkara yg penting ini..supaya orang yang jahil ttng islam fhm agama islam adlah benar.

 5. Hamba Allah (MUNS) says:

  kepada saudara Jos Budiman, saya sememangnya cukup kecewa dengan kenyataan saudara.
  Firman Allah SWT itu disampaikan oleh Malaikat Jibril a.s melalui nabi muhammad SAW. Dan ketika baginda nabi sedang bersabda, para sahabat yang sedang mendengar, mereka menulis pada apa-apa benda sebagai alat untuk menulis. oleh penting kerana jika manusia hanya menghafalnya, sudah pasti ia boleh terlupa dan begitu juga dengan sumbernya, tetapi jika dituliskan, maka Insya Allah ia akan terpelihara keaslianya. disini ingin saya bertanya kepada saudara Jos budiman, kamu menulis kandungan kitabmu iaitu “AKULAH JALAN, KESELAMATAN DAN HIDUP, TIDAK ADA SEORANG PUN SAMPAI KEPADA ALLAH KECUALI MELALUI AKU” pada tafsiran saya kamu telah tersilap. sebenarnya apa yang diinginkan oleh Isa disini adalah dia berkehendakan kamu mengikut ajaran yang dibawanya tetapi bukannya menyembahnya. malahan dia sendiri pernah berkata “sembahlah tuhanmu (ALLAH SWT)”. dan dia sendiri pernah mengakui kehadiran seorang nabi akhir zaman (Muhammad SAW) maka kamu patut untuk mengikutinya. sesungguhnya ISLAM ITU adalah AGAMA YANG BENAR. Its up to you what is the true ways of living for your religion. Fikir2lah brader!!!

  • steven says:

   islam,Kristen whatever lah agamanya cm buatan manusia. So jangan terlalu ingat agama/ ajaran sampe lupa Tuhannya.

   • steven says:

    Standartnya apa yg membuat Islam pasti benar? APakah hanya pemikiran kau saja? atau dr kitabmu? atau dari mana? i’m Indonesian 🙂

   • Beton says:

    Steven, jangan bicara GEGABAH kalau tidak tahu apa isi Bible dan Al Quran, yang jelas tertulis dalam Quran bahwa ayat ayat yang diwahyukan kepada Muhammad melalui malaikan Jibril ( Gabriel ) memakan waktu 23 tahun dan ada confirmasi dari Allah sendiri yang akan menjaga kitab ini ! Kalau Bible hanya disampaikan oleh nabi Isa selama 3 tahun saja dan menurut penyelidikan para Bible Scholars ( Ahli Bible ) ternyata yang benar benar ucapan Yesus itu hanya 12 persen ……… lainnya dibuat oleh pengarang pengarang Bible yaitu Matius, Yohanes, Lukas dan Markus, Paulus dengan 14 bendels surat suratnya dimana dia tidak pernah kenal sama Yesus, 1 bendel surat surat dari Yakobus, 2 bendel surat surat dari Petrus, 3 bendel surat surat dari Yohanes, 1 bendel surat surat dari Yudas, bendelan wahyu wahyu karangan Yohanes, ……… kalian tahu apa tidak, Biblenya orang Katolik terdiri dari 73 bendel buku buku sedang Biblenya orang Protestann hanya terdiri dari 66 bendels kitab kitab …………… !

 6. Hamba Allah (MUNS) says:

  Ingatlah bahawasanya Allah telah berfirman: “Barangsiapa memilih agama selain islam, Dia akan ditempatkan di dalam neraka selamanya”.

  Jos Budiman, Selamanya di Akhirat bukan ada tahun! BUkan 100 tahun, bukan 1000 tahun dan bukan 1 billion tahun tetapi tidak ada penghujungnya.

  Di akhirat nanti, Jos Budiman akan meronta-ronta bersama orang – orang kafir di dalam neraka dan merayu kepada Allah supaya di kembalikan di bumi untuk memeluk agama Islam. Saudara belum terlewat untuk kembali kepada Agama Allah S.W.T. Saudara belum mampus lagi sebab mungkin Allah masih memberikan peluang kepada anda untuk bertaubat.

  Sesungguhnya di akhirat nanti, Nabi Isa akan malu kepada Allah di sebabkan orang selepasnya mengambilnya sebagai anak tuhan dan Allah akan berfirman di akhirat nanti kepada Isa:

  “Adakah engkau menyuruh Umatmu mengambil Dirimu sebagai tuhan?

  Nabi Isa akan menjawab bahawasanya dia hanya menjalankan tugasnya yang telah diamanahkan kepadanya dan dia tidak pernah menyuruh umatnya mengambilnya sebagai yang patut disembah.

  Wahai En Jos Budiman. Kenapa Kristian itu dikira kafir sekarang? Ini jawapannnya:
  1. Penganut kristian tidak menyembah Allah sebagaimana yang disebut dalam Bible tetapi menyembah tuhan matahari…Mereka mendakwa nabi Isa adalah anak tuhan matahari.

  2. Segala yang terkandung dalam bible sudah dipesongkan semata-mata untuk menyebarkan agama kristian agar ia diterima ramai? Allah sudah menyatakan bahwasanya Quran akan terpelihara sehingga hari kiamat.

  3. Kenapa bodoh sangat tak boleh terfikir nak anut agama yang benar? akal tak de ke? mungkin saudara JOs Budiman dan Orang-orang kafir (bukan Islam) sudah tertukar otak saudara semua dengan Lembu…Lembu dan binatang pun menganut agama Islam. Akal tak ke? Tentu guru saudara sudah maklumkan kepada saudara tentang semua makhluk di dunia ini.

  Binatang/haiwan bersyukur kerana tidak dijadikan sebagai khalifah(manusia) oleh Allah kerana tidak perlu dihisab di akhirat nanti. Namun manusia Lebih beruntung sekiranya dia beramal dengan baik mengikut apa yang ditetapkan oleh ilahi….

  KEMBALILAH KEPADA ALLAH!!!! INGATLAH SEBELUM ANDA DITANYA:

  1. SIAPA TUHAN KAMU?

  2. APA AGAMAMU?

  3. SIAPA IMAM PEMIMPINMU?

  4. APA KIBLATMU?

  5. SIAPA SAUDARAMU?

  Ingatlah sekiranya anda berdakwah kepada Islam nescaya anda akan selamat kerana orang kafir yang menganut agama Islam atas usaha anda akan merayu kepada Allah diakhirat nanti dan sekiranya anda berdakwah dan mengkafirkan orang lain, nescaya anda akan menerima balasan yang lebih buruk kerana Orang yang telah dikafirkan oleh anda akan merayu kepada allah supaya menghukum anda. dan semua mata menuding kepada Allah. Ingatlah seksaan allah itu tidak terhingga sakit dan pedihnya….Nak rasa matila dulu…Itupun kalau anda dihidupkan kembali….:D

  • dyansyah says:

   muhammad yahya adalah pendeta yg masuk islam…. cari di you tube…!!!!!

   dia bongkar rahasia gereja,,,,!!!!!!!

   ternyata ketika pendeta ceramah jemaat nya tidak boleh bertanya atau membantah…!!!!!!

   kitab kalian berubah-ubah,, perjanian baru,, perjanjian lama,,, dari situ kita sudah tau bahwa ayat kalian sudah di rubah”..!!!!!

  • steven says:

   Buset ngeri amat jadi klo selain agama ISlam gaq ada yg masuk surga donk?

   • aan dk says:

    apakah dengan menyebut orang lain kafir akan membawa saudara masuk surga??? begitukah ajaran yang benar???

 7. LaNgItBiRu says:

  Jos Budiman… salam hormat.

  telah saudara tuliskan…Didalam Kristen : Yesus diimani sebagai Firman Allah yang Hidup (the Living WORD OF GOD) yang menuntun manusia kembali ke Jalan Allah…Jelas bukan bahawa Jesus mau manusia kembali kepada Jalan Allah melalui ajarannya (the Living WORD OF GOD) tetapi bukan untuk menyembahnya sebagai Tuhan, menjadikannya sebahagian daripada Tuhan, Mengimaninya sebagai Tuhan, menjadikannya salah satu daripada peribadi Tuhan (selain yang 2 lagi iaitu Bapa dan Roh kudus) seperti amalan agama kristian pada masa kini.
  Karena itu Yesus berkata : AKULAH JALAN, KESELAMATAN DAN HIDUP, TIDAK ADA SEORANG PUN SAMPAI KEPADA ALLAH KECUALI MELALUI AKU. ( jelas di sini bahawa Jesus itu adalah nabi yang membawa ajaran untuk menyampaikan manusia kepada Tuhan yang ESA. Jesus menyeru kepada semua umat manusia agar mengikuti perintah Tuhan yang telah disampaikan melaluinya (Jesus) dan bukan untuk menyembahnya (Jesus) untuk sampai kepada Allah Yang Maha Esa (bukan jesus). Dengan mengikuti AJARAN Jesus (perintah Allah yang Esa) maka manusia akan mematuhi Tuhan yang satu (bukan Jesus). Jesus sendiri telah menyeru agar manusia menyembah Tuhannya iaitu ALLAH YANG MAHA ESA yang turut menjadi Tuhannya (TUHAN bagi Jesus).Jesus bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, bukan peribadi Tuhan tetapi utusan Tuhan untuk manusia (mengajar manusia) tentang ilmu Tuhan.
  Saudara menulis lagi….
  Tidak ada seorang nabipun yang berani mengatakan Akulah JALAN, Akulah Kehidupan, dan Akulah Kebenaran, I AM THE WAY, THE LIFE AND THE TRUTH ….(yes but not God!!!!)….Jesus memang benar andai mengatakan demikian “He is THE WAY, THE LIFE AND THE TRUTH” kerana Jesus BUKAN TUHAN. Jesus hanyalah Nabi Allah yang diperintahkan untuk menyampaikan Firman Allah kepada manusia. Nabi yang diberi keistimewaan mukjizat seperti nabi2 lain.Keistimewaan(mukjizat) ini adalah bukti kekuasaan Allah namun mereka bukan Allah. Allah SWT hanya Satu!…Tidak makan minum, tidak tidur dan tidak diperanakkan seperti manusia lain.Allah Maha Kaya dengan sifat-sifatnya, Maha Mendengar, Maha Bijaksana, Maha Mengetahui, Maha Penyayang, Maha Pemurah, MahaPengasih, Maha Adil…..Sesungguhnya segala sifat dan zat Allah tidak mampu dilagkaui oleh pemikiran manusia yang terhad. Syurga dan Neraka tidak kita mampu membayangkan bagaiman…inikan pula Allah Yang Maha Kuasa pencipta semua itu. Nabi Isa (Jesus) adalah manusia biasa seperti Nabi2 lain. Pada masa kenabiannya..Allah menyeru manusia megikuti ajarannya…namun selepas itu Allah telah megutus seorang lagi Nabi (Nabi terakhir)iaitu Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW inilah yang Allah perintahkan untuk menyampaikan AGAMA ISLAM iaitu agama terakhir untuk umat manusia bahkan satu-satunya agama yang diterima oleh ALLAH. Agama Islam yang sungguh sempurna dan lengkap untuk menuju ke alam akhirat yang bahagia.

  umat kristian mengakui Jesus (Nabi Isa) sebagai penyelamat umat. Memang benar…jika manusia itu mengikuti ajarannya (firman Allah) pada masa kenabiannya beribu tahun dahulu…tetapi bukan sebagai penebus dosa umat! (penyelamat bermaksud..manusia akan selamat jika mengikuti firman Allah yang disammpaikan melalui nabiNya Jesus). “Penebus dosa umat” pula seolah-olah Jesus terpaksa memikul dosa semua manusia di dunia ini agar manusia selamat di akhirat nanti. Layakkah Tuhan (kepercayaan kristian) memikul dosa manusia (termasuklah dosa orang yeng telah mensalibkan Jesus ( yang di salib sebenarnya bukan Nabi Isa tetapi paderi yang memburu Nabi Isa tetapi telah ditukarkan wajahnya menyerupai Nabi Isa Oleh Allah)???? Jesus (dianggap tuhan oleh kristian) bertanggungjawab atas segala dosa manusia (kalau begitu umat kristian berbuat jahat pun tak apa kerna dosa2 mereka telah ditebus terlebih dahulu oleh Jesus.neraka tidak akan berpenghuni kerana semua manusia masuk syurga bukan?) . Sesungguhnya Allah tidak akan menciptakan sesuatu itu melainkan ada hikmah yang besar. Hidup di dunai ini…apa sahaja yang kita lakukan kitalah yang patut menanggungnya..kita buat salah kita yang perlu minta ampun pada Tuhan kerana yang kita langgar adaalah perintah Allah (siapa makan dialah yang akan merasa kenyang). Bukannnya meminta ampun pada manusia iaitu paderi di gereja, bukan paderi yang menetapkan peraturan tetapi Tuhan. Nabi pun tidak sanggup mengampuni manusia inikan pula kita manusia biasa. Hanya Allah yang memberi perintah dan memberi pengampunan seandainya kita melanggarnya serta memberi ganjaran andai kita menurutinya..Sesungguhnya Islam adalah agama terakhir diterima Allah. Renungkanlah….

  • yusri muhammad says:

   Muhammad bunuh ramai orang Yahudi dan halau kehabis-habisan dari tanah timur tengah dan memberi tempoh untuk keluar dari madinah dan mekah…bunuh orang yahudi yang lalu ke madinah hendak pergi belah utara dan rampas harta serta agih kepada para sahabat…Yesus tidak pernah membunuh ia menunjuk kasih sayang terhadap orang kafir seperti islam. Yesus bangkit dari kematian dan angkat ke syurga dan muhammad mati di sisi Aisyah kubur masih di madinah rumah Aisyah sekarang ialah masjid Nabawi.

 8. Iqbal says:

  hmm.. Kalo bisa menjelaskan Yesus di Alkitab dituliskan, mengapa ia ketakutan,merasa lapar dan disalib padahal kalo dia tuhan dia punya kuasa sendiri atau kekuatan yang dpat menolong dirinya? MENGAPA IA TIDAK MENGGUNAKANYA, MENGAPA??? Yesus turun ke dunia lahir menjadi manusia bahkan sama seperti manusia, ia ingin menjadi contoh menjadi teladan bagi umatnya agar mengikuti ajaranya.Dengan menjadi sama dengan manusia maka apa yang diajarkan bukan omong kosong belaka karna ia pun mengalami hal yang sama. Ia disalib,seblm mati ia pun ketakutan, dalam hal ini ia ingin menunjukan bahwa Ia rela mati dikayu salib demi menebus dosa umatnya. Jadi kita manusia dapat lebih menerima akan ajarannya dan mengaplikasikan pada kehidupan sehari-hari, sama seperti Ia pada waktu menjadi manusia.Dikala Ia mengalami Kesusahan Ia memanggil bapanya.Begitupun kita manusia yang meminda pertolongan padaNya. Kalo Ia menggunakan Kuasanya dan Kekuatannya,ngapain Ia turun ke bumi dan menjadi manusia,kontrol aja dari surga. Tetapi ia ingin menunjukan pada umatnya Akupun jg bisa jadi manusia dan mengalami yang engkau alami,apapun cobaan yang Kuhadapi seperti layaknya aku manusia.Aku lalui itu dengan Firman Tuhan. yaitu Kasih.. Dia memang menjadi manusia tetapi Ia tidak pernah berbuat dosa itu bedanya,dan Ia mengajarkan kasih pada sesama . Bukan mencuri trus dipotong tangannya seperti aturan pada salah satu kitab suci.

  • ag says:

   biar saya jelaskan..yesus telah datang ke dunia kerana ingin menyelamatkan manusia yang berdosa..dia tidak menggunakan kekuatannya semasa di kayu salib kerana Tuhan inginkan sifat NYA yang rendah diri di teladani oleh umat manusiaNYa..sememangnya TUhan boleh saja menyelamatkan nyawanya semasa diseksa tetapi,oleh kerana kasihnya terhadap umatnya di bumi yang fana ini,dia sanggup menggadaikan nyawanya.satu lagi.. Tuhan

 9. ellysa joel says:

  fkiran kalian pnuh dgn fkiran iblis.Jos Budiman,bersama2lah kita perjuangkan apa yg kita fhami dan yakini karna Yesus bkata,”sesiapa yang mengikuti Aku akan melalui banyak cobaan dan dugaan yg pedih.dan sesiapa yg bertahan hingga akhir akan diselamatkan.”
  kpada kalian yg bhabis2an mengutuk Yesus,sedarlah byk2.muhhamad yg korang puja2 itu adalh tdk lebih dan tdk kurang juga sprti kalian yg buta hati.Amen!

  • Goya says:

   saya sokong kamu! memang banyak yang kita akan tempuhi dan sudah kita tempuhi. kuat kan iman. if this is happening now, what will happen in the future ?

   • enna.sweety says:

    salam damai…..apa2 pun agama di dunia baik kristian atau islam semua nya berseru memanggil nama God ,bukan? kristian bukan satu denominasi saja tapi banyak…..ada yg bersembahyang pada hari sabtu dan ada yg bersembahyang hari ahad….demikian juga dengan islam yg banyak mahzabnya….jgn lah kita membenci sesama kita manusia tetapi berdamai lah dalam kasih….kerana kita tahu kita sama saja berseru memanggil nama God….tegakkan iman kepercayaan kamu dengan agama masing-masing kerana God tahu siapa yg benar…kita semua satu rumpun iaitu dari keturunan adam dan hawa yg telah membawa dosa pertama ke dalam dunia…rencana keselamatan adalah siapa yg percaya dgn God 100% hidupnya itu yg menjadi warga kerajaan syurga yg telah God janjikan untuk kita semua…..

  • hamba allah says:

   SUBAHANALLAH……ALLAH MAHA ADIL..SETIAP YG JAHAT AD BALASAN..KAMO AKN DI LAKNAT…KALO KRISTIAN GEMPAX…MARI LA KTE LIHAT PERDEBATAN KRISTIAN VS ISLAM…MANE BTOL…KAMI BUKAN MENGUTUK..KAMI HANYA INGIN MENOLONG KALIAN..

   • steven says:

    Bicara baik dan jahat. benar dan salah. dari sudut Islam apa c standartnya? sampe bisa claim Islam paling bener?

 10. Freed says:

  Seperti tulis mas Jos
  “Jadi kedudukan the Bible itu mungkin mirip dengan kedudukan HADITS dalam Islam”
  maka kemungkinan kesalahan dapat saja terjadi dan itu sudah terbukti dengan banyaknya pertentangan2 antar ayat yang sering terjadi, sehingga kesucian dari injil sudah ternoda. Sebuah kitab suci tidak dapat lagi dikatakan sebuah kitab suci apabila sudah ternoda dengan kesalahan2 maka kitab injil yang ada saat ini bukanlah lagi kitab suci. Injil pada saat ini sama saja seperti dengan kitab-kitab yang lain, yang memerlukan perbaikan dan pembaharuan akibat perkembangan pemikiran manusia.
  Berbeda dengan Al-quran, Didalamnya tidaka ada pertentangan ayat, (bagi yang kepengen cari pertentangan ayat di Al-quran silahkan mencarinya atau bagi yang ingin membuat satu ayat yang serupa dengan Al-quran silahkan mencobanya… semua itu akan sia-sia.. Itu tantangan Allah SWT ), dengan isinya yang relatif sedikit dapat mencakup segala masalah akidah,sosial, politik, ekonomi dan tentunya hubungan manusia dengan Tuhannya.
  Untuk mas jos..
  Jika memang anda ingin mencari pertentangan dalam Alquran, mencari ayat yang tidak sesuai dengan ilmu pengetahun pada saat ini atau membuat suatu ayat saja seperti Al-quran, maka anda akan melakukan suatu pekerjaan yang sia-sia. tetapi itu boleh dicoba sebagai suatu tahapan research/penelitian tetapi sebelum memulainya anda harus menghilangkan dahulu semua fitnah yang telah dilemparkan kepada Islam sehingga mungkin saja anda menjadi seorang yang Islam-phobia. Jangan campurkan umat yang salah kaprah menjalankan islam dengan ajaran islam itu sendiri. Kemungkinan anda akan menghasilkan hasil penelitian yang fantastis…

 11. Freed says:

  For ellysa joel…
  Tidak ada umat islam yang mengutuk dan menghina yesus/isa. Umat islam diwajibkan untuk meyakini Isa AS sebagai seorang nabi/rasul. Utusan Tuhan yang diperuntukkan untuk umat israil pada zaman itu. tidak lebih dari itu…
  “Hanya Allah lah yang patut disembah. Dia Satu, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dia tempat bergantung dari semua urusan apa yang ada dilangit dan di bumi” …. Konsep ketuhanan yang gampang bukan???… itulah yang diajarkan nabi kami..

  • Goya says:

   tiada yang mengutuk ?! then, why is this blog is published at the first place ? kami marah tauu . we hve feelings. kami marah bila kamu cakap tuhan kami tidak benar.

   • hamba allah says:

    TUHAN KAMO MEMANG XBENAR…JAUH PANGANG DARI API…KAMI INGIN MENJELAS KPD KALIAN APA YG KALIAN XJELAS..ALLAHUAKBAR….ISA UNTK BANGSA ISRAIL..ISRAIL XD TEMPAT DIMUKA BUMI NIE…MEREKA PEROSAK BANGSA..

 12. ellysa joel says:

  freed..
  memangnya org islam tdk punya pngertian ttg Kristian oleh itu sewenangnya Islam itu sendiri yg mnuduh org2 Kristian mnyembah 3 Tuhan sedangkan dalam agama Kristian sendiri tidak pernah mengatakan Tuhan itu ada tiga ya.sebagaimana kalian mengatakan Isa itu hanya untuk Israel jadi tidak bezanya ya Muhammad itu hanya untuk Arab.Kristian itu agama kami dan tidak selayaknya kalian membuat pernyataan yang kalian sendiri tidak selidiki hanya bergantung pada kesimpulan yg dibuat oleh orang lain.dan kalian juga dgn agama kalian sendiri nggak perlu doh susah2 cari apa yg kalian anggap tidak masuk akal dlm kristian karna Tuhan kami mmg melakukan perkara yang di luar jangkauan akal fikiran manusia.Amen!

  • Goya says:

   yepp . mind yr own business yaa . kalau kamu rasa kami kristian tidak masuk akal, knapa smpai buat kajian lagi ? kaji lah agama kamu sendiri. amen ! God bless all of us .

  • yusri muhammad says:

   Mereka manalah tau tentang kristian mereka mengutuk Yesus atau Isa sewenang-wenang jer kalau kita kata sikit dekat Muhammad reaksi orang islam seperti telan anak lembu sedang mengamuk itulah apa yang nabi palsu Muhammad yang ajar.

 13. sitty says:

  sebelum segalanya kita komentari lebih baik dulu kita pelajari, pahami dengan hati dan iman kita. karena semakin dangkal pikiran seseorg akan suatu hal maka ia semakin mudah kehilangan jati diri, mudah terbawa arus, gampang marah, gampang menghujat, suka membenci, suka menjelek-jelekan pihak lain. meskipun sy seorang muslimah, namun saya sangat setuju dengan sdra jos budiman. dalam pembahasannya di atas, ia coba meluruskan pemahan kita yg sepotong-spotong ttg kristian. ia tidak mencoba mengatakan ini yg bnr atau itu yg benar. Yesus memang berlaku sebagai manusia (karena ia menjelma 100 % sbg manusia) Ia lapar, Ia sedih, Ia dibunuh supaya manusia mengetahui lebih dekat lagi karya Allah kepada manusia. karena selama ini manusia hanya berpikir bahwa Tuhan itu jauh (transenden), jauh di sorga sana. Tuhan menjelma sebagai manusia supaya karya penebusan & penyelamatan-Nya di dunia ini disaksikan oleh manusia secara utuh. Dan Yesus sebagai Tuhan juga 100% karena Dialah yg berkuasa, Dia berkuasa untuk berbuat apapun termasuk untuk menjadi manusia yang dipanggil sebagai Yesus itu. semua yang dilakukan Allah tidak dapat diselami oleh manusia, itulah Allah. Jika manusia berpikir mengapa Yesu tidak bisa menyelamatkan diri-Nya ketika Ia disalib, itu berarti kita mau keinginan kita diikuti oleh Allah, bukan kita yang mengikuti keinginan Allah. Dan Yesus sendiri pun selalu mengajarkan pokok yang paling penting dalam kehidupan manusia yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi Tuhan Allah-mu. bukankah itu ajaran yang sangat sempurna? jika kita menghujat, membenci, dan mengkotak-kotakan pihak lain, bukankah itu sama dengan membenci Allah sendiri yang merupakan pencipta semua makhluk hidup? dan ketika pun kiamat nanti, Allah tidak akan bertanya apa agamamu, siapa nabimu. Tetapi APAKAH ENGKAU SUDAH MELAKUKAN KEHENDAK-KU? dan penghakiman itu adalah urusan Allah, bukan urusan manusia. jadi kita sebagai umat manusia dan pemeluk agama yg berbeda marilah kita melakukan kebaikan seperti yang dikehendaki Allah bagi kita. Saya adalah seorg islam yg taat tapi sekaligus org yg menghargai dan mengasi org yg berbeda dengan sy. Amin

  • imam mahdi says:

   to sitty
   ane tau ente pengikut dajal juga, jd jgn mengaku bahwa ente seorang muslimah. malu2in

 14. Mr.brur says:

  HI…..Smuuuuuaaaaa,klo mw ngomong siapa yg benar gw seneng banget nih,biar kalian yg muslim pertemukan aq dgn ustad yg sehebat apapun,kalian kan menyembah nabi muhammad,aq tau dia nabi yg sangat hebat dan sangat baik,tetapi klo kalian selalu memperhatikan JESUS,apakah kalian pernah mau menyelidiki muhammad itu????mukanya aja kalian ga tau,gimana mau disembah.istrinya banyak lagi,emang kalian mau bapakmu beristri banyak,dgr artis poligami aja uda heboh,gmn sih?.di kitab kalian aja ada tertulis yg akan datang untuk mengjhakimi orang yg hidup dan yg mati adalah nabi ISA,tau nda itu SIAPA?THE REAL GOD>>MY JESUS

  • imam mahdi says:

   to mr kecebur dimana alamat ente, ente bawa 60.000 pendeta skalian jesus ente ajak
   diskusi dengan ane kita kita liat apa ente benar nantinya

  • truth says:

   nak tanye… david kenal tak? ala.. ayah king solomon tu..dia ada 99 isteri! klu Muhammad ramai isteri pun ko nak ckp ape? aku nak tanye lg, tak akan Tuhan tdesak sgt sampai nak menjelma jadi manusia? x sbr nak tgu isa al-masih turun ke bumi nak basuh otak korang Nasrani yg kena tipu dgn yahudi.. aku cabar.. cari kesalahan al-Quran! aku cabar kamu kristian cari tentang kjadian manusia,kejadian dunia dlm al-Quran! kemudian bandingkan dgn sains, dan belajar tentang Muhammad.. Cari kat bible aku xtau le old/new testement psl satu ayat Jesus myembah Tuhan dgn mletak kan kepala ke tanah, sama mcm Islam.. kenapa jesus nak di salib utk ampunkan dosa umat dia? klu dia Tuhan dia cuma ckp “aku ampunkan kamu semua” dah settle.. aku respect kristian @ mana2 agama pun, tp masalah nye apesal korang semua cari psl dgn Islam.. serang negara2 Islam, hina Nabi kami? umat Islam xperlu lihat Muhammad utk percaya, kami xperlu lihat Tuhan utk mmuja, umpama oksigen yg tak mampu kita lihat utk percaya adanya oksigen mcm tu juga umat Islam beriman Allah Tuhan ku, Muhammad Nabi ku!

 15. miss leonard says:

  kayaknya forum diskusi ini semakin seru, tapi ini adalah tempat bagus untuk ngeluarin unek2 secara bertanggung jwb, salam buat mr. Brur. heheh…aku suka itu. silahkanyang lain komentar, nona sitty juga punya pemahan yg bagus n jos budiman. nah kalo menjelekkan pihak lain, smua org pasti bisa, makanya jgn asal bunyi. Ce u, God bless U, bubay

 16. Mr.brur says:

  eh terpotong ya,skrg aq my tanya apa yg kalian andalkan n banggakan dari muslim itu,ajaran yg mana?coba uraikan satu2
  kalian ke tanah suci aja uda seneng banget,trus bnyk yg bilang mati di tanah suci masuk surga, gmn mau masuk surga matinya aja keinjak.trus di arab sana katanya tana suci pdhl orang2 arabnya senidri penjahat,gmn sih.mending ke hawai,nyante kagi.jadi klo ngomong mslh agama mending dipikir2 dulu
  toh nanti kt juga pada DEAD,nah nanti aja kt liat siapa yg mendapatkan KESELAMATAN itu,jangan nyesal ya choi….

 17. R3 says:

  pokona mah intinya Ketuhanan dalam Islam dan Kristen tetap 1 Tuhan… Jesus mengajarkan kami agar kami menyembah kepada 1 Tuhan, dan Muhammad juga mengajarkan kami untuk menyembah 1 Tuhan…begitu juga terhadap Nabi-nabi lainnya.. semuanya mengajari umat manusia agar menyembah “ALLAH”.. Tuhan yang Esa…

 18. juzt says:

  Kritian menyatakan tuhan itu satu.Tapi megapa ada konsep tuhan tri-tunggal?
  nah, kalau tuhan itu satu,mengapa memohon permintaan perlu melalui paderi?
  kalau tuhan itu satu,megapa perlu meyembah salib bersama dengan Yesus?
  dalam islam tak ada tuhan yang disembah melainkan Allah.Tiada objek perantaraan dalam beribadat.Dalam kontek ini jelas, kristian mengelirukan.

  • Goya says:

   there’s an explaination for all that okay. we have our ways, and ou have yrs too .

  • Seventh Day Adventist (SDA) says:

   Hello juzt, sya kristian Seventh Day Adventist (SDA). Dlm kristian ini ada byk jenisnya. Agama kami tidak menyembah objek spt salib atau apa2 yg ada di dunia ini melainkan TUHAN ALLAH yg maha kudus sahaja. Kami juga memohon keampunan dosa melalui doa sendiri dan bukan melalui Pastor. Tugas Pastor kami hanyalah mcm imam dlm Islam. Pastor tdk boleh mengampunkan dosa manusia.

  • Seventh Day Adventist (SDA) says:

   Saudara juzt, mengenai konsep tri-tunggal yg saudara tdk fhm itu….ALLAH = Allah, bapa dan Roh Kudus. Maksudnya ALLAH itu 3 in One iaitu Dialah juga Allah, Dialah juga Bapa dan Dialah juga Roh Kudus. Utk memahaminya dgn mudah……LELAKI= Suami, bapa dan ketua keluarga. 3 in One juga. Lelaki merangkap sebagai suami, bapa dan ketua keluarga. Maka ALLAH itu Allah, Bapa dan Roh Kudus.

 19. juzt says:

  Mr.brur,

  Pergi ke tanh suci merupakan satu ibadat.Umat islam ke tanah suci bukan sekadar untuk melancong.Memang patut jika mati di tanah suci,matinya dijamin masuk syurga.
  Ibadat haji merupakan rukun Islam kelima. Dari segi sejarah, ibadah haji ialah syariat yang dibawa oleh junjungan Nabi kita Muhammad S.A.W. sebagai membaharui dan menyambung ajaran Nabi Allah Ibrahim A.S. Ibadat haji mula diwajibkan ke atas umat Islam pada tahun ke-6 Hijrah, mengikut haul yang mashur iaitu dengan turunnya ayat 97 surah Al-Imran yang bermaksud :

  ” Dan Allah Taala mewajibkan manusia mengerjakan ibadat haji dengan mengunjungi Baitullah iaitu sesiapa yang mampu dan berkuasa sampai kepada-Nya dan sesiapa yang kufur dan ingkar kewajipan haji itu, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan tidak berhajatkan sesuatu pun daripada sekelian makhluk”.

  Orang arab yang tinggal dan menetap di tanah suci, juga di jamin masuk syurga jika mati pada waktu mengerjakan ibadat haji atau umrah.Jika sekadar untuk melancong atau bersuka ria.Matinya belum dijamin masuk syurga.

  Cuba anda fikir,jika anda ke gereja, adakah anda pergi sekadar untuk suka² atau untuk beribadat?
  Dalam kontek ini,adalah membuang masa jika umat islam ke tanah suci hanya untuk bersuka ria?Dalam hal ini,timbullah persoalan mengapa umat islam yang mati ketika di tanah suci akan masuk syurga.

  akan masuk syurga jika mati ketiak dalam mengerjakan ibadat haji atau umrah.
  Jika pergi kerana tujuan lain,orang yang tinggal di tanah suci,seperti yang dikatakan oleh mr.brur, “arabnya senidri penjahat,”. akan di kira dosa pahala(dihisap),sebelum ditentukan masuk syurga atau neraka jahanam.

 20. cantik says:

  urusan masuk surga atw gak itu urusan Tuhan, bukan manusia. biar jg manusia udah merasa ngelakuin yg benar di dunia ini. contohnya beramal (emank surga bisa di bli dengan beramal?). mau pergi ibadah haji atau mati di tanah suci bukanlah jaminan masuk surga. yang mengatakan itu sebagai jaminan adalah manusia sendiri, bukan Tuhan. klo mau berbuat baik gak mesti heboh n digembar-gemborkan bukan? aku jg mau tanya apakah di islam itu gak ada pengampunan? masa org berbuat jahat trus harus mati meskipun dia udh bertobat (contohnya sinetron2 yg lg marak ditayangkan di TV spt HIDAYAH) n lbh ekstrimnya lg masa org yg rajin beribadah trus mendoakan spy org jahat itu mendapat hukuman dr Tuhan? apa lebihnya dia dr org jahat itu klo dia gak bs mengampuni n mendoakan yg baik? sama aja kan? kok gak ada KASIH gitu loh? Tuhan aja maha Pengasih n Pengampun, umat-Nya kok lebih jahat dari Tuhan sendiri? ok deh drpd berdebat mending berbuat baik lah n gak mesti pake heboh sgl.

 21. alice says:

  aku mau tanya. apa sih itu jihad menurut kalian? apakah membunuh org non muslim spy masuk surga? bukankah membunuh itu dilarang oleh Tuhan karna makhluk hidup itu cipt Tuhan? knp pemimpin agama itu kok poligamy sementara dia sendiri tau itu menyakiti hati pasangannya dan berdampak buruk pada hubnya dgn masyarakat? aneh-aneh aja. lebih parahnya lg kok ada izin kawin-cerai2 dgn gampang? mending gak usah nikah tp kawin banyak2 aja.

  • Kenapa tanya? says:

   Hmmm…. kalau kahwinkan lebih bagus dari berzina. Sekarang aja sudah boleh tengok orang tidak mempedulikan urusan kahwin. Yang peliknya yg kahwin satu tak dapat uruskan rumah tangga, yang kahwin banyak dapat uruskan dengan sempurna aja nak bingit. Kahwin tak semestinya seks, kahwin adalah tanggungan tanggungjawab. Seperti presiden, nama presiden bukan hanya pangkat semata2, ia adalah tanggungjawab kepada rakyat. Tapi sayangnya banyak presiden sekarang lebih mementingkan harta benda dari tanggungjawab yang rakyat memilih dia untuk memikulnya.

  • kamu perlu cari lebih legi ilmu tentang maksudnya jihad.. kamu ingat Allah akan mengampunkan dosa umat Islam yang membunuh penganut agama lain tanpa sebab? kau ingat perbuatan itu akan dapat pahala? tidak sama sekali…
   non muslim pun dibahagikan banyak kategori..dari harus dijaga ,sampai harus diperangi..yang harus diperangi ialah non muslim yang menjatuhkan umat islam,dan bersedia atau sudah menyerang Islam,logic kan? kamu pun tidak akan berbuat apa,kalau tiada orang yang mengganggu diri kamu! yang terjadi seperti Nordin M. Top itu,mereka teroris yang beragama Islam…sama laa juga Bush,Teroris beragama Jew/Kristen..Lebih baik berpoligami daripada curang kepada isteri,untuk bersama perempuan lain..sekurang nya bila berpoligami ..kita perlu jaga perempuan yang kita sentuhi ,kita bertanggungjawap untuk memberi kasih sayang dan kehidupan padanya..Lebih baik dari masuk rumah pelacuran,bayar wang…sudah puas..lepas tu keluar…Alice,pernah kah kamu pikir, kenapa tuhan jadikan manusia(Isa) sebagai anaknya? adakah dia pun manusia.. itu amat hina…. kerana dia ciptakan anaknya setaraf hamba hamba nya!
   pasti dia pun manusia??

   • steven says:

    “Lebih baik dari masuk rumah pelacuran,bayar wang…sudah puas..lepas tu keluar…” di kami Kristen tak ada yg lebih baik apakah itu masuk rumah pelcuran atau berpoligami. Sama saja berzinah.

 22. R3 says:

  ampe lu smua mati juga ga akan habis perdebatan islam dan kristen,,,,

 23. anak yesus says:

  aku pcya pada yesus,aku pernah melihatnya………

 24. Mr.brur says:

  Ok,dch.ngapain jg kt berdebat,hai anak2 om ‘J’,kt diajarkan senantiasa untuk mengampuni dan memaafkan.Ingat dasar yg telah tumbuh dari diri kita sejak kt lahir yi.KASIH.OK.Terima aja walaupun kita di caci maki.ok.GOD BLESS US

 25. faridine zidane says:

  assalamualaikum dan salam sejahtera……..bergaduh dalam tulisan tak akan membawa apa2 hasil…dicadangkan supaya kedua pihak
  membawa kitab yang ORIGINAL dan duduk semeja…pasti memuaskan….wassalam
  jangan la bergaduh

 26. juzt says:

  tuhan ngak bisa di lihat.kalau ada,itu adalah jelmaan dari gangguan syaitan atau iblis.

 27. Mr.brur says:

  JUZT
  U TAU GA,PERASAAN GW,KAYANYA LU GA SKOLAH,JADI BUTA HURUF,NGOMONG GA PERNAH NYAMBUNG.MENDING LU KE LAUT AJA.HAHAHAHAHAHAHA

 28. ayam golek says:

  the one who seeks truth, may you go to heaven…the one who hide the truth..may u go to hell…ni aku yang cakap…jgn nak pepandai kata aku quote plak…Islam itu syahadah yang diamalkan..bukan utk diperdebat atau dihina olek keparat musyrik…to all musyrik or kafir laknatullah…may you have the time to repent…

 29. Mr.brur says:

  Woy ayam golek,kampungan banget englishmu
  sok banget,dasar ZETAN
  LU NGOMONG APA?
  APA LU JAGOKAN DARI MUSLIM MU TIU?
  PERANG AJA TAUNYA
  MATI DLM PERANG MASUK SURGA
  AJARAN DARI MANA TUH
  DASAR BODOK!!!
  KASIHILAH SESAMAMU MANUSIA SEPERTI ENGKAU MENGASIHI DIRIMU SENDIRI.ITU BARU NAMANYA AJARAN
  PAHAM?????

 30. ayam golek says:

  mr brur..apa kamu tidak faham apa yang aku tulis..atau kamu terasa kerana tergolong sebagai musyrik or kafir laknatullah…jika kamu terasa..itu sudah bagus..maksudnya ada kesedaran dalam diri kamu yang GOBLOK itu..aku tidak pernah bilang mati dalam perang masuk syurga…emang ada istilah mati syahid tapi aku bukan orang yang pakar tentang itu…iya memang aku orang kampungan…so what..sekurangnya aku tidak jahil macam kamu yang menghina agamaku seadanya…sikap kamu ini benar-benar ANGKUH..aku bangga jika aku jadi jagoan agamaku…engkau harus memahami agamaku secara intelek bukan seperti orang GOBLOK…,aku kasihi manusia yang hanya menghormati sesama manusia and you are not one of them yet selagi engkau tidak keuar dari golongan GOBLOK itu…there is still time…seek forgiveness…peace…by the way takziah atas gempa dan kebakaran pesawat…jika kamu tidak terlibat syukur…remember..ther is still TIME…

 31. Mr.brur says:

  HAI AYAM GOLEK.U BELUM MATI JUGA,KIRAIN UDA KENA FLU BURUNG
  EHHH MASIH HIDUP JUGA
  SKRG GW TANYA EMANGNYA U ANDALKAN APA DARI AGAMAMU?
  tuhan MU AJA GAU TAU GIMANA RUPANYA,WUJUDNYA,NGAPAIN DISEMBAH
  KASIAN DEH LU
  TRUS APALAGI YG KM ANDALKAN
  PIKIR BAIK2 CHOI!!!!
  U UDA MAU MAMPUS
  SEBELUM TELA,CARILAH KESELAMATAN ITU
  U TAU GA DLM AL QURAN AJA TERTULIS YG AKAN DATANG UTK MENGHAKIMI ORG YG HIDUP DAN YG MATI ADALAH NABI ISA,TAU GA ITU SIAPA MY REAL GOD.JESUS CHRIST
  SEKALI LAGI””””JESUS CHRIST””””””PAHAM!!!!!!!!DASAR ANJING KAMPUNG.GOBLOK
  SETANNNNNNNNNNN

  • truth says:

   Mr. brur gile.. mr brur gile.. hahahaha.. nak masuk kristian kena minum2 ye.. daging tuhan la… lalala..jumpe paderi mintk ampun ble ye hilang dosa? hahaha.. baik sembah paderi je hilang dosa ko.. hahaha..

  • villaboy says:

   umat islam atau kristian marahkah,
   kenapa perlu emosi,apa yg kena
   diutamakan apabila Allah marah,murka dan tak ampunkan kita
   inilah sepatutnya kita jaga dan khuatirkan,kerna syurga,utk yg faham dan taat perintahnya,neraka pula utk yg tersesat kefahamanya keliru mana satu akidah yg lurus. ikuti landasan Allah melalui rasul utusannya,keduanya di sediakannya utk manusia dan jin,mintalah petunjuk andai masih kelru…jgn sekali syirik padanya,syirik maknanya bertuhankan selain Allah.. satu surah al ikhlas dlm al Quran firman Allah mahfumnya..
   “Katakan Allah itu esa,hanya Allah tempat meminta,tiada ia beranak dan diperanakan.juga tiada sesuatupun yg setanding denganya”.
   Andaikata saya hidup empat zaman al kitab diturunkan,maka saya pasti akan menjadi pengikut ahli kitab,
   1,Al kitab zabur saya akan ikut syariat nabi daud or david
   2,Taurat musa or moses saya akui ikut ajaran
   3,injil nabi Isa or jesus akan aku ikuti ajarannya.
   4.zaman nabi Muhammad merupakan rasul terakhir,akhir zaman,hingga kiamat,pasti aku ikut ajarannya,kerna aku hamba Allah yg sejati…apakah kata anda?utk pengetahuan Islam itu Allah yang menamakannya dan redha ianya sebagai agama utk seluruh hambanya samaada golongan manusia dan jin..Allahu alam…andai saya silap sila betulkan dgn bukti,andai saya betul,ingatlah kata pepatah hendak seribu daya tak nak apa dalilnya…ikhlas by fikir umat sabah bukan negeri singkatan nama Saya A bin A.H

 32. irwan007 says:

  Kubur itu gelap, cahayanya ialah Laa iIaaha illalLah. Jika diletakkan langit dan bumi di sebelah dacing dan kalimah ini di sebelah yang satu lagi, pasti lebih berat lagi nilai kalimah ‘Laa ilaaha illalLah’ ini.

  Rasulullah saw. bersabda (mafhumnya) : “Wahai manusia! Ucaplah ‘Laa ilaaha illalLah’, kamu pasti berjaya!” Marilah kita ucapkan kalimah ini : “Laa ilaaha illallah!”

 33. Mr.brur says:

  Knp gw mesti ucapkan kalimat itu,la ilaahla la inanikeke hahahaha.lu aja ucapkan itu sendiri.liat aja nanti u mampus baru gw usahain ucapkan itu.OK.jgn tlalu muluk2 dgn barang2 tidak berguna.OK.Klo bahasa indonesia kalian blm beres jgn langsung coba bahasa arab.OK

 34. ayam golek says:

  brur……aku bukan anjing..agamaku yg aku anuti membuatkan aku boleh mengenal yang mana anjing… yang mana manusia goblok seperti kamu…yang mana manusia pintar seperti irwan007…yang mana indon intelek….yang mana indon goblok seperti kamu…yang mana babi …yang mana lembu…yang mana orang goblok seperti. kamu…yang mana bakteria..yang mana virus flu..yang mana indon goblok seperti kamu… aku mengenali kamu….kerana kamu tidak susah utk dikenali…harus saja kutukar namamu kepada THE GOBLOK instead of brur…cocok banget…
  *What’s up with all the capital letters in your writing dedicated only to me..lalu sesuai ku gunakan THE GOBLOK mewakili kamu….all capital letters since you like it so much…..walaupun kau cuba menafikan kau tetap jua hamba tuhanku yang satu tuhan sekelian alam..adios THE GOBLOK….remember there is still time…

 35. Mr,brur says:

  HAI,,AYAM GALAK,GT AJA UDA EMOSI,NYANTE AJA BRO,ITUKAH YG DIAJARKAN AGAMAMU,HAHAHAH,TAUNYA PERANG AJA,GMN MAU MAJU.DASAR BINATANG
  U SEBENARNYA ANAK MANUSIA ATAU ANAK BABI?
  KAYANYA SIH BABI
  EH TUHAN KAMU BNYK ISTRINYA YA,JGN2 KM JG ANAK DARI ISTRI KE 100 BPKMU
  HAHAHAHA,KASIAN BGT.GW MALAS NGOMONG AMA KM BABI
  MENDING BAPAKMU AJA YG DIPANGGIL KESINI
  OK
  SEE U
  DAAAAAA BABIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.WASAAALAAAMMMM

 36. Andriy says:

  Sebenarnya masalah agama tu tdk perlu diperdebatkan toh satu sama lain meyakini agamanya masing2. yg prlu kita debatkan adala urusan sosial (horizontal/hablum minannas) masih byk yg kamu ketahui ttg di dunia ini. dan saya perjelas dlm kitab suci “BARANG SIAPA YANG MENGERTI DUNIANYA MAKA DIA AKAN MENGERTI TUHANNYA”

 37. Andriy says:

  tambahan lg bro….
  urusan vertikal/hablum minallah biar ALLAH yg tau.

 38. Mr,brur says:

  gw setuju bgt ama lu andriy.thanx.GOD BLESS U

  • hamba allah says:

   ‘Isa versi Islam merupakan seorang manusia 100%. Baginda hanya merupakan seorang nabi. Baginda tidak dibunuh dan disalib. Al-Quran telah menjelaskan hal ini dengan nyata:

   “Dan kerana ucapan mereka : ‘Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, ‘Isa anak Maryam, Rasul Allah’, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya…” ( Surah An-Nissa: 157)

   ‘Isa versi Kristian adalah manusia/tuhan Yesus yang telah mati dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Kitab Injil ada memberitakan hal ini:

   “Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati….” (Yohanes 19:33)

   “Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu….”(Matius 27:58-59)

   Lantaran terdapat dua versi Nabi ‘Isa dalam dunia ini, maka umat Islam perlulah mengetahui siapakah yang akan hadir pada akhir zaman ini, sama ada ‘Isa versi Islam atau ‘Isa versi Kristian?

   Soalan: Menurut Islam siapakah Nabi ‘Isa yang akan hadir di akhir zaman nanti?

   Jawapan: Pertama sekali, kita perlu faham bahawa Al-Quran telah mengajar kita bahawa

   1. Allah adalah Tuhan semesta alam (Surah Al-Fatihah, ayat 1)

   2. Allah itu tunggal, bukannya tritunggal/triniti (Surah Al-Ikhlas, ayat 1)

   3. Allah tidak beranak atau diperanakkan (Surah Al-Ikhlas, ayat 3)

   4. Tiada satu pun yang menyerupai-Nya (Surah Al-Ikhlas, ayat 4)

   Kedua, kita perlu memahami pengakuan Nabi ‘Isa di dalam Al-Qur’an bahawa baginda bukanlah Tuhan Allah:

   “Dan (ingatlah) ketika Allah berfirman: Hai ‘Isa putera Maryam, adakah kam mengatakan kepada manusia: ‘Jadikanlah aku dan ibuku dua orang tuhan selain Allah?’. ‘Isa menjawab: ‘Maha Suci Engkau (ya Allah), tidaklah patut bagiku mengatakan sesuatu yang bukan hakku (mengatakannya). Jika aku katakan demikian, maka tentu Engkau mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku dan aku tiada mengetahui apa yang ada pada diri (Zat) Engkau. Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui segala perkara yang ghaib.’” (Surah Al-Maidah: 116)

   “Aku [‘Isa Al-Masih] tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku, iaitu: Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu dan aku menjadi saksi atas mereka, selama aku hidup bersama mereka, Tatkala Engkau mewafatkanku, Engkaulah yang mengawasi mereka. Dan Engkau menjadi saksi atas tiap-tiap sesuatu.” (Surah Al-Maidah: 117)

   Jadi siapakah Nabi ‘Isa yang akan muncul di akhir zaman menurut Al-Quran dan Al-Hadis? Sudah tentu Nabi ‘Isa versi Islam, Rasul Allah, manusia 100% dan bukannya tuhan, kehadirannya adalah untuk membersihkan dirinya daripada dipertuhankan oleh orang-orang kafir. Inilah yang dimaksudkan dalam Al-Quran yang berbunyi:

   “Ingatlah ketika Allah berkata: ‘Ya ‘Isa, sesungguhnya Aku mengangkat engkau dan meninggikan (derajat) engkau kepada-Ku dan menyucikan engkau dari orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikut engkau di atas dari mereka yang kafir, sampai hari kiamat….’” (sebahagian dari terjemahan Surah Ali-Imran:55)

   Soalan: Adakah ayat ini menunjukkan orang Kristan sekarang ini di atas orang yang kafir kerana mereka adalah pengikut Nabi ‘Isa versi Kristian?

   Jawapan: Sila perhatikan ganti nama Nabi ‘Isa ditulis dalam huruf kecil yang bermakna dia manusia. Dan perlu anda ketahui bahawa kaum Kristian tidak menulis terjemahan ayat itu hingga tamat bacaan kerana takut pendustaan mereka terbongkar. Akhir ayat itu menegaskan bahawa pada akhirnya Nabi ‘Isa dan sekalian manusia akan kembali kepada Allah , dan Allah-lah yang akan menjadi Hakim di Hari Kiamat. Hujung ayat itu berbunyi:

   “‘…Kemudian tempat kembalimu hanyalah kepada-Ku, lalu Aku hukum antara kamu tentang apa-apa yang kamu perselisihkan.’”. (Surah Ali Imran :55)

   Soalan: Sila jelaskan lebih lanjut mengenai persoalan Nabi ‘Isa versi Islam yang dinyatakan di dalam Surah Ali Imran?

   Jawapan: Allah mengajar Nabi Muhammad dan umat manusia mengenai kejadian Nabi ‘Isa di dalam Surah Ali Imran yang berbunyi:

   “Demikianlah Kami bacakan kepada engkau (ya Muhammad) beberapa ayat dan Kitab yang hakim (berisi hikmah)” (Surah Ali Imran: 58)

   “Sesungguhnya umpama (kejadian) Isa disisi Allah, seperti (kejadian) Adam, Allah jadikan dia dari tanah, kemudian Allah berkata kepadanya: ‘Jadilah engkau’, maka jadilah ia”. (Surah Ali Imran: 59)

   Soalan: Jadi itu bermakna hadis-hadis Nabi Muhammad dan syarahan ulama-ulama Islam adalah merujuk kepada Nabi ‘Isa versi Islam?

   Jawapan: Benar, sudah tentulah ia merujuk kepada Nabi ‘Isa versi Islam

   Soalan: Bagaimanakah dengan hujah-hujah kaum Kristian yang berlandaskan kitab Injil?

   Jawapan: Kita tidak perlu khuatir dan menyusahkan fikiran kita dengan memikirkan hujah-hujah dari kitab Injil kerana kitab Injil telah dibuktikan korup, menyeleweng, hilang keaslian dan bercampur antara ayat yang haq dan ayat yang batil. Buktinya kaum Kristian tidak berpuas hati dengan hanya menyelewengkan kitab Injil dan cuba pula hendak menyelewengkan kitab suci Al-Quran. Contohnya dalam kes ayat 55, Surah Ali Imran tadi.

   Kesimpulan: Al-Quran, Al-Hadis dan ijma’ ulama Islam tidak pernah bersetuju bahawa Nabi Isa yang diceritakan dalam al-Quran merupakan Yesus Kristus, tuhan orang Kristian. Perlakuan orang Kristian memalsukan ayat Al-Quran yang tersebut di atas untuk tujuan menghalalkan ajaran agama mereka ini tidak ubah seperti meletakkan tanda halal pada makanan yang tidak halal bagi umat Islam. Contohnya kejadian penggunaan enzim lemak khinzir di dalam produk Ajinomoto keluaran Indonesia. Di luar kulit mereka gunakan simbol Islam iaitu halal tetapi hakikatnya produk itu telah tercemar!

   Firman Allah :

   “Segolongan di antara orang-orang Ahli Kitab bercita-cita hendak menyesatkan kamu, dan tiadalah mereka menyesatkan (orang lain), hanya diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak menyedarinya.” (Surah Ali-Imran: 69)

 39. Andriy says:

  mr.brur….thanx to respect.god bless u 2

 40. ayam golek says:

  THE GOBLOK brur…I’m waiting for your post…aku emosi kerana sikap GOBLOK mu..please..you got the wrong person at a wrong time…..masih lagi kamu dalam status GOBLOK..aku bukan anak babi..aku manusia baragama islam..aku tidak pernah memperdebat agamamu..aku hanya mencemuh sikap GOBLOKmu..sikap GOBLOKmu yang sewenang merendahkan agamaku dan saudara seagamaku…aku bukan manusia GOBLOK kaya kamu yang tidak mengenal mana manusia mana babi mana anjing.. lebih parah kamu tidak mengenali tuhanku tuhanmu..tuhan seluruh alam..gelarlah aku apapun wahai THE GOBLOK brur..kerana aku hanya tersenyum ngingatin keGOBLOKanmu…cocok kan THE GOBLOK itu buatmu …jika tidak lagi ngenalin mana manusia, anjing atau babi ku gelar kamu THE MOST GOBLOK IN INDONESIA..no..no no.. it should beTHE MOST GOBLOK IN THE WHOLE WIDE WORLD…lebih manis gitu..asal saja tidak ada orang yang ingin merampas gelaran itu daripada kamu..(which I believe there is) it stays with you..sampai kapan? only you will decide….semoga bisa sadar..remember ..there is still time…

 41. ayam golek says:

  Andriy…just by saying THANKS to THE GOBLOK and GOD Bless U does not mean that you’re the most intelectual/kindhearted person or muslim or musyrik..who are you? Speak up your mind..

 42. Mr,brur says:

  hai ayam golek,gw malas ngomong ama lu
  bapak lu mana?
  mending ga usa ngomong ama gw
  ok.
  dasar BABI,BINATANG
  GA NGERTI BHS INDONESIA KALI

 43. Mr,brur says:

  HALOOO AYAM GOLEK
  GW PIKIR2,MENDING KT DAMAI AJA
  GMN?
  MENDING KT PIKIR YG BAIK2
  MENURUT LU GMN?
  GW JENGKEL AMA PERNYATAAN YG PNY SITUS INI
  Tanya mereka Jesus itu tuhan atau anak tuhan?
  Kalau Jesus itu Tuhan,:-
  Kalau Jesus dianggap Tuhan kerana boleh menghidupkan orang mati , Elisa (Ilyas) juga boleh menghidupkan orang mati [Raja-Raja 2 13:21] Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Malah Elisa lebih hebat kerana tulang beliau boleh menghidupkan orang mati
  Kalau Jesus dianggap Tuhan kerana boleh menyembuhkan orang buta, Elisa (Ilyas) juga boleh menyembuhkan orang buta [Raja-Raja 2 6:17] Lalu berdoalah Elisa: “Ya TUHAN: Bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat.” Maka TUHAN membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. [Raja-Raja 2 6:20] Segera sesudah mereka sampai ke Samaria berkatalah Elisa: “Ya TUHAN, bukalah mata orang-orang ini, supaya mereka melihat.” Lalu TUHAN membuka mata mereka, sehingga mereka melihat, dan heran, mereka ada di tengah-tengah Samaria.
  Kenapa Jesus (Tuhan) dibawa Iblis?
  [Lukas 4:5] Lalu Iblis membawa Yesus ke tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata Iblis menunjukkan kepada-Nya semua kerajaan di dunia.
  [Matius 4:5] Kemudian daripada itu Iblis itu pun membawa Yesus ke negeri suci, lalu ditaruhnya Dia di atas bubungan Bait Allah,
  Kalau Jesus Tuhan, sepatutnya dia tidak berdosa, mengapa dia mintak ampun?[Matius 6:12] Dan ampunilah kiranya kepada kami segala kesalahan kami, seperti kami ini sudah mengampuni orang yang berkesalahan kepada kami.
  Kalau Jesus tuhan kerana dia lahir tanpa bapa, bukan Jesus sahaja lahir tanpa bapa. (Malkisedik juga, malah tidak bersalasilah lagi)
  [Ibrani 7:1] Adapun Malkisedik itu, yaitu raja di Salem dan imam Allah taala, yang sudah berjumpa dengan Ibrahim tatkala Ibrahim kembali daripada menewaskan raja-raja, lalu diberkatinya Ibrahim,
  [Ibrani 7:2] kepadanyalah juga Ibrahim sudah memberi bahagian sepuluh esa. Makna Malkisedik itu jikalau diterjemahkan, pertama-tama artinya raja keadilan, kemudian pula raja di Salem, yaitu raja damai:
  [Ibrani 7:3] Yang tiada berbapa, dan tiada beribu, dan tiada bersilsilah, dan tiada berawal atau berkesudahan hidupnya, melainkan ia diserupakan dengan Anak Allah, maka kekallah ia Imam selama-lamanya.
  Patutkah Manusia merancang membunuh Tuhan? (Jesus) [Matius 27:1] Setelah hari siang, maka segala kepala imam dan orang tua-tua kaum pun berundinglah atas hal Yesus, supaya dibunuhkan Dia.
  Patutkan Tuhan (Jesus) berdukacita? [Matius 26:38] Kemudian kata Yesus kepada mereka itu, “Hati-Ku amat sangat berdukacita, hampir mati rasa-Ku; tinggallah kamu di sini dan berjagalah serta-Ku.”
  Wajarkah Tuhan dilahirkan oleh manusia? [Lukas 2:11] Hari ini di kota Daud telah lahir Raja Penyelamatmu yaitu Kristus, Tuhan.
  Wajarkah Tuhan tidak berkuasa?[Yahya (Yohanes) 5:30] Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diri-Ku sendiri;
  Mustahil Tuhan menjadi utusan Tuhan[Yahya (Yohanes) 5:30] Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diri-Ku sendiri; Aku menghakimi sesuai dengan apa yang Aku dengar, dan penghakiman-Ku adil, sebab Aku tidak menuruti kehendak-Ku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus Aku.
  Mustahil Tuhan (Jesus) mengutuk makhluk (pohon) yang diciptakannya sendiri
  [Matius 21:18] Pada pagi-pagi harinya, apabila Ia kembali ke negeri itu, Ia berasa lapar.
  [Matius 21:19] Serta dipandang-Nya sepohon ara di sisi jalan, pergilah Ia ke situ, dan didapati-Nya satu apa pun tiada di pohon itu, melainkan daun sahaja. Lalu berkatalah Ia kepadanya, “Janganlah jadi buah daripadamu lagi selama-lamanya.” Maka dengan seketika itu juga layulah pohon ara itu.
  Wajarkah Tuhan digoda iblis , merasa lapar?
  [Lukas 4:1 Yesus] dikuasai oleh Roh Allah pada waktu Ia meninggalkan Sungai Yordan. Roh Allah memimpin Dia ke padang gurun.
  [Lukas 4:2] Di situ Ia dicobai oleh Iblis empat puluh hari lamanya. Sepanjang waktu itu, Ia tidak makan apa-apa. Jadi pada akhirnya Ia merasa lapar.
  Wajarkah Tuhan diikat oleh manusia?
  [Matius 27:1] Setelah hari siang, maka segala kepala imam dan orang tua-tua kaum pun berundinglah atas hal Yesus, supaya dibunuhkan Dia.
  [Matius 27:2] Maka diikatnya Dia serta dibawa pergi, lalu diserahkannya kepada Pilatus, yaitu wakil pemerintah.
  Wajarkah Tuhan disunat? [Lukas 2:21] Sesudah berumur delapan hari, anak itu disunat. Dan mereka menamakannya Yesus, nama yang diberikan malaikat kepada-Nya sebelum Ia dikandung ibu-Nya.
  Kalau Jesus itu anak Tuhan…
  Hujah Kristian mengatakan Jesus anak tuhan [Matius 3:17] Maka suatu suara dari langit mengatakan, “Inilah Anak-Ku yang Kukasihi, kepada-Nya pun Aku berkenan.” [Lukas 4:41] Roh-roh jahat pun keluar dari banyak orang, sambil berteriak-teriak, “Engkaulah Anak Allah!” Tetapi Yesus membentak mereka dan tidak mengizinkan mereka berbicara, sebab mereka tahu bahwa Dialah Raja Penyelamat.
  TETAPI, kalau Jesus itu anak Tuhan, kenapa Jesus tidak tahu bila qiamat walaupun dia anak tuhan?
  [Markus 13:31] Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan-Ku tidak akan berlalu.
  [Markus 13:32] Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorangpun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan Anakpun tidak, hanya Bapa saja.”
  Kalau Jesus itu anak Tuhan, ramai lagi anak Tuhan yang lain
  [Matius 5:9] Berbahagialah segala orang yang mendamaikan orang, karena mereka itu akan disebut anak-anak Allah.
  [Matius 5:45] supaya kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga; karena Ia menerbitkan matahari-Nya bagi orang yang jahat dan yang baik, dan Ia menurunkan hujan ke atas orang yang benar dan yang tiada benar.
  [Matius 7:21] Bukannya tiap-tiap orang yang menyeru Aku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga; hanyalah orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga.
  [Keluaran 4:22] Maka engkau harus berkata kepada Firaun: Beginilah firman TUHAN: Israel ialah anak-Ku, anak-Ku yang sulung;
  Betulkah Jesus itu anak tuhan?

  Hujah Jesus Anak manusia (bukan anak tuhan)
  [Matius 1:16] dan Yakub memperanakkan Yusuf, yaitu suami Maryam; ialah yang melahirkan Yesus, yang disebut Kristus.
  [Matius 1:21] Maka ia akan beranakkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan Dia Yesus, karena Ialah yang akan melepaskan kaumnya daripada segala dosanya.”
  [Matius 16:27] Karena Anak manusia akan datang dengan kemuliaan Bapa-Nya beserta dengan segala malaekat-Nya; pada masa itu Ia akan membalas kepada tiap-tiap orang menurut perbuatannya.
  [Matius 26:2] “Kamu memang mengetahui bahwa dua hari lagi akan ada hari raya Pasah, dan Anak manusia akan diserahkan, supaya Ia disalibkan.”
  [Yohanes (Yahya) 3:13] Tidak ada seorangpun yang telah naik ke sorga, selain dari pada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia.

  Makna sebenar ANAK TUHAN. SUPAYA LEBIH JELAS, MAKNA ANAK ALLAH DALAM BAHASA IBRANI IALAH KEKASIH ALLAH ATAU MEREKA YANG TAATKAN PERINTAH ALLAH SEPERTI PARA NABI DAN RASUL. BAPA ITU DIPAKAI BUAT TUHAN. Sebagai contoh:-
  Daud Anak Allah yang sulung [Mazmur 89:27] Iapun akan memanggil akan Daku: Engkau juga Bapaku! Allahku dan gunung batu selamatku!
  Yakub Anak Allah yang sulung. [Keluaran 4:23] Maka firman-Ku kepadamu: Biarkanlah anak-Ku itu pergi, supaya ia berbuat ibadat kepada-Ku; jikalau engganlah engkau memberi akan dia pergi, bahwa sesungguhnya Aku akan membunuh anakmu laki-laki yang sulung. [Keluaran 4:24] Kalakian, maka pada tengah jalan, dalam rumah wakaf, datanglah Tuhan atas Musa, hendak membunuh dia.
  Erayim Anak Allah yang sulung [Yeremia 31:9] Maka mereka itu datang sambil menangis, dan Aku menghantar akan mereka itu sambil membujuk-bujuk; bahwa Allahku memimpin mereka itu menyusur sungai-sungai yang berair pada jalan yang rata, padanya tiada terantuk kakinya, karena Akulah bagi Israel akan bapa, dan Efrayim itulah anak-Ku yang sulung.
  [Matius 5:9] Berbahagialah segala orang yang mendamaikan orang, karena mereka itu akan disebut anak-anak Allah.
  Jesus mengakui ALLAH itu tuhan yang esa, dia hanya utusan , anak manusia
  Jesus mengakui Allah Tuhan yang Esa, Jesus pesuruh Allah
  Perjanjian Lama (Old Testament)
  Yahya(Yohanes) 17:3 Inilah hidup yang kekal, yaitu supaya mereka itu mengenal Engkau, Allah yang Esa dan benar, dan Yesus Kristus yang telah Engkau suruhkan itu
  [Ulangan 4:35] Maka kepadamulah ia itu ditunjuk, supaya diketahui olehmu bahwa Tuhan itulah Allah, dan kecuali Tuhan yang esa tiadalah yang lain lagi.

  [Markus 12:29] Jawab Yesus: “Hukum yang terutama ialah: Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa.
  [Ulangan 4:39] Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah, bahwa Tuhanlah Allah yang di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain.
  [Ulangan 6:4] Dengarlah olehmu, hai Israel! sesungguhnya Hua, Allah kita, Hua itu esa adanya
  [Ulangan 6:14] Janganlah kamu mengikuti allah lain, dari antara allah bangsa-bangsa sekelilingmu

  Perjanjian Baru (New Testament)

  Jesus hanya utusan
  [Yahya (Yohanes) 17:21] supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam Kita, supaya dunia percaya, bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku.
  [Yahya (Yohanes) 17:23] Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam Aku supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu, bahwa Engkau yang telah mengutus Aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi Aku.
  [Yahya (Yohanes)12:45] dan barangsiapa melihat Aku, ia melihat Dia, yang telah mengutus Aku.
  Jesus menerima firman dari ALLAH, jadi Jesus bukan Tuhan, cuma utusan [Yahya (Yohanes) 17:8] Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepada-Ku telah Kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar, bahwa Aku datang dari pada-Mu, dan mereka percaya, bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku.
  Jesus bukan tuhan kerana dia mengatakan “Bapa lebih besar dari pada Aku” [Yahya (Yohanes) 14:28] Kamu telah mendengar, bahwa Aku telah berkata kepadamu: Aku pergi, tetapi Aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi Aku, kamu tentu akan bersukacita karena Aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar dari pada Aku
  Jesus mengakui dia tidak sama dengan Tuhan [Samuel ke 2 7:22] Sebab itu Engkau besar, ya Tuhan ALLAH, sebab tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami.
  Jesus penembus (pengampun) dosa, disalib untuk menebus dosa warisan?
  Hujah Jesus penembus (pengampun) dosa
  [Kisah Para Rasul 5:31] ialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanan-Nya menjadi Pemimpin dan Juruselamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa.
  [Lukas 2:8] Pada malam itu ada gembala-gembala yang sedang menjaga domba-dombanya di padang rumput di daerah itu.[Lukas 2:9] Tiba-tiba malaikat Tuhan menampakkan diri kepada mereka, dan cahaya terang dari Tuhan bersinar menerangi mereka, dan mereka sangat ketakutan.[Lukas 2:10] Tetapi malaikat itu berkata, “Jangan takut! Sebab saya datang membawa kabar baik untuk kalian–kabar yang sangat menggembirakan semua orang.
  Lukas 2:11 Hari ini di kota Daud telah lahir Raja Penyelamatmu yaitu Kristus, Tuhan.
  Namun Jesus hanya melepaskan dosa kaumnya sahaja
  [Matius 1:21] Maka ia akan beranakkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan Dia Yesus, karena Ialah yang akan melepaskan kaumnya daripada segala dosanya.”
  [Matius 15:24] Maka jawab Yesus, kata-Nya, “Tiadalah Aku disuruhkan kepada yang lain hanya kepada segala domba yang sesat dari antara bani Israel

  Mengapa Jesus mintak tolong sedangkan dia tahu dia akan disalib?
  [Matius 26:1] Setelah Yesus menyudahkan segala ucapan itu, maka bertuturlah pula Ia kepada murid-murid-Nya,
  [Matius 26:2] “Kamu memang mengetahui bahwa dua hari lagi akan ada hari raya Pasah, dan Anak manusia akan diserahkan, supaya Ia disalibkan.”
  [Matius 27:46] Maka sekira-kira pukul tiga itu berserulah Yesus dengan suara yang nyaring, kata-Nya, “Eli, Eli, lama sabakhtani!” Artinya, “Ya Tuhan-Ku, ya Tuhan-Ku, apakah sebabnya Engkau meninggalkan Aku?”
  Wajarkah orang yang disalib (yang terkutuk) menjadi pengampun dosa? [Galatia 3:13] Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis: “Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib!”
  Menurut Kristian, setiap manusia memikul dosa sejak dilahirkan.Tetapi bible/injil menjelaskan sebaliknya: –

  Dosa ditanggung sendiri
  [Yehezkiel 18:20] Orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya.
  [Roma 2 2:5] Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan.
  [Roma 2 2:6] Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya,
  [Matius 16:27] Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya diiringi malaikat-malaikat-Nya; pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya.
  [Korintus 5:10] Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat.
  Bayi pun masuk syurga, tiada dosa warisan [Matius 19:14] Tetapi kata Yesus, “Biarkanlah kanak-kanak itu, jangan dilarangkan mereka itu datang kepada-Ku, karena orang yang sama seperti inilah yang empunya kerajaan surga.”

  9. Kalau 3 dalam 1(Trinity) – Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Rohhulkudus.

  Hujah kristian Jesus bersatu dengan tuhan [Yahya(Yohanes) 10:30] Aku dan Bapa itu Satu adanya.”
  Kalau bersatu kenapa tuhan tinggalkannya:- [Matius 27:46] Maka sekira-kira pukul tiga itu berserulah Yesus dengan suara yang nyaring, kata-Nya, “Eli, Eli, lama sabakhtani!” Artinya, “Ya Tuhan-Ku, ya Tuhan-Ku, apakah sebabnya Engkau meninggalkan Aku?”
  Bukan setakat “3 dalam 1” tapi “12 dalam 1”“Mereka” (Sahabat Jesus yang 12) juga menjadi satu dengan tuhan. [Yahya (Yohanes) 17:23] Aku di dalam mereka itu, dan Engkau di dalam Aku, supaya mereka itu sempurna di dalam satu persekutuan; supaya isi dunia ini mengetahui bahwa Engkau yang menyuruh Aku serta mengasihi mereka itu sama seperti Engkau mengasihi Aku.
  10. Jikalau bible/injil itu kitab yang suci, mengapa terdapat percanggahan yang ketara, contohnya:-

  Kesaksian, benar atau tidak?
  [Yohanes (Yahya) 8:14] Jawab Yesus kepada mereka, kata-Nya: “Biarpun Aku bersaksi tentang diri-Ku sendiri, namun kesaksian-Ku itu benar, sebab Aku tahu, dari mana Aku datang dan ke mana Aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu, dari mana Aku datang dan ke mana Aku pergi.
  [Yohanes (Yahya) 5:31] Kalau Aku bersaksi tentang diri-Ku sendiri, maka kesaksian-Ku itu tidak benar;
  John 8:14Though I bear record of myself, [yet] my record is true:
  John 5:31If I bear witness of myself, my witness is not true
  Tuhan dilihat – 1.Hanya Jesus, 2. Ibrahim juga
  [Yohanes (Yahya) 1:18] Tidak seorangpun yang pernah melihat Allah; tetapi Anak Tunggal Allah, yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakan-Nya.
  [Kejadian 18:1] Kemudian TUHAN menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik.
  Yoram vs Hadoram
  [Samuel 2 8:9] Ketika didengar Tou, raja Hamat, bahwa Daud telah memukul kalah seluruh tentara Hadadezer,
  [8:10] maka Tou mengutus Yoram, anaknya, kepada raja Daud untuk menyampaikan salam dan mengucapkan selamat kepadanya, karena ia telah berperang melawan Hadadezer dan memukul dia kalah, sebab Hadadezer sering memerangi Tou. Dan Yoram membawa barang-barang perak, emas dan tembaga.
  [Tawarikh 1 18:9] Ketika didengar Tou, raja Hamat, bahwa Daud telah memukul kalah seluruh tentara Hadadezer, raja Zoba,[18:10] maka ia mengutus Hadoram, anaknya, kepada raja Daud untuk menyampaikan salam dan mengucapkan selamat kepadanya, karena ia telah berperang melawan Hadadezer dan memukul dia kalah, sebab Hadadezer sering memerangi Tou. Dan Hadoram membawa pelbagai barang-barang emas, perak dan tembaga.
  Betah & Berotai vs Tibhat dan Kun
  [Samuel 8:8] Dan dari Betah dan dari Berotai, yaitu kota-kotanya Hadadezer, raja Daud mengangkut amat banyak tembaga.
  [Tawarikh 118:8] Dan dari Tibhat dan dari Kun, yaitu kota-kotanya Hadadezer, Daud mengangkut amat banyak tembaga; dari padanya Salomo membuat “laut” tembaga, tiang-tiang dan perlengkapan tembaga.
  Umur Ahazia – 22 tahun vs 42 tahun
  [Raja-Raja 2 8:26] Ia berumur dua puluh dua tahun pada waktu ia menjadi raja dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalya, cucu Omri raja Israel.
  [Tarawikh 2 22:2] Ahazia berumur empat puluh dua tahun pada waktu ia menjadi raja dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalya, cucu Omri.
  Tuhan atau iblis yang mengajak Daud?
  [Samuel 2 24:1] Bangkitlah pula murka TUHAN terhadap orang Israel; Ia menghasut Daud melawan mereka, firman-Nya: “Pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda.”
  [Tawarikh 1 21:1] Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel.
  SOK TAU BANGET.

 44. s07 says:

  dah la tu…x guna gado2…byk dosa saja x kira kristian ke islam…abis suma mencarut keluar…ade ke agama ajar umatnya mencarut n cakap dgn words yg x elok?????…sendiri mau ingat la…tepuk dada tanya iman masing2…dah cukup ke persediaan nak hadapi kiamat yang kian datang???? x kira apa agama, kiamat tetap datang….renung2 kan….

 45. Mr. Ayam Brur Golek says:

  dari kemarin msh aja ayam golek ama mr.brur adu ketikan mending ketemuan aja adu mulut…duet maut gitu…. ok bro

 46. Andriy says:

  ayam golek km iri y :p g di kasih god bless u…y dah aq kasih GOD BLEES U…gmn? puas…puas…puas y kita kembali ke laptop 😉

 47. Mr,brur says:

  OK.THANX SMUA
  AQ UDA CAPEK
  GA ADA GUNANYA JUGA.OK
  SALAM KENAL AJA UTK SMUA
  GOD BLESS U

 48. ayam golek says:

  brur..nampaknya kamu udah bisa sadar..udah kenal mana babi. anjing dan manusia? moga kesadaran kamu itu akan lebih menyeluruh …next time jgn semudahnya menghina agamaku dan saudara seagamaku..JANGAN….tulisanmu yang diatas ini adakah telah kamu sendiri fahami atau selidiki…atau kamu hanya ‘cut & paste’ dari halaman lain?…peganganku hanyalah Al-Quran yang satu…

  Untuk so7 & andriy..aku bukan orang yang suka bergaduh..tapi topik ini ‘Dakwah Kristian’ adalah sebagai panduan umat Islam supaya menjaga akidah masing-masing..sebaliknya ramai rakan yang non muslim mengutuk Islam & Nabi Muhammad sesuka hati tanpa mengenali apa islam itu sebenarnya..I really can’t tolerate such attitude..JANGAN menilai islam kerana melihat umatnya yang tak mengamalkan islam sepenuhnya..semoga beroleh hidayah…Jika ada yang murtad itu bukan kerana islam tapi kerana sifat individu itu yang tidak beriman sepenuhnya..
  Terserah kalian beragama apa sekalipun..aku tidak pernah mengutuk agama kalian..semoga mendapat hidayah..jangan perlekeh pegangan agama hanya sekadar suka-suka kerana manusia hidup bertunjangkan agama..Tuhanku..Tuhanmu..Tuhan seluruh alam sama ada kalian terima atau tidak itu kenyataannya..carilah kebenaran seikhlasnya..untuk saudara seagamaku dan yang ingin mengenali islam berhati-hati dengan kemunculan banyak laman web seperti dibawah..
  1. http://www.answering-islam.org
  2. http://www.about islam.com
  3. http://www.the quran.com
  4. http://www.allah assurance.com
  These sites have been developed by the Jews
  Who Intentionally spread wrong information about the QURRAN the HADITH and Islam..

  Aku memperolehi maklumat ini melalui emel semalam.dan belum menyelidiki laman web ini..tapi sekadar berhati-hati..pohon perlindungan dari Allah semoga kita dilindungi dari musuh -musuh islam..Yang baik itu hanya dari Allah..yang buruk itu datangnya dari diriku sendiri..

 49. Andriy says:

  Ya tu yg aku mau ayam golek p’kataan bijakmu bukannya malah saling mengolok-olok,memang kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan/kekhilafan milik kita…..thanks atas informasinya

 50. Vie says:

  aku mau komentarin tulisan mr. brur, menurut aku yg beragama Islam Allah SWT itu memang tak bisa diliat, membayangkan Dzat Nya saja kita tdk boleh, tp kita percaya adanya Allah SWT dengan hati & pikiran kita bukan karena kita telah melihat wujudnya dan satu lg kita tdk menyembah Nabi Muhamad tp kita menyembah Allah SWT , mr. brur emang bener debat soal agama ga akan ada habisnya malah jadi nambah masalah aja, semua orang pasti merasa agamanya yg paling bener, nanti jg kalo kita semua udah mati pasti ketauan siapa yg bener dan siapa yg salah, buat semua saudaraku yg seiman semoga kita dihindarkan dari azab kubur & siksa neraka jahanam yg pedih dg banyak berdoa kpd Allah SWT dan JANGAN PERNAH MENINGGALKAN SHALAT 5 WAKTU, Amin

 51. Mr.BRUR says:

  Mr.BRUR BENCI BANGET AMA YG PNY :Coklat9 Community,BANGSAT LOE!!!

 52. Mr.BRUR says:

  SIAPA SIH DI BALIK Coklat9 Community,GW PENGEN TAU,SOK TAU BANGET.BANGSAT LOE!!!!!

 53. kassu illek says:

  KASIHAN ORANG KRISTEN. MEREKA TIDAK MENGERTI DI MANAKAH KEBENARAN. JANGAN MENGHUKUM MEREKA KERANA MEREKA TIDAK TAHU. PERDENGARKAN KEPADA MEREKA AYAT-AYAT ALLAH.

 54. kassu illek says:

  New innovations among modern day Christians: They are wearing crosses around their necks, and hanging crosses in their cars. It seems that they are now worshipping the cross as well. The Bible itself refutes this by warning not to worship ANY GRAVEN IMAGE. Crosses are definitely “graven images.” Further, how can you prove that the figures and photos depicting Jesus are a true reflection of what he looked like? Remember that the camera was invented about 1,800 years after Jesus departed from this earth.

  ***

  (I Thessalonians 5:21): “Prove all things; hold fast that which is good.” Can worshipping the cross be good? Remember, no one in their proper senses will want to worship something that has harmed someone who is beloved to them. Will you worship a gun or knife that kills your child, mother or father or some one you love?

  ***

  So how can the followers of Christ, who claim to love him, worship the cross on which he suffered / died?

 55. kassu illek says:

  SAYA MEMBUAT PERBANDINGAN AGAMA, DAN KINI SAYA KETAHUI BAHAWA AGAMA YANG BENAR ADALAH ISLAM. TIADA AGAMA LAIN YANG BENAR SELAIN AGAMA ISLAM. SAYA MEMPUNYAI COPY BIBLE ‘KING JAMES V’ (KJV), DAN JUGA KITAB-KITAB AGAMA LAIN SEPERTI YAHUDI, HINDU, BUDDHA, DAN SUDAH TENTUNYA AL-QURAN. DAN SAYA BUAT PERBANDINGAN. TERNYATA DI DALAM BIBLE TERDAPAT BANYAK SEKALI PERCANGGAHANNYA DEH.

  AGAMA ISLAM TELAH BERMUA SEJAK MANUSIA PERTAMA, IAITU NABI ADAM A.S.

  NABI ISA JUGA ISLAM.

  BUKANNYA NABI MUHAMMAD S.A.W. YANG MEMBUAT PEMBAHARUAN, TETAPI INI ADALAH KESINAMBUNGAN ISLAM.

 56. Mr.BRUR says:

  Hai,kassu illek jgn kamu merasa agamamu aja yg benar,jgn cuma baca2 buku,skrg u tau nda artinya kitabmu itu?jgn cuman asal baca
  tuhanmu aja ga tau wujudnya,alasanlah tuhan ga boleh di liat,apalah.ALASAN AJA.gimana mau disembah klo ga tau wujudnya,memangnya mau beli kucing dlm selimut.hahahahaha
  trus ajarannya,yg km banggakan???????
  istrinya banyakkkkkkk
  apa itu ajaran bagus?????
  atau bapak kamu istrinya banyak juga………
  jgn merasa agamamu yg terbaik
  sadar,semua agama sama aja,tergantung pribadi masing-masing
  ok

  • villaboy says:

   umat islam atau kristian marahkah,
   kenapa perlu emosi,apa yg kena
   diutamakan apabila Allah marah,murka dan tak ampunkan kita
   inilah sepatutnya kita jaga dan khuatirkan,kerna syurga,utk yg faham dan taat perintahnya,neraka pula utk yg tersesat kefahamanya keliru mana satu akidah yg lurus. ikuti landasan Allah melalui rasul utusannya,keduanya di sediakannya utk manusia dan jin,mintalah petunjuk andai masih kelru…jgn sekali syirik padanya,syirik maknanya bertuhankan selain Allah.. satu surah al ikhlas dlm al Quran firman Allah mahfumnya..
   “Katakan Allah itu esa,hanya Allah tempat meminta,tiada ia beranak dan diperanakan.juga tiada sesuatupun yg setanding denganya”.
   Andaikata saya hidup empat zaman al kitab diturunkan,maka saya pasti akan menjadi pengikut ahli kitab,
   1,Al kitab zabur saya akan ikut syariat nabi daud or david
   2,Taurat musa or moses saya akui ikut ajaran
   3,injil nabi Isa or jesus akan aku ikuti ajarannya.
   4.zaman nabi Muhammad merupakan rasul terakhir,akhir zaman,hingga kiamat,pasti aku ikut ajarannya,kerna aku hamba Allah yg sejati…apakah kata anda?utk pengetahuan Islam itu Allah yang menamakannya dan redha ianya sebagai agama utk seluruh hambanya samaada golongan manusia dan jin..Allahu alam…andai saya silap sila betulkan dgn bukti,andai saya betul,ingatlah kata pepatah hendak seribu daya tak nak apa dalilnya…ikhlas by fikir umat sabah bukan negeri singkatan nama Saya A bin A.H

 57. TnTn says:

  Pada dasarnya tujuan suatu agama itu sama yaitu menuju kepada suatu kebaikan tidak ada agama yg mengajarkan suatu kejahatan, tetapi tiap2 agama berbeda tdk ada yg sama terutama dlm hal tata cara ibadah yg dilakukan dan paling utama wujud Tuhan masing2. Sekarang hanya tinggal masalah hati masing2 manusia mau pilih Tuhan yg mana ingin mereka sembah, suatu hari nanti agama mana yg paling benar pasti akan katahuan, manusia yg telah memilih Tuhan dan AgamaNya yg benar pasti akan merasa bersyukur dan manusia yg telah memilih yg salah pasti akan menyesal. Saya pribadi memilih menyembah Allah SWT karena saya sangat yakin dan sangat percaya kalau inilah satu2nya Tuhan yg harus saya sembah. Jadi bagi semua umat beragama di dunia ini selamat menikmati ibadah yg kita lakukan masing2 semoga apa yg kita percayai adalah yg paling benar diantara semuanya, amin

 58. miss blondi says:

  udah2 jgn ribut. kalian ini mau aja di adu domba ama irwan007. klo kalian org indonesia, mari kita bersama-sama bangun negeri yang tercinta ini. stop pengeboman or terorisme di indonesia (seperti di bali).Mari cabut dari web ini dan mulai lah tuk bergandengan tangan, saling bahu-membahu membangun indonesia tercinta ini. HIDUP INDONESIA…….HIDUP FOREVER.
  YG BKN ORG INDONESIA….STOP TUK NGERUSUH DI INDONESIA DAN ORANGNYA.

 59. nona manis says:

  weqs… kasian deh lo smua….

 60. kassu illek says:

  Mr Brur, kalau kamu katakan semua agama sama sahaja, mengapa kamu ngak jadi orang Islam, mengapa kamu ngak peluk Islam?

 61. Mr.BRUR says:

  kassu illek KLO KM AQ TANYA KNP KM GA PILIH KRISTEN,KM JAWAB APA???DASAR TOLOLLLL
  AQ MW IKUT AGAMA KAMU,ASAL AJA KM BISA KASI GAMBAR DAN RUPA TUHANMU ITU
  MASA BELI KUCING DLM SARUNG
  GW ADA TEKA-TEKI
  KNP DI MESJID GA ADA PIANO,KAYA DI GEREJA………
  JAWABNYA::::SENDAL AJA HILANG APALAGI TARU PIANO
  HAHAHAHAHA
  U SADAR GA????

 62. kassu illek says:

  Yach. Bagus teka tekimu itu. Memang di kalangan orang Islam terdapat pencuri. Tidak pernah gw cakap orang Islam semuanya baik.

  Jadi kamu mengaitkan hal seumpama ini dalam persoalan gw?
  Kamu ngak masuk agama Islam karena orang Islam banyak yang jahat. Gitu?

  Kamu ngak boleh kata begitu, Kamu khan sudah kata agama Islam benar, mengapa mau mengaitkan dengan orang Islam?

  Orang Islam ya agamanya Islam. Tak semestinya bila dia beragama Islam, dia jadi baik. Mungkin benar kamu cakap di dalam gereja orang Kristen ngak nyurik pianonya. Baguslah orang Kristen begitu.

 63. Fers says:

  Didalam konsep trinitas Tuhan itu ada 3 dan dianggap satu kesatuan yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, dan Yesus itu adalah Tuhan yg lahir ke dunia dan menjelma menjadi manusia dan diberi nama Yesus oleh malaikat ketika masih di dalam kandungan ibunya, apakah saya betul ? Jika begitu pertanyaannya BAGAIMANAKAH RUPA TUHAN BAPA DAN ROH KUDUS ITU JUGA RUPA YESUS YG ASLI SEBELUM MENJELMA MENJADI MANUSIA ? BISAKAH DIGAMBARKAN SEPERTI RUPA YESUS SEKARANG ? Nah Mr. Brur bisakah anda menjawab pertanyaan saya dan membuktikannya ?

 64. Mr.BRUR says:

  hei fers bodok!!!Jesus kan datanga ke dunia dalam wujud manusia,susah lah ngomong manusia yg bodok n tdk mengerti,itu aja andalan kalian,permasalahkan tri tunggal
  dasar kampungan!!!!
  terserah apa kata lu deh.yg jelas Jesus cakep n krennnnn
  daripada yg tidak tau rupa n wujudnya
  hahahahaha
  jgn2 u sembah,pocong ke kucing ke,ya ga tau lahhhh

 65. Fers says:

  Hei Brur kalo gitu sebelum dateng ke dunia yesus itu wujudnya apa donk ???? Trus dimana tinggalnya sebelum dateng ke dunia ??? Duluan mana yesus ama air ??? kalo lu ga bisa jawab berarti lu yg bodok

 66. R3 says:

  udah Fers.. biarin aja tuh MR.Brur sendiri juga pusink… makanya sangkalannya bisanya cuma balik2in pertanyaan doang… dah gila kali dia… kasian saking nafsunya jadi kaya gitu tuh…fisiknya boleh sehat… tapi hatinya sakit tuh…!!

 67. Mr.BRUR says:

  HEY U BDUA fers n R3,u sama2 binatang ya ga ngerti apa2
  emang u org apa sih
  jgn2 u binatang,bukan manusia
  heran bgt gw ama kalian2
  kalian kan bisa liat
  penjahat2 di dunia ini
  pasti dari muslim
  ya ga tau knp
  ajarannya kali
  makanya jgn sok di depan Mr.BRUR
  DI mata gw kalian tuh yg sangat kasian ga tau jurusan mana
  nanti mati,lu pade nyesal sadar ga
  R3 ngapain hati gw sakit cuman gara 2 ngomong ama anak SUNDAL kayak kalian.Hahahahahahahahahahhahahaha
  YA uda gw cabut dulu
  klo ada pertanyaan,kasi ke gw aja
  nnt gw kupas tuntas
  ok

 68. cinderella says:

  soal tritunggal itu memang rumit dipahami oleh org non kristen, namun sy beri gambaran sedikit. Org Kristen bukan berarti mempunyai banyk Tuhan, Allah itu Esa. Namun dlm hal ini org Kristen memahami Allah sebagai Allah yg hidup, brkehendak tanpa campur tangan manusia, penuh KASIH kepada manusia. Dalam kaitannya dengan hal itu, maka Allah menunjukkan kepada manusia mengenai hakekatnya sebagai Allah. Pertama, Allah sebagai Pencipta. Ini memperlihatkan bagaimana Allah mencipta langit-bumi dan segala isinya, manusia pertama Adam-hawa. Manusia hanya mengenal Allah lewat perbuatan2 tangan-Nya yang ajaib, lewat perlindungan-Nya, dan lewat kejadian2 alam. Artinya, manusia tidak melihat wajah Allah secara langsung karena Allah bersifat transenden (jauh). Kedua. karena kasih-Nya akan ciptaan-Nya, Allah hadir sebagai penyerta, artinya Allah bersama-sama dengan manusia, inilah Allah yang dikenal sebagai YESUS oleh org2 Kristen. Allah ingin dikenal secara dekat oleh manusia, Allah memperlihatkan bahwa Kasih-Nya besar kepada manusia. bahwa Allah dekat dengan persoalan2 manusia, dalam karya Yesus selama di dunia membuktikan kasih Allah kepada manusia bahwa Allah juga merasakan apa yang dialami oleh manusia dan spy dosa2 manusia diampuni maka Allah yang berserta manusia dalam wujud manusia Yesus rela disalibkan, mati, dikubur dan naik kesurga. Selama karya Yesus di dunia ini, org2 yang mengikut Dia mengenal wajah-Nya karena Allah benar2 menjelma sbg manusia yg utuh. Ketiga, Allah tidak berhenti meninggalkan manusia, setelah naik ke surga Allah hadir menjadi penolong dalam rupa ROH KUDUS kepada manusia. Roh Kudus tetap hadir dalam hati dan hidup manusia yang percaya kepada-Nya. TRITUNGGAL Allah disini lebih kepada hakekatnya, Allah tetap satu. Allah sebagai pencipta yang biasa di sebut sebagai ALLAH BAPA oleh org2 Krsten. Allah sebagai manusia dalam rupa YESUS, yang wajah-Nya dikenal oleh manusia dan biasa disebut ALLAH ANAK oleh org2 Kristen. Dan Allah sebagai ALLAH ROH KUDUS, yang menjadi penolong dan pemelihara manusia. Itulah Tritunggal, semua rangkaian karya itu tidak bs dilepas satu sama lain. 3 dalam 1 atau 1 dalam 3, dan Allah tetap ESA dari Alfa dan Omega (awal sampai Akhir). Thank’s.

 69. Fers says:

  Iya bener R3 si Brur bisanya nyangkal aja, kalo ga bisa jawab bilang aja jg gengsi kayak gitu ampe nafsu kayak orang stress aja, makasih cinderela atas penjelasannya dari awal saya hanya mau mengomentari si Brur yg slalu berkata kalo Tuhan kami Allah Swt tdk terlihat wujudnya tetapi jika dilihat dari penjelasan cinderela di atas berarti sebenarnya orang2 kristiani juga tidak ada yg tahu wujud Allah Bapa sebelum turun ke dunia dan menjelma menjadi manusia dalam rupa Yesus

 70. Rey says:

  Setelah saya baca materi ini dari awal sampai akhir saya mau komentar yg paling gila n gila abis2an disini cuma Mr. Brur aja, kenapa mesti ribut kayak gitu sampe bertengkar n ngehina orang abis2an begitu, orang ngasih pendapat apapun boleh2 aja kan kalo ga suka ya jg log in kesini cari aja teman ribut nya di tempat lain, buat irwan 007 makasih atas artikelnya yg bagus artikel anda sangat bermanfaat buat saya

 71. Mr.BRUR says:

  REy u aja yg cabut
  baru aja masuk,uda sok
  mau dapat jg loe
  hahahahaha

 72. Mr.BRUR says:

  Ya uda lah,gw pada awalnya cuman mw test kalian aja,tingkat kesabarannya sampe dimana
  hahahahahaha
  sory ya
  gw minta maaf banget
  ama Fers R3 kassu illek . TnTn Vie,pokoknya semua deh
  MAAF YA
  GW SEBENARNYA MENGASIHI KALIAN SEMUA
  CUMAN COBA KALIAN PIKIR,ADA BNYK ORG2 YG MENINDAS AGAMA KRISTEN DI NEGARA INDONESIA,TP GA APALAH
  KT TETAP BERDOA UNTUK KALIAN
  OK
  GBU ALLLLLLLLLLLLL

 73. AAA says:

  sulaiman, irwan 007, Hamba Allah (MUNS), LaNgItBiRu, Freed, juzt, ayam golek, Vie, kassu illek, Fers, R3, Rey. KALIAN YANG SAYA SEBUTKAN NAMANYA ADALAH BANGSAT SEMUA. KALIAN YANG MEMULAI DEBAT AGAMA INI, KALIAN YANG MENJELEKAN AGAMA KRISTEN TAPI KENAPA KALIAN YANG MERASA DI HINA DAN DIPERDEBATKAN. KALIAN MEMANG BANGSAT SEMUA. KALIAN PIKIR DENGAN BERBUAT SEPERTI INI, KALIAN BISA MASUK SURGA. KALIAN ITU TIDAK TAHU APA-APA SOAL KRISTEN, NYENTUH INJIL PUN TIDAK TAPI KOMENTAR KALIAN LEBIH HEBAT. BANGSAT KALIAN SEMUA. KRISTEN TIDAK PERNAH MENJELEKAN-JELEKAN ISLAM. APALAGI MEMBUAT WEB SEPERTI INI. KALIAN GOBLOK TAPI BERLAGAK PINTAR. ANJING-ANJING KALIAN SEMUA

 74. Mr.BRUR says:

  AAA,mending kt ga usah pusingin itu
  ok
  mending kt tetap mengasihi seperti yg di ajarkan Bapa kita
  the LORD JESUS.Ok.Jelouuuu

 75. AAA says:

  YUPS DAN JANGAN KUNJUNGI WEB INI LAGI. SEKARANG WEB INI DI POSISI 15 DI HALAMAN KE DUA. MAKIN DIKUNJUNGI WEB INI AKAN NAIK POSISINYA DAN KLO DAH DI NOMOR SATU DI HALAMAN SATU BISA DIJUAL DENGAN HARGA YANG BESAR. MUDAH2AN WEB INI MAKIN HARI MAKIN MENURUN POSISINYA BIAR WEB INI KAGAK BISA DIJUAL. BISANYA MENJELEKAN NAMA TUHAN HANYA UNTUK MENDAPATKAN UNTUK BESAR. DASAR BANGSAT KALIAN. SETAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! INGAT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 76. ayam golek says:

  bajingan lu indon sesat….

 77. ayam golek says:

  kalau udah benci ama website ni ya minggir…..apa kamu ini idiot? ….kalau bukan idiot jgn post komen lu lagi ke sini…
  The Goblok in the whole wide world or brur kayaknya suka amat ama gelaran yang diberi..masih nyakiti hati saudaraku di sini..kapan mau mati?….

 78. R3 says:

  baca buku “100 tokoh yang mempengaruhi Dunia”

 79. Mr.BRUR says:

  R3 buku tidak bisa menjamin
  itu buku kan yg tulis org indonesia
  ya iya lah
  klo memang yg anda maksud adalah tokoh yg mempengaruhi dunia
  coba u liat skrg di dunia,kacau balau
  R 3
  sy uda bilang semua tergantung orangnya choi.OK

 80. Mr.BRUR says:

  BUAT AYAM GOLEK,GOD BLESS YOU
  YG PUNYA SITUS INI GOD BLESS YOU
  KASIHILAH SESAMAMU MANUSIA SEPERTI ENGKAU MENGASIHI DIRIMU SENDIRI.OK!

 81. ayam golek says:

  ha pandai pun berbudi bahasa..kau tak kacau orang islam aku tak kacau kau brur..

 82. Mr.BRUR says:

  GOD BLESS U ayam golek

 83. R3 says:

  intinya yang ngadu domba kita ni orang2 Yahudi… Yang bikin indonesia krisis juga Gorge Soros ikut campur tangan… mulai krisis ekonomi ampe krisis sosial kyk gini…

 84. ayam golek says:

  ya bener tu R3..YAHUDI itu kayaknya mahu nguasai satu dunia…keparat yahudi…kejadian 11/9/2001 di amerika itu misalnya si laknat bushit associated sama yahudi sebagai propaganda supaya bushit buleh merampok iraq…sekarang iran mahu dijadikan korban…memang bajingan bushit sama yahudi….gara-gara minyak habis bunuh-bunuhan…

 85. AAA says:

  AYAM GOLEK, GIMANA KABARNYA AMROZI CS ??? SEHAT2 YA DAN MAKIN GEMUK AJA, PUTIH LAGI. ENAK SEKALI YA, HABIS MEMBUNUH ORANG DAN NGACAU BALI, EH ENAK2AN URING2AN DI PENJARA. BTW KPN LOE MO NGIKUT KAYA AMROZI, BUNUH2 ORG. JIHAD GETOOO.
  KELIHATAN NYA LOE KAGAK PUNYA KERJAAN YAA ……. NGANGGUR GITUUU…. LEBIH BAIK LOE CARI KERJAAN AJA DEH. BIAR PERUT LOE KENYANG DAN BISA BELI TV SEHINGGA GAK GOBLOK DAN TOLOL KAYA BEGINI. OPTIMIS SEDIKIT CARI KERJAANNYA. INGAT BELI TV DAN BACA BUKU BANYAK2 BIAR KAGAK TOLOL KAYAK GINI.

 86. AAA says:

  EH R3, JGN IKUT2AN GOBLOK DAN TOLOL DOONG KAYAK AYAM GOLEK. MASA BANGSA KALIAN TOLOL DAN GOBLOK SEMUA SIIHH….KA………..SI…..HAN……….

 87. budhi says:

  Blog ini seharusnya berkaca dengan blognya mas Dewo (agamaku.wordpress.com) Bahasanya santun dan berdiskusi berdasarkan ayat ayat baik yang ada di Al Kitab atau Al Qur’an. Disana tidak ada kata makian, tidak ada penghuni kebon binatang yang berkeliaran. Berdiskusilah dengan santun dan memakai adab yang dicontohkan oleh tuntunannya masing masing.

 88. inexcelsisdeo says:

  CAMKAN INI:
  1. Agama Kristen sebgai pemeluk AGAMA TERBESAR DI SLURUH DUNIA, jadi ga mungkin org salah pilih
  2. Jgn brbicara seolah anda mengenal betul Kristen, mungkin ada perlu masuk Kristen spy pikiran anda lebih terbuka
  3. Survey membuktikan bahwa negara2 islam sumber teroris dan konflik

  • villaboy says:

   umat islam atau kristian marahkah,
   kenapa perlu emosi,apa yg kena
   diutamakan apabila Allah marah,murka dan tak ampunkan kita
   inilah sepatutnya kita jaga dan khuatirkan,kerna syurga,utk yg faham dan taat perintahnya,neraka pula utk yg tersesat kefahamanya keliru mana satu akidah yg lurus. ikuti landasan Allah melalui rasul utusannya,keduanya di sediakannya utk manusia dan jin,mintalah petunjuk andai masih kelru…jgn sekali syirik padanya,syirik maknanya bertuhankan selain Allah.. satu surah al ikhlas dlm al Quran firman Allah mahfumnya..
   “Katakan Allah itu esa,hanya Allah tempat meminta,tiada ia beranak dan diperanakan.juga tiada sesuatupun yg setanding denganya”.
   Andaikata saya hidup empat zaman al kitab diturunkan,maka saya pasti akan menjadi pengikut ahli kitab,
   1,Al kitab zabur saya akan ikut syariat nabi daud or david
   2,Taurat musa or moses saya akui ikut ajaran
   3,injil nabi Isa or jesus akan aku ikuti ajarannya.
   4.zaman nabi Muhammad merupakan rasul terakhir,akhir zaman,hingga kiamat,pasti aku ikut ajarannya,kerna aku hamba Allah yg sejati…apakah kata anda?utk pengetahuan Islam itu Allah yang menamakannya dan redha ianya sebagai agama utk seluruh hambanya samaada golongan manusia dan jin..Allahu alam…andai saya silap sila betulkan dgn bukti,andai saya betul,ingatlah kata pepatah hendak seribu daya tak nak apa dalilnya…ikhlas by fikir umat sabah bukan negeri singkatan nama Saya A bin A.H

 89. inexcelsisdeo says:

  CAMKAN INI:
  1. Agama Kristen sebgai pemeluk AGAMA TERBESAR DI SLURUH DUNIA, jadi ga mungkin KITA salah pilih
  2. Jgn brbicara seolah anda mengenal betul Kristen, mungkin ada perlu masuk Kristen spy pikiran anda lebih terbuka
  3. Survey membuktikan bahwa negara2 islam sumber teroris dan konflik

 90. R3 says:

  makanya sesama orang goblok jangan suka ngegoblok-goblokin orang donk…

 91. R3 says:

  makanya sesama orang goblok jangan suka ngegoblok-goblokin orang donk…dah tau gw orang goblok masih aja dikata2in… aneh…

 92. R3 says:

  memang ISLAM itu Teroris… Teroris bagi orang2 yang menghujat ALLAH SWT…

 93. sirap says:

  Bangsat yang menghina Islam… satu hari nanti harus saja dipanah petir matinya dalam kerugian…….R3 kuatkan semangatmu sahabat..dimanapun kamu..Allah saja yang bisa melindungi..sebagai sesama muslim aku turut mendoakan kesejahteraan kamu, ayam golek ,faridine,irwan dan sahabat lain yang mempertahankan Islam drpd dicemuh…doaku bersama kalian…

 94. Mr.brur says:

  GBU ALLL
  SIRAP GBU
  R3 GBU.

 95. sirap says:

  Untuk Mr.brur..janganlah berpaling daripada hidayah Allah..carilah hidayah Allah dan nikmat Islam..jika sudi hayati lagu nasyid kumpulan Raihan…

  Iman adalah mutiara…
  Didalam hidup manusia….
  Yang meyakini Allah….
  Maha Esa Maha Pemurah….

  Tanpamu iman bagaimanalah..merasa diri hamba padaNYA….
  Tanpamu iman bagaimanalah….menjadi hamba Allah yang bertaqwa…

  Iman tak dapat dijual beli…dari seorang hamba yang bertaqwa..
  Ia tak dapat diwarisi..ia tiada ditepian pantai..
  Walau apapun caranya jua…engkau mendaki gunung yang tinggi…engkau meredah lautan api..namun tak dapat jua dimiliki….jika tidak kembali pada Allah….

 96. dr.grugham says:

  ___ | | ||
  // | | | ||
  \\___|| || || ||
  \\____//\\___// ||

  sudahlah… sekarang kita harus memikirkan cara… gimana biar kita bisa damai… hidup berdampingan dan bergotong royong… kalian sadar ga…Negara ini berderiri atas kehendak siapa? (jawab masing2).. Kita sudah hampir jadi pecah belah… gara2 hal kayak gini juga… ingat… kiamat sudah dekat…

 97. Mr.brur says:

  SIRAP…….GBU

 98. jihad fisabillalh says:

  to : para kristen bajingan

  kalian gak akan tenang karna akan terus dihantui ketakutan.
  mana ada orang kristen berani bom bunuh diri. brarti orang kristen takut tuhan yesus gak jamin masuk surga,he..he…
  yg aku gak abis pikir masa tuhan yesus minta ampun sm tuhan, jerok kok minum jerok, dasar paham begok. masa tuhan dilahirkan oleh manusia!? tambah begok lagikan.
  islam tau kalo babi anjing itu banyak penyakitnya,makanya diharamkan, tapi kalo MR.BRUR si kresten begok melahapnya dengan semangat 45, apa mungkin yesus punya obat anti penyakitnya ya!? he..he..o iya kristenkan emang bisa makan apa aja n andai besi itu lunak pasti juga di makan, selamat makan MR.BRUR, he..he..
  o iya..yg ngambil sendal dimasjid itukan adiknya MR.BRUR n katanya sih buat nambah beli semen buat rumah iblis (gereja).
  sampe kapanpun tu krsten gak akan tenang n gak ada istilah damai terhadap kristen bajingan. lebih baik mati dr pada masuk kristen biadab, cuih!
  buat para saudaraku muslim,teruslah berjihad melawan para kafir2 kriten.
  buat INEXCELSISDEO :
  kristen itu air kencing iblis
  kristen itu bangsa penindas
  kristen itu besar bukan karna isi tapi karna air n jadinya lepoh alias loyo.
  semoga lu ditempatkan bersama fir’un di neraka jahannam.

 99. RI says:

  buat MR.BRUR si iblis
  lu kira agama lu paling bener, tapi knapa lu kasar kayak binatang!? emang itu yg di ajarkan sama si TOPI BERKAWAT (yesus).lu bener anjing ya brur. akal lu gak jauh beda sama iblis. mestinya lu ngaca n banyak belajar soal etika. walau beda agama mestinya saling menghormati. apa bapak sama mamakmu gak ngajarin sopan santun!? ato mungkin si yesus yg jelmaan iblis emang ngajarin agar lu bersifat iblis!?.
  mungkin lu banyak makan babi kali,makanya penyakitnya turun ke lu.
  kayaknya lu anak haram ya brur!?,makanya otak lu jahat kayak iblis.saranku, kalo lu liat mobil giling, lu tidur aja dijalan n ntar kalo dilindas lu bakal masuk neraka, enakkan!? ato mendingan lu pergi ke gereja lu onani biar dingin tu otak lu.
  ternyata benar 100% kalo kristen itu sesat hingga akhir dunia.
  buat para kristen lain, ini aku tulis karna MR.BRUR menghina agamaku (islam). jadi tolong ingatin tu MR.BRUR agar otaknya gak kayak iblis n agar si brur di daur ulang biar gak jadi anak haram.

 100. ranub says:

  buat mr.brur n kroninya :
  paulus bilang babi itu haram tapi kok umat kristen gemar makan babi.trus tuhan kok bisa dibunuh oleh manusia? dan yg anehnya lagi knapa yesus pernah minta ampun sama tuhan,tuhan yg mana lagi ni?.knapa tuhan itu dilahirkan?
  kok minuman ber al-kohol itu gak menjadi larangan, bahkan di gereja boleh minum al-kohol? kan aneh,masa dirumah tuhan boleh mabuk-mabukan?
  trus saya gak pernah liat ada tanda kebesaran tuhan yesus, yg dapat kita liat secara nyata? tapi kalo di islam jelas ada, contohnya pohon kaktus berbentuk allah swt, dibadan anak kambing bertuliskan nama allah swt, dibuah semangka ada juga nama allah swt, dan masih banyak lagi, tapi nama yesus gak pernah ada tuh.
  ada yg lebih parah lagi, soal hamil diluar nikah dalam agama kristen gak jadi masalah.
  intinya, kristen itu agama yg serba gak jelas hukumnya alias agama aneh.
  sungguh mr.brur dan para kroninya orang2 merugi.
  mr.brur pasti bertobat kalo ajal dah menjemputnya.
  semoga mr.brur dan para kroninya selalu diberikan kesusahan dunia dan akirat.

 101. Mr.brur says:

  jihad fisabillalh,RI,ranub ====KASIHILAH SESAMAMU MANUSIA SEPERTI ENGKAU MENGASIHI DIRIMU SENDIRI,OK!!!!!!TUHAN MEMBERKATI KALIAN BERTIGA.OK.

 102. ranub says:

  to mr.brur yg kafir
  ente bilang “kasihilah sesama manusia” gimana mau saling mengasihi, wong orang2 kristen itu suka menindas orang lain? contohnya, amerika yg jelas-jelas suka menindas umat muslim, bahkan ingin mengusai dunia. makanya umat islam bangkit dr umat penindas (kristen) dan berjihad dijalan islam. mestinya lo brur mikir juga soal perilaku umat kristen lo itu yg maha bejat.siapapun akan marah kalo dia ditindas terus.
  trus lo bilang “tuhan memberkati kalian” tuhan yg mana ni? tuhan yesus ato tuhan ortunya yesus? karnakan kristen banyak tuhan, bahkan yesus juga punya buyutkan? itu terbukti kalo yesus juga dilahirkan n sudah tentu yesus punya kakek ato bapak kakeknya yesus.heran gua!?. sebenarnya tuhan itu gak dilahirkan n gak ber bapak ato ibu.
  kalo aja si kristen penindas gak jahat n gak punya akal busuk, tentu smua agama bs hidup berdampingan.yg anehnya selain dr agama kristen adem-adem aja.contohnya budha n hindu, gak ada tuh ribut sama islam,kalopun ada gak kayak kristen yg bejat.
  jadi jelas terbukti kalo agama kristen itu mengajarkan keburukan n kebejatan.kitabnya aja saling bertentangan antara ayat ini n ayat itu.mau bukti?
  aku pernah baca kalo paus bilang babi itu diharamkan tapi kanapa orang kristen doyan makan babi?
  sungguh agama yg aneh.trus kanapa minuman al-kohol gak jadi suatu masalah bagi umat kristen?.makin aneh.
  kami umat islam mengakui nabi isa, tapi bukan sebagai tuhan, jelaskan karna tuhan gak dilahirkan n gak berbapa ato ibu, tuhan juga gak bisa disalib karna tuhan itu maha segala-galanya.
  gua sarankan lo brur untuk menghormati agama lain n jangan suka menghina islam.asal lo tau brur gua juga punya temen dr kristen tapi gak kayak lo yg suka menghina umat islam. bahkan antara gua n temen kristen gua saling diskusi soal agama n akur2 aja tuh,gak bejat kayak lo brur.
  lo juga harus tau brur kalo ada umat islam yg masuk kristen itu dikarnakan uang tapi kalo ada umat kristen yg masuk islam, itu dikarnakan kebenaran agama islam,bukan karna uang.

  KITA LIAHAT DIAKHIRAT NANTI, ISLAM ATO KRISTEN YG BENAR? TAPI YG JELAS GUA RELA MATI DEMI ISLAM YG SEJATI.

 103. Mr.brur says:

  RANUB,GOD BLESS YOU.

 104. ranub says:

  MR.BRUR, UMAT ISLAM UDAH TERLUKA AKIBAT KEBRUTALAN UMAT KRISTEN.UMAT ISLAM GAK SEGAN2 MELAKUKAN APA AJA UNTUK MEMBALAS PERBUATAN UMAT KRISTEN SEKALIPUN MENARUH BOM DITUBUHNYA DAN SAMPAI KAPANPUN UMAT ISLAM AKAN TERUS BERJIHAD UNTUK MELAWAN KRISTEN.JIKA AJARAN ENTE MENGAJARKAN KEBAIKAN TUNJUKKAN SIKAP LO YG MENGHORMATI AGAMA LAIN.LO JUGA HARUS BUKA MATA LEBAR2 APA YG TELAH DILAKUKAN UMAT KRISTEN TERHADAP UMAT ISLAM.
  ASAL LO TAU, GUA GAK AKAN DIAM JIKA ADA YG MENGHINA ISLAM.
  MENDINGAN LO JALANI AJA KEHIDUPAN LO TANPA MENGGANGGU ISLAM.
  GOOD LUCK!

 105. Mr.brur says:

  OK,RANUB.GOD BLESS YOU.

 106. Pembela kebenaran says:

  Aku orang yang netral,bukan kristen dan bukan juga islam,tapi menurut aku,yang jahat agama islam,seperti si ranub,kenapa mesti membalas kejahatan dgn kejahatan?beda ama ajaran kristen,kristen aku taunya kejahatan dibalas kebaikan,masalah bom,kenapa orang indonesia benci orang luar,(amerika,australia,inggris dll)bukan krn kristennya,tetapi krn ada maksud2 tertentu,koq maunya menindas bule,taunya hina2 amerika,amerika memberi bantuan berupa uang,ga menolak,malah ketawa,amrozy,stlh bom bali,hingga skrg blm di hukum mati,sedang tibo yg kasus poso,baru aja ditangkap,uda di hukum mati.memang menurut gw indoneisa negaranya kalian (islam)tetapi apakah dgn mayoritas itu kalian menindas,sungguh pengecut,sy mw bilang coba pahami betul suatu keyakinan, saya benar2 heran dgn agama islam di indonesia,muslim di negara lain,tidak sejahat muslim di indonesia,negara uda susah,taunya menindas,saya pernah ikut semua acara keagamaan,baik itu muslim,atau kristen,di muslim sy tdk pernah mendengarkan ulama mendoakan negara dan pemerintahan,di gereja setiap saat di doakan,untuk membangun gereja izinnya sangat susah,malahan di bongkar,kasihan yg kristen ga bisa berbuat apa2,ini negara muslim,sedangkan mesjid dibuat sana sini,setiap kali bangun mesjid,pasti minta sumbangan di jalan2,yg memberi ya org kristen lagi,sedangkan gereja,apakah pernah minta sumbangan????marilha kita bersama jgn pernah membenci sesama kita manusia,kalian tau knp kristen tdk pernah membenci kalian????karena hukum yang penting bagi mereka adalah,KASIHILAH SESAMAMU MANUSIA SEPERTI ENGKAU MENGASIHI DIRIMU SENDIRI,seperti kata si brur,masalah org yg pindah keyakinan,itu urusan mereka dgn Tuhan,tetapi yg saya lihat,dari kristen ke muslim,pasti ada balasan,liat aja si mike tyson skrg uda ga pernah menang,si alm crhsye menderita sampai mati,saya sebenarnya uda lama masuk situs ini,sy pikir ga ada gunanya,cuman kalian uda berlebihan,si brur juga tuh,terlalu kasar,walaupun anda marah jangan menghina agama org lain.berdamailah kalian semua,karena tidak ada gunanya,kita hidup di bumi ini krn ada tugas dan tanggung jawab,so lakukanlah itu.

 107. Fi says:

  Kenapa dg banyaknya teroris yg mengaku berbasis Islam maka semua umat Islam jg teroris? Yang pasti jg salahkan Islam karena yg berbuat seperti itu adalah manusia2nya, Islam adalah agama yg benar tak ada sedikitpun kesalahan didalamnya hanya banyak orang2 Islam nya sendiri yg mensalahgunakan ajaran Islam untuk melakukan suatu kejahatan tapi tidak semua umat Islam seperti itu, sama saja dengan umat kristiani sendiri juga umat2 beragama yg lain apakah semua umat beragama di seluruh dunia adalah orang2 yg baik yg hidup di jalan agamanya masing2 ? Tidak mungkin seluruhnya seperti itu saya yakin pasti ada segelintir orang2nya yg berhati jahat, sekali lagi jangan salahkan agamnya karena jika menyalahkan agama sama saja dengan menyalahkan Tuhan, Tuhan itu tidak pernah salah, Tuhan itu Maha Sempurna pribadi manusia lah yg harus disalahkan karena manusia adalah makhluk yg banyak melakukan dosa. Islam adalah agama yg paling benar dan paling sempurna silakan anda buktikan sendiri nanti di alam kubur adakah Tuhan lain selain ALLAH SWT

 108. kiky says:

  saya setuju dgn anda,sebenarnya kt manusianya yang salah,tetapi klo anda bilang agama islam yang paling benar,sabar dulu choi.OK!MARILAH KITA BERSAMA2,APAPUN AGAMA KITA,KITA JALANKAN DGN BAIK,SEMUA AJARAN KAN BAGUS,MARI KITA SAMA2 MEMBANGUN BANGSA INI.OK
  GBU

 109. ranub says:

  buat PEMBELA KEBENARAN
  ente bilang ente bukan kristen bukan islam, berarti ente gak punya agama donk? alias atheis.yg gak punya agama mendingan diam n gak usah kasi komentar. ente bilang kalo islam itu salah karna kejahatn kok dibalas dng kejahatan yg mestinya dibalas dng kebaikan juga.umpamanya kalo keluarga ente itu dibantai ato tempat ibadah lo dihancurkan, apa ente balas dng kabaikan? trus kalo agama ente trus2an ditindas oleh agama lain,apa ente jg balas dng kebaikan?. ente ngaor!!
  kalo emang amerika itu bagus knpa ikut campur urasan negara orang? jelas2 israel membantai dan mengambil tanah muslim di palestina, eh! amerika malah membantu israel,apa begitu caranya? apa amerika itu bagus?
  kalo emang agama lo kristen itu baik, knapa membantai umat islam di poso? itu baik namanya. kalo menurutku itu iblis.
  soal tyison gak menang itu wajar karna dia dah tua n lagian gak selamanya orang itu berhasil.ibarat bumi yg selalu berputar.krisye sangat beruntung bisa meninggal dalam keadaan islam, karna yg kekal dineraka itu adalah orang yg diluar dr agama islam.
  kalo soal gereja susah dikasin ijin bangun wajar karna negara manapun kalo mayoritasnya islam ya begitu.begitu juga sebaliknya.buktinya di negara kafir (amerika) apa banyak masjid yg berdiri? kan enggak.
  ente bilang islam pengecut,gak salah tu? apa kristen itu berani? iya sih beraninya maen keroyok? islam itu siap dimana aja,walaupun sendiri.buktinya bom bunuh diri itu sndiri gak perlu maen keroyok,apa kristen berani? ya jelas gak berani toh gak ada yg jamin masuk surga kali ya.
  kalo emang kristen itu suka mengasihi sesama manusia itu cuma buat agama kristen aja,yakan?.ente udah liat bukti kekejaman kristen tapi ente gak mau ngakui.
  kristen emang agama penuh kecurigaan n penuh kecemburuan.kalo islam mau maju pasti ada aja alasan dr pihak kristen,yg inilah yg itulah, dasar agama gak jelas.
  gak cocok nama ente pembela kebenaran,taruh iblis kristen aja, padahal mestinya ente itu penengah karna ente gak punya agama.
  jangan munafik,kristen juga punya maksud tertentu soal bantuan untuk korban tsunami di aceh.padahal semua itu untuk menyebarkan agama kristen. buktinya banyak bantuan ada berlambang salib,sungguh licik dan busuk.
  kalo aja orang islam tau kalo yg ngasi sumbangan buat masjid itu orang kristen pasti ditolak mentah2 n kalo orang islam tau orang kayak lo ikut acara keagamaan di islam lo bakal digorok itu karna orang kayak lo yg juga punya misi tertentu.
  jangan anggap kristen itu baik, lo juga harus liat kristen telah banyak buat kesalahan.
  lagian lokan gak punya agama kenapa bela kristen? aneh lo!?
  percuma bicara sama lo tapi ini cuma buat lo sadar aja, tapi iblis kayak lo mana bisa sadar ya.
  moga lo sesuai dengan pembela kebenaran gak pandang sebelah mata.

 110. sirap says:

  ranub…kamu benar…Pembela kebenaran…?..namamu mulia..tapi isi tulisanmu corrupt…mengaku tidak menyebelahi mana-mana agama tapi kamu hina Islam yang aku anuti …..kamu bukan pembela kebenaran..kamu pemusnah kebenaran

 111. ranub says:

  BUAT SIRAP YG BAIK
  WADUH…ENTE SALAH PAHAM RAP, ANE 100% MUSLIM.
  ENTE MESTINYA BACA DNG BAIK KOMENTAR ANE BUAT SI PEMBELA KEBENARAN.
  MESTINYA KOMENTAR ENTE ITU BUAT SI PEMBELA KEBENARAN.
  KALO EMANG PEMBELA KEBENARAN MESTINYA SESUAI DNG NAMANYA, YG TERJADI EH..TU ORANG GAK JAUH BEDA SAMA IBLIS.MALAH TEMENNYA SI MR.BRUR.
  ENTE RAP CERNA DULU ISI KANDUNGAN KOMENTAR ANE BUAT SI PEMBELA KEBENARAN.KARNA BISA2 PARA KRISTEN SI BANGSA PENINDAS TEPUK TANGAN KARNA LIAT ENTE GAK NYAMBUNG.
  PIKIR DULU SEBELUM BERTINDAK BEGITULAH KATA PEPATAH N JNG SAMPE ENTE PUNYA SIFAT KAYAK SI PEMBELA KEBENARAN YG LUAR DAN ISINYA PENUH KEBUSUKAN. JELAS!!!

 112. R3 says:

  Memang… dari Zaman Nabi Muhammad sampai sekarang ini Agama Islam dibilang Agama yang mematikan kreatifitas umat manusia… Padahal Secara nyata justru Agama Islam membawa beradaban manusia menjadi lebih maju dan baik, selama pemeluknya menjalankan syariatnya,,, dalam catatan sejarah, Agama Islam Memegang peradaban di muka bumi ini… lihat Jazirah arab… dalam sejarahnya begitu Islam menyebar di seluruh Jazirah Arab saat Zaman NAbi Muhammad, mereka berdiri kokoh… tangguh.. Bersatu.. Memiliki Peradaban yang tinggi… Ilmu Pengetahuan yang maju, sedangkan pada zaman itu Eropa masih berada dalam Masa Kegelapan (Viking,Barbar,Sparta,DLL)….

  Begitu pula Agama Islam yang masuk ke Asia Tenggara (Indonesia) melalui pedagang-pedagang dari arab.. Saat Seluruh Kerajaan di Indonesia dulu (Padjajaran,Samudra Pasai,DLL) memeluk agama Islam, perdaban mereka menjadi lebih maju dari sebelumnya..
  Zaman sekarang ini Jazirah arab kembali Terpecah belah menjadi beberapa bagian seperti Arab Saudi,Iraq,Iran,Suriah,Lebanon,Kwait,DLL itu dikarenakan ulah manusianya sendiri… mereka mulai banyak yang rakus dan serakah… para khalifah sudah tiada.. sehingga terpecah belah… Tak terkendali Bagaikan Anak Ayam yang kehilangan Induknya…

  Untuk sekarang mengapa bangsa kita terpuruk…? Jawabannya adalah Akibat dari ulah kita sendiri… saat sekarang ini… moral kita memang rusak… karena banyak ajaran agama di indonesia ini baik orang2 yang memeluk agama Islam Maupun orang-orang yang memeluk agama Kristen, tidak menjalankan Perintah agamanya…Agama hanya sekedar dijadikan identitas KTP saja.. walaupun hanya sebagian yang menjalani ajaran agamanya masing2…Sampai-sampai negara-negara di dunia menganggap bahwa Indonesia adalah negara muslim.. karena sebagian besar penduduknya adalah muslim ..secara tidak langsung itu hanya terlihat sebagai identitas.. tidak mencirikan perilaku…

  dengan adanya perdebatan yang ada di situs ini (ada yang ngomong kasar lah,saling menghina-lah, dsb) bisa menjadi pintu kematian Bangsa indonesia… Jangan Sampai kita menjadi Pecah belah…

  Maka dari itu lebih baik kita bersatu,bersama-sama untuk mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.. soal perbedaan agama dan suku bangsa lebih baik kita hilangkan… karena kita semua diajarkan untuk menjadi satu…Kita harus bangkit dari keterpurukan ini… Ingat loh Bangsa Indonesia ini bisa menjadi Negara “Superpower” looh…Indonesia tuh sebenrnya negara kaya… Gorge Soros pernah bilang gitu di media masa… Kita bisa menjadi Kokoh, selama kita tetap bersatu dan apalagi Negara Indonesia Terkenal dengan orang-orang yang beragama… harusnya kita tunjukin donk… seperti ideologi pancasilanya… di sila kesatu tertulis “Ketuhanan Yang Maha Esa” berarti negara kita berdiri atas kehendak Tuhan YME,orang2nya beragama (bermoral baik).. Namun sayang… Ideologi Pancasila di Indonesia tidak berjalan lagi… bahkan kehidupannya negara kita ini tidak mencerminkan Ideologi Pancasila… Ingat jangan sampai Negara Indonesia ini Terpecah belah seperti Jazirah Arab… Jadi, Satukan kekuatan kalian, Hilangkan Rasa perbedaan diantara kalian… memang sangat sulit untuk prakteknya… tapi setidaknya kita mencoba untuk melakukannya menjadi yang baik…

  Saya memang banyak salah saya hanya manusia biasa yang banyak berbuat dosa tanpa saya sadari…,,, saya cuma bisa mengingatkan saja…

  Saya mohon maaf kepada semuanya jika saya berkata2 kasar, menghina,atau bentuk ungkapan apapun yang menyinggung semua umat manusia.. baik Umat Islam maupun Kristiani…

 113. ranub says:

  ane sebenarnya juga bukan orang yg bersih dr dosa.ane juga mengakui ada umat islam yg telah banyak lalai dan melakukan perbuatan dosa besar dan itu diakibatkan dr manusia itu sendiri. tapi kalo udah menyangkut penghinaan buat islam, sekalipun manusia itu penuh segudang dosa, ane yakin tu orang gak akan diam kalo agmanya di hina, terlebih lagi buat ane.karna buat ane islam ibarat nyawa didalam badan.
  mestinya apa bila ada perselisihan sebaiknya kita cari tau dulu akar permasalahnnya n jangan melihat sebelah mata aja ato maen tuduh.
  kalopun antara kristen dan islam ingin studi banding tentu jg harus sling menghargai. setiap agama pasti mengajarkan berbuat kebaikan, cuma manusianya aja yg lalai.

 114. muhammad says:

  RANUB DAN SIRAP KAMU SAMA2 ANJING
  HAHAHAHAHAHAHAHA
  PEMBELA KEBENARAN KAN BILANG DIA BUKAN KRISTEN ATAUPUN MUSLIM,SAPATAU AJA DIA HINDU ATAU BUDHA,DASAR GOBLOK,GA LULUS SD KALI,EMANG DI DUNIA AGAMA CUMAN DUA,BELAJAR DONG,DASAR KERBAU LU BERDUA.DI POSO YANG DIBANTAI KRISTEN ATAU MUSLIM?NONTON TV ATAU BACA BERITA DONG,DASAR ANJING KAMPUNG.DI POSO YG DI TINDAS TUH ORG KRISTEN,TRUS KNP YA ORG TOLOL MACAM KALIAN SELALU ANGGAP ISRAEL TUH ORG KRISTEN,DASAR IBLIS,DISANA TUH MAYORITAS YAHUDI,MUSLIM AJA LEBIH BNYK DISANA DIBANDING KRISTEN,MAKANYA KLO ORG TUA SURUH SEKOLAH,YA SEKOLAH,SI RANUB LU BERANI APA ANJINK,taunya balas dendam,umat kristen ampe kapan pun tidak akan membalas kejahatan dgn kejahatan,emang kalian aja tuh yg ga mengerti beragama,dasar anak sundal kalian berdua.hahahahahahahahaha.bangsat uda disumbang,malah menghina,daripada kalian,tak ada satupun yang peduli,taunya berantem,bom,teroris,dasar kalian memang bukan manusia,hahahahahahaha
  ga tau kalian anak ke berapanya muhammad,ANAK SUNDAL.hahahahahahah.makanya otaknya kayak anjingk.hahahahahahahha.sok tau,lu ranub bilang jangan main tuduh,sedang lu main tuduh,klo emang u trus2an begini,kt liat aja,kata2 mutiara banyak menantimu.HAHAHAHHAHAHAHAHHA

 115. sirap says:

  waduh,tambah gawat nih,ranub udalah,gw pikir emang agama kt (muslim)terlalu suka perang,coba deh kt berubah,untuk mengasihi semua orang,ada betulnya juga .gimana?biarlah ALLAH yg menghukum umatnya yg tidak mendengarkan perintahnya.ok!ranub,janganlah engkau tambah membuat agama ISLAM menjadu malu,dengan ke tololanmu.kamu ga ngerti apa2.OK!STOP

 116. ranub says:

  buat muhammad jadi-jadian.
  WOI…ANAK BABI.ENTE SIMAK BAIK-BAIK PENUTURAN SI PEMBELA KEBENARAN.ENTE JANGAN PAKE NAMA MUHAMMAD KALO SIKAP ENTE ITU KAYAK KAFIR.BUKA MATA LEBAR2 N LIAT APA YG UDAH DITULIS SAMA PEMBELA KEBENARAN. ENTE ITU GAK JAUH BEDA SAMA YAHUDI YG KALO NGOMONG GAK PAKE OTAK TAPI DENGKUL.
  ANE ITU MARAH KARNA BANYAK YG MENGHINA ISLAM TAPI KALO SEKEDAR STUDI BANDING ITU WAJAR2 AJA. MAKANYA KALO DISURU SEKOLAH JNG KE LOKALISASI WTS NTAR KEBURU KENA AIDS LO, DASAR ANAK HARAM LO. JANGAN2 LO EMANG KAFIR YG BERKEDOK NAMA MUHAMMAD!? KALO ANE TEBAK MUKA LO GAK JAUH BEDA SAMA BABI,HE…HE..HE.., SAMA KAYAK SIFAT BABI.
  KALO LO EMANG PINTAR MESTINYA DILURUSIN KALO ADA YG SALAH, EH..TAU2NYA SAMA JUGA KAYAK KELEDAI.
  KASIAN LO…LAGI2 ADA IBLIS BERWUJUD MANUSIA. ANE RASA ENTE BELAJAR SOPAN SANTUNNYA SAMA SETAN YA?…PANTES SIKAP ENTE KAYAK SETAN JUGA…HE..HE..,
  EMANG KALO SETAN SUKA YG PANAS2 N KALO MAU BUNUH DIRI AJA ENTE NTAR DINERAKA COCOK BUAT ENTE.

 117. sirap says:

  buat ranub,perasaankamu yang ga berpendidikan,gw kan uda bilang,ga usah balas kejahatan dgn kejahatan,gw jg muslim,tetapi sebagai umat muslim gw sangat malu,ama tindakan km,perasaan km yg mirip babi,tolol,membuat yg lain menjadi malu,dasar orang kampung.

 118. ranub says:

  BUAT SIRAP YG PENGECUT
  ENTE JANGAN NGAKU ISLAM KALO ENTE CUEK SAAT AGAMA ISLAM DI HINA.ISLAM GAK PENGECUT KAYAK ENTE. MANA JIWA ISLAM ENTE YG JELAS2 ISLAM UDAH DIHINA SAMA KRISTEN BIADAP? APA ORANG YG BERPENDIDIKAN AKAN MEMBIARKAN AGAMANYA DIHINA? APA KALO KELUARGA ENTE DIBANTAI SAMA ORANG2 KRISTEN ENTE MASIH MAU BALAS DNG KEBAIKAN? SETAN MANA YG UDAH MASUK KE TUBUH ENTE SEHINGGA ENTE CUEK JIKA AGAMA ENTE DIHINA, DASAR ENTE MANUSIA BODOH. KALO LIAT GEDUNG-GEDUNG TINGGI TERPLONGO,ITU BARU NAMANYA KAMPUNGAN, JADI JANGAN SAMAKAN DNG AGAMA KALO DIHINA.
  KALO ADA TIPE ISLAM KAYAK ENTE, ISLAM BAKAL TERUS2AN DIHINA.JIWA ENTE TELAH MENYERUPAI BINATANG.
  JANGAN2 ENTE MANUSIA MURTAD.KASIAN LIAT ENTE YG UDAH JADI ISLAM SEKULER.
  ENTE MANUSIA YG MAU TUNDUK DI BAWAH KAKI KRISTEN, SUNGGUH HINA ENTE.
  ENTE MANUSIA PALING RENDAH DIDUNIA!!!
  KALO ENTE BEGITU TERUS, ENTELAH ORANG YG PALING HINA DIDUNIA.

 119. funky says:

  to sirap n penyamaran si muhammad
  kalian berdua dasar anjing neraka!!!
  gak jauh beda sama iblis……go to hell!!!
  hai sahabatku ranub…teruslah berjuang melawan manusia2 iblis kayak mereka.aku mendukngmu…
  jangan gentar sama anjing2 itu…karna mereka akan binasa..
  rap kamu manusia munafik..kamu bukan islam…matilah kau!!
  cuih!!

 120. tarigan says:

  hati-hati!! ada setan berkedok pake nama islam. tu anjing, bisa membawa penyakit.
  hati-hati juga sama penyusup kayak sirap,yg mau ngancurin islam. misi krsiten itu ingin ngancurin islam.
  lawan!!…
  pukimak sama anjing kristen!! kalo dapat penyusup, kutikam-tikam dia.dasar taik anjing!!

 121. sirap says:

  irwan007..saudara moderator..ada hamba Allah telah menyamar menggunakan nick saya kerana mahu memperolokkan islam dan saudara muslimku yang lain…post saya yang terakhir adalah post 109. sirap | May 1st, 2007 at 9:25 memang tertuju kpd forummer dgn nick “Pembela kebenaran” merujuk kpd postnya pada April 28th, 2007 at 12:31 am…komen selepas itu bukan dari saya…Hanya Allah yang mengetahui..Sesungguhnya hidupku dan matiku hanya kerana Allah..saya bukan orang indonesia…dan post berikut bukan dari saya..

  ..#

  114. sirap | May 4th, 2007 at 12:24 am

  waduh,tambah gawat nih,ranub udalah,gw pikir emang agama kt (muslim)terlalu suka perang,coba deh kt berubah,untuk mengasihi semua orang,ada betulnya juga .gimana?biarlah ALLAH yg menghukum umatnya yg tidak mendengarkan perintahnya.ok!ranub,janganlah engkau tambah membuat agama ISLAM menjadu malu,dengan ke tololanmu.kamu ga ngerti apa2.OK!STOP

  #

  116. sirap | May 4th, 2007 at 11:56 pm

  buat ranub,perasaankamu yang ga berpendidikan,gw kan uda bilang,ga usah balas kejahatan dgn kejahatan,gw jg muslim,tetapi sebagai umat muslim gw sangat malu,ama tindakan km,perasaan km yg mirip babi,tolol,membuat yg lain menjadi malu,dasar orang kampung.

  .semoga Allah melindungi saudara muslimku yang lain..dan kpd penyamar ku dgn nick “sirap”semoga kamu buka hatimu untuk HIDAYAH ALLAH…hiduplah menghormati satu sama lain……buat ranub aku tahu kamu seorang muslim…mungkin kamu yang tersilap pemahaman tentang postku terhadap forummer dgn nick “Pembela Kebenaran”…salam

 122. muhammad says:

  halllooooooooooooooo,RANUB,SIRAP,FUNKY,TARIGAN.anak2nya muhammad anjinkkkkkkkkk,kalian semua babiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,anak sundal.PALING2 KALIAN SATU BAPAK YA???LAIN IBU,YA SI MUHAMMAD MATA KERANJANG,HAHAHAHAHAHA,BERARTI IBU KALIAN PELACUR DONK?????????HAHAHAHAHA
  NYESAL GW KENALAN AMA ANAK SUNDAL MACAM KALIAN.HAHAHAHAHAHAHAHHAHA,SI SIRAP AJA UDA NGAKU
  HAHHAHAHAHAHAHA
  BINGUNG APANYA YANG KALIAN BANGGAKAN DARI ISLAM TOLOL N KONTOL ITU
  HAHAHAHHA
  PERANG
  PERANG
  ITU AJA TAUNYA
  MINTA SUMBANGAN
  SUSAHIN ORANG AJA
  KLO BERANI JGN AMA PENDUDUK YG SEDIKT
  PEBGECUT LO SEMUA
  BINATANG
  DASAR ANAK SUNDAL
  SUNDAL
  SUNDAL

 123. sirap says:

  benar kata si muhammad kita semua anak sundallll.ga bisa apa2.ok.berhentilah mencaci maki agama lain.

 124. ranub says:

  ampun
  maafkan saya
  memang ranub anak sundal
  anak SUNDAL

 125. irwan007 says:

  kalian semua tolol ya,uda tau gambar ular depannya situs ini,kalian tetap aja masuk,ular kan jelmaan iblis,dasar kalian semua iblis,mirip ular,terlbih lagi si ranub,ga tau aliran apa tuh orang.dasar iblis.keluar lu dari situs ini

 126. Fi says:

  Hei guys stop berdebat tak ada gunanya kalian saling bertengkar kayak gini, aku rasa udah banyak penyusup2 yg berniat mengadu dombakan kita disini lebih baik di stop aja sekarang

 127. T4Terminator says:

  ck ck ck ck… payah kalian smua yang ada di sini…smuanya terjebak… parah… terjebak pada jebakan sndiri,,, PAYAH SMUA YANG ADA DI SINI PAYAH….!!

 128. T4Terminator says:

  payah….payah skali… ga berkwalitas,,,, begini lah org2 yang terpengaruh bangsa ROMA…!!

 129. T4Terminator says:

  MUDAH SKALI KALIAN TERTIPU…!!

 130. ranub says:

  buat muhammad jadia-jadian
  lo emang anjing ya..beginilah kalo dilahirkan sama wanita pelacur….
  dasar anak tong sampah….mulutmu kayak pantat babi. jaga sikap klo emang agama ente itu baik.jangan kayak akal iblis. hati ente gak beda sama iblis.ente emang dasar anak anjing. ente emang manusia paling hina didunia.ini yg terakhir buat ente.

  buat irwan yg lantang
  ente liat dulu permasalahannya, jangan langsung kasi komen kalo gak tau permasalahnnya.jadi orang jangan bodoh. ane gak akan maki2 orang kalo gak dimaki duluan. ane sebenarnya mau tukar2 info, eh! gak taunya disini situs ajang maki2. tu kayak si muhammad jadia2an, mulut sama pantat gak jauh beda.

  thanks buat smua makian kalian. lagian kalo ane balas yg ada ane tambah dosa. terserah mau bilang apa…
  buat muhammad jadi2an, ente jangan pake nama muhammad kalo ente bukan islam, yg sportif donk.jangan pengecut gitu.

  ok, ane gak ikutan lagi….selamet aja buat kalian smua. ane bukan nyerah tapi ane gak mau tambah dosa. lanjutin aja dosa kalian. good by smua…..

 131. ranub says:

  salam buat smua muslim
  ane cuma mau bilang setelah tulisan ini,ane gak akan komen apapun lagi,jadi…hati2 dng kedok yg memakai nama ane.
  jng ampe kena jebak.
  ane stuju sama T4Terminator kalo ane emang dah terjebak sama hawa nafsu yg jadinya bisa menambah dosa.tapi smua itu hanya untuk menyadarkan yg menghina islam.
  semoga allah swt memberikan kesabaran kepada seluruh umat muslim

 132. irwan007 says:

  HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHA
  GT DONK
  BERTOBATLAH SEMUA
  HAHAHAHAHAHAHAHAHA

 133. Fi says:

  Ha,ha,ha kamu juga ha,ha,ha bertobatlah ha,ha,ha

 134. yesus says:

  mr.brur itu ANAK HARAM!!! alias PENGHUNI NERAKA

 135. ridhorindra says:

  hahhaaha…
  gila, jadi ajang hina2an gini..
  kalian serasa bakal pasti 100% masuk surga.

  sebaik nya sih klo emang mau debat, bagus nya face to face, jadi klo ada yang kehilangan point, gk langsung ejek2an, kan jadi kaya anak kecil nie,.
  klo ilmu nya kurang, jgn maksain buat ngjawab pertanyaan,nanti hasil nya juga bakal kurang memuaskan n mgkin terjadi fitnah.
  klo ilmu kurang,belajar lagi,trus diskusi lagi..

  jaga hati,pikiran,perkataan dan sikap, itulah ciri kpribadian yang baik..

  salam hangat dari
  ridhorindra 🙂

 136. amien says:

  Al-Qur’an, surah Mayram, ayat 88-91: “Demi sesungguhnya, kamu telah melakukan satu perkara yang besar salahnya! Langit nyaris-nyaris pecah disebabkan yang demikian dan bumi pula nyaris-nyaris terbelah (Tsunami 26 Disember), serta gunung-ganang pun nyaris-nyaris runtuh ranap kerana mereka mendakwa mengatakan: (Allah) Ar-Rahman mempunyai anak (Hari Natal 25 Disember).”

 137. geovani says:

  inilah konplik antar islam dan kristen …!! sungguh bodoh kalian …. kalian sedang di adu domba oleh kaum yahudi … kalian pikir ap tujuan utama buat internat ..?? kenalan sama ce ..?? mencari teman ..?? atau memebuka situs forno ..?? tapi kebanyakan membuka situs forno ..?? kaum yahudi lah yg mnciptakan internet ..!! mreka sengaja memecah belah kalian agar saling berperang … contoh nyatanya perang irak antara a.s …. ini memang tidak ad sangkut pautnya dgn internet tp kaum yahudi mencoba memecah belah islam dan kristen dari internat … a.s menuduh irak menghancurkan gedung mereka …. pada hal itu perbuatan kaum yahudi .. dan karena kaum yahudi sangat berkuasa dan memepunyai kedudukan di a.s tanpa a.s sadari … dan atas fitnahnya itu yg telah menuduh bahwa usama lah yg telah menghancurkan gedung mereka … emng ap salah a.s hngga irak menghancurkan gedung mereka …??? dan sangat bodohnya a.s percaya…… dan terjadilah perang … kemudian baru ini kasus RMS yg berniat memisahkan diri dari indonesia dan apa kalian tau siapa dalangnya ..??
  org yahudi …. dia sengaja menyamar menjadi org bulek kristen … dan ap kalian tau ap tujuannya ..?? hanya 1 mengaduh domba islam dan kristen …. dan 1 lagi kita bisa saksikan secara lisan perdebatan islam dan kristen di sini ….!!!! sekian komentar saya semoga membukakan mata kalian …!!

 138. Kroni says:

  Aslmkm dan slm sejahtera kalian semua, betul juga katanya c Geovani,… jelas musuh itu sama (Selain Syaitan) jangan kita diperbodohkan, jangan kita emosi melebih, fikiran kita jangan goyang, jangan sampai kita berpecah, semua manusia dijadikan sama (Tanah), kecuali kaum Yahudi yang selama ini menganggap manusia lain hanyalah kambing hitam di akhirat nanti, kenapa itu didiamkan? adakah anda takut? agama anda tidak dapat menandingi agamanya? adakah kita memang kambing yang hitam? mereka kaya? mereka kuat? mereka ramai? atau mereka ini umat manusia yang mulia berbanding kita? mereka ini tidak pernah mengganggu kita? = apa-apapun pada saya biarlah kita memilih agama kita sendiri, pilihlah agama yang tidak mungkin dapat dipertikaikan kaum lain, bangsa lain, agama lain, tetapi dapat diterima oleh kaum dan bangsa yang lain. sesungguhnya tuhan itu Maha Esa, apa yang berlaku adalah daripadanya, kita sebagai manusia diberi akal dan fikiran. jangan kita yang kecil ini bertelingkahan,… Wslm,….. slm sejahtera.

 139. Celia says:

  Tuhan sedang sedih melihat kamu semua asyik berbalah tentang dirinya dalam laman web ini dan di dalam dunia ini. Percayailah tuhanmu dan janganlah kamu menistai dia dan meragui dia. Tidak kira kamu agama islam, kristian, budha, hindu dan sebagainya. Percayailah dia adalah tuhanmu dan tiada agama yang mengajar supaya kamu membuat dosa dan berbuat jahat terhadap orang lain. Kerana musuh kita kini adalah syaitan. Jangan biarkan syaitan menyesatkan kita semua OK. Insaflah semua.

 140. Nusantara says:

  Salam semua…
  Alangkah baiknya kalau kita sebangsa (nusantara) memikirkan bagaimana untuk terus maju dalam era globalisasi ini. Sampai bila kita mau jadi mundur tidak seperti bangsa-bangsa maju yang lain seperti bangsa Aryan, Yahudi, Jepun, China dll. Fikirkanlah! Sampai bila kita nak duduk dibawah telunjuk orang eropah? Bangunlah wahai saudara-saudaraku! tingkatkanlah pengetahuan, carilah ilmu untuk keuntungan di dunia dan akhirat. Mari kita kita menjadi bangsa yang unggul di dunia. janganlah kita sering menyalahkan antara satu sama lain. marilah kita berbaik-baik dan bekerjasama untuk kebaikan semua. Dalam pada itu janganlah kita lupa berdoa kepada Yang Maha Esa. Mohonlah petunjuk daripadaNya. Dengan IzinNya pasti kita akan beroleh kejayaan. Hidup Melayu Nusantara! Semoga Allah SWT memberi hidayah kepada kita semua.

 141. khidir says:

  Assalamualaikum dan salam sejahtera.

  Saya dari Malaysia. Sy menganuti agama islam. Islam merupakan jalan yg benar , terang dan mudah utk semua. Sy paham saudara2 yg sakit hati akibat cercaan sesame kite. Namun kalau kite renungkan semua ini adalh disebabkan sikap manusia itu sendiri. bom, dengki, dan pelbagai lagi kejahatan yg ade di muka bumi. Maka Al- Quran merupakan panduan bagi kami dalam Islam dalam usaha meningkat kekuatan dir, berbuat kebaikan. Kami juga sentiasa berdoa kepada tuhan kami agar di berikan jalan yg lurus dan tidak tersimpang dr arahnyer. Semmgnyer kami menganggap yesus itu utusan Allah sblm tibanyer Nabi Muhamad. Yesus ataupun Isa adalah merupakan antara NAbi Yg disanjungi kerana kesabaran dalam membawa manusia kejalan Allah. Tetapi syariat utk manusia ketika itu masih blum lengkap. Maka Tuhan kita semua yaitu Allah telah mendatgkan Nabi Muhamad dalam usaha melangkapkan syariat tersebut agar manusia dapat mengikut panduan yg ditetapkan oleh Allah. Maka kite sbg manusia haruslah berbuat kebaikan sesame kite, dan jgn diikutkan perasaan dan bisikan iblis dihati kite. sy pun turut tdk menyokong pengeboman di Bali, tetapi itulah perangai manusia yg harus dijaga mesti mengikut panduan Islam. mengingati Allah dan tidak menyimpan dendam … saya sentiasa berdoa agar kite akan kekal aman ..semoga forum ini tidak melahirkan penjenayah agama

 142. ngga tau!!! says:

  ngga tau sama kalian ini, semuanya mau benar belaka!!! yang pasti kalian ini harus berhujah dengan cara yang sopan kerna kamu semua mewakili agama kamu …..

 143. Wujud says:

  Wujudnya AGAMA adalah untuk menolong manusia memilih jalan yang betul dan berkasih sayang serta berdamai sesama insan……BUKAN KUTUK MENGUTUK serta BERPERANG tanpa ada sudahnya……Islam menyuruh umatnya agar menghormati pandangan agama yang lain…..

 144. hidayah says:

  assalamualaikum…..
  Saya hidayah dari Malaysia….
  Mudahnya kita memahami bahasa adalah kita serumpun…
  ingin saya jelaskan di sini bahawa yang dihukum salib itu bukannya Nabi Isa Alaihissalam
  (bacalah Buku Sejarah Islam/ Hadith).
  Tetapi Seorang ketua bala tentera kafir bernama Yahuza. Apabila Nabi Isa Alaihissalam terkepung di rumahnya untuk ditangkap. ALLAH S.W.T telah menurunkan kekuasaannya untuh merubah wajah Yahuza yang merupakan ketua tentera kafir itu yang mula-mula sekali menyerbu rumahnya, menyerupai Nabi Isa Alaihissalam (sesungguhnya ALLAH MAHA ESA) lalu ditangkap oleh tenteranya sendiri. Nabi Isa Alaihisalam diangkat ke syurga dan hanya akan turun di akhirr zaman….menghukum dajjal dan maka kiamatlah dunia ini yang letupannya lebih kuat dan dahsyat dari bom yang kalian kafir takuti…….Wallahhualam…..

 145. hidayah says:

  WAHAI PENGANUT CHRISTIAN….
  SESUNGGUHNYA YANG KALIAN SEMBAH ITU ADALAH MANUSIA BIASA YANG KERANA KEJAHILANNYA SENDIRI DAN KEINGINANNYA UNTUK MEMBUNUH DAN MEMUSNAHKAN SESAMA MANUSIA MAKA DI HUKUM SALIB. DARI ITULAH MULANYA PERPECAHAN ANTARA ISLAM DAN CHRISTIAN YANG MANA MEMPERCAYAI BAHAWA JESUS ITU NABI ISA ALAIHISSALAM DAN ORANG ISLAM YANG MEMPERCAYAI BAHAWA NABI ISA DIANGKAT KE SYURGA DAN NABI MUHAMMAD S.A.W ITULAH SESUNGGUHNYA RASUL AKHIR YANG TIADA RASUL SELEPAS ITU….

 146. ... says:

  Salam sejahtera kepada semua:

  Harap kesemua komen2 tersebut tidak akan menjejaskan2 tali ikatan antara anak2 indonesia…saya sebagai seorang Muslim percaya bahawa kita tidak sepatutnya berkecamuk dalam soalan ini kerana amat sensitif. Dan ingat bahawa Islam itu mengajarkan supaya jangan mempersendakan sesuatu agama jika kita tidak mahu agama kita(ISLAM) itu dipersendakan…

  tidak usah kita kata siapa yang betol atau salah…malah kita orang Mukmin tidak dijamin tempat kami di syurga dengan serta merta…Biarlah hari AKhirat itu jadi hari penjawaapan bagi kesemua…

  Bagi saudara Christian, sila mencari nama ini( Ahmad Deedat) di lelaman dan bacalah hujah2 nya…harap banyak kesangsian anda tentang Islam dapat diubah…

  Ingat, kesabaran itu adalah iman…

 147. ... says:

  dan Mukmin tidak mencaci Isa, kerana beliau antara Rasul ALLAH…bacalah penjemahan Qur’an dan Bible bersebelahan…barulah saudara Christian kami akan lebih memahami…dan Islam tidak menyuruh membunuh…kerana manusia itu tidak ada hak untuk mengutuk atau membunuh ciptaan ALLAH…

  Wasallam

 148. Mr.brur says:

  halllloooo guys,masih ingat ga,Mr.brur.mau gw maki lu ampe tujuh tutrunan,coba aja klo berani.OK.Brur tggu

 149. Tiberium says:

  3 agama yang berbeda = Islam,Yahudi,Kristen menynembah Tuhan Yang sama (Allah Swt)…hanya berbeda bahasa dan istilah,serta suku dan bangsa,.. begitulah yang ada dunia ini… begitulah tantangan hidup ini…

 150. rockbebeh says:

  sila download jawapan diatas dengan lebih berilmiah….. http://media.isnet.org/antar/Anton/Anton.pdf

  mencari lah kamu akan kebenaran sebelum terlambat……

 151. Mujahidin says:

  Kalian sungguh kelakar… Dikalangan kalian ingin membunuhnya… kemudian mengganggat dirinya sebagai TUHAN? SUBHANALLAH… Maka Allah telah memberikan penjelasan yang BENAR di dalam ALQURAN… Apabila berlaku hari kiamat… ALLAH memerintahkan MALAIKAT MAUT mengambil nyawanya sendiri (nyawa Malaikat Maut)… MALAIKAT MAUT IKUT PERINTAH ALLAH… Maka pada hari itu… HANYA ALLAH SAHAJA YG BERADA DI ATAS ARASY YG AGONG… Subhanallah… Dimanakah JESUS (Isa A.S) yg kamu katakan anak tuhan itu? Dia tidak lain dan tidak bukan Hanyalah NABI ALLAH. DIA JUGA MATI SEPERTI MANA KAMU SEMUA MATI… KEMUDIAN DGN KEKUASAAN ALLAH, Bangkitlah sekalian makhluknya utk dihadapkan ke MAHKAMAH PENGADILAN… BAWA LAH KAMU APA YG TELAH KAMU DUSTAKAN… Nescaya pada masa itu, DIA (JESUS) tidak dpt menolong kamu… Apakah kamu bingung? Mengapa ADAM kamu tidak katakan ANAK TUHAN?? Sungguh kelakar… dia tidak mempunyai bapa atau ibu… apabila ALLAH mengkehendaki sesuatu… maka ia terjadi QUN FAYAQUN… Apabila ALLAH mengkehendaki lahirnya Isa A.S (JESUS)… pada rahim Maryam… SUBHANALLAH WALHAMDULILLAH WA LA ILA HA’ILALLAH WALLAHUAKBAR… DIA BERKUASA ATAS SEGALA SESUATU… MAKA DIKALANGAN ORG YG BERIMAN… MEMPERCAYAI KEKUASAAN ALLAH… TETAPI KPD MEREKA YG KUFAR… MENGADA ADAKAN SESUATU MENGIKUT HAWA NAFSU MEREKA SAHAJA.
  Carilah kebenarannya. Wallahualam

 152. Aku nasihati kalian dalam hal ini janganlah kalian gaduh-gaduhkan. Bagi umat muslim, ingatlah Rasulallah juga pada 15 abad yang lalu telahpun menghadapi situasi yang sama ketika menghadapi umat yang keras kepala yang tidak ingin menerima seruan luhur. Bacalah dan fahamilah dan carilah tafsir muktabar bagi surah Al-Kaafiruun, nanti fahamlah kalian ttg situasi ini. Bagi umat yang hati nuraninya telah diselaputi debu kekufuran, begitulah sanggahan-sanggahan mereka. Bagi saudara-saudaraku yang berdiskusi diruangan ini, aku doakan kalian dikurniakan hidayat yang tulus dari Allah agar dapat mengenaliNya Allah yang Maha Esa yang melimpahkan kurnianya kepada Nabi Muhammad SAW dan Isa Al-Masih Alaissalam. Amiin.

 153. Mr. Nunusaku says:

  Ada satu pertayaan bagi anda,

  Memang anda katakan bahwa Yesus adalah utusan Allah bukan tuhan, tetapi Yesus sekarang tempatnya disis Allah, sedangkan nabi Muhammad yang katakan nabi terkahir Rasululllah mengapa tempatnya berada diliang kubur di Medina..? kan seharusnya dia berada disisi Allah seperti Isa anak Maryam yang sekarang berada di surga dan segera akan datang sebagai HAKIM MADI…Koh gak Muhammad…? sedangkan muhammad sendiri sudah berkata; Nasibku berada didalan tangan Isa anak Maryam. Waktu Muhammad mau mampus dia sendiri berkata,
  YA ALLAHKU HUBUNGI AKU DENGAN KAWANKU YANG TERMULIA (Yesus).

 154. Christna says:

  ak setuju ama Mr nunusaku

  Nah sekarang mudah2an semua saudaraku yang Muslim, kalian sadarlah,buka pintu hati kalian semua.YESUS TELAH MENGETUK HATI KALIAN SEMUA.

  Kita semua sbg org Kristen gak pernah ad rasa Dndam terhadap kalian semua walaupun kalian sering menyakiti kami.karena Yesus sendiri yg mengajarkan kpd kami semua,yaitu KASIH. APKAH KALIAN PUNYA KASIH?? ak selalu berdoa agar kalian semua menjadi seperti Paulus(Saulus)

  Dan semua jawaban ada saat Yesus datang utk keDUA kalinya. dan ak percaya sblm Yesus datang semua umat manusia akan percaya bawah YESUS ADALAH TUHAN.

  Ak sayang kalian semua……………………………………
  YESUS IS GOD
  GOD BLESS YOU ALL

 155. joe_arc says:

  tidak semua orang islam itu baik,tidak semua orang islam itu jahat.
  tidak semua orang kristian itu baik,tidak semua orang kristian itu jahat.
  aku ada kawan baik org kristian.aku dan dia pernah berbincang pasal agama dan tidak pernah bertengkar pun pasal agama.dalam mazhab yang dia anuti,dia tidak menyembah nabi isa.dia tidak mengangap nabi isa sebagai anak tuhan tetapi sebagai wakil Allah untuk manusia.dia tetap menyembah Allah yang 1.cuma terdapat perbezaan pada kisah nabi isa.islam percaya isa akan turun pada akhir zaman nanti.mengapa kamu semua bergaduh.kamu semua kan rakyat indonesia.sepatutnye bersatu membagunkan negara kamu.negara islam pertama didunia juga mempunyai rakyat yang berbagai agama seperti kristian dan yahudi.walaupun hidup dalam negara islam mereka semua hidup dalam aman dan damai.nabi muhammad juga memuliakan tetamunya walaupun tetamunya beragama yahudi dan kristian.dan kerana itulah nabi muhammad di hormati oleh lawan dan kawan pada ketika itu.kita sebagai umat islam patut mencontohi sikap nabi muhammad.janganla kamu semua bergaduh lagi.cukupla hanya perbincangan mengenai agama yang kamu anuti untuk menambah pengetahuan kita semua dan untuk meningkat keimanan kita pada Allah.

 156. JESUS CHRIST says:

  HALO SEMUANYA, PA KABAR? SAYA JESUS, SEKARANG SEDANG JALAN2 KE DUNIA, BOSEN MAEN DI SURGA MULU,,GI JALAN2 EH NEMU WARNET, JADI MAMPIR DULU DEH.
  WAH WAH WAH…. TERNYATA SAYA DIOMONGIN BANYAK ORANG GINI NIH… TERIMA KASIH YG SUDAH MAU MELUANGKAN WAKTUNYA UNTUK MENYEMBAH SAYA… TAPI MAAF INI, KALO GA SALAH DI INJIL SAYA GA PERNAH NYURUH KALIAN NYEMBAH SAYA DEH, COBA PARA PENGIKUTKU TOLONG CARIKAN AYAT YG BERBUNYI “SAYA TUHAN MAKA SEMBAHLAH SAYA”
  GTU AJA SAYA MU MAKAN BASO, MAKLUM DI SURGA GA ADA BASO HEHEHE

 157. gembleng says:

  q ga prcya ma ajaran kristen kya gni

 158. gembleng says:

  kristen adalah agama yg sbnrnya menyelewengkan al quran dan al hadist
  sbnrnya agama didunai ini hanya 1,islam.
  barangsiapa mati dlm keadaan tdk islam mka celakalah dia.
  cba brpikir………..
  logiskah ajaran kristen itu sndri?

  • MUHAMMAD says:

   Menakutkan benar ajaran Islam ini….pandai2 mengadili manusia sesama manusia. Org2 tdk berdosalah yg masuk syurga. islam or kristian klu berdosa sama2 juga masuk neraka. Kristian yang soleh dan tk berdosa pasti akan masuk syurga

   • MUHAMMAD says:

    Nabi kamu adalah manusia atau utusan yg pernah melakukan dosa dan dia telah menyampaikan ayat2 quran utk mgajar kamu sedangkan umat kristian mempelajari hukum taurat yg telah disampaikan oleh tangan TUHAN sendiri kpd nabi Musa di gunung Sinai. Tabut Perjajian yg mengandungi 10 hukum.

 159. mie says:

  gembleng ………….jgn seenaknya donk
  emang cpa yg nyelewengkan al quran!!! justru kitab lo yg ngawurr………..
  bisanya cma jiplak kitab gue aja………..kan kitab gue ada lebih dulu dibanding kitab lo
  coba pikir, yesus ama muhamad lahirnya capa dulu?
  kan yesus dulu,trus baru muhamad kan?
  trus muhamad bikin kitab yg namanya al quran,dan isi nya jg hampir sama tapi juga bnyk bedanya….jd muhamad tuh cuma jiplak dan isinya ngawur
  buktinya yg terjadi di akhir2 ini, kalo di al quran tetulis bahwa di dunia ini ada 74 aliran agama islam tapi koq menurut penelitian MUI di daerah jawa barat saja suda ada 100 lebih aliran.hehehe apa al quran bisa dipercaya isinya aja beda dari kenyataannya.t
  trus ak mau tanya ama kalian semua, apa benar muhamad itu seorang nabi???????????

  • imam mahdi says:

   to mie
   eh ente klo ga paham jangan ikut nimbrung, bukan Muhammad yang bikin AlQuran. ah kebanyakan makan mie ente jd keder

 160. orang awam says:

  heh mie, sblm km liat al quran km liat & pelajari dulu sama injil. kmu tau pas jesus disalib dia bilang ELI ELI LAMAK SABAKTANI? yg artinya tuhan, tuhan, knapa km tinggalkan aku?
  Coba deh yg sering baca injil, pake otak dikit napa! masa tuhan bisa dtinggalin, kalo emang tuhan itu satu ksatuan, dmn tuhan bapa pada saat itu? klo emang satu knapa bisa dtinggalin gitu? Alquran ga mungkin jiplak dari injil, mana mungkin jiplak dari kitab yg ANCUR LEBUR gtu!! banyak pornonya pula…
  Saya tau saya masih orang awam dalam hal agama, tapi saya berusaha pake otak saya.
  Ga sprti orang kristen yg ngerasa bener padahal ga PAKE OTAK!!!

 161. mie says:

  awam……………..
  ak gak perlu jelasin arti dari ELI-ELI LAMAK SABAKTANI
  coba km baca, pahamitulisan2 saudara2 ku yang diatas……..
  jgn asal coplos saja.
  trus apa maksudnya kamu bilang kalo injilku banyak pornonya??????????????????
  justru al quran yg banyak pornonya………….liat aja muhamad yg sok nabi itu punya istri banyak.
  enak sekali ya???

 162. orang awam says:

  Baca deh Kidung Agung 7:6-9.
  Betapa cantik, betapa jelita engkau
  hal diantara dsegala yg disenangi

  Sosok tubuhmu seumpama pohon korma
  dan buah dadamu gugusanya
  Kataku:”aku ingin memanjat pohon korma itu”
  dan memegang gugusan gugusanya

  kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur
  duh saya ga tega nerusinya juga. liat aja sndiri…

  Kalo injil kitab tuhan kamu.. berarti tuhan kamu mang mesum!!!

  Kalo nabi muhammad SAW banyak istri karna dia niatnya ingin nolong, kaya janda2 gtu bukan skdar karna nafsu yg km pikirin skr…

 163. mie says:

  oi orang awam, ngucapin terima kasih kalo km udah baca kitab Q.
  tapi alangkah baiknya kalo km renungkan apa aritinya……..jangan km cari2 masalah.

 164. zee says:

  Artinya adalah injil ditulis oleh pengarang cerita porno di eropa sana….
  Kalo Injil ngak ada cerita pornonya, mungkin ngak ada yang masuk kristen!!

 165. mr.BPR says:

  Assalamualaikum pada semua umat Islam dan selamat petang pada yang lain….

  Kepada yang bukan Islam…ni jer aku nak cakap. Kalau aku Islam pun (kira kafir la dari kacamata org kristian), kalau aku bom orang pun, rogol anak bini korang pun, aku tetap masuk syurga kan…..???

  Lah…betul apa…kan Tuhan korang dah korbankan dirinya untuk tebus dosa aku.

  cuma aku kompius sikit….ada paderi yang cakap kat aku yang manusia dilahirkan berdosa? how come?? sedangkan Jesus dah tebus dosa-dosa manusia??

  So…mana satu yang betul nih???

  Oh yer…kepada yang takut pada perkataan ‘Jihad’…fahami dulu konsep Jihad Fisabilillah. Jgn main ‘tembak’ jer k.

  kepada saudari Sitti, sekiranya anda membenarkan ajaran agama lain…sesungguhnya anda telah menjadi sebahagian daripada mereka. ingat balik “untuk kamu agama kamu dan untuk kami agama kami”. cari balik ayat tuh. fahami.

  Babai!!!

 166. Si anak hilang says:

  Akuw jadi lapar neh…..,Pengen makan MIE pake telor paus…gakgakgakgakgakgakgakgakgak:-D:-D:-D

 167. tencommanmends says:

  sebelum anda menghakimi satu-satu agama itu anda harus memikirkan dahulu baik buruknya pada anda dan negara serta individu tersebut,lebih-lebih lagi bagi hal yang melibatkan agama.ini isu yang amat sensetif untuk dibincangkan secara terbuka apatah lagi yang membincangkannya juga bukannya mereka yang mempunyai latar pendidikan agama yang jitu.bagi saya,yusuf estes itu terlalu menagung-agungkan agama yang baru sahaja dianutinya….tapi pernahka dia terfikir bahawa mengapa nabi muhammad berkhawin sehingga 23 org??mengapaka mereka masih menyeru untuk ditunjukkan jalan yang lurus???mangapaka mereka masih mendoakan nabi mereka sedangkan siapa yang akan mendoakan mereka????
  FIKRKAN WAHAI UMAT-UMAT YANG ANGKUH DI SISI TUHAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 168. Andi says:

  Assalammuallaikum dan syaloom…
  aku mantan keluarga yang sangat terikat di kehidupan agama
  jangan tanya soal keagamaan apalagi islam karena aku keluarga dari keturunan yang pernah tinggal di pesantren sumatera tepatnya sipirok
  satu hal yang kalian perlu tahu…
  siapa yang merasa benar adalah kekejian di mata ALLAH/ALLAH SWT
  karena orang yang merasa benar menunjukan suatu kesombongan dan kesombongan itu adalah dosa yang paling besar
  tidak perlu muluk-muluk lagi mengenai agama
  bukan Agama yang kita bawa kesurga
  but…Iman kepercayaan
  jangan kalian semua menganggap bahwa agama kalian yang paling benar ALLAH melihat semuanya
  kenapa keluarga saya pindah agama?…
  gak usah jauh-jauh lihat media cetak sampai media elektronik
  segala sesuatunya adalah islam,dikit-dikit islam
  menyelesikan perkara juga islam,yang paling banyak demo islam dll
  sadarkah kalian semua…
  lihat muhammad nabi yang berperang dan sampai sekarang islam mengikuti perang sebagai anggota jihad
  dalam alquran nabi isa adalah pengajar kasih
  dan seharusnya kita ciptaan ALLAH harus mengasihi bukan berperang
  saya mau tanya kalau anda mati anda kemana
  jawaban sudara yang beragama islam ” Moga-moga masuk surga” selalu moga-moga tiada kepastian
  iya kalu masuk surga
  masuk kesurga bukan karena darah orang mati (karena jihad)
  tapi ALLAH bertanya ” kenapa kamu harus masuk surga ”
  dan nabi muhammad sendiri tidak pernah meyakinkan umat islam harus
  kesurga dan kita tidak tahu dimana dia sekarang dan apa anda tahu
  di alquran juga dikatakan bahwa jibril datang kepada siti maryam ” hai…mariam engkau akan mengandung Ruhul qudus (Roh kuds) lihat kelahiran YESUS (Matius,Markus,Lukas,Yohanes,dst)
  sebenarnya masih banyak lagi tapi ngak usah di bahas sama kalian
  yang jelas kalau mau tahu buka tu alquran kitab Al baqarah.An nissa,Abu bakar dll yang pada intinya adalah ISA ALMASIH yang disalibkan,mati dan bangkit kembali pada hari yang ketiga
  dan ” Bahwa Isa harus mati dan Dia dibangkitan ”
  makanya jangan cari kelemahan-kelemahan suatu agama apalagi kristen
  mengambil ayat-sepotong-potong
  justru Alquran yang pernah saya pedomi banyak kelemahan-kelemahan (banyak yang tersembunyi)
  ” Ayo bakar gereja!….”
  ” bunuh orang kafir!…”
  ” ALLAHU akbar ”
  membunuh mengataskan nama ALLAH sama dengan mencoreng muka ALLAH apa itu ajaran yang sesungguh nya
  tetapai ” Kasihilah sesamamu manusia sama seperti diri mu sendiri ”
  oleh sebab itu orang-orang kristen dianiaya,disiksa,diperkosa,bahkan dibunuh tetapi jawaban mereka ” ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka buat ” itu yang membuat keluarga ku terkagum
  sama seperti ketika ISA di salib berkata demikian
  baca KASIH (Galatia 5:22-23)
  jadi…jangan ambil ayat Alkitab (injil sepotong-potong nanti salah arti ya…)
  satu lagi…saya dan anda manusia dan kita adalah yang diciptakan jadi…jangan ukur dengan akal logika sang pencipta itu adalah inti dari semuanya.
  Amien……………………………………………………………………………………

  • imam mahdi says:

   to andi bisa aja ente bilang aja ente ga punya duit trus jd pindah agama, ente bisa diskusi ma ane klo kurang paham. ente pesantren blajar apaan bisa ampe murtad ky gitu. klo ente paham islam gak bakalan ente murtad

  • aasif says:

   Jesus itu ialah nabi isa yang di naik kan oleh allah ke langit.kristian ialah agama yang mengajar ajaran sesat

 169. titit jesus says:

  orang kristen bangsat. agama kotor. jorok. masa tuhan rambutnya kriting mawut gitu. saingan sama edi brokoli apa ahmad albar tuh! huahahahahah… oia, lupa,, jaman dulu kan belon ada rebonding,, klo udah ada, mungkin your jesus tu dah di rebonding pake makarizo,,

 170. someone says:

  bahasa anda sepertinya bahasa orang tidak berpendidikan, kalau memang Tuhan itu kalian anggap Maha segala-galanya, seharusnya tidak perlu kalian ribut saling menjelekan dan membela Tuhan yg kalian akui. Tidak perlu ribut juga masalah dosa, kalo bukan ISLAM ato kalo bukan KRISTEN tidak masuk SURGA., biarkan itu jadi hak Tuhan yang menentukan, otak manusia yang kecil saya tidak akan mampu mengetahuinya. Mau ISLAM ato KRISTEN tidak masuk surga kalau kelakukannya di dunia tidak baik.
  Kalau KRISTEN agama yg jelek, kenapa memiliki jumlah pengikut terbesar didunia dan bertahan sampai sekarang, begitu juga ISLAM kalau memang agama yang jelek knp pengikutnya banyak…ambil contoh saja aliran sesat dalam kristen dan islam kan banyak, toh mereka tidak akan bertahan lama, lama kelamaan hilang sendiri, krn tidak memberikan kedamaian bagi penganutnya.
  Bagi penulis blog ini, siapapun anda, daripada anda capek2 membuat perselisihan dengan mencari2 kesalahan agama lain, kenapa anda tidak berdakwah langsung dengan tindakan, TUNJUKKAN kalau memang agama yg anda anut itu agama yg mengajarkan kebaikan untuk anda dan orang2 sekitar anda, tidak perlu sibuk mencari kesalahan orang lain, toh anda sendiri belum tentu menjalankan perintah agama anda dengan benar, jangan omong doank! lebih berguna kalau anda berbuat baik pada sesama, toh anda bukan Tuhan kan? anda tidak berhak mengatakan seseorang masuk surga atau neraka, sekali lagi itu hak Previlege TUHAN. OK bung IRWAN007, mulai sekarang dakwahnya melalui tindakan dan banyak beramal saja, jangan menjelek-jelekan atau mencari kesalahan agama lain.

 171. ouke says:

  Peace……………………………………………………………………………….
  syolomm and assalamuallikum,
  Met Hari Raya idul Adha, Natal, dan Tahun baru
  bagi saudara2ku baik islam maupun kristen sebaiknya kalian jangan terpancing ama situs ini.
  ini cuma akan memecah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, TUL ga???
  Kan Bhineka TUnggal ika……………………………
  pissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

 172. zolie says:

  asalamualaikum……para pencari tuhan
  ngeributin apa an broooo? koq kayaknya gw liat pada saling ngehina gitu!
  berbalas dalam hal kayak gini gak bermanfaat bro
  mending Lo pade pikirin diri Lo sendiri,boleh lah kita berdebat…tapikan gak harus kayak gini.
  kita orang islam boleh dong bikin situs2 kayak ginian,seperti halnya Lo orang2 kristen jg banyak situs2 yg jelas2 ngehina islam(my religion)

 173. non-Block says:

  Bwat soal yang al-qur’an jiplak… Qur’an ga jiplak..Pertama ada tuh Kitab Zabur,di “update” jadi Kitab Taurat ,di update lagi jadi Injil, trus terakhir Injil di update lagi jadi Al-Qur’an.. Makanya suka ada kesamaan antara Injil dan Al-qur’an…cuma beda bahasanya… Kitab Zabur,Taurat,Injil ,Tuh udah out of date..jdnya sampe sekarang yang dipake Al-Qur’an…Baca Al-qur’an dan kitab2 lain juga jangan asal baca..Tapi kita harus pikirkan dan menganalisa isi dari setiap kitab-kitab yang dibaca.. jadi kita harus tau “knp saya pilih Islam”, “Knp saya pilih kristen?” jawaban cuma anda masing2 yang tau… jgn suka dengerin kata orang gini-gitu tanpa di pikirkan baik-baik… jika langsung di ambil kesimpulan tanpa dipikir-pikir, itu sama saja dengan sistem “Doctrine”…

  bwat soal “Jihad” itu macam-macam. Ada jihad untuk ibadah, ada jihad untuk mempertahankan diri.. yang sering didengar tentang jihad tuh “Perang”.. Islam sama sekali tidak mengajarkan perang..Islam Justru mengajarkan Kebaikan dan kasih sayang.. Ada pepatah kata “Surga berada di bawah kilatan pedang” itu bukan berarti kita harus berperang untuk surga…Maksudanya adalah Kita harus mempertahankan diri..Allah memerintahkan kita untuk mempertahankan diri..Klo terorist yang melakukan bom bunuh diri itu biasanya orang Islam yang menyalah-artikan “JIHAD”.. Jadi kalau ada masalah itu, kita harus bicara baik-baik (Musyawarah)..Perang adalah jalan yang paling terakhir untuk menyelesaikan masalah… bahkan dengan perang pun belum tentu masalah itu selesai..bisa-bisa merembet pada pihak yang netral (Ga ikut2an). Misalkan ada Negara A merebut sebagian wilayah Negara B,cara menyelesaikan konflik ini yaitu Langkah pertama Negara A dan B harus melakukan Musyawarah (perundingan) apabila Musyawarah tidak berhasil, maka harus mencari cara (Solusi) lain (bukan dengan kekerasan)…ternyata pada akhirnya Negara A mengabaikan musyawarah dan solusi yang lain tersebut, dan tetap ingin merebut Sebagian Wilayah Negara B. Otomatis Negara B harus mempertahankan wilayah tsb (mempertahankan diri)..dan itu mau ga mau Negara B harus Perang dengan Negara A… berarti “Perang adalah jalan yang sangat sangat sangat paling terakhir…, jika Negara B tidak mempertahankan diri..(mempertahankan Hak-nya) berarti negara B Terkena Dosa.. perintah dari Allah untuk “Mempertahankan diri” itu diwajibkan kepada kita semua..bahkan terhadap semua makhluk hidup..dan juga mempertahankan diri itu bukan berarti harus dengan cara kekerasan(Perang)… jadi kita harus mengerti dan tau segala arti dari semua apapun… baik secara tulisan,bacaan,suara,Visual,gesture,dll…

  saya sebagai manusia biasa yang memluk agama Islam(Islam KTP) Masih bertanya-tanya bahwa “Kenapa saya masuk Islam?”dan mencari isi seluruh makna kehidupan dalam islam..dan juga saya merasa belum 100 % jadi orang Islam.. saya masih mencari dan Belajar segala macam hal untuk itu…bahkan saya membaca Injil dan Al-qur’an untuk mencari jawabannya…dan saya sangat bersyukur bahwa Saya terlahir sebaga orang Islam..(terlaihr dimuka bumi ini ke dalam lingkungan Islam yang baik dan benar).sekarang cobalah kalian introspeksi diri (untuk Umat Islam,maupun umat kristiani)….Life is Beautiful…i hate war… I hate war…i hate war… tapi apabila perang itu datang… kita tidak boleh lari..ada pepatah kata “Jangan pernah kamu berharap untuk bertemu musuh…apabila kamu bertemu dengan musuh secara tidak sengaja, maka janganlah kamu lari…” Jadi Intinya Kekerasan atau peperangan adalah hal yang dipikirkan paling belakang… Buang pikiran kekerasan dan peperangan jauh-jauh…dan kita harus menghadapi segala macam rintangan dalam hidup ini… Jihad adalah berusaha untuk melakukan suatu kebaikan…Soal itu masuk surga atau tidak Hanya Tuhan(Allah) yang menentukan…

 174. orang keren says:

  Ketua Paderi Kristian Seluruh Sabah Memeluk Islam
  BEKAS Paderi Besar Sabah, TAJUDDIN OTHMAN ABDULLAH, mengupas perbandingan yang cukup ilmiah di antara agama Islam dan Kristian berdasarkan pengkajian yang cukup mendalam lagi terperinci berasaskan pengalaman menjadi Paderi Besar Kristian selama 12 tahun. Apa yang dihuraikan beliau itu adalah iktibar buat mereka yang MURTAD DARI AGAMA ISLAM.
  Kristian menurut kitab Injil yang asal jika dikaji sedalam-dalamnya, maka jawapan akhir yang akan ditemui adalah ISLAM. Hakikat ini telah dibuktikan oleh ramai orang Kristian yang akhirnya mendapat hidayah Allah dan kemudiannya memeluk agama Islam.
  Tetapi apa yag paling menakjubkan kali ini, kita berpeluang berkongsi pengalaman hidup yang tiada tolok bandingannya bersama USTAZ TAJUDDIN OTHMAN ABDULLAH, seorang bekas paderi besar di seluruh Sabah, yang dilahirkan sebagai saorang Kristian dan menghabiskan sebahagian besar dalam hidupnya untuk belajar menjadi paderi. Beliau yang selama ini berada di tahap paling tinggi dan mulia sekali di Sabah kerana berkedudukan untuk mengampunkan segala dosa yang dilakukan oleh orang-orang Kristian Sabah, contohnya orang yang paling berpengaruh ketika itu, Pairin Kitingan.
  Pengalamannya sebagai Bekas Paderi di sekitar 80-an membuatkan beliau banyak mengetahui selok belok agama termasuk agama Islam. Setelah puas mengkaji, akhirnya Allah memberikan hidayah kepadanya dengan memilih Islam sebagai jalan hidup. Beliau kini bertugas di Majlis Agama Islam Melaka di bahagian Unit Kristianologi.
  SEMASA KRISTIAN saya dikenali sebagai Paderi Thomas Laiden. Saya berasal dari Sabah dan berketurunan Solok.Agama asal saya ialah Roman Katholik. Saya mendapat pendidikan di Seminary Kepaderian Vatican Itali, iaitu institusi kepaderian terulung di Itali dan di dunia dengan dibiayai oleh Persatuan Kristian Sabah. Saya tamat pengajian pada tahun 1985 seterusnya bertugas sebagai paderi di Vatican. Seterusnya saya memohon untuk kembali ke negeri asal saya, iaitu Sabah.
  Pada tahun 1988 saya ditukarkan ke Sabah dan berkhidmat sebagai paderi. Saya bertugas di Gereja St. Mary dan Persatuan Gereja Roman Katholik Sabah seluruh Sabah yang berpusat di Kota Kinabalu.
  Keluarga saya terlalu kuat berpegang pada agama Kristian. Itulah sebabnya bapa menghantar saya ke Vatican, dengan harapan agar saya menjadi seorang paderi yang dikira jawatan yang terlalu mulia. Saya mempunyai ramai adik beradik tetapi kesemuanya perempuan. Saya adalah anak lelaki tunggal dalam keluarga.
  Semasa menjadi paderi, saya banyak membuat kajian mengenai agama Kristian, Buddha, Hindu dan Islam. Ketika itu saya tidak tahu langsung tentang keindahan dan kecantikan Islam dan tidak pernah terlintas di fikiran untuk ke situ. Tambahan pula saya dibesarkan di dalam keluarga yang kuat mengamalkan agama Kristian. Saya aktif bergiat dalam dakyah Kristianisasi yang cenderung kepada banyak buku-buku Islam.
  Setelah banyak membuat kajian, saya terfikir apabila saya dilantik menjadi paderi, saya mendapat kesimpulan yang saya sudah mula meragui agama yang saya anuti. Konflik Diri Yang Tidak Terbendung, ianya ketara di sekitar 1988, apabila sebagai seorang paderi diberi tanggungjawab yang besar iaitu untuk mengampunkan dosa manusia. Timbul di fikiran saya bagaimana saya sebagai manusia biasa bisa mengampunkan dosa manusia lain sedangkan para Nabi dan Rasul yang diutuskan Allah, mereka ini tidak sanggup mengampun dosa manusia dan tidak mampu mengampunkan dosa manusia. Saya mula serius membuat kajian mengenai Islam.
  Apabila saya diberi tanggungjawab mengampun dosa orang-orang Kristian seluruh Sabah, jadi masa itu saya rasakan seolah-olah agama ini sengaja direka-reka oleh manusia. Seterusnya pada tahun 1989 saya kembali ke Vatican untuk membuat Kursus Kepaderian di sana selama tiga tahun. Di sana saya telah berjumpa dengan ketua paderi tertinggi seluruh dunia iaitu Pope John Paul. Saya telah berdialog dengannya dan bertanya akan perkara yang memusykilkan saya sepanjang saya menjadi paderi. Saya berkata kepadanya, “Paul, saya sekarang rasa ragu dengan agama yang kita ini”. Dia terkejut dan bertanya, “Apa yang kamu ragukan?” Saya berkata, “Cuba John Paul fikirkan sendiri, kita ini seorang manusia biasa. Di negeri saya Sabah, di negeri saya sendiri setiap malam Ahad saya mengampunkan dosa orang Kristian yang beratus-ratus orang yang datang mengaku buat dosa. Mereka harap saya yang mengampunkan dosa mereka sedangkan para Nabi pun tidak pernah melakukannya.” Beliau berkata, “Wahai Paderi Thomas, kamu ini dilantik menjadi seorang paderi, maka kamu ini seorang yang suci dan tidak mempunyai sebarang dosa,” Saya katakan yang saya merasakan diri saya mempunyai dosa. Beliau seterusnya menyambung, “Memang kita manusia ini mempunyai dosa. Nabi Adam sendiri mempunyai dosa. Apabila seseorang yang telah dilantik menjadi paderi bermakna kamu ini telah dilantik oleh Jesus Christ. Jesus Christ tidak ada dosa maka kita sebagai paderi ini tidak mempunyai dosa.”
  Di situlah saya mula tidak percaya pada agama Kristian yang mengatakan ulamak-ulamak Kristian tidak mempunyai dosa. Saya katakan pada Paul yang ulamak Kristian itu pembohong. Dia terkejut lalu berkata, “Thomas, kamu telah dihantar hingga ke peringkat tertinggi untuk menjadi paderi, kenapa kamu berkata demikian. Cuba kamu jelaskan kenapa kamu kata agama Kristian pembohong”.
  Saya menyoalnya, “Jesus Christ itu Tuhan atau Nabi?” Beliau menjawab, “Dia Tuhan.” “Saya bertanya kembali, Pernahkah orang nampak Tuhan? Bagaimana wujudnya Tuhan? Siapa Tuhan kita sebenarnya, Jesus Christ (Nabi Isa) atau Allah bapa? (Allah).” Beliau mengatakan Jesus itu Tuhan. Saya menyoal kembali, “Apa matlamat utama Jesus Christ diutus ke dunia?” Beliau menjawab, “Untuk menebus dosa bangsa manusia, semua bangsa dan agama.” Jadi saya katakan padanya kenapa perlu ada paderi tukang ampun dosa jika Jesus Christ sudah menebus dosa semua manusia. Di situ dia mula pening dan terpinga sambil berkata, “Paderi Thomas awak ini telah dimasuki iblis sehingga berani mempertikaikan Kristian.” Saya katakan padanya,”Kita seorang paderi yang suci, bagaimana iblis boleh masuk?” Saya juga katakan padanya saya mempunyai ibu bapa dan adik-beradik, apabila ibu bapa saya membuat dosa mereka mengaku di hadapan anak, kerana kedudukan saya ketika itu sebagai seorang paderi. Jadi saya terfikir bagaimana saya seorang anak boleh mengampunkan dosa ibu bapa. Sepatutnya seorang anak yang meminta ampun dari ibunya.
  Selepas perdebatan itu Pope John Paul meninggalkan saya, sebagai seorang paderi beliau tidak boleh marah kerana marah merupakan satu dosa.
  Di dalam Kristian mempunyai tujuh rukun iaitu:-
  i). Ekaristi Pembaptisan – seseorang yang ingin memeluk Kristian Mereka mesti dibaptiskan air suci.
  ii). Ekaristi Pengakuan – mengaku dosa di hadapan paderi
  iii) Ekaristi Maha Kudus – memakan tubuh Tuhan (Khusti kudus)
  iv) Ekaristi Minyak Suci – air suci
  v). Ekaristi Krisma – penerima ekaristi Maha Kudus layak menerima Krisma
  vi) Kristi Imaman – menjadi paderi
  vii). Ekaristi Perkahwinan – hanya untuk penganut awam (Paderi tidak menerima ekaristi ini)
  Dalam Kristian air suci atau lebih dikenali sebagai Holy Water, adalah paling bernilai sekali. Untuk menjadi seorang Kristian, seseorang perlu menjalani Ekaristi Pembaptisan iaitu meminum air ini. Ia diperolehi dari proses uzlah yang dijalani sebelum menjadi paderi. Jika tidak mempunyai akidah yang benar-benar kuat, akidah boleh rosak disebabkan air ini. Contohnya ialah seperti apa yang berlaku ke atas seorang doktor perempuan Melayu di Selangor. Setelah minum, beliau langsung tidak boleh mengucap, hatinya telah tertutup. Menurutnya beliau sudah tidak yakin lagi dengan agama lain kecuali Kristian sahaja kerana melalui Kristian beliau boleh melihat Tuhan Jesus yang turun setiap malam. Itulah permainan iblis. Sesiapa yang meminum air tersebut dapat melihat apa sahaja. Sebaik sahaja doktor tersebut meminumnya, akhirnya beliau memeluk Kristian. Saya pergi menemuinya, dia katakan kepada saya Islam tidak benar, hanya Kristian agama yang benar kerana umatnya boleh melihat Tuhan. Apabila saya tunjukkan air itu kepadanya sambil bertanya pernahkah beliau meminumnya. Beliau menjawab memang pernah meminumnya semasa beliau belajar di Indonesia; apabila pergi ke gereja beliau akan diberi minum air tersebut. Beliau menyatakan kepada saya beliau akan hidup dan mati dalam Kristian. Saya membacakan kepadanya surah Al-Kahfi di samping memintanya mengamalkan surah tersebut setiap masa. Alhamdulillah lama-kelamaan keadaannya semakin pulih.
  Inilah permainan sihir sebenarnya. Tidak siapa dapat melawan ilmu Allah, hanya ilmu Allah sahaja yang berkesan menghapuskan permainan sihir. Tidak lama kemudian beliau kembali mengucap dan terus menangis.
  Saya katakan kepadanya saya sudah terlalu berpengalaman dengan taktik Kristian. Itulah, cara memikat orang untuk ke agama Kristian cukup mudah, tidak mengapa jika tidak percaya kepada agama Kristian, tetapi apabila minum air itu segala-galanya akan berubah. Setelah saya mempelajari Islam barulah saya tahu rupanya iblis ini boleh menyerupai bermacam rupa. Kekuatannya hanya pegangan akidah.. Tetapi Holy Water ini sekarang tidak boleh lagi diedarkan di Malaysia kerana orang yang pembuatnya di biara Vatican telah memeluk Islam dan membongkar rahsia ini. Ramai orang sudah tahu mengenai air ini dan mula berhati-hati dengan setiap apa yang meragukan.
  Rukun yang kedua pula iaitu Ekaristi Maha Kudus bermaksud memakan tubuh Tuhan. Saya pernah berhujah dengan John Paul mengenainya. Saya katakana padanya sedangkan Firaun yang zalim itupun tidak pernah memakan tubuh tuhan kenapa pula kita sebagai ulamak Kristian boleh makan tubuh tuhan?. Saya jelaskan kepadanya, apabila semua paderi memakan Khusti Kudus (sejenis makanan yang diimport khas dari Itali) bermakna itu satu penghinaan kerana tubuh tuhan boleh dimakan. Kata beliau, itu memang sudah menjadi rukun Kristian dan tidak boleh dipertikaikan lagi. Apa yang paling merbahaya ialah Holy Water. Khusti Kudus tidak mempunyai rahsia apa-apa, ia seolah-olah seperti roti yang dicampur dengan bahan lain. Berlainan dengan Holy Water yang kesannya cukup kuat.
  Bayi-bayi yang baru dilahirkan pun dibaptiskan. Terdapat sesetengah klinik yang membaptiskan bayi walaupun bayi tersebut Islam. Bagi kepercayaan Kristian setiap bayi yang baru lahir wajib dibaptiskan kerana ia mempunyai dosa, ia menyimpan dosa pusaka yang ditinggalkan datuk moyang mereka. Ia berlainan dengan Islam, Islam meletakkan bayi yang baru lahir itu adalah dalam keadaan fitrah (bersih). Sebenarnya agama Kristian ini salah. Di dalam semua kitab tidak ada mengenai agama Kristian. Kristian ini baru sahaja berkembang oleh seorang Paul yang pertama di zaman Julius kemudian beliau mengembangkannya. Asal agama Kristian ialah dari agama Yahudi dan Nasara. Tetapi di Romawi ia dinamakan Kristianisasi. Jika kita meneliti di dalam kitab Nabi Isa (Injil) tidak ada disebut Kristian.
  Sebenarnya semua ulamak Kristian tahu mengenai kedudukan agama Islam. Pernah terjadi dalam tahun ‘78, semasa itu saya terjumpa kitab yang menyatakan kebenaran dan Nabi Muhammad. Tetapi semasa itu saya tidak begitu memperdulikannya. Di dalam kitab tersebut ada menyebut mengenai Ahmad iaitu Nabi Muhammad s.a.w.
  Ketika itu saya masih belajar di Vantiken, oleh kerana saya kurang sihat saya tidak dapat mengikut kelas pengajian. Saya diberi tugas oleh seorang paderi untuk menjaga sakristi perpustakaan yang terdapat di gereja) untuk menjaga kitab-kitab di situ. Paderi tersebut mengatakan kepada saya, Thomas, kamu perlu menjaga kesemua kita-kitab di sakristi ini tetapi kamu tidak boleh membuka almari.” Beliau menunjukkan kepada saya almari yang dimaksudkan. Saya hairan kerana beliau melarang saya membuka almari tersebut sedangkan kuncinya diserahkan kepada saya. Sifat manusia, apabila dilarang maka itulah yang ingin dibuatnya. Ketika itu semangat saya terlalu berkobar-kobar untuk mengetahui isi kandungan kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa a.s. Saya mengambil kitab itu dan menyembunyikannya.
  Kitab tersebut ditulis di dalam bahasa Hebron. Ia masih saya simpan hingga ke hari ini dan saya dalam proses untuk menterjemahkannya ke dalam bahasa Melayu. Ia menjadi rujukan kepada saya, dan sebagai bukti untuk berdebat dengan orang-orang Kristian. Saya telah utarakan kepada Majlis Agama Islam Melaka, jika boleh saya ingin menterjemahkannya dan sebarkan kepada orang ramai. Pihak Majlis tidak berani melakukannya, menurut mereka ia akan mengancam nyawa saya kerana dengan pendedahan kitab tersebut rahsia Kristian akan tersebar.
  Isi kitab tersebut sama dengan al-Quran. Rupa-rupanya barulah saya mengetahui semasa upacara mengangkat sumpah dalam proses beruzlah pada hari yang ke 39, setiap paderi akan meletakkan tangan mereka ke atas kitab yang dibalut dengan kain putih yang diletakkan di atas bantal. Tidak siapa dibenarkan membukanya dan lihat isi kandungannya. Berbalik kepada kisah saya mencuri kitab tersebut, selepas kehilangannya paderi yang menyerahkan kunci kepada saya dahulu memanggil saya dan bertanya apakah saya ada mengambilnya. Saya menafikan dengan mengatakan tidak pernah mengambil kitab tersebut. Hati saya nekad untuk tidak mengaku dan menyerahkannya kerana saya ingin mengkaji kitab tersebut.
  Disebabkan seseorang bakal paderi tidak boleh berbohong, beliau mempercayai pengakuan saya. Akhirnya pada keesokannya iaitu pada hari mengangkat sumpah, disebabkan Injil tersebut telah hilang, mereka meletakkan kitab suci al-Quran (yang dibalut dan sentiasa tersimpan di almari) sebagai ganti kitab yang hilang.
  Al-Quran digunakan di dalam upacara mengangkat sumpah? Semua paderi tidak tahu hal ini kecuali saya. Pada masa itu saya terfikir, apa gunanya jika kita bersumpah di atas kitab al-Quran tetapi masih tidak beriman dengannya? Bermakna semua paderi telah bersumpah di atas al-Quran tetapi kufur selepas itu. Menyingkap saat saya didatangkan hidayah ialah ketika saya sudah tamat belajar dan bertugas di Gereja St. Mary, Sabah.
  Pada suatu malam Ahad pada tahun 1991, saya bersembahyang dengan cara Kristian) di hadapan tuhan-tuhan saya iaitu. Tuhan Bapa, Ibu Tuhan (Mary) dan Anak Tuhan (Jesus Christ). Ketika itu saya terfikir di dalam hati, patung-patung ini diukir oleh manusia, saya menyembahnya setiap hari di dalam bilik.’ Apabila saya selesai sembahyang saya meletakkannya di bawah tempat tidur. Hati saya berkata, alangkah hinanya Tuhanku. Kenapa aku boleh meletakkannya di bawah tempat tidur yang boleh aku baringkan dan letak sesuka hatiku?
  Turunnya Hidayah Malam itu, selesai sembahyang saya mengambil sehelai kertas dan saya tulis diatasnya, “Tuhan, diantara agama Islam, Kristian, Hindu dan Buddha aku telah mengetahui semua agama ini. Malam ini tolonglah tunjukkan kepadaku manakah di antara tiga agama ini yang benar bagiku”. Setelah itu, tak tahulah saya katakan bagaimana mengantuknya mata saya yang tak pernah-pernah saya alami rasa mengantuk yang lain macam, mata saya langsung tidak boleh terangkat.
  Akhirnya saya tertidur. Pada malam itu, pada saya mungkin bagi para Nabi boleh dianggap mimpi tetapi menurut saya mungkin Tuhan ingin memberikan hidayah kepada saya. Di dalam tidur, saya merasakan seolah-olah saya menaiki lif dari satu tingkat ke tingkat lain sehingga tingkat tujuh, ketika itu mata saya tidak boleh dibuka kerana di hadapan saya ada satu cahaya yang terang benderang menyuluh. Saya bertanya kepada seorang yang berdiri di hadapan saya, orangnya MasyaAllah terlalu tinggi. Jarak di antara kaki dan kepala umpama langit dan bumi.
  Saya bertanya kepadanya, Negeri apakah ini?”Beliau berkata kepada saya, “Awak tidak layak masuk ke negeri ini, ini negeri umat Nabi Muhammad s.a.w.” Saya meminta keizinannya sekali lagi untuk masuk tetapi beliau tetap tidak membenarkan. Dari luar saya dapat lihat di dalamnya ada satu jalan umpamanya titi yang halusnya seperti sehelai rambut. Saya tak berani katakan ia Titian Sirat atau apa-apa kerana tidak mengetahui apa-apa ketika itu. Saya hairan kenapa orang yang berjubah dan bertudung mereka melintas jalan itu dengan mudah sedangkan saya langsung tidak boleh mengangkat kaki. Penjaga itu berkata lagi, “Awak tidak boleh masuk, tetapi awak lihatlah bagaimana keadaan mereka yang beragama Yahudi dan Nasara (Kristian).” Alangkah terkejutnya saya apabila melihat orang-orang Kristian yang kepalanya dimasukkan ke dalam api umpama dijadikan kayu api. Saya terkejut dan sedar hanya Islam agama yang benar. Akhirnya saya tersedar seelok sahaja azan subuh dilaungkan dari masjid berhampiran.
  Saya bangun dan membersihkan badan saya. Saya menuju ke kereta. Pemandu telah bersedia membawa saya tetapi saya menolak pelawaannya dan katakan kepadanya saya ingin pergi ke satu tempat yang orang lain tidak boleh ikut serta. Saya memandu kereta menuju ke sebuah masjid di atas bukit. Ketika saya tiba, mereka sedang berjemaah menunaikan fardu Subuh, saya menanti seketika sebagai menghormati agama mereka. Setelah selesai, saya pergi menemui imam yang bertugas ketika itu. Saya katakan kepadanya yang saya ingin memeluk Islam hari itu juga.
  Beliau terkejut dan berkata kepada saya, “Awak ini di bawah Pairin Kitingan, Ketua Menteri Sabah, susah kami hendak Islamkan awak, tambahan pula awak paderi besar seluruh Sabah.” Saya katakan padanya,” Awak jangan bimbang sebab dosanya saya yang ampun, hal dia tidak perlu dibincangkan. Apa yang saya mahu, hari ini saya mahu peluk Islam.” Seterusnya imam tersebut berkata lagi, “Awak tak boleh masuk Islam sekarang sebab awak perlu mengisi borang, tandatangan surat akuan sumpah dahulu, baru awak boleh masuk Islam.” Dengan agak kasar saya katakan kepadanya, “Kalau beginilah caranya untuk memeluk Islam, lebih baik orang masuk Kristian. Kalau masuk Kristian, hari ini terus dibaptiskan dan menjadi Kristian. Untuk masuk Islam pun perlu isi borang ke? Baiklah, jika hari ini saya turun ke bawah dan ditakdirkan tiba-tiba saya dilanggar kereta dan mati, maka apa akan jadi kepada saya dan siapa yang akan bertanggungjawab?” Akhirnya imam tersebut menyuruh saya mengucap dua kalimah syahadah. Maka pada pagi Ahad itu saya telah sah sebagai seorang Islam.
  Dengan Kekuatan Diri setelah selesai mengucap, saya kembali ke rumah saya. Ketika saya melalui kawasan gereja, orang ramai sudah penuh menunggu saya untuk upacara pengampunan. Mereka melambai tangan ke arah saya. Saya membalas kembali lambaian mereka. Ketika itu seakan ada satu kekuatan dalam diri saya. Saya keluar dari kereta dan membuat pengumuman di hadapan mereka. Saya katakan kepada mereka, “Kamu ini jika sembahyang pun berdosa kalau tak sembahyang lagi bagus.” Kemudian saya meninggalkan mereka yang kelihatan seperti kehairanan. Saya meneruskan perjalanan menuju ke rumah.
  Di dalam rumah semua ahli keluarga sudah bersedia menanti saya untuk ke gereja. Jubah saya sudah siap diseterika. Saya panggil semua ahli keluarga sambil bertanya apakah mereka sudah makan atau belum. Mereka katakan yang mereka sudah makan kecuali Khusti Kudus sahaja yang belum dimakan. Saya katakan itu tidak payah dimakan pun tidak mengapa kerana di kedai banyak roti untuk di makan. Saya membuat pengumuman kepada mereka, saya berkata sambil memandang ke arah bapa saya, “Saya hendak memberitahu kamu sesuatu perkara. Saya belajar di Vatican selama 12 tahun dan sudah terlalu banyak menghabiskan wang bapa. Selama 12 tahun saya belajar, saya tahu bahawa agama yang saya anut ini adalah agama yang salah, agama yang betul adalah Islam.”
  Ketika itu saya lihat tidak ada apa-apa riak di wajah bapa dan ahli keluarga saya, tetapi mereka semua terdiam. Saya menyambung kembali, “Tadi saya telah memeluk Islam di masjid bandar sana dan menyuruh saya mengucap. Bermakna hari ini saya sudah menjadi orang Islam.” Bapa saya berkata kepada saya, “Oh! kamu sudah Islam! Tidak mengapa!” Seterusnya beliau menuju turun ke dapur. Saya ingatkan tidak ada apa-apa ketika itu. Saya tidak sedar rupa-rupanya beliau pergi mengambil parang panjang dan cuba menyerang saya. Saya yang kebetulan duduk di tepi tingkap di tingkat satu terus terjun ke bawah. Saya melompat dari tingkat atas dengan berkaki ayam. Tuhan masih mahu memanjangkan umur saya. Saya turun dan terus meninggalkan rumah sehelai sepinggang hingga ke hari ini.
  Dari segi pengamalan kedua ibu bapa saya yang memang cukup kuat berpegang pada agama, apabila seorang anak murtad (keluar Kristian) mereka tidak lagi mengaku anak.
  Selepas itu saya pergi ke Jabatan Agama Islam Sabah. Demi keselamatan diri saya, salah seorang pegawai di sana menasihatkan saya agar pergi belajar dan keluar dari Sabah. Akhirnya saya merantau ke Semenanjung dan menyambung pengajian saya di Institut Dakwah Kelantan pada tahun 1992 dan seterusnya saya menyambung pula ke Nilam Puri sehingga tahun 1995. Ketika itu saya adalah pelajar yang paling tua sekali. Setelah tamat pengajian, saya menganggur sekejap. Tidak lama kemudian saya diterima bertugas di Majlis Agama Islam Melaka hingga ke hari ini. Kemungkinan juga selepas ini saya akan dipindahkan ke majlis Agama Islam Kelantan.
  Di sini (Melaka) saya ingin menerbitkan buku mengenai kajian Kristian. Tetapi terlalu banyak banyak prosedur yang perlu dijalani. Kini setelah hampir sembilan tahun saya memeluk Islam dan meninggalkan Sabah, saya masih diugut dan dikecam. Namun saya tidak khuatir kerana yakin Allah tetap melindungi hamba-Nya dan yakin ajal maut itu tetap datang walaupun bersembunyi di ceruk mana sekalipun. Kini saya bahagia setelah mendirikan rumah tangga bersama isteri yang cukup memahami jiwa saya. Dalam usia 49 tahun, saya baru mempunyai seorang cahaya mata berusia satu tahun setengah. Islam tidak menyusahkan penganutnya. Jika menjadi paderi perkahwinan tidak dibenarkan tetapi setelah Islam, baru saya tahu betapa indahnya perkahwinan dan zuriat yang merupakan rezeki dari Allah (SWT).
  Di Vatican, orang Kristian yang keluar agama kemudian masuk ke negara tersebut, mereka akan bunuh. Bagi mereka seseorang yang murtad dianggap kotor dan mencemarkan maruah agama. Tetapi adakalanya saya terfikir, jika di sana orang Kristian murtad kenapa ianya tidak terjadi di negara yang pemerintah dan majoriti penduduknya beragama Islam. Itulah yang susahnya.
  Saya membuat kajian hampir empat tahun baru mendapat nikmat Islam. Terlalu sukar saya mengecapi nikmat Islam tetapi orang di sini yang memang lahirnya dalam Islam dengan mudah mahu membuang Islam. Di sini saya bertanggungjawab terhadap mereka yang murtad, jika yang tidak berpengetahuan tidak mengapa tetapi yang sedihnya yang murtad ini ialah mereka yang mempunyai pendidikan hingga ke peringkat tertinggi dan mempunyai pendapatan yang melebihi dari keperluan bulanan.
  Pernah saya katakan kepada seorang doktor, “Doktor, suatu ketika dahulu saya menerima gaji bulanan sebanyak RM5,000 sebulan, dilengkapi dengan pembantu rumah, pemandu dan rumah serba lengkap. Kehidupan saya terlalu mewah di Sabah. Tetapi doktor, kenapa saya sanggup melepaskan itu semua semata-mata kerana Islam! Gaji doktor sekarang terlalu mencukupi tetapi mengapa perlu tinggalkan Islam?” Saya memang cukup marah dan terkilan apabila mendengar orang yang ingin murtad. Minta maaf jika saya katakan, mengapa terlalu bodoh sangat sehingga sanggup menanggung dosa besar? Umat Islam dari segi ekonomi sebenarnya terlalu mencukupi cuma cara pelaksanaannya yang agak longgar.
  Kita lihat Kristian, dari segi kerjasama dan ukhuwah mereka begitu kuat. Semasa saya menjadi paderi dahulu, apabila saya masuk ke sesebuah kampung untuk berdakwah saya dibekalkan beberapa ribu wang. Ini kerana gereja di seluruh dunia bersatu padu. Meskipun dari segi politik berbeza dan bermusuh tetapi untuk menghancurkan Islam mereka mesti bersatu. Mereka berkata jika di negara Barat, penduduk penganut Kristian tidak bersembahyang pun tetapi mereka tetap Kristian. Gereja di sana setiap hari Ahad kosong kerana setiap hari Ahad diadakan acara perlawanan bola sepak di kalangan paderi. Orang ramai pergi menyaksikan acara tersebut. Itu yang mereka minat. Oleh sebab itu peruntukan untuk di sana sudah tidak ada lagi. Sebagai alternatifnya mereka akan mengalihkan peruntukan itu untuk disalurkan ke negara Asia terutamanya ke Indonesia dan Malaysia. Begitulah kuatnya kerjasama di antara mereka. Bagi mereka tidak perlu berdakwah untuk orang Barat yang sudah sedia Kristian sebab untuk mereka memeluk Islam sukar. Yang lebih penting ialah misi mengkristiankan orang Islam.
  Bagi pandangan saya, saya lihat orang Islam agak susah untuk bersatu. Masing-masing mempunyai fikrah yang berbeza dan hidup dalam kelompok sendiri. Kadangkala di kalangan orang Islam sendiri bergaduh. Ini berlainan dengan orang Kristian yang amat menitikberatkan soal kebajikan. Namun bukan semua orang Islam begitu, masih ramai di kalangan mereka yang bijak. Semasa saya menjadi paderi, saya memberikan tumpuan kepada orang miskin. Pernah terjadi di Perak, saya telah menghabiskan beratus ribu untuk mereka, mereka mengambil wang tersebut tetapi tidak memeluk Kristian. Selepas saya Islam, saya pergi menemui mereka, senarai nama mereka masih ada dalam simpanan saya. Setelah saya periksa rupa-rupanya mereka ini masih Islam walaupun pada awalnya mereka berjanji untuk memeluk Kristian. Alhamdulillah mereka tidak berdendam pada saya sebaliknya mereka membelanja saya makan setelah mengatahui saya telah memeluk Islam.
  Masalah Kelemahan Pendakwah Islam
  Adakalanya saya terfikir kenapa ketika Barat menjajah kita, orang Melayu tidak murtad sedangkan pada hari ini negara yang pemerintahnya Islam tetapi orang Melayu boleh murtad dengan begitu mudah sekali. Kelemahan kita ialah pendakwah Islam kadang-kadang boleh kalah dengan pendakwah Kristian.
  Saya beri contoh seorang kawan saya yang pernah sama-sama belajar dengan saya semasa di Vatican dahulu. Beliau pernah menyatakan kepada saya, orang Yahudi sekarang sedang memberi tumpuan kepada kajian al-Quran dan Hadis. Dia mengatakan pada saya;”Wahai Thomas, (dia tetap memanggil saya dengan nama Kristian walaupun saya telah Islam), Allah ada mengatakan di dalam salah sebuah ayatnya yang bermaksud; “Tidak akan masuk syurga melainkan orang-orang yang beragama Yahudi dan Nasara.” Sekarang kami pendakwah Kristian mahu pandai membaca al-Quran, terjemahan dan hadis. Kami mempunyai kursus khusus mengkaji al-Quran dan Hadis. Awak lihatlah apa yang telah dikatakan oleh Tuhan mu itu.” Saya katakan kepadanya, “Betul apa yang awak baca ini. Kami membaca al-Quran bukan seperti apa yang awak faham. Memang benar awak membaca ayat itu tetapi al-Quran ini jika awak tafsir separuh-separuh itu tidak betul. Al-Quran bukan seperti Injil yang boleh ditafsir separuh-separuh. Saya dahulu apabila belajar al-Quran mengambil masa sehingga tiga tahun baru khatam. Saya ucapkan terima kasih pada awak kerana hanya enam bulan awak sudah boleh membaca al-Quran.” Saya katakan lagi padanya, “Sebenarnya awak tidak tahu tafsir al-Quran. Maksud sebenar ayat tersebut ialah “Telah berkata mereka (orang-orang Yahudi dan Nasara), tidak akan masuk syurga melainkan orang Yahudi dan Nasara, sedangkan semua itu hanyalah merupakan angan-angan kamu yang kosong.” Itu bukan firman Allah, kata-kata itu adalah keluar dari mulut orang-orang Yahudi sendiri. Paderi tersebut masih belum faham lalu bertanya, “Apakah angan-angan kosong itu?” Saya katakan,” Setiap hari Ahad kamu makan tuhan kamu. Apabila kau menghadap Khudsi Kudus sambil berdoa bermakna kamu telah memakan tuhan kamu. Untuk apa kamu berbuat demikian?” Beliau tidak boleh berkata apa-apa walaupun mukanya telah merah padam. Saya katakan kepadanya, “Kamu tidak boleh marah. Kalau kamu marah, siapakah yang akan mengampunkan dosa kamu?”
  Hal itu tidak mengapa jika diutarakan di hadapan mereka yang faham, tetapi apa yang saya bimbangkan bagaimana jika ayat itu dibacakan di hadapan mereka yang tidak faham dan rendah pengetahuan agamanya?
  Siapakah Sasaran Kristian?
  Program mereka kini ialah berdakwah kepada orang Islam yang menghabiskan masa di kaki-kaki lima terutamanya golongan remaja yang bermain gitar. Mereka akan katakan, jika bermain di kaki lima tidak mendapat apa-apa bayaran, lebih baik bermain lagu di gereja setiap hari Ahad dengan pendapatan lumayan. Dari situ ramai yang tertarik.
  Dari segi wanita Islam pula, yang saya perhatikan senarai namanya terlalu ramai orang Melayu yang memohon menukar nama di Jabatan Pendaftaran Negara (JPN). Itu yang menyedihkan saya. Di JPN, beratus nama sedang menunggu, apabila pihak JPN meluluskan nama- nama tersebut, maka akan murtadlah nama-nama itu. Itu kelemahan undang-udang negara, kami tidak boleh berbuat apa-apa kerana mereka ini berpegang pada peruntukan yang mengatakan apabila seseorang yang berumur 18 tahun ke atas bebas beragama.
  Apa ikhtiar kita?
  Ada seorang wanita berjumpa saya tetapi keadaannya meragukan. Beliau memakai tudung. Saya menggunakan isteri saya untuk memerhatikan wanita ini. Bila mereka tinggal berdua, barulah saya tahu di dalam tudungnya itu ada salib. Isteri saya memberitahu saya. Saya memanggilnya. Saya katakan kepadanya, “Kamu tidak sayangkan Islam ke? Tolong buang benda yang ada didalam tudung kamu itu”. Dia tidak mengaku, tetapi saya yakin beliau memakainya. Sejurus kemudian beliau mengeluarkan rantai salib di lehernya dan mengatakan beliau sengaja memakainya tanpa mempunyai niat apa-apa. Saya katakan padanya yang saya dahulu memakai rantai yang lebih besar daripadanya. Akhirnya saya megambil rantai tersebut dan menyimpannya di pejabat saya untuk dibawa ke pihak atasan dan menerangkan bagaimana seriusnya penyakit ini di kalangan anak remaja kita. Wanita jika tidak kuat pegangan memang mudah dipengaruhi.
  Ada juga taktik orang-orang Yahudi yang menjadikan perkahwinan sebagai langkah paling mudah untuk memurtadkan gadis Islam. Untuk berkahwin, mereka (lelaki Kristian) akan memeluk Islam, kemudian akan membawa isterinya ke negara asalnya dan memurtadkan isterinya itu. Kemenangan Islam, Keadilan Sejagat ‘Sesungguhnya orang-orang yang berkata: Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka beristiqamah, turun kepada mereka malaikat Allah berkata: jangan kamu takut dan jangan berdukacita, dan bergembiralah dengan syurga yang dijanjikan kepada kamu.’ tida tuhan yang di sembah melaikan allah,dan nabi muhammad itu pesuruhnya….

 175. caroline says:

  Dear all,
  gw sedih banget baca web ini karena ada pertentangan antar sesama manusia.
  ok, saya adalah orang kristen, yang artinya pengikut kristus. (saya harap semua saudara saya yang mengaku Kristen menyadari bahwa seluruh dunia sedang melihat kita, janganlah kita jadi batu sandungan yang membuat org lain mencerca Tuhan karena kelakuan buruk kita).

  saudara-saudara, pernahkah terpikirkan oleh kita ttg siapa musuh kita yang sebenarnya? musuh KITA SEMUA adalah IBLIS, SETAN. dan seperti yg kita tau, SETAN itu raja penipu dan penyesat. dia juga sangat cerdik(baca: licik). jadi, bukanlah ha yg mustahil bagi iblis untuk menggunakan agama sebagai alat untuk membinasakan ciptaan Allah. ya, kita semua adalah ciptaan Allah.

  di Jaman dahulu, apakah ada yg namanya agama? saya rasa tidak ada. yang ada adalah UMAT ALLAH, yaitu orang2 yg menyembah Allah, sang Pencipta Dunia dan segala isinya.
  setelah Jaman Tuhan Yesus disalib, terjadilah perpecahan. orang2 membuat agama. Beberapa, saya berani katakan, adalah deceiver, karena mereka ingin menjauhkan manusia dengan kebenaran dari ALLAH dengan menyembah berhala2 spt patung,dll (dan itu adalah cara si iblis). Jelas!! TUHAN ALLAH hanya 1 dan hanya Allah yang harus disembah. BUKAN AGAMA!!!! saya Kristen, maka saya menyembah Allah yang hidup melalui Yesus Kristus.
  kalian tau, Allah itu sangat berkuasa atas segala sesuatu,tidak terbatas. Dia tidak perlu dibela oleh kita, manusia ciptaannya terbatas. yang Dia inginkan adalah kita mengagungkan Dia dengan perbuatan kita yang sesuai dengan perkataanNya. (ingatlah bahwa setiap manusia memiliki 1 missi di dalam hidupnya untuk dipertanggung jawabkan kepada Allah).

  jadi, daripada bertengkar antar sesama ciptaan Tuhan, lebih baik sekali untuk kita memerangi si setan.

 176. zibrax says:

  sungguh aneh kalian para penggemar yesus,sadarlah yg kalian sembah itu hanyalah UTUSAN bkan TUHAN…….
  sebenarnya yg dibutakan hatinya itu kalian para penggemar yesus karna tidak bs membedakan UTUSAN dan TUHAN

  btw janganlah sakit hati karna kami cma sekedar memberikan jalan yg benar,,,jika kalian tetap pd jalan kalian y itu memang hak kalian memilih jalan….
  oie satu lg……bs kan kalian membedakan yg mn surga dan neraka…..hahhahahahaha hihihihihihihihi

  GERAKAN ANTI ISRAEL-AMERIKA-DAN SEKUTUNYA

  ZIBRAX
  NUSA INDAH UNDERGROUND

  • Amir says:

   Dr yg sya baca semua di sni….nampaknya org2 kristian hatinya murni/suci spt yg diminat oleh ALLAH iaitu tidak menghina agama lain, tidak mengatakan agama lain itu kafir, tidak mengatakan agama lain itu salah, tdk mengatakan klu bukan kristian pasti masuk neraka dsbnya kerana org2 kristian tahu manusia tdk boleh mengadili sesama manusia. Hati yg murni dan suci itulah sebahagian drpd keselamatan akhir zaman.

 177. Yaz Okulu says:

  does anyone knows if there is any other information about this subject in other languages?

 178. Jai says:

  org islam cabar utk mencari kesilapan dlm qurqn. so ini sebahagian kecil dpd byk lgi kesilapan yg ada dlm quran islam yg diangap suci konon!!

  “Ilmu Sains” di dalam al-Quran
  dan Lain-lain Kejanggalan”

  Dewasa ini, ramai para Muslimin telah muncul dan mempelopori teori mereka
  bahawa dalam Quran itu kononnya ada banyak fakta-fakta dan mujizat
  saintifik. Banyak laman-laman web, buku-buku serta video telah dicipta
  orang-orang Islam yang cuba menonjolkan Islam itu sebenarnya berpunca dari
  Allah, kononnya disokong oleh hujah-hujah yang ‘tepat secara saintifik’
  dalam al-Quran dan Hadith. Kebanyakan risalah mereka bermula dengan
  pernyataan seperti berikut :
  “Suatu hal yang mengkagumkan ialah bagaimana al-Quran ‘menangani’ ilmu
  Sains. Quran yang diwahyukan dalam abad ketujuh kepada Muhammad(saw)
  mengandungi fakta-fakta saintifik ‘yang baru kini ditemui pada abad ini’.
  Ahli-ahli sains terkagum sahaja apabila mereka ditemukan dengan ketepatan
  dan kecocokan ayat-ayat al-Quran dengan penemuan sains moden.”
  Rencana ini akan meneliti hujah diatas. Ia juga akan mengkaji dengan rapi,
  ayat-ayat al-Quran yang dipetik orang Muslim sebagai kononnya menyokong
  ‘mujizat saintifik’ mereka. Kajian ini juga akan meneliti dan membongkar
  banyak kejanggalan dan kepelikan saintifik yang terkandung di dalam Quran
  dan Hadis yang disegani dan amat malu disebut-sebut oleh umat Islam – kerana
  kejanggalannya dan juga kerana amat jauh sekali dari kebenaran!.
  Lebih kurang 90 peratus daripada 1 bilion orang Islam pada hari ini terdiri
  dari kelompok Sunni. Kelompok yang terbesar selepas Sunni ialah puak Shi’ah.
  Oleh itu, makalah ini akan meneliti dan mengkaji ajaran dan tafsiran
  kelompok para Sunni, yang merupakan majoriti pengikut-pengikut Islam hari
  ini. Contohnya, Hadith yang diikuti puak Sunni hari ini adalah hanya diikuti
  dan diimani oleh ahli Sunni sahaja tetapi ditolak sebulat-bulatnya oleh
  kebanyakan puak-puak Islam lain yakni ahli Shi’ah, ‘Submitters'(‘Quran
  only’) dan ahli Sufi. Puak Islam Shi’ah, misalnya, memiliki koleksi-koleksi
  Hadith sahih mereka sendiri, dan hadith-hadith mereka tidak bersetuju dan
  menolak secara terus-terang dengan ‘Hadith Sahih Bukhari atau pun Muslim’
  dan lain-lain ahadith. Sebenarnya, pada hari ini terdapat lebih daripada 100
  JUTA orang yang bergelar Muslim tetapi mereka tidak menerima atau
  mempercayai koleksi ahadith orang-orang Sunni. Walaupun begitu, kebanyakan
  perbincangan dalam rencana ini akan menumpukan perhatiannya kepada fahaman
  dan tafsiran puak Sunni sahaja.
  1 ] Ciptaan Bumi
  Al-Quran menyebut dalam Surah 50 ayat 38 bahawa:
  “Sesungguhnya telah Kami jadikan beberapa langit dan Bumi dan apa-apa yang
  diantara keduanya dalam enam hari dan Kami tiada merasa payah …”
  Adalah satu hakikat sejarah bahawa nabi Muhammad telah bercampur-gaul dengan
  umat-umat Yahudi dan Kristian. Dan lagi satu hakikat ialah banyak daripada
  isi kandungan Quran itu diambil (induknya) daripada AlKitab umat Kristian
  dan Yahudi. Di nas ini kita diberitahu bahawa – sama seperti catatan dalam
  Buku Kejadian dalam Alkitab al-Mukkadas – Bumi telah dicipta dalam enam
  hari.
  Para Muslim yang mencuba mencocokkan atau menyelaraskan ajaran al-Quran
  dengan Sains moden, mentafsirkan bahawa ‘Satu hari bagi Allah dan
  malaikatNya adalah bersamaan dengan 50,000 tahun’. Ini diambil dari surah 70
  ayat 4. Jadi, mengikut hitungan matematik, para Muslim cuba menghujah bahawa
  Bumi telah dicipta dalam 300,000 tahun (6 hari x 50,000 tahun). Teori ini
  amatlah cetek lojiknya tetapi menarik. Ia menarik kerana perhitungan ini
  tidak didukung atau disokong oleh kajian Sains Moden! Menurut Sains Moden,
  ia telah memakan masa selama BEBERAPA BILION TAHUN untuk mencapai keadaan
  pada hari ini. Berbilion tahun telah berlalu sebelum wujudnya pepohon, dan
  beribu bilion lagi sebelum wujudnya binatang haiwan!
  Surah 70 ayat 4 :
  “Malaikat-malaikat dan roh naik kepadaNya dalam SEHARI yang lamanya LIMA
  PULUH RIBU Tahun.”
  Ayat ini membawa lebih banyak masalah lagi bagi al-Quran, kerana ayat ini
  bertentangan secara langsung dengan ayat-ayat Quran lain. Misalnya Surah
  32/5 dan surah 22/47 kedua-dua sebut bahawa :
  “Sesungguhnya SEHARI disisi TUHAN-Mu seperti SERIBU Tahun dari apa yang kamu
  hitung.”
  Jadi, jelaslah dapat dilihat percanggahan dan perselisihan dalam Quran –
  Sehari itu 50,000 tahun ATAU hanya 1,000 tahun?
  Juga, untuk menyatakan bahawa Allah telah mengambil masa selama 300,000
  tahun untuk mencipta Bumi merupakan satu PENGHINAAN kepada-Nya. Kerana Dia
  hanya boleh berkata : “Jadilah engkau” lalu jadilah ia (iaitu Bumi).
  “Dia yang menciptakan langit dan BUMI; apabila Dia menghendaki mengadakan
  sesuatu Dia berkata: Jadilah engkau. Lalu jadilah ia.”
  Surah 2 ay.117
  Bukan sahaja teori Islam di atas ini bercanggah dengan Sains hari ini, malah
  ia bertentangan dan berselisihan dengan nas-nas Qurannya sendiri!
  2 ] “Sains” Embrioloji
  Pada tahun 1982, Keith Moore, seorang profesor di Universiti Toronto, telah
  menulis sebuah buku berjudul : “The Developing Human, edisi ke3”. Di
  dalamnya Moore ceritakan kehairanannya dengan ‘cerita pertumbuhan embrio di
  dalam Quran’. Selepas itu, dia telah menulis lagi satu buku yang berjudul
  “Human Development as described in the Quran and Sunnah” yang amat gemari
  dipetik oleh ahli-ahli puak Sunni. Mereka ini merujuk kepada ayat Quran
  tersebut :
  “Kemudian Kami jadikan dia air mani (yang disimpan) di dalam tempat yang
  kukuh. Kemudian mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah
  itu Kami jadikan sepotong daging, lalu sepotong daging itu Kami jadikan
  tulang, lalu tulang itu Kami bungkus dengan daging, kemudian dia Kami
  ciptakan makhluk yang lain. Maka Maha suci Allah yang sebaik-baik
  menciptakan.”
  Surah 23 ay.13,14
  Di permukaannya, pernyataan ini kelihatan ‘ajaib’ untuk dibuat oleh seorang
  “Arab dari abad ketujuh”. Tetapi, apabila ayatnya dianalisa lebih lanjut dan
  dengan lebih teliti, terdapat penjelasan dan juga kesilapan yang ketara yang
  timbul bagi ayat tersebut. Mula-mula, kita boleh bertanya jika ayat itu
  adalah asli, dan kedua, adakah pernyataan itu tepat atau pun benar.
  Ramai orang kagum dengan tersebutnya ‘air mani’ dalam ayat di atas. Tetapi
  ini bukanlah sesuatu yang istimewa! Jauh lebih lama sebelum timbulnya
  al-Quran, manusia sudah pun sedar akan wujudnya “Benih” yang keluar daripada
  buah zakar lelaki, semasa proses persetubuhan. Al-Kitab (Bible), satu Teks
  yang jauh lebih tua daripada Al-Quran, lebih awal lagi dari Quran telah
  menyebut tentang seorang lelaki yang dihukumi oleh Tuhan oleh sebab dia
  “membiarkan air maninya jatuh ke atas bumi”. Kejadian 38 : 9-10.
  Seluruh cerita tentang pertumbuhan kehidupan manusia dalam al-Quran bukanlah
  cerita yang asli. Ahli-ahli Sunni cuba mempelopori teori mereka bahawa
  Muhammad telah mengajarinya sebelum ditemui ahli-ahli sains. Tetapi
  ahli-ahli Sunni ini malangnya sudah tersilap! Hujah-hujah mengenai
  pertumbuhan seorang bayi di dalam rahim seorang ibu sudah pun diajari oleh
  Aristotle 1,000 Tahun sebelum tercatitnya al-Quran! Sebenarnya, Aristotle
  telah menceritakan dengan tepatnya mengenai tali pusat (umbilical cord)
  serta fungsinya -sesuatu yang tidak disebut dalam Quran. Ini menunjukkan
  hakikat bahawa tokoh-tokoh dan ahli-ahli falsafah bukan Islam sudah mengenal
  dan menganalisa hal-hal saintifik jauh lebih awal daripada Muhammad dan
  lebih daripadanya. SETIAP sebutan pertumbuhan seorang manusia di dalam
  al-Quran mengikut teori-teori Roma dan Yunani yang sudah wujud jauh lebih
  awal lagi! Contohnya, ayat tersebut tentang air mani :
  “Ia dijadikan dari air yang terpancar, yang keluar dari antara tulang
  punggung lelaki dan tulang dada…”
  Surah 86:6,7
  Kesilapan ayat ini amat jelas dan ketara! Dan ia juga meniru dan menciplak
  daripada teori-teori yang lebih awal lagi. Pertama, air mani tidak berasal
  “dari antara tulang punggung lelaki” jika begitu ertinya air mani berpunca
  daripada Buah Pinggang lelaki! Kami semua tahu hakikat air mani dibuat di
  dalam buah zakar (testicle) seorang lelaki. Tetapi orang sezaman dengan
  Muhammad – termasuk dia sendiri- jahil tentang hakikat tersebut! Sebelas
  abad sebelum munculnya Muhammad, seorang doktor Yunani bernama Hippocrates,
  menganjur teorinya bahawa air mani melalui buah pinggang sebelum sampai ke
  buah zakar lelaki. Teori air mani yang salah ini telah diterima tanpa disoal
  untuk berabad-abad lamanya.
  Ada orang yang kata bahawa Muhammad tidak kenal orang-orang Rum atau Yunani.
  Tetapi, penduduk-penduduk tanah Arab sebelum kedatangan Islam, sudah pun
  bergaul dan berurusan dengan jajahan Byzantium, Syam, Mesir, Parsi dan juga
  Babylon. Terdapat juga ramai umat Yahudi dan Kristian yang telah
  bermastautin di sana. Umat-umat Yahudi dan Kristian ini sudah tentu kenal
  dan amat biasa dengan tamadun-tamadun Rum dan Yunani. Pada zaman Muhammad,
  umat Kristian sudah ada perhubungan dengan Rum. Yahudi pula ada pertalian
  dengan tamadun-tamadun di Babylon dan Parsi. Tidaklah mustahil, malah amat
  mudah sekali untuk konsep dan teori-teori tamadun-tamadun tersebut, termasuk
  teori pertumbuhan embrio yang silap itu, sampai kepada telinga Muhammad.
  Akhir kata, mengimbas kembali kepada ayat-ayat Quran yang menyentuh
  pertumbuhan seorang bayi itu, saya akan akui bahawa itu juga adalah salah
  dan tidak masuk akal. Nas Quran berkata bahawa ‘segumpal darah itu Kami
  jadikan sepotong daging, lalu sepotong daging itu Kami jadikan tulang, lalu
  tulang itu Kami bungkus dengan daging’:Surah 23 ayat 13,14. Sebaliknya,
  hakikat Saintifik yang sebenar adalah tisu-tisu hidup yang bertumbuh
  terlebih dahulu, kemudian sahaja diikuti dengan pertumbuhan tulang yang akan
  semakin membesar dengan penambahan Kalsium bertahun-tahun selepas bayi itu
  dilahirkan. Jadi, ini menunjukkan satu daripada banyak kepelikan dan
  kesilapan ‘saintifik’ al-Quran.
  Kepelikan-kepelikan Saintifik di dalam al-Quran dan Hadith.
  Untuk mempercayai al-Quran adalah untuk menjadi tidak rasional dan
  mengabaikan kewarasan fikiran anda. Terdapat banyak mitos-mitos dan
  kesilapan-kesilapan Saintifik di dalam Al-Quran. Tetapi kebanyakan penganut
  Islam menerima ajaran-ajaran ini secara membuta sahaja. Dunia saintifik
  telah mengorak banyak langkah mencapai tahap pemikiran yang matang serta
  tinggalkan banyak pantang-larang serta sikap kebutaan dan ketakutan hasil
  daripada tamadun primitif budaya-budaya yang lalu. Malangnya, kerana nas
  al-Quran disanjung tinggi secara membuta dan tanpa disoal-siasat, maka
  terdapatlah banyak perkara di dalamnya yang ketinggalan zaman, amat pelik
  dan tidak tepat jika dibandingkan dengan kebenaran.
  Sebagai permulaan, saya akan mengambil contoh daripada budaya Hindu. Menurut
  tradisi mereka, suatu hari, dewa Siva telah meninggalkan isterinya di
  rumahnya, isterinya pula telah mengambil kulit sendiri dan menjadikan
  seorang anak daripada kulit itu. Anaknya merupakan pelindung baginya dan
  juga rumahnya. Apabila Siva kembali ke rumahnya, anak itu telah dibunuhnya
  kerana dia telah menghalang Siva daripada memasuki rumahnya sendiri. Jadi,
  isteri Siva pun menjadi amat marah, dan Siva telah keluar dan memancung
  kepala seekor gajah dan mencantumkannya dengan tubuh anak yang telah
  dibunuhnya itu. Itulah sebabnya kenapa dewa Hindu Ganesh mempunyai tubuh
  seorang manusia tetapi berkepala gajah!
  Adakah mana-mana orang Muslim yang mempercayai cerita ini ? Tentu Tidak! Ini
  adalah satu mitos, satu cerita dongeng yang tidak masuk akal dan tidak
  benar. Mitos ini telah direka oleh suatu budaya primitif. Jika amat mudah
  untuk menanggap mitos ini sebagai satu dongeng, umat Islam sendiri amatlah
  malang kerana mereka membuta kepada dongeng-dongeng di dalam nas Kitab Suci
  mereka sendiri. Marilah kita melihat beberapa contoh-contoh
  kesilapan-kesilapan Sains dan kesilapan fakta-fakta yang terdapat di dalam
  Al-Quran.
  3 ] Cerita Pertuturan yang Sempurna Hazrat Isa Almasih semasa Baginda
  Seorang Bayi
  Dalam Surah 19 ayat 29 -33, Al-Quran memberitahu bahawa Isa sebagai seorang
  bayi telah berbicara dengan sempurna dengan ibunya Maryam semasa dalam
  buaian. Kita semua tahu bahawa peristiwa ini tidak terjadi – menurut catatan
  dan rekod dalam Kitab Injil. Sebaliknya, seorang kanak-kanak seperti Hazrat
  Isa terlebih dahulu telah belajar bertutur dan berucap dengan betul, sebelum
  baginda boleh berbicara apa-apa dengan ibu-bapanya. Sebaliknya, catatan
  Al-Quran itu diambil daripada satu lagenda, satu mitos yang telah diterima
  oleh nabi Muhammad lalu diletakkannya ke dalam Al-Quran.
  Lain-lain Kepelikan Sains di dalam al-Quran dan Hadith
  4 ] Pokok dan Batu yang Bercakap
  Hadith Sahih Muslim, Kitab 40, Nombor 6985:
  Abu Hurairah telah Melapurkan :
  Rasulullah (saw) berkata : ‘Hari Kiamat tidak akan tiba sehingga para Muslim
  berperang dengan umat Yahudi. Umat Muslim akan membunuh orang-orang Yahudi
  sehingga mereka akan menyembunyikan diri disebalik batu atau pokok. Maka
  batu atau pokok itu akan berkata-kata : “Hai Muslim atau hamba Allah, ada
  seorang Yahudi disebalik saya. Marilah dan bunuh dia.” Tetapi Pokok Gharqad
  tidak akan berkata apa-apa, kerana ia adalah pokok bangsa Yahudi.’
  Seorang yang berfikiran waras dengan mudah dapat mengenepikan Hadith ini
  sebagai karut! Jelaslah ia miliki banyak kesilapan. Mula-mula, cerita pokok
  dan batu yang bercakap-cakap berpunca daripada sumber cerita dongeng dan
  mitos. Bagi sepohon pokok atau seketul batu untuk berbicara atau cakap, ia
  memerlukan otak, paru-paru, kotak suara dan lidah; disamping pemahaman
  Bahasa yang dituturkannya ! Lebih teruk lagi kekarutannya ialah : sepohon
  pokok yang bernama ‘Gharqad’ yang akan memihak kepada umat Yahudi !
  5 ] Awan yang Bercakap
  Tidak mencukupi dengan ide-ide janggal seperti pepohon dan batu-batan
  bercakap, al-Quran juga mengajari tentang awan yang bercakap. “Allah berkata
  kepada langit dan bumi : Datanglah kamu berdua, baik dengan patuh atau
  dengan terpaksa. Sahut keduanya, ‘kami datang dengan patuh’.” Surah 41 ayat
  11. Ramai pembaca-pembaca tidak mengindahkan ayat ini, tetapi apabila kita
  mengkajikanya lebih lanjut, ia menimbulkan banyak lagi soalan yang sukar
  dijawab. Seperti: Bilakah wap air itu memiliki kesedaran? Adakah molikul air
  itu benda yang hidup? Dengan dua atom hidrojen dan satu atom oksigen; di
  manakah letaknya otaknya dan mana pula mulutnya ?
  Cerita tentang benda-benda yang tidak hidup, tetapi beraksi seolah-olah
  organisma hidup, banyak terdapat dalam al-Quran. Ada cerita gunung-ganang
  yang takut (surah 33:72). Ketakutan, suatu emosi yang terhasil daripada
  reaksi kimia di dalam otak. Apakah Gunung-ganang, dicipta daripada batu,
  pasir dan debu mempunyai otak dimana reaksi-reaksi kimia ini berlaku ?
  6 ] Tempat Matahari Terbenam “di Bumi”
  Al-Quran dengan kata-kata yang jelas menyatakan bahawa seorang hamba Tuhan
  telah melihat Matahari terbenam ke dalam suatu ‘mata air yang berlumpur
  hitam’ dan di situ pula dia terjumpa dengan sekumpulan manusia. Ayatnya
  seperti berikut:
  “Sehingga, apabila dia sampai di tempat terbenam Matahari, didapatinya
  matahari itu terbenam dalam mata air yang berlumpur hitam. Di sana
  didapatinya satu kaum. Kami berkata : Hai, Zulkarnain, adakalanya engkau
  siksa (kaum yang kafir itu) atau engkau perlihatkan kepada mereka
  kebaikan…”
  Surah al-Kahfi 18 ayat 86
  Adakah Matahari itu sebenarnya terbenam kedalam sebuah mata air yang
  berlumpur hitam? Menurut nas al-Quran di atas, begitulah hakikatnya.
  Ini merupakan satu kesilapan sains dan kekarutan yang besar dalam al-Quran.
  Seorang manusia berjalan-jalan di bumi sehingga terjumpa dengan tempatnya
  Matahari terbenam-sebuah mata air yang berlumpur ! Menurut Sains serta
  ilmiah moden, Bumi yang berputar mengelilingi Matahari. Nas Quran di atas
  pula mengajar pertentangannya, bahawa matahari yang berputar, sehingga ia
  terbenam di Bumi! Jikalau Matahari bersentuhan dengan muka bumi ini,
  segala-galanya di bumi akan hangus terbakar! Juga, semua kehidupan yang ada
  akan mati serta-merta. Inilah satu lagi contoh jelas di mana terdapat
  ajaran-ajaran di dalam al-Quran yang tidak benar sama sekali dan tidak
  memihak kepada kebenaran.
  7 ] Jin adalah Pemberita-pemberita Maklumat dari Syurga ! Dan
  Bintang-bintang boleh melempari mereka…
  Satu lagi kepelikan ialah makhluk dalam Quran yang disebut sebagai jin. Umat
  Islam percaya bahawa jin-jin ini berdiri di atas bahu masing-masing sehingga
  mencapai menjangkau Syurga. Dari sana, mereka dapat mendengari perbincangan
  yang sedang diadakan. Ada Hadis yang dikisahkan oleh Aisha (Sahih Bukhari
  Jilid 9, Kitab 93, Nombor 650) yang mengatakan para dukun dan bomoh menerima
  sebahagian maklumat mereka dari Jin yang secara sembunyi-sembunyi
  mendapatkan maklumat mereka dengan memasang telinga mereka di ambang Syurga!
  Surah 37 ay.6-8 berkata :
  “Sesungguhnya Kami menghiasi langit yang hampir kedunia dengan perhiasan
  bintang-bintang. Dan untuk memeliharakan daripada tiap-tiap syetan yang
  durhaka. Mereka tidak dapat mendengar ke alam yang Mahatinggi, dan mereka
  dilempari dari tiap-tiap penjuru..”
  Quran juga mengajari bahawa bintang-bintang diciptakan untuk melempari
  syetan-syetan supaya mereka tidak dapat mendengar apa yang dibincangkan di
  syurga. (Surah 67/5).
  Pertamanya, jika Jin boleh menjangkau syurgawi dengan berdiri di atas bahu
  jin-jin lain, ertinya Syurga itu adalah pada jarak yang tetap dari Bumi.
  Jika ini benar, pada suatu hari nanti kita boleh terbang ke Syurga dengan
  menduduki pesawat space shuttle, atau melihatkannya melalui teropong
  teleskop! Lebih teruk lagi adalah kekarutan yang diajari, bahawa bintang dan
  tahi bintang boleh dijadikan lembing-lembing untuk melempari jin-jin itu!
  Pada hakikatnya, bintang-bintang tidak boleh bergerak, tetapi orang-orang
  Arab pada abad ke-7 tahun Masehi buta sains dan juga buta astronomi, dalam
  kejahilan mereka telah kelirukan tahi bintang dengan bintang-bintang.
  Penulis-penulis al-Quran dan Hadis telah mengelirukan ‘tahi bintang’ dengan
  bintang, dan mempelopori ajaran salah itu dalam Surah 37, 67 dsb, walhal
  mereka adalah dua hakikat yang berlainan.
  8 ] Manusia Dapat Memahami Bahasa-bahasa Serangga dan Binatang-binatang
  Menurut Quran, seorang manusia telah dapat memahami bahasa
  binatang-binatang. Kata surah 27/18-19 :
  “Sehingga apabila mereka sampai kelembah semut, lalu berkata raja semut:
  ‘Hai sekalian semut, masuklah kamu kedalam rumahmu, supaya kamu tidak
  dihancurkan oleh Sulaiman dan tenteranya’…Lalu Sulaiman tersenyum serta
  tertawa, kerana mendengarkan perkataannya …”
  Walaupun pakar-pakar Zooloji telah berusaha mencari kaedah-kaedah serta cara
  berkomunikasi dengan beruk dan ungka, tidak ada mana-mana manusia yang telah
  dapat memahami “bahasa” spesies makhluk lain selain daripada spesies
  manusia. Kebolehan untuk berbicara seperti seorang manusia dicapai oleh
  pembentukan otak yang unggul dengan corak pemikirannya yang kompleks. Corak
  pemikiran kompleks ini tidak dimiliki oleh kebanyakan haiwan-haiwan yang
  lain. Jadi, untuk mengajar bahawa manusia dapat memahami “percakapan
  makhluk/haiwan spesies lain” adalah amat tidak masuk akal sekali!
  Lebih teruk lagi kekarutan yang dianjurkan oleh Qu’ran bila ia kata manusia
  ini boleh memahami ‘bahasa semut’! Adalah satu hakikat saintifik bahawa
  semut tidak mempunyai corak percakapan. Mereka berkomunikasi dengan mengesan
  jejak-jejak kimia, serta cara-cara penghiduan dan pembauan atau penyentuhan
  yang lain. Jadi semut sebenarnya berkomunikasi melalui penghiduan dan BUKAN
  gelombang-gelombang bunyi. Di gurun yang gersang tanah Arab pada abad ke-7
  Tahun Masehi, kejahilan ini telah menyebabkan ajaran janggal yang tidak
  masuk akal diatas! Justru itu, kejahilan mengenai dunia haiwan ini juga
  membuktikan gubahan teks Kitab ini di tangan manusia sebenarnya, dan
  sekaligus memustahilkan teori sumber ilahi bagi Kitab tersebut. Tuhan Allah,
  yang Maha mengetahui, sudah tentu tidak akan melakukan kesilapan fakta-fakta
  seperti di atas ini.
  9 ] Bulan dan Bintang adalah Lampu-lampu dan Pelita
  Qu’ran menyebutkan bahwa Allah telah menciptakan langit bertingkat-tingkat
  atau berlapis-lapis. Dia menciptakan tujuh langit, dan menghiasi langit yang
  terendah dengan pelita (Surah 67:3-5) dan memperindahnya dengan perhiasan
  bintang-bintang (Surah 37:6). Qur’an juga mengatakan bahwa bulan berada di
  dalam ketujuh langit ini (Surah 71:15-16). Jika bintang-bintang
  (lampu-lampu) berada di langit yang terendah, mereka adalah lebih dekat ke
  bumi berbanding dengan bulan, atau sekurang-kurangnya memiliki jarak yang
  sama terhadap bumi sebagaimana bulan. Kedua-duanya hujah ini secara ilmiah
  adalah salah dan tidak benar sama sekali. Adalah suatu kenyataan yang sudah
  diketahui ilmu Sains bahwa bintang-bintang berada di jarak lebih jauh lagi
  daripada Bumi, jika berbanding dengan jarak bulan dari Bumi.
  10 ] Binatang Seperti Monyet Islam Harus Direjam Seperti Manusia
  Hadith berikut ini berbicara tentang para monyet yang kononnya adalah
  Muslim:
  Hadith Sahih Bukhari Jilid 5, Kitab 58, Nombor 188:
  Disampaikan oleh ‘Amr bin Maimun:
  “Pada zaman jahiliyah sebelum Islam saya menyaksikan seekor monyet betina
  dikelilingi oleh sejumlah monyet-monyet lain. Mereka semua melemparinya
  dengan batu, kerana monyet betina itu telah melakukan perzinahan. Saya pun,
  ikut melempari batu bersama mereka.”
  Ini adalah syariat dalam Islam bahwa wanita yang melakukan perzinahan
  mestilah direjam (dilempari batu). Menurut Hadis Sahih Bukhari di atas para
  monyet juga dikenai hukum ini. Hukum-hukum syariah apa lagi yang wajib
  diikuti oleh para monyet? Apakah mereka juga diwajibkan untuk melakukan
  ziarah ke Mekah? Apakah mereka diwajibkan membaca Qu’ran? Apa yang merupakan
  perzinahan dalam dunia monyet? Sebenarnya, ini hanyalah cerita dongeng
  semata-mata. Ia mirip dengan cerita yang terdapat dalam Ramayana, suatu
  syair dan epik kepahlawanan Hindu kuno, yang berkisah tentang monyet
  Hanuman, dan bangsanya, bertarung untuk menguasai kerajaan monyet.
  11 ] Kebolehan Wanita dan Anjing Untuk Membatalkan Solat
  Terdapat Hadith Sahih Bukhari – Jilid 1, Kitab 9, Nombor 490 menyatakan
  bahawa Jika seorang wanita atau pun seekor anjing berlalu di depan kamu
  semasa kamu menjalankan doa dan solat anda, doa-doa itu tidak akan sampai ke
  Syurga! Implikasi Hadis ini berbau dengan chauvinisma terhadap wanita dan
  binatang. Lebih-lebih lagi, aspek saintifiknya juga cukup janggal dan amat
  mencurigakan serta tidak benar. Apakah dalam kuasa Wanita atau haiwan
  seperti Anjing yang boleh membatalkan doa ?? Adakah doa para Muslim dibawa
  oleh sejenis gelombang sonik yang boleh diganggu dan dibatalkan oleh wanita
  DAN anjing khususnya ?? Amat jelaslah tiada bukti saintifik langsung bagi
  mitos dan kekarutan hadith ini! Tidaklah heran, kerana terdapat banyak
  rujukan hadith lain yang menyatakan anjing itu ‘jahat’ dan harus dibunuh.
  HSB jilid 4, kitab 54 bernombor 540 berkata “Rasulullah perintahkan supaya
  anjing-anjing itu harus dibunuh.”
  12 ] Arahan-arahan yang Tidak Seimbang bagi Binatang-binatang
  Apabila sampai kepada pembunuhan binatang, berlaku hukum-hukum yang
  macam-macam bagi jenis-jenis haiwan yang berbeda. Anjing harus dibunuh
  serta-merta, tetapi seekor ular diberikan peringatan kali pertama secara
  lisan jika datang ke rumah kamu. Jika ular itu datang untuk kedua kalinya,
  maka bunuhnya(Sunan Abu Dawud Kitab 41,Nombor 5240)! Terdapat hal yang
  menarik berkenaan dengan Hadith ini. Hari ini, melalui ilmu Sains kita
  mengetahui HAKIKAT bahwa seekor ular tidak dapat mendengar. Adalah cukup
  buruk dan janggal untuk menganggap bahwa binatang apapun akan memahami
  bahasa lisan manusia, tapi menganggap bahwa seekor binatang yang pekak,
  seperti ULAR akan memahami, adalah tidak masuk akal serta amat karut sekali.
  Sama saja dengan menulis pesan kepada seekor kelawar, dan meninggalkannya di
  pintu rumah sehingga si kelawar akan membacakannya kemudian.
  13 ] Air Tidak Dapat dicemari oleh Apa-apa Kekotoran
  Hadith berikut ini menunjukkan amalan-amalan kebersihan yang buruk Nabi
  Muhammad dan pengikut-pengikutnya:
  Sunan Abu Dawud Kitab 1, Nombor 0067:
  Dilapurkankan oleh Abu Sa’id al-Khudri:
  “Saya mendengar bahwa orang bertanya Nabi Allah (saw): ‘Air diambilkan
  untukmu dari perigi Buda’ah. Itu adalah salah satu perigi dimana mayat
  anjing, kain pembalut haid wanita dan najis manusia dibuang. Nabi Allah
  (saw) menjawab: Sesungguhnya air adalah murni dan tidak dicemar oleh apa-apa
  pun.”
  Persoalan di sini bukan sahaja kesihatan, namun lebih kepada kurangnya
  pemahaman ilmiah dan sains kesihatan yang sebenar. Jelas bahawa saranan
  Islam diatas adalah jahil dan buta tentang hakikat bakteria, virus, dan
  kuman-kuman lain yang hidup dalam air. Kekotoran serta najis tubuh badan
  adalah penyebab utama air menjadi tercemar Escherichia coli (E. coli),
  bakteria yang biasanya terdapat dalam usus besar (kolon) yang boleh membunuh
  manusia bila termakan. Air yang tercemar mayat anjing atau pun cairan haid
  juga memudaratkan sama bahayanya.
  Kesimpulan
  Dalam zaman sains dan teknoloji yang sudah maju hari ini, umat Islam sedang
  terdesak mencari alasan-alasan menutupi kesilapan-kesilapan dan
  kejanggalan-kejanggalan saintifik jelas seperti yang terdapat di dalam
  al-Quran dan Hadis di atas. Para Muslimin cuba menyebutkan mujizat-mujizat
  ilmiah yang dinyatakan tanpa bukti di dalam Qur’an dan Hadis untuk mencuba
  buktikan dasar keilahian al-Qu’ran mereka. Dalam kajian singkat mengenai
  “ilmu Sains” Islam ini, pernyataan-pernyataan ini dengan jelas telah
  ditolak.Al-Qu’ran sendiri menyangkal sumber keilahiannya jika dapat dijumpai
  di dalamnya hanya satu perkara yang tidak benar, perselisihan atau
  kesilapan – Surah 4/82 :
  “Tidakkah mereka memperhatikan al-Qu’ran? Kalau sekiranya, ia dari sisi lain
  Allah, nescaya mereka peroleh di dalamnya perselisihan yang banyak.”
  Dari atas, sudah dihurai sekurang-kurangnya tiga-belas kesilapan. Lapan
  kesilapan daripada al-Quran dan lima daripada Hadith. Lapan daripada
  al-Quran itu termasuk juga perselisihan dengan ayat-ayat Quran sendiri. Ya,
  kami sudah memperhatikan dan mengkaji al-Qu’ran dengan berhati-hati, tetapi
  kami juga telah temui perselisihan diantara nas-nasnya sendiri. Bukan itu
  saja, malah Quran juga ada perselisihan ketara dengan fakta-fakta sains.
  Juga terdapat perselisihan nyata diantara al-Quran dengan Sejarah, dan juga
  perselisihannya dengan kebenaran secara amnya. Jelas tidak ada kekuatan
  ajaib atau ilahi yang memberikan nabi Muhammad pengetahuan ‘ilmu saintifik’.
  Malah, maklumat yang ditonjol-tonjolkan sebagai saintifik itu sudah terbukti
  sebagai sangat jahil, buta sejarah dan buta sains serta tidak memihak kepada
  kebenaran sama sekali! Sementara kaum Muslim mendebat bahwa pengetahuan
  ilmiah yang sudah maju dalam Qur’an itu adalah merupakan tanda dari
  keilahian asal mereka, pemikir-pemikir yang waras serta pakar-pakar sains
  dan tokoh-tokoh lain mendapati bahwa kesilapan-kesilapan fakta, perselisihan
  serta kekeliruan ilmiah yang banyak dan nyata itu menunjukkan kepada asalnya
  yang sesungguhnya daripada tangan dan kata-kata manusia sahaja tetapi
  mustahil daripada Tuhan.
  [Sebahagian Makalah ini diterjemahkan dari rencana seorang bekas Muslim,
  Denis Giron, dengan kebenarannya.]

 179. Jai says:

  islam berangapan ISA (nabi isa)

  1. Isa lahir dari kuasa Roh Allah = qs 21:91
  2. Isa itu Roh Allah dan firmanNya = hadis Anas bin Mlik hal 72
  3. Isa itu Rasul Allah dan FirmanNya = qs 4:171
  4. Isa itu Jalan Yang Lurus supaya diikuti = qs 43:61 (bandingkan dgn qs 3:47-51)
  5. Isa membawa terang supaya diikuti = qs 43:63
  6. Isa diberi mujizat dan Rohul Kudus = qs 2:253
  7. Isa mengatakan perkataan yang benar = qs 19:24
  8. Isa menyembuhkan orang buta sejak lahir = qs 3:49
  9. Isa menghidupkan orang mati dari kubur = qs 5:110
  10. Isa terkemuka di dunia dan akherat = qs 3:45
  11. Isa adalah satu-satunya Imam Mahdi = hadis ibnu majah
  12. Isa mati dan bangkit ke surga = qs 3:45
  13. Isa lahir, mati dan dihidupkan kembali = qs 19:33
  14. Isa akan diimani oleh semua ahli kitab = qs 4:159
  15. Isa itu hakim yang adil pada akhir zaman = hadis sohim muslim
  16. Isa itu Yang Awal dan Yang Akhir = qs 57:3
  17. hanya Isa yang sedari bayi tidak disentuh setan = hadis bukhari no 1493
  18. Isa langsung berfirman tanpa perantara malaikat = qs 19:29-32
  19: Isa diperkuat oleh Rohul Kudus = qs 2:87
  20. Isa adalah Rahmat dari Allah dan petanda bagi manusia = qs 19:21
  21. Isa adalah suci = qs 19:19-21
  22. Isa memiliki pengetahuan Ghaib = qs 3:49
  Dimulut org islam menyalahkan orang-orang Kristen yang mempertuhan Isa , pada hal keyakinan islam membenarkannya. Betapa munafiknya org islam, apa yang islam katakan berlawanan dengan apa yang org islam yakini…!

 180. Mag says:

  aneh… koq Ayat Al-qur’an banyak yang “DIPUTAR-BALIKAN” sih…? bingung.. tp saya malah lebih bingung baca Bible yang kebanyakan isinya lebih ga masuk akal lagi…(walaupin isinya Al-qur’an dan Bible ada yang serupa ada yang tidak). saya pikir Al-qur’an lebih masuk akal…dan lebih mudah dimengerti… kalau bible..?? yaa gitu.. susah di ungkapin sama kata-kata..diungkapkan secara visual saja sulit dimengerti.. setelah saya mencari tahu.. mulai dari kitab Zabur sampai Al-Qur’an, saya punya kesimpulan..–> Zabur–>Taurat–>Injil–>Al-qur’an.. Semua itu seperti sistim “up to date”… dan semua isi kitab-kitab itu intinya hanya menyembah 1 TUHAN.. yaitu ALLAH S.W.T.. Kenapa sekarang bisa jadi berbeda2..? itu karena perputaran roda sejarah… “Mendengar, Mengingat, Melakukan, Melupakan..!”–>”Mendengar, Mengingat, Melakukan, Melupakan..!”.. jadi menurut saya kehidupan didunia ini kurang lebih seperti itu..

 181. liza says:

  setelah baca blog ni saya malu mengakui sebagai orang islam.masisng masing kata yang terbaik dan kuat,tidak mengerti ajaran tuhan yang sebenar.sebab tu orang islam masih ketinggalan dan jahil

  • imam mahdi says:

   to liza ya karena ente bukan orang islam, islam gak pernah mengajarkan malu mengakui dirinya sebagai muslim. dan hanya ilmu dan iman yang bisa membedakan. camkan itu baik2

 182. LFG says:

  Segala sesuatu tanpa ilmu bakal jadi percuma…!

 183. LFG says:

  Segala sesuatu tanpa ilmu, bakal jadi percuma…! melihat sesuatu harus dengan ilmu…!

 184. hambaAllah says:

  sebab itu la ko liza tak belajar

 185. hambaAllah says:

  enak saja ko kata “islam masih ketinggalan dan jahil” dah la tu ko malu sebagai orang islam??

 186. AnyOne says:

  Assalamualaikum wr.wb.
  Semua yg dituduhkan oleh sdr. Jai sudah terjawab di
  http://www.Faithfreedom.Myforumportal.Com
  situs yg menjawab fitnah kpd Islam

 187. Katrok says:

  Wah Beres-Beres bung Jos Budiman memang beres, kasih komentar ada Inggrisnya, klihatan berpendidikan, walo aku ngak tau artinya, kayak di TUKUL itu lho, kalo pake Bahasa Inggris kelihatan keren, Tapi kok tetap BODO yoo, lain kali blajar Bahasa Arab ya, biar nanti kalo Mati bisa jawab Pertanyaan Malaikat. Tobat mas Tobat, tobat rak bayar bee… ketimbang nanti Masuk Nraka. Mampus LHO

 188. Petugas Kecamatan says:

  Mbak LISA malu ama agama mbak yach. Yooo pantes, wong ngaku Islam ke Masjid aja ngak pernah, sholat aja maghrib, itu aja kalo ada yang ngajak, islam KTP… mendingan di KTP agama dikosongi aja, malu-maluin Umat Islam kamu. besok ke kantor tak buatin KTP baru, skalian bawa Foto, kalo ndak punya disini ada FOTO Anjing Ama CELENG. yach.

 189. Mr.Nunusaku says:

  Taya kepada Muslim tentang agama islam dan Muhammad nabi palsu dari Arab.

  Apakah islam itu wahyu dari Allah…? jawabannya bahwa agama islam itu bukan wahyu daru Tuhan, tetapi agama islam itu adalah agama ciptaan manusia Muhammad dari Arab.

  Dan Al Quran itu adalam sama seperti rumput, dan Al Quran adalah karangan nabi palsu Muhammad. Kami dapat membuktikan ayat Quran ciptaan manusia Muhammad dengan banyak mersumpah palsu memakai nama Allah, sedangkan Allah tidak menyuruhnya, akhir nabi Palsu ini mati mengerikan mati diracuni di Khaybar.

  Fakta hadis menyatakan tentang kematian Muhammad telah dinyatakan dalam hadis tentang perilaku Muhammad berpenyakit jiwa.

 190. Dzikir Nugraha says:

  Ini orang baru keluar dari rumah sakit jiwa, udah mulai khotbah yang nggak-enggak, dalam Islam sosok nabi Muhammad SAW saja untuk menampilkan sosok beliau haram hukumnya untuk digambar walau gambar itu bagus dan seindah orang yang melihatnya, sebab keteladanan, dan pesona beliau tidak bisa disamakan apalagi digambarkan dengan apa pun di zaman skarang ini, ya Allah ampunilah dosa Mr.nunusaku yang dengan kekurangan beliau memahami islam dan mencintai Nabi Muhammad SAW telah berprasangka yang jelas melukai sluruh umat islam dimuka bumi ini.

 191. ali says:

  قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ

  Katakanlah (wahai Muhammad): “Hai orang-orang kafir!

  لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ
  2. “Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.

  وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ
  3. “Dan kamu tidak mahu menyembah (Allah) yang aku sembah.

  وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ
  4. “Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.

  وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ
  5. “Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.

  لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ
  6. “Bagi kamu ugama kamu, dan bagiku ugamaku”.

 192. Iman Kristen says:

  Tulisan menarik sekali…, banyak dongeng yang bagus.

  Salam.

 193. Mr. Sakura says:

  Lailahaillallah. Tolonglah sedar. Apakah kamu semua mengikut darah muda masing masing? Lihatlah betapa mudahnya kebanyakan dari kamu salah faham antara satu sama lain, terutamanya dari segi agama. Bagi orang kristian, aku memang kecewa dengan mr.brur dan ramai lagi. Mr. Brur asyik mengatakan ‘kasih’ atau ‘love’
  di kalangan manusia, but why despite ur belief kau paling lancang menyumpah orang. Dasar hipokrit. Kau bukannya ada sifat kasih seperti yang kaupercayai pun. Namun, caroline lah yang paling berhati hati menyampaikan komen. Contohilah dia kerana dia juga nampaknya cuba menjelaskan allah yang disembahnya secara; although i personally disagree with her since im a muslim too. Bagi orang islam di sini, jika tak tahu banyak tentang islam tu, lebih baik kamu jangan buat komen dan terutama sekali jangan memandai. Terdapat suatu pepatah, ‘those who act wise are actually professing their stupidity’. Satu sebab mengapa muslim yg tak brapa arif dgn islam tak patut mbuat komen di sini ataupun menjawab kemusykilan mereka yg beragama lain adalah jika jawapanmu tak berapa menjawab kemuskilan mereka, akan terputar belitlah pemahaman mereka mengenai islam; menimbulkan salah faham sahaja. Ribuan pujian bagi hamba allah yang berjaya menjawab kemusykilan mereka yang bukan muslim. Satu lagi, aku sebagai remaja 16 tahun yang tak berapa layak mengkritik kalian yang lebih tua, mengharap bahawa semua pihak baik muslim ataupun islam mematangkan diri sendiri dan sedar bahawa topik ini adalah isu yg sangat sangat sangat sensitif. Tiada gunanya kalian membuktikan siapa benar atau salah. Orait? I need to chow. Assalamualaikum

 194. Esa says:

  yoh 4;2

  kalian sembah apa yang kalian tidak kenal,
  kami sembah apa yang kami kenal..

 195. hamba Allah says:

  Assalamualaikum Wr. Wb. bagi para muslimin dan muslimat
  Alaikumussalam bagi penghina agama Allah.

  sebelumnya saya sampaikan bahwa agama Islam merupakan agama samawi (berasal dari Allah SWT) dan diturunkan agar menjadi agama yang Rahmatan lil alamin (pemberi rahmat bagi alam semesta), kalaupun kami melakukan perang atau dalam istilah kami jihad fi sabilillah, hanya kami lakukan dalam keadaan terancam. bagi kami kondisi sekarang ini kami dalam keadaan terancam oleh ancaman bangsa amerika dan sekutunya yang menyerang negara-negara islam dengan alasan yang tidak terbukti kebenarannya. kalaupun ada beberapa dari kami yang melakukan tindakan yang relatif ekstrim, karena mereka menganggap hal tersebut benar dan memang benar. hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara yang berbudaya bukan beragama, sehingga Indonesia hanya bisa berdiam diri bahkan seakan-akan menyetujui ketika sebuah negara diserang tanpa alasan tidak jelas, hanya karena alasan ekonomi dan politik. mungkin anda yang di luar Islam menganggap bahwa Islam merupakan agama teroris, TAPI APAKAH ANDA TIDAK MENYADARI SIAPA YANG MENYEBABKAN HAL TERSEBUT TERJADI, APAKAH SAUDARA-SAUDARA ANDA YANG SUDAH MENYERANG NEGARA-NEGARA KAMI YANG BERAGAMA ISLAM MAYORITAS ITU BUKAN TERORIS, MANA YANG ANDA BILANG “AGAMA ANDA ADALAH AGAMA PENUH KASIH”, KENAPA KALIAN TIDAK MENYADARKAN KEPADA SAUDARA-SAUDARA KALIAN BAHWA HAL TERSEBUT MENYALAHI AJARAN DARI AGAMA KALIAN.
  mengenai nabi-nabi kami seperti halnya nabi Isa dan nabi Muhammad, mereka semua sama dalam hal ini adalah manusia yang mulia yang menjadi utusan Allah bagi umat manusia. jikalau anda bilang yesus itu tuhan, itu hak anda yang akan kalian pertanggung jawabkan nanti. bagi kami, kami telah menyiarkannya kapada kalian, sehingga tugas kami relatif selesai. seperti yang telah Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Al Kafirun ayat 6 bahwa “Bagimu agamamu, bagiku agamaku”.
  mohon anda jangan salah mengartikan dakwah kami, bagi kami kewajiban kami adalah untuk berdakwah sesuatu yang benar menurut Al quran dan Al hadist, walaupun yang disampaikan belum tentu mengikutinya.
  mohon anda jangan menyamakan tindakan orang yang beragama islam dengan ajaran islam, memang kami menyadari ada beberapa orang yang mengaku islam di KTP, tapi tidak melakukan ajaran Islam. Mudah-mudahan Allah menyadarkannya. tapi kalau hal tersebut yang kalian tonjolkan untuk melawan Islam, bolehkah saya kembalikan berapa banyak dari kaum kalian yang melakukan tindakan perbuatan diluar kebenaran menurut kalian, contohnya di negara Amerika Serikat.
  satu mengenai yang kalian sudutkan menurut kalian yang membuat saya sedih, anda menyudutkan bahwa nabi Muhammad SAW adalah orang dengan banyak istri dan mungkin oleh kaum wanita anda bahwa hal tersebut menyakiti kaum wanita. mungkin saya sampaikan bahwa nabi Muhammad SAW menikahi para istrinya berdasarkan wahyu Allah melalui malaikat Jibril, bukan akan kemauan dirinya semata dan diantara istrinya tidak ada yang merasa disakiti, bahkan hingga akhir hayat nabi Muhammad SAW, tidak ada penyampaian dari para istri nabi yang merasa kecewa menjadi istri nabi bahkan mereka merasa terhormat menjadi istri manusia termulia. menurut Al quran para pria boleh menikahi maksimum 4 wanita, selama bisa adil, dan Al quran menyampaikan bahwa jarang manusia yang bersifat adil.
  bagi kami nabi Muhammad SAW merupakan seorang manusia yang mulia yang menjadi utusan Allah SWT, bukan menjadi pujaan kami, pujaan kami hanya Allah SWT. nabi Muhammad sama seperti kita yang mempunyai hak yang sama dari Allah SWT, tetapi kewajiban beliau lebih dari manusia biasa, karena dia berkewajiban mensyiarkan yang hak dan batil kepada seluruh umat manusia.
  kalau anda bilang mengenai toleransi, bukankah kami sangat bertoleransi terhadap kalian, kami kaum mayoritas tapi kami tidak memaksakan agama kami kepada kalian dan menggunakan cara-cara kotor dalam berdakwah.
  kami meminta kalian biarkan kami untuk berdakwah sesuai dengan ajaran kami dan jikalau anda sudah mendengar dakwah kami dan apabila kalian tidak mau mendengarkannya itu menjadi hak kalian yang akan kalian pertanggung jawabkan kelak di kemudian hari. sepoerti itukan toleransi menurut kalian.
  Ya Allah sabarkan kami sebagai umat-Mu dan berikanlah kami kekuatan dalam menghadapi segala cobaan yang Kau berikan, Amin.

  Wasalam

 196. jr says:

  assalamualaikum……wbt

  semoga kamu dilindungi oleh ALLAH S.W.T

  saya terarik dengan dialog disini..satu saja saya
  musykil,kalau yesus itu = firman ALLAH,mengapa
  sendiri bible itu menceritakan tentang kehidupan
  yesus dari mula dia dilahirkan hinggalah
  kematianya..apakah ini membukti ada seseorng
  yang menyaksikan sendiri perjalanan hidup yesus
  itu sendiri lalu ia meyalinkan cerita itu
  kedalam buku(bible)..apakah manusia ini memdapat
  wahyu dari ALLAH atau sekadar melihat perjalanan
  yesus itu sendiri,apakah bible itu boleh dikatakan
  wahyu dari ALLAH atau pun catatan seperti kita
  membaca sejarah..kalau bible itu dikatakan kitab
  suci yang di wahyukan kepada yesus,mengapa yesus
  sendiri menceritakan kehidupan dia kedalam bible..

 197. tgf 123 says:

  allah! allah! allah!tuhan sekian alam, yang pengasih dan penyayang, aku bersaksi tiada tuhan yang disembah malaikan allah, berikan lah petunjuk kepada orang yang memerlukan dan diri ku jua,ya allah aku bersaksi nabi muhammad itu pesuruh allah,penyuluh jalan yang benar, nabi muhammad nabi terakhir diutuskan, diutus untuk semua umat, nabi sekian zaman.bukan yusus(isa) nabi yang diutus untuk bangsa yahudi, bangsa yang menghancurkan dunia.ya allah kenapa kau tarik semua nikmat islam didalam hati yang pernah memeluk islam, mungkin didalam islam kamu semua tidak pernah mendalaminya, aku ber doa kamu diberi petunjuk. selamilah islam, didalamnya ada kemanisan,

 198. aku budak jahil says:

  assalamualaikum,
  ingat lah janji tuhan, nanti di akhir zaman(masa yang telah ditentukan) bahawa orang muslim dan nasrani akan bergabung( mempunyai satu fahaman) dimana mereka akan bersama-sama untuk menentang orang yahudi laknatulah….

 199. karur marut says:

  usah gaduh2….kalu aku tuhan pun tak paya turun
  anak sendiri menjadi korban bagi menibus dosa.ampukan
  aje manusia senang tak paya susah2..ni mau juga
  nak tujuk simpati nak turunkan anaklah apalah,orang tak
  berfikir aje tak tau menilai semua tu..

 200. Jai says:

  KONTRADIKSI DI DALAM AL-QUR’AN

  “Patutkah mereka, tidak mahu memikirkan isi Al-Qur’an? Kalaulah Al-Qur’an itu bukan dari sisi Allah, nescaya mereka akan dapati perselisihan yang banyak di dalamnya” (Surah 4:82)

  Ayat ini dibesarkan lagi oleh teks-teks yang telahpun disebut:
  “…tidak ada perubahan pada janji-janji Allah” (S. Yunus 10:64)
  “…sememangnyalah tiada sesiapa pun yang dapat mengubah Kalimah-kalimah Allah…” (S. An’aam 6:34)

  Kami orang Kristian percaya dalam hal ini juga. Biarkanlah kami mengandai, buat ketika ini, bahawa tidak ada perselisihan antara mesej Al-Kitab dan Al-Qur’an, yang sepertimana yang kita telah lihat, bukan kesnya, dan mempertimbangkan Al-Qur’an dengan sendirinya.

  Masalah mansukh (pembatalan dan penggantian ayat-ayat Al-Qur’an)
  “Dan apabila Kami tukarkan satu ayat untuk menggantikan ayat yang lain, dan Allah memang mengetahui akan apa yang Ia turunkan, – berkatalah mereka: “Sesungguhnya engkau hanyalah seorang pendusta”; bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui hakikat yang sebenarnya.”
  “Apa sahaja ayat keterangan yang Kami mansukhkan, atau yang Kami tinggalkan, Kami datangkan ganti yang lebih baik daripadanya, atau yang sebanding dengannya. Tidakkan engkau mengetahui bahawasanya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu? (Surah-surah 16:101 dan 2:106,108).

  Kami ingin mengetahui bagaimana wahyu dari Tuhan boleh diperbaiki. Kami mungkin boleh mengharapkan bahawa ianya adalah sempurna dan benar dari mula-mula lagi. Yusuf Ali cuba untuk menerangkan:
  “…ini bermaksud bahawa mesej Tuhan dari zaman ke zaman adalah senantiasa sama, tetapi bentuknya mungkin berbeza mengikut keperluan dan keadaan-keadaan yang mendesak pada masa itu. Beberapa pengulas-pengulas juga menyangkutkan ini kepada Ayat (wahyu) Al-Qur’an. Tidak ada apa-apa yang merosakkan dalam hal ini sekiranya kami percaya dalam wahyu secara progresif..

  Di dalam Surah 3:7 kami diberitahu dengan nyata mengenai Al-Qur’an, bahawa beberapa dari ayat-ayatnya adalah asas dan dasar, dan yang lain adalah bersifat alegori, dan adalah nakal untuk menganggap ayat-ayat yang bersifat alegori dan mengikut mereka (dengan literal).” (komentar 107)”

  Ini boleh diterima dengan penuh. Tuhan telah menurunkan wahyu secara progresif, wahyu itu diratakan terhadap fahaman dan kebudayaan orang yang mana ia diberikan dahulu. Semua orang akan setuju bahawa satu alegori tidak seharusnya diambil secara literal. Tetapi bagaimana pula mengenai hukum “mansukh” (=penggantian ayat; sila perhatikan Surah 2:106 tidak bercakap mengenai intelek, kebudayaan atau wahyu secara progresif dengan merujuk kepada Kitab-kitab yang diturunkan sebelum Muhammad, tetapi hanya kepada Ayat-ayat Al-Qur’an sahaja!) dan ‘nasikh’ (=ayat-ayat yang mengambil tempat ayat-ayat yang dimansukhkan)?.
  Kita mesti mengakui satu prinsip yang penting: Sekiranya kita ingin mengetahui apa sesuatu petikan benar-benar bermaksud kita harus melakukan penafsiran (exegesis) yang sesuai. Kita harus mendirikan apa sebenarnya teks yang dipersoalkan itu bertujuan untuk mengatakan kepada pendengar-pendengarnya yang asal.

  Bagaimanakah mereka memahaminya? Hanya setelah melakukan perkara ini barulah kita boleh menafsirkan sesuatu teks dalam situasi hari ini tanpa hal memutarbelitkannya. Terdapat pelbagai cara untuk mendirikan maksud asalnya, tetapi seorang itu harus juga melihat kepada komentar-komentar yang amat tua dan melihat bagaimana mereka memahami dan menafsirkan teks itu.

  “Tafsir-i-Azizi” menjelaskan tiga jenis pemansukhan (=pembatalan):

  i) di mana satu ayat telah diambil keluar dari Al-Qur’an dan sesuatu lagi diberikan mengisi tempatnya;

  ii) di mana perintah (arahan) telahpun dimansukhkan dan huruf-huruf ayat sahajalah yang tertinggal;

  iii) di mana kedua-dua ayat dan perintahnya telah diambil keluar dari teks
  Jalalu’d-Din mengatakan bahawa jumlah ayat-ayat yang dimansukhkan telah pun banyak dijangka berada dalam lingkungan dari 5 hingga ke 500 (“Dictionary of Islam”, mukasurat 520)

 201. Jai says:

  Di dalam ‘Itqan’nya, dia menyediakan satu senarai yang mengandungi 20 ayat-ayat, yang semuanya diakui oleh semua pengulas-pengulas sebagai telah dimansukhkan (“Dictionary of Islam”, mukasurat 520).
  Hanya beberapa sahaja akan diperkatakan di sini:

  Kiblat (arah menunaikan solat) telah ditukar dari Baitu’l Maqdis (Yerusalem) ke Mekah (Surah 2:142-144)
  Pembahagian harta pusaka yang ditinggalkan oleh ibu bapa atau saudara-mara yang lain menurut Surah 4:7 haruslah sama rata (satu bahagian dan satu bahagian yang harus ditentukan). Ini telah dimansukh dan digantikan oleh ayat 11, di mana telah diarahkan bahawa laki-laki mesti mendapat 2 kali ganda bahagian wanita.

  Solat pada waktu malam yang ditunaikan dengan membaca Al-Qur’an haruslah lebih kurang separuh dari waktu malam (Surah 73:2)

  Rawatan untuk penzina-penzina adalah kurungan sehingga ajal matinya (Surah 4:15) telah ditukar kepada seratus kali sebat (Surah 24:2). Ini meskipun kelembutan yang dikenakan ke atas homoseksual (Surah 4:16) setelah bertaubat.
  Pembalasan dalam kes-kes jenayah, terutamanya membunuh, adalah hanya terbatas kepada mereka yang setaraf (hamba dengan hamba, orang merdeka dengan orang merdeka dll). (Surah 2:178). Ini adalah dalam percanggahan dengan Surah 5:48 dan Surah 17:33 di mana pembalasan diizinkan terhadap si pembunuh sahaja.
  Jihad atau Peperangan Jihad telah dilarang dalam bulan-bulan yang dihormati itu (Surah 9:5) tetapi diizinkan, mahupun digalakkan dalam ayat 36 yang menggantikan ayat 5.

  “Surah 2:106 berlaku serta-merta sebelum satu siri perubahan yang menyeluruh, ataupun modifikasi-modifikasi, yang diperkenalkan oleh Muhammad dalam kedua-dua lingkungan upacara-upacara agama dan Hukum-hukum. Oleh yang demikian, ayat itu mendahului satu perubahan dalam Kiblat (ayat-ayat 115, 177, 124-151); dalam ibadat menunaikan Haji (ayat 158); dalam peraturan-peraturan mengenai pemakanan (ayat-ayat 168-174); dalam peraturan mengenai pembalasan (ayat-ayat 178-179); dalam hal pewarisan (ayat-ayat 180-182); dalam hal berpuasa (ayat-ayat 182-187); dan sekali lagi dalam hal menunaikan haji (ayat-ayat 191-203).

  Dalam cara yang sama, Surah 16:101 diikuti oleh bayangan-bayangan kepada modifikasi-modifikasidi dalam peraturan-peraturan pemakanan (ayat-ayat 114-119), dan di peraturan-peraturan Hari Sabtu (Hari kelepasan yang wajib dihormati oleh orang Yahudi) (ayat 124) (“The collection of the Quran” oleh John Burton)
  Berdasarkan ini, kami memperhatikan bahawa berpuasa itu wajib tetapi “sesiapa di antara kamu yang sakit, atau demam musafir, kemudian wajiblah ia berpuasa sebanyak (hari yang dibuka) itu pada hari-hari yang lain; dan wajib atas orang-orang yang tidak terdaya berpuasa membayar fidyah iaitu memberi makan orang miskin. Maka sesiapa yang dengan sukarela memberikan lebih dari yang ditentukan itu, maka itu adalah suatu kebaikan baginya; dan berpuasa itu lebih baik bagi kamu, kalau kamu mengetahui.” (Surah 2:184)
  “Di sini seseorang itu sukar terlepas dari kesimpulan bahawa ayat yang pertama (iaitu 184) membenarkan orang yang kaya membeli dirinya keluar dari berpuasa.” (“Islam” oleh A. Guillaume). Ayat yangkemudian dikatakan memansukhkan ayat yang lebih awal. Ia tidak membenarkan sebarang pampasan untuk puasa.”
  Dalam ayat 180 dari Surah yang sama, “Kamu diwajibkan apabila seseorang dari kamu hampir mati, jika ia ada meninggalkan harta, membuat wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat…”. Ini dikatakan telah digantikan oleh Surah 4:11, yang menurutnya, bahagian harta pusaka yang jatuh ke tangan kaum lelaki adalah dua kali ganda bahagian yang diwarisi oleh kaum perempuan.
  Ayat yang banyak dibincangkan iaitu “ayat-ayat pedang”: “…bunuhlah orang-orang musyrik itu di mana sahaja kamu menemuinya, dan tawanlah mereka, dan juga kepunglah mereka, serta tunggulah mereka di tiap-tiap tempat mengintipnya…” (Surah 9:5) dan “…apabila kamu berjuang menentang orang-orang kafir maka pancunglah lehernya… ” (Surah 47:4) adalah “dikatakan telah membatalkan tidak kurang daripada 124 ayat-ayat yang memerintahkan toleransi dan kesabaran.” (A. Guillaume)
  Kepada kami adalah amat memeranjatkan untuk mendapati ayat-ayat mansukh dan nasikh sering berdekatan antara satu sama lain. Kami membuat kesimpulan bahawa semua ini adalah kes-kes interpolasi.
  Sepertimana yang dikatakan awal-awal lagi, kami memang percaya kepada konsep wahyu secara progresif. Perjanjian Lama dari Taurat, yang diberikan kepada Musa, telah digantikan oleh Perjanjian Baru yang bertemakan rahmat, yang diperkenalkan oleh Isa. Akan tetapi perkembangan-perkembangan ini mengambil masa yang agak lama (1500 tahun) dengan banyak ramalan-ramalan dan amaran-amaran oleh nabi-nabi di antara mereka, supaya tidak ada tindakan yang sembarangan boleh diandaikan pada pihak Tuhan. Berdasarkan penjelasan ini, kami tidak dapat menerima bahawa dalam jangkamasa 20 tahun sebarang perubahan atau pembetulan adalah amat perlu. Tentunya ini mencadangkan bahawa Tuhan itu bukan Maha Mengetahui ataupun perakam itu telah membuat pembetulan.
  Terdapat ayat-ayat lain yang menambahkan kepada kekeliruan ini:

  “Dan sesungguhnya jika Kami kehendaki, tentulah Kami akan hapuskan apa yang Kami telah wahikan kepadamu!” (Surah 17:86) “Kami sentiasa menjadikan engkau dapat membaca (iaitu Al-Qur’an) sehingga engkau tidak lupa, kecuali apa yang dikehendaki Allah engkau lupakan.” (Surah 87:6-7)
  Mengapakah sesuatu yang bersifat wahyu yang abadi itu dilupakan? Untuk “ganti yang lebih baik daripadanya”? Kami mengakui bahawa orang yang diinspirasikan kadang-kadang boleh silap, tetapi buku yang diinspirasikan oleh Allah (nazil) itu tidak akan sekali-sekali!
  Zarkasi menjelaskan konsep di atas dengan lebih mendalam. Dia mengatakan (jilid I m.s. 235):

  ” ‘Naskh’ (sic) penyusunan kata-kata dan pembacaan itu berlaku akibat perbuatan Allah yang menyebabkan mereka untuk melupakannya. Dia menarik baliknya dari peringatan mereka, sambil memerintahkan mereka untuk mengabaikan deklamasi dan pencatatannya di dalam mushaf. Dengan perkembangan masa, ia akan hilang seperti buku-buku yang diwahyu oleh Tuhan yang disebutNya dalam al-Qur’an, tetapi tidak ada apa yang diketahui hari ini. Ini telah berlaku sama ada semasa kehidupan Nabi supaya, apabila dia mangkat, perkara yang dilupakan itu tidak lagi dideklamasikan sebagai sebahagian dari Al-Qur’an; ataupun it mungkin telah berlaku selepas peninggalan Nabi. Ia mungkin masih terdapat dalam bentuk penulisan, tetapi Tuhan akan menyebabkan mereka untuk melupakannya. Dia kemudian akan mengambil pergi ia dari pengingatan mereka. Tetapi, naskh dari mana-mana bahagian wahyu setelah Nabi meninggal dunia adalah tidak mungkin.” (“the Collection of the Qur’an” oleh John Burton m.s. 97)

  Kami mencadangkan bahawa Allah telah mungkin boleh menahan dari menyebabkan kita kekeliruan, kesangsian and penjelasan-penjelasan, sekiranya Dia telah memberikan teks yang lebih baik sejak dari mula-mula lagi.
  “Terdapat satu siri Hadith, dirangka khususnya untuk memberi tanggapan bahawa Muhammad telah lupa akan sebahagian dari wahyu-wahyu. Laporan-laporan itu adalah spesifik dan terperinci sekali untuk mengenalpasti penyusunan kata-kata ayat-ayat yang disoalkan. Anas dilaporkan di dalam kedua-dua Sahih (al-Bukhari dan Muslim) sebagai mengumumkan: Telah diwahyukan mengenai mereka yang terkorban di Bi’r Mau’na – satu ayat Al-Qur’an yang kami telah lafazkan sehingga ia ditarik balik: “Beritahulah puak kami bagi pihak kami bahawa kami telah mengemui Tuhan kami. Dia telah puas hati dengan kami dan telah memuaskan kehendak kami.” (“al-Itqan oleh Jalan al Din).
  Oleh itu, ‘Abdullah b. al Zubair telah bertanya kepada Uthman apakah yang telah mempengaruhinya untuk memasukkan Surah 2:240 ke dalam ‘mushaf’ (dokumen atau kitab), mahupun dia tahu bahawa ia telah dimansukhkan oleh Surah 2:234. ‘Kerana’, dia menjawab ‘Uthman, ‘Saya ketahui ia sebagai sebahagian daripada teks Al-Qur’an.’ ‘(ibid.). (“The Collection of the Qur’an” oleh John Burton).

 202. Jai says:

  Satu lagi masalah timbul daripada hakikat bahawa tidak ada sebarang kepastian yang manakah ayat-ayat mansukh dan yang manakah nasikh, oleh kerana penyusunan penulisan Al-Qur’an adalah tidak menurut peredaran masa tetapi mengikut kepanjangan Surah-surah. Akan tetapi, Surah juga tidak semestinya diberi dalam satu bentuk yang lengkap. Apa yang berlaku ialah sesuatu bahagian Surah akan diberikan, dan teks yang diberikan terkemudian seterusnya diarahkan oleh Muhammad untuk ditambahkan kepada Surah yang lain, dan kemudian sekali lagi penambahan dibuat kepada Surah yang pertama, dll. Hadis juga tidak memberi maklumat-maklumat yang muktamad mengenai isu penyusunan secara kronologi, oleh itu secara tegas, boleh dikatakan tidak ada sebarang metod untuk mengenalpasti yang manakah teks-teks yang bercanggah itu mansukh, dan yang manakah nasikh.

  Walau apapun kesnya, kami orang Kristian memerhati dalam subjek ini, hanya satu helah teologi untuk “menerangkan” kontradiksi-kontradiksi. Petikan di bawah:
  “tidak ada perubahan pada janji-janji Allah” dan “sememangnyalah tiada sesiapa pun yang dapat mengubah Kalimah-kalimah Allah. dan demi sesungguhnya; telah datang kepadamu sebahagian dari khabar berita Rasul-rasul itu.”atau “Rasul-rasul yang lain juga berkata demikian” (Surah 10:64 dan 6:34).

  telah dikontradiksi oleh semua orang Muslim yang mengatakan bahawa Al-Kitab yang diakui sebagai buku yang diwahyukan, telah diubah dan ditukar.

  Untuk menekankan lagi titik perbincangan kita ini, cuma lihatlah pada dua petikan Al-Quran yang masih belum diselesaikan percanggahannya dari segi hukum mansukh.
  Di dalam Surah 41:9-12 kita membaca bahawa bumi ini dicipta dalam tempoh 8 hari, dalam Surah 7:54 kita diberitahu bahawa tempoh yang diambil ialah 6 hari. Adakah ia, andai kami, terpulang kepada yang beriman itu membuat keputusan yang manakah di antara kedua-dua alternatif itu akan diterimanya?
  SOALAN: Mestikah kita menganggap bahawa Allah itu tidak konsisten? Sebagai Maha Mengetahui, kontradiksi sebegini sudah tentunya tidak berasal dari Allah?

  Masalah-masalah mengenai keselarasan Wahyu Al-Qur’an
  Al-Qur’an adalah tidak konsisten mengenai komitmen-komitmen pada bahagian Allah atas mana orang yang beriman itu boleh menghitung atau atas mana dia boleh membina kehidupannya. Janji-janji yang diberikan dikontradiksi di tempat yang lain.
  “Allah telah menetapkan atas diriNya untuk memberi rahmat” (Surah 6:12)
  atau
  “Allah telah menetapkan atas diriNya sebagai Hukum akan memberi rahmat (Surah 6:12)
  adalah ditentang dalam Surah yang sama: (ayat-ayat 35-39):
  “Dan sekiranya Allah menghendaki , tentulah ia himpunkan mereka atas hidayah pertunjuk….Sesiapa yang Allah kehendaki: akan disesatkannya dan sesiapa yang Ia kehendaki: akan dijadikannya atas jalan yang betul lurus.”
  Dan seperti yang akan kami perhatikan nanti(ms. 21ff.), harapan seorang Muslim bergantung kepada kata-kata melemahkan semangat yang berikut:
  “Jika ia memuaskan Allah.”
  Ini amat menarik, kerana di dalam Perjanjian Lama orang yang beriman itu sedar akan Hukum Punca dan Akibat. Apabila seorang yang beriman itu melanggar mana-mana Hukum-hukum Allah dia telah dipisahkan dari Allah, dan menjadi sesat dan binasa. Tetapi sekiranya dia meminta pengampunan dalam penuh penyesalan mengikut Hukum Allah yang ditentukanNya, (pengorbanan) dosa-dosanya akan diampunkan. Allah sendiri telah mengamanatkan DiriNya kepada hal ini. Ini juga dibincang dengan lebih luas di dalam Perjanjian Baru:
  “Tetapi jika kita mengakui dosa kita kepada Allah, (semasa kita hidup bersatu dengan Dia. ayat 6), Dia akan menepati janjiNya dan melakukan apa yang adil. Dia akan mengampunkan dosa kita dan membersihkan kita daripada segala perbuatan yang salah.” (1 Yohanes 1:9)
  Kami memerhatikan satu kemerosotan yang pasti dari standard ini di dalam Al-Qur’an.
  Kami juga mendapati aneh untuk membaca:
  “Demi sesungguhnya engkau akan mendapati manusia yang keras sekali permusuhannya kepada orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan demi sesungguhnya engkau akan dapati orang-orang yang dekat sekali kasih mesranya kepada orang-orang yang beriman ialah orang yang berkata ‘Bahawa kami ini ialah orang-orang Nasrani’.” (Surah 5:82)
  Ini disokong sehingga satu takat oleh satu nota penjelasan di dalam “Mishkat” (IV ms. 103, nota 2380) di mana kami diberitahui bahawa “hampir dua-pertiga dari Syurga” akan dipenuhi “pengikut-pengikut Rasullullah dan pengikut-pengikut Nabi-nabi yang lain akan membentuk satu pertiga.” Yang anehnya, sebaliknya kepada ini ialah kata-kata Surah 5:51
  “Janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai teman rapat.”
  Bagaimana pula dengan berada bersama-sama di Syurga? Sebab yang diberikan juga aneh:
  “kerana setengah mereka menjadi teman rapat kepada setengahnya yang lain; dan sesiapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman rapatnya, maka sesungguhnya ia adalah dari golongan mereka itu. Sesungguhnya Allah tidak memberikan pertunjuk kepada kaum yang berlaku zalim”
  Adalah amat sukar dikatakan bahawa Yahudi dan Kristian telah pernah menjadi “teman rapat” kecuali bahawa mereka setuju dengan kebenaran Kejadian Lama.
  Adalah dikatakan mengenai Muhammad bahawa dia adalah orang pertama yang menyerah diri kepada Allah (dalam Islam) (Surah 6:14, 163, 39:12). Tetapi juga dikatakan mengenai Ibrahim, anak-anaknya dan Ya’qub bahawa mereka adalah Muslim (Surah 2:132), dan semua nabi-nabi awal yang membawa Kitab (iaitu Musa, Daud dan Isa) (Surah 28:52-53). Sekali adalah dilaporkan bahawa pengikut-pengikut (“Hawariyun”) Isa adalah orang Islam (Surah 3:52).
  Semua di atas kami lihat sebagai kontradiksi. Beberapa antaranya mungkin tidak bersifat serius, jika tidak kerana dakwaan bahawa Qur’an itu “nazil” atau “diturunkan” dari langit kepada Muhammad tanpa kesan tangan manusia – kecuali perbuatan hal penulisannya.

 203. Jai says:

  SOALAN: Adakah terdapat ayat-ayat yang tidak bercanggah di dalam Al-Qur’an di mana seorang Muslim boleh menaruh harapannya untuk mengecapi kehidupan abadi di Syurga?

 204. Mr. Nunusaku says:

  Al Quran bukan wahyu dari Tuhan, tetapi Quran adalah ciptaan manusia padang pasir. Dan manusia Muhammad adalah manusia berpenyakit jiwa, karena mengangkat dirinya sebagai urusan Tuhan inilah pengakuan manusia berpenyakit jiwa memakai nama Allah dan akhirnya kutukan Allah pada nabi palsu Muhammad mati diracuni di Khaybar.

 205. bukan siapa".. says:

  td ada yg bilang klo diislam ktika sholat bisa ilang sandal sedangkan di gereja piano gk ilang”..
  tp islam gk ada yg ngentot digereja, kya yg di tampilin dimovie..
  sorry yah.. agama yg paling bener itu islam.. klo ada yg bilang org islam itu biyangnya teroris memang lo yg kristen bisa jamin semua penganut agama lo itu gk ada yg jahat.. dasar otak dangkal.. gkpernah skolah apa semuanya.. emosi juga..

 206. bukan siapa".. says:

  tp islam gk ada yg ngentot digereja*.
  tp agama islam gk ada yg ngentot dirumah ibadahnya sendiri kya kristen.. biar tau aja lo semua.. dasar kafir..

 207. Anonim says:

  wah keren neh ampe hampir 2 taun loh masih aja dibahas, , ,
  yang pasti qt punya kepecayaannya masing masing, ,
  buat smuanya salam damai aja
  mendingan qt smua berdoa yang banyak biar bisa masuk surgannya masing masing, , ,
  jangan terbawa emosi
  setan senang jika qt sampai emosi….

  INGAT KIAMAT SUDAH DEKAT

  FIKIRKAN SAJA AGAMA QT MASING MASING

 208. Mr.Nunusaku says:

  Hei …selamat bertemu, baru sekarang bisa muncul karena sedang bertugas untuk menyelidi Bom kimia, bom percobaan Palistina…yang sekarang israel menyerang Hamas di Gaza, dengan alasan ‘ADA REAKSI TENTU ADA BALASAN’.

  setelah saya melihat peperangan di Gaza, memang peperangan gak seimbang, dan saya melihat banyak malaikat maut berterbangan di Gaza untuk menyambut kematian dari keturunan ismail.

  Setelah saya mempelajari situasi di Gasa, dan saya dapat berkata; kematian Palistina di Gaza diibaratkan, muslim tikus-tikus tak berharga dimata Israel…terus dibantai siang malam
  dengan bom kimia(yang ada tertulis Bom percobaan untuk Palistina) saudara dapat merenungkan sendiri..pencobaan untuk tikus-tikus muslim di Gaza

 209. ISLAM agamaku says:

  Senang citer la kan…
  agama ko agama ko,agama aku agama aku…
  yang pntg tggu je saper kne bako n saper y bahgia…..
  SELAMAT KN LA PALESTIN…..
  ISRAELL BABI….
  NI LA PEROSAK DUNIA….
  ANAK SETAN TUL ISRAEL NI….
  ISRAEL LA CONTOH JAHILNYER KRISTIAN…
  ALLAHU AKHBAR…………

  • Amir says:

   Kenapa Israel masih kekal kuat smpi skg? kerana mrk telah diberkati dan satu2nya bangsa yg tunggal menerima hukum taurat (TABUT PERJANJIAN) di mana Tuhan ALLAH telah membuat perjanjian dgn bangsa mrk utk melindungi sampai ke akhir zaman. Cuma sya percaya Israel zmn skg pun byk yg terpesong mcm org2 islam juga terpesong dgn kuasa syaitan. Hanya org2 yg tdk berdosa saja akan masuk syurga.

 210. assalaamu alaikum buat – yusuf eties

 211. Esa says:

  hai kalian munafik… kalian tahu kebenaran muhamad pembunuh, perompak, suka seks dan kejam dalam memperluaskan pemerintahannya dgn mengunakan firman allah yang palsu.. kalian kenal muhamad akan sikapnya yang tidak baik namun kenapa kalian munafik masing sanggup mengikuti dia? apa yang kalian mempertahankan? kalian munafik akan terus di seksa dan menderita di dunia kerana kalian tidak memiliki penyelamatan kerna keselamatan adalah dari Allah yesus kristus…

 212. Esa says:

  perbezaan umat kristian dengan islam…

  bila org islam dihina mereka akan mencaci orng itu dan kalau boleh mahu bunuh orang itu tapi kalau umat kristian di hina mereka diam sahaja dan berdoa kpda orang yang menghina mereka..

  kenapa umat islam cendrung membuat ganas bila di hina.. satu sebab kenapa mereka begitu ddisebabkan ajaran mereka iaitu Islam.. sebab suda tertulis dalam alkitab bahawa syitan akan mempergunakan firnan allah untuk menyesat manusia.

  untuk kenal mana satu firman dari systan itu adalah firman itu akan membawa kemusnahan kepada umatnya.. kita lihat sahaja negara islam adakah mereka bertambah maju? sunami di endon telah membuktikan tiada keselamatan untuk umat islam kerna mereka lebih suka kekejaman daripada kasih keselamatan..

  contoh dapat di lihat dalam alkitab dimana ramai orang membenci yesus kerana kebaikannya.. mereka rela melepaskan barabas(perogol dan pembunuh) daripada yesus walaupun mereka tahu yesus tidak berbuat sebarang dosa..

  sama seperti umat islam sekarang mereka membenci kristian kerna kristian lebih baik daripada islam.. kerna kristian lebih maju dari islam..

  Muhamad bersaksikan atas diri sendiri bahawa di konon nabi yang di utus Allah tapi yesus telah di nyatakan oleh Allah sendiri “Luk 9:35 ini lah anakku yang ku pilih, dengarkan lah dia’

  Yesus telah bersabda, walaupun kalian tidak percaya akan aku namun percayala apa yang telah aku perbuatkan (mujizat)

  • Amir says:

   I totally agree with u Esa. Org2 kristian ini sangat mulia semulia-mulia pengajaran dlm bible oleh FIRMAN TUHAN. Wpun dihina tetap berdoa agar dibukakan hati utk taubat kpd si penghina. ‘BUNUH’ itu lagilah dosa paling besar. Kristian akan berdosa klu membunuh, menghina, mencaci. Dunia akan aman kalau semua manusia beragama kristian kerana tiada keganasan.

 213. Esa says:

  umat umat ialam selalu mencari jalan untuk membuktikan Yesus bukan Allah dan cuba mepengaruhi kristian namun kristian suda tahu terlebih dahulu muslihat kalian kerna dalam alkitab suda tertulis tentang umat munafi. kami menyembah Tuhan kristus kerna dia baik, penuh kasih dan berbelas kasihan. mustahil manusia biasa dapat mempunyai sikap begitu kalau ia bukan datang dari Allah.. hayat hidupnya tiada satu dosa pun di tunjukan.. manusia biasa tidak akan mungkin dapat seperti dia.. yesus tidak melakukan sebarang dosa dari kecil hingga di di angkat kesyurga.. yesus telah bangkit dari orang mati dan telah di saksikan sendiri oleh pengikutnya..kalau yesus bukan tuhan mana mungkin ia dalat hidup kembali, maut tidak dapat mengalahkanya.. kerna dia berkorban untuk dosa manusia.. kerna yang baik itu lah Allah.. apa contoh baik Muhamad? adalah dia dibangkitkan? tuhan pun mau merasakan penderitaan manusia ciptaannya..

 214. pat says:

  Asalamualaikum dan salam sejahtera kalian semua

  kalau kamu semua mau comment agama seseorang itu, lihatlah keadaan anda dahulu.

  jikalau perangai anda tidak berubah, masih minum arak, main judi, tidak pernah sembahyang atau solat, maka jgan lah anda comment agama org lain sebab anda tidak menjadi tauladan kepada yang lain.

  Jadi ubahlah attitude kita dahulu baru boleh berdakwah. macam mana kalau attitude kita jahat dan kita dakwah kepada yang lain, adakah mereka mau percaya omongan kita. pastinya enggak kan.

  jadi ubah dulu sikap peribadi kita, baru kita boleh berdakwah. berdakwah itu bermacam2. kita boleh berdakwah dari segi perbuatan kita, dari percakapan kita dan dari sikap peribadi kita. baru org mau percaya. contoh, Nabi Muhammad berdakwah seseorang itu dengan perbuatannya yang baik2 belaka. Begitu juga kita. Ubahlah diri kita menjadi baik sebelum mendakwah seseorang agar anda org yang ingin kita dakwah akan berfikir sama ada betul atau tidak.

  ok

  Asalamualaikum dan salam sejahtera kalian semua

 215. pat says:

  satu lagi, mintalah ampun dosa kalian yang terdahulu. harap2 di ampuni dosa kali. dan jganlah org islam perlekehkan agama yang di anuti seseorang itu dan yang non-islam juga tidak boleh memperlekehkan islam. hanya Allah saja yang tahu yang mana betul yang mana salah. sesungguhnya hanya Allah saja yang tahu apa yang berlaku di masa silam dan masa depan.

  Asalamaulaikum

 216. penegak agama says:

  kepada saudara esa, kamu tahu gak yang kamu telah menghina agama kami.
  kamu bukannya tau peribadi Muhammad.
  Dia adalah mulia, jujur, baik. kamu ada gak belajar sejarah
  kamu bukannya Doraemon pergi masa silam dan lihat apa yang berlaku. kupikirkan orang yang menganuti agama Christian semuannya baik, tetapi sebaliknya
  kamu sesukahati menghina nabi kami.
  kami tidak pernah di ajar untuk menghina nabi kepada agama seseorang itu.
  tidakkah agama kamu mengajar kamu supaya tidak menghina nabi kepada agama orang itu???
  kamu sembah saja Tuhan kamu dan kita lihat pada hari pembalasan nanti.
  perkataan kamu telah membuatkan saudara kami marah. jangan pikir kamu itu baik.

 217. ida says:

  hi..i’m from s’gapore…erm….saya ikuti kesemua komen-komen diatas…agak hebat untuk menambah pengetahuan..thanks 2 all…..apa2 pun…aku bersaksi bahawa tiada tuhan disembah melainkan Allah dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh ALLAH….Ya Allah… aku amat bahagia dilahirkan di dalam islam dan semoga Allah matikan aku sebagai org islam yang beriman… Amin Ya Allah….Alhamdulillah…..

  • no one. says:

   eish. apa bhurr ney?
   sy dari sabah. sgt2 x terima smua yg tertera di atas ini.
   MUSLIM;
   what is ur problem?
   apa kmu mau sma kmi?
   kmi x buat slh.
   kmi guna perkataan “allah”
   since like a million years ago.
   why should we discus about this now?
   if this is happening right now,
   think about what’ll happen in the future..

   kita mungkin x akan bersatu padu lg dlm stu negara.
   kita mjg mgkn akan slg benci membenci,
   mgkn jg bunuh membunuh..

 218. jab says:

  Salah satu ciri ummah kristian kalau berdebat tentang agama, dan terasa gagal untok mempertahankan agama mereka dgn hujah2 dari ummah islam .. mereka akan maki, mengunakan kata2 kesat .. dan banyak lagi ….dan berani akau katakan yg mereka ini semua tolol! lagi bodoh ..

  kalau lah jesus itu tuhan..
  ada tercatat di bible yg tuhan kristian boleh menjelma di hadapan maanusia, bergelut ama yaakub, dan turun di hadapan khemah dari tiang langit ..tapi, kenap tuhan kristian bersusah payah menilih dan meluncur keluar dari vagina perawan 12 tahon?

  kalau lah jesus itu tuhan maanusia …
  daptkah kristin2 menjelaskan tentang anatomy tuhan maanusia mereka?
  1. kejadian dan perkekmbangan tuhan jesus mereka sewaktu di dalam perut mariam, dan proses meluncur keluar?
  2. bagaiman dgn alam bayi tuhan kristian? sus apa yg di minum, ngompol kah? mencret kah? menangis kalau mau minta susu kah? apa yg di makan?
  3. Bagaiman dgn alam remaja tuhan kristian? apasaja yg di lakukan?
  4. Bagaiman dgn alam dewasa tuhan kristian ….

  Segalanya pasti dapat di terangkan kalau kristian2 kenal dan tau tentang ANATOMY tuahn maanusia mereka…

  satu lagi….

  kristian adalah agama penipu!..
  mereka tidak mengimani injil, hanya kata2 di bibir saja, dan tidak pernah akan mau di praktikkan …
  seperti ayat bible ini :-

  HOSEA
  1:2 Ketika TUHAN mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah Ia kepada Hosea: “Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakkanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi TUHAN.”

  tidak ada satu kristian pun yg akan mengimani ayat injil ini!

  lagi!

  Yehezkiel

  4:15 Lalu firman-Nya kepadaku: “Lihat, kalau begitu Aku mengizinkan engkau memakai kotoran lembu ganti kotoran manusia dan bakarlah rotimu di atasnya.”

  Yeh. 4:12 Makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka.”

  maukah kristian2 mengikut perintah ini?

  yg banyak terdapat didalam alkitab hanya lah cerita2 porno dan ada juga cara2 untok memilih lonte, seperti ayat bible ini :-

  AMSAL
  23:27 Karena perempuan jalang adalah lobang yang dalam, dan perempuan asing adalah sumur yang sempit.

  terpulang kepad aanda sakalaina untok memilih. perempuan yg loang dalam, atau yg lobang sempit! ..sunggoh PORNIisi kandungan bible!

  kristian2 semua!….
  kalian adalah ummat yg terbodoh, kera jesus juga membodohkan kalian..sepperti ayat2 bilble ini :-

  korintus

  4:10 Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina.

  aku terangkan!

  kami bodoh oleh kerana kristus = di tujukan kepada kristian, memang BODOH kerana mengakui jesus itu anak tuhan

  tetapi kamu arif dalam kristus = forumer moslem, yg sedang menyedarkan kau yg jesus itu bukan tuhan

  kamu mulia = forumer moslem, kerana berakal dan berilmiah, mengagungkan kebesaran tuhan semesta alam

  tetapi kami hina = itu forumer kristian, yg merasa terhina disebabkan oleh kebodohan sendiri yg akui jesus itu tuhan

  takkah begitu?

  injil ada mengatakan ini terang2an , tapi kau masih lagi tidak sedar2!, akusebagai teman virtual, hanya memberi peringatan, walaupun itu kadangkala pahit untok kau terima!

  .. kristian2 semua pasti tak suka ..tapi ini satu enyataan.. kerana mereka BEBAL..sperti yg tercatat di bible ini:-

  Amsal
  23:9 Jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak.

  jadi!
  kristian2 semua jangan lah marah1
  ternyata kalain hanya di perbodohkan oleh si Paulus …..

  ….. dan tiada lagi kebenaran di dalam ajaran kristian
  fikirna yg waras. akanmenemukan kebenaran!

 219. jab says:

  KEJADIAN

  1:1 Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi.
  1:2 Bumi belum berbentuk dan kosong; gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air.

  roh allah melayang2? … dan di atas air pula,kalau begitu…air sudah di jadikan dahulu sebelum di jadikan bumi? .. hhee..hhee..
  dan air ada di bumi .. jadi di mana itu air sebelum di jadikan bumi ..bible….bible…….. ini pasti karangan si paulus nie!

 220. jab says:

  yosua
  10:13 Maka berhentilah matahari dan bulanpun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam Kitab Orang Jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh.

  Apakah ini sifat2 tuhan kristian?
  pendendam … dan favortism terhadap makhlok ciptyaan nya?
  subhanallah! .. maha suci allah dari segala kebohongan bible ini!
  bayangkan lah kalau matahari dan bulan berhenti, tidak bergrak . apa akan jadi dgn bumi ini?…
  bible ..bible … mana logika nya>?

  • aan dk says:

   jab…sepertinya anda telah berfikir jahat sebelum membaca bible,maka yang anda dapatkan adalah kesimpulan yang jahat,sebenarnya ayat2 yang anda tampilkan bukanlah demikian maksutnya,tetapi itu merupakan bagian dari sebuah perikup, kalau anda baca satu perikup barulah anda akan tahu maksut yang sebenarnya,ibarat kata2 GULA PASIR, tapi anda hanya mengatakan PASIR saja

  • Amir says:

   Wahai saudara Jab, klu nak baca bible bacalah semuanya. Jgn petik yg sebahagian sahaja utk tujuan mengelirukan org. Saudara lupa atau tdk sanggup petik ayat Hosea yg terakhir yg mengatakan….”siapa yg bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini: siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya; dan org benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ.”

   Ayat (HOSEA 1:2) adalah kemarahan TUHAN terhadap org2 Israel yg tdk lagi menurut hukumNya. Ayat terakhir itu adalah pemberitahuan agar generasi seterusnya tdk lagi membelakangkan perintah TUHAN agar tdk dihukum spt org2 Israel yg telah melupakan TUHAN.

 221. interfada says:

  hmm…huh…puas jugak aku baca komen2 kat dlm ni….memang hot…kesimpulan yang aku boleh buat Tiada Tuhan Selain Allah dan Muhammad Itu Pesuruh Allah…memang ternyata orang2 kristian akan memaki hamun apabila tiadak terdaya untuk menjawab persoalan yang ditimbulkan…..dan yang pasti di dalam thread komen2 ini…orang2 kristian dahuluan yang mengutuk Islam…..masa masih ada kawan2ku untuk anda bertaubat…

 222. amin says:

  orang kristian idup tanpa tali..terapung apung tanpa tujuan…
  sembahlah tuhan yg maha esa, yg maha satu…dialah yg layak disembah..iaitu Allah…jangan di persoalkan turunnya al quran yg mnjadi panduan hidup umat islam sbagai persiapan di akhirat kelak…masih ada peluang lg utk ellysa jo, lMr.brur, miss leonard, alice, dan anak yesus utk bertaubat dan menerima hidayahNya yg maha agung lg maha mulia supaya kalian memeluk islam, agama utk dulu kini dan selamanya……subhanallah walhamdulillah walailaha’illallah wallahuakbar…

 223. interfada says:

  dan untuk semua saudara seISLAMku….ingatlah firman Allah dalam sural al kafirun….kamu dengan agama kamu dan aku dengan agama aku….x payah nak bergaduh…..tapi aku minta jangan hina agama kami, jangan hina tuhan kami, jangan hina nabi kami…sebab kami tidak pernah menghina tuhan kamu dan kami tidak hina Jesus@Nabi Isa…..

 224. muhamad zaki mustafa says:

  Buat yang salah asuhan dan mencari kebenaran.


  Tapi kalau takut nak akui silap, biasa sahaja kita manusia.

  Balik la ke pangkal jalan.

  • Aisah says:

   Kalau nak cari bukti dlm youtube kami kristianpun berlambak dlm sana juga di mana ex-imam muslim masuk kristian:
   Taip saja:
   1. Ex-Muslim IMAM Converts to Christianity (Another!)
   2. Muslim Converts to Christianity and Exposes the evils of the Cult of Islam
   3. A Muslim’s Conversion to Christianity – Part 1
   4. Muslim Woman Converted to Christianity
   5. From Islam to Christianity – My Father’s & My Testimony 2/6 by TG Khan
   6. From Islam to Christianity – My Father’s & My Testimony 2/6 by TG Khan

   dan terlalu banyak lagi

 225. m.nasirzaidi says:

  kalu tuhan boleh diberanakkan, aku pun boleh ngaku aku ni tuhan. hai org2 kristian..marilah sembah aku! aku tuhan kamu sebagai mana jesus korang yang diberanakkan juga.
  klakar sungguh, org kristian ni.
  dlm cd blue, org putih lakonkan watak father & rahib bersetubuh, bangga sgt2 dorang ni. ugama ape mcm tu?
  walaupun ISLAM minoroti didunia, aku paham kerana ahli syurga adalah sedikit dari ahli neraka. so, paham2 sendirilah…

 226. Mr.Nunusaku says:

  Kalau Isa Almasih dianggap Tuhan oleh pengikutnya karena dia mempunyai kuasa mengalahkan maut, dengan terbukti Dia berada disisi Alloh disurga, inilah kemenangan Isa Almasih berada disisi Allah yang islam mengatakan dia terangkat kesurga.

  Sang nabi islam Muhammad dianggap nabi yang paling mulia penutup nabi karena dia utusan Alloh membawa wahyu Quran bagi manusia. Tetapi sayang dibalik sayang mengapa Allah melupakan sang nabi Muhammad, dan membiarkan dia dalam siksaan kuburan Medinah….?

  Sang nabi Muhammad adalah utusan Alloh, mengapa Alloh tidak mengangangkatnya kesurga….? mengapa Alloh membiarkan sang nabi Muhammad tersiksa dalam liang kuburan…?
  Apa memang Alloh melupakan sang nabinya…?
  Sudah bekerja matian-matian membawa wahyu dari Alloh di Mekkah…..tetapi Alloh sangat kejam tidak ada belas kasihan pada nabi Muhammad….?dengan fakta yang nyata dalam kebenaran islam sang nabi tertanam dalam kuburan…?

  Sedang Isa Almasih yang oleh umat islan menganggapnya bukan Tuhan hanya seorang nabi…? tetapi kenyataannya Dia terangkat kesurga….? Mengapa Muhammad dibiarkan begitu saja dalam siksaan kuburan Medinah….?

  Berarti Allahnya sang nabi Muhammad tidak dapat berbuat apa-apa pada sang nabi Muhammad….mungkin ngak ada kuasanya untuk menganggat sang Muhammad kesurga…, ATAU MUNGKIN AkuPERJALANAN KESELAMATAN KARYA KESELAMATAN SANG mUHAMMAD SALAH JALUR TERHENTI DALAM LIANG KUBURAN.

  Aku ingin bertaya pada Allohnya Muhammad di Mekakkah…,
  apakah memang Alloh yang mengutusnya sebagai nabi…?
  Dan mengapa dan mengapa oh Alloh engkau membiarkan sang nabi Muhammad tersiksa dalam kuburan…?

  Alloh menjawabnya: Dia bukan nabiku, dan aku tidak mengutusnya sebagai nabi. Jika Aku yang mengutusnya pasti Aku Alloh mempunyai kekuasaan dapat menganggatnya kesurga.

  Alloh berkata Aku tidak mengenal siapa Muhammad itu….?
  Mengapa Dia begitu imbisi menjadikan dirinya sebangai nabi…?

  KASIHAN KENABIAN MUHAMMAD BERAKHIR HIDUPNYA DALAM SIKSAAN KUBURAN…..ALLOH BERKATA; ITULAH OPA DOSA MUHAMMAD BERAKHIR DALAM SIKSAAN KUBURAN, SAMBIL MENUNGGU ISA ALMASIH MEMBANGKITKAN MUHAMMAD.

  WAH HEBATNYA YA ALLOH KENABIAN ISA ALMASIH DAPAT MEMBANGKITKAN SANG MUHAMMAD…..UNTUK MENGHADAPI PENGADILAN AKHIRAN NANTI.

  Tolong dong pen gikut Muhammad doa shlawannya ditambah 10 x sehari menghadap mekkah.

  • manusia beriman says:

   bodoh

  • manusia beriman says:

   kenapalah kamu ni bodoh sangat wahai manusia yang entah apa keturunanya.aku nak tanya kau satu soalan,kau nampak ke yang muhammad tu kena seksa dalam kubur?dan kau nampak ke yang jesusssss kau tu masuk dalam syurga,apa kau ingat bapak kau punya ke syuga tu senang2 je kau nak jesusssss kau tu masuk.hei manusia kalau dah tak nampak buat apa cakap,bukankah itu namanya pembohong.
   wahai manusia belajarlah dulu tinggi barulah nak mengata pun,aku pun macam kau jugak dulu bodoh bahlol bengong tapi sekarang dan disinari islam.sorrylah kalau bahasa aku kasar tapi kerana bahasa yang kasar ini lah aku masuk islam,kerna apa kau tahu?kerna aku membuat kajian yang mana benar yang mana salah?aku tak nak jadi pak turut,aku nak apa yang aku anuti hasil kajian aku sendiri.dan yang pasti kebenaran hanya ada pada islam.amin

 227. ndoy says:

  intinya kita punya tuhan dalam hati kita,

  tuhan dalam hidup kita.

  jalanilah hidup kita dengan tuhan yang kita yakinin dan yang dia nggap benar oleh kita,

  biar nanti di akhirat allah yang menjawab yang mana yang benar dan yang mana tang salah?

 228. ndoy says:

  perselisihan ini tak akan ada akhir biarpun sampai kiamat

  lebih baik kita berdamai,, jalanilah hidup kita masing”

  kita boleh bertanya dan mempelajari agama lain, tetapi tidak

  dengan kta” yang meyinggung, dan kasar

  lebih baik dengan kata” yang bisa membuat kedamian umat

  beragama,

 229. muhamad zaki mustafa says:

  Sayangnya..

  Tatkala akhir zaman bilamana Nabi Isa AS diturunkan semula oleh Allah Subhana Wataa Aala, dia langsung takkan menoleh pada umat Kristian..

  Kerana apa?

  Kristian tak wujud..

  Atau Judaism sebelum Kristian juga tidak wujud..

  Kalian seharusnya memahami sejarah sebelum agama. Rujukan kalian berdasarkan terjemahan atas terjemahan dan pelbagai terjemahan lain. Contohnya, bagaimana untuk menterjemahkan maksud ‘total submission to god’s will’ kepada bahasa melayu atau indonesia?

  Dimana persamaan dan bila mulanya antara mereka terpisah..

  Apakah kalian berani menonton debat-debat Sheikh Ahmad Deedat untuk mencari jawapan..atau mempersoalkan hujahnya?

 230. muhamad zaki mustafa says:

  Kalian sebagai ‘Kristian’ BUKAN mencari kebenaran.
  Islam sebenarnya adalah tali penyelamat buat ‘Kristian’ yang MAMPU berfikir.

  Kalian berdakwah bukan untuk menuju ABADI..tapi HANYA untuk kehidupan DUNIAWI.

  Pelbagai MUSLIHAT dan UMPAN kalian tawarkan, ALLAH Maha Mengetahui.

  Moga Allah SWT berikan kalian TAUFIK dan HIDAYAH.

  • Amir says:

   Sya tdk tahu ISLAM itu mencari kebenaran….atau duniawi kerana sya selalu mendengar rakan2 sepejbt yg beragama islam….klu isteri mengizinkan suaminya kawin sampai 4 makan si isteri akan mdapat payung emas, dan mrk juga ckp “jgnlah kamu tamak dgn perempuan2 didunia ini kerana di syurga nanti akan ada lebih ramai bidadari yg cantik2 utk dipilih. Inilah nafsu dunia yg kekal dibawa ke syurga. Isteri2 diajar agar membiarkan suami kawin 4, demi mdptkan payung emas. Para suami diajar agar tdk nafsuan memilih perempuan di dunia kerana ada bidadari yang lebih cantik di syurga. Astagaaaaaa……nafsu dunia inilah penghancur iman manusia. Layakkah masuk syurga klu nafsuan….?

   • Amir says:

    Krisitan tiada pelbagai tawaran atau umpan spt islam yg mengumpan bidadari dan payung emas yg mengarut. Dakwah Kristian hanya utk masuk Syorga.

 231. afiq_dna says:

  Jos Budiman, sessungguhnya kamu telah terpesong dari landasan sebenar yang telah ditetapkan allah…
  kembalilah ke jalan yang benar sesungguhnya kamu telah sesat..

 232. Goya says:

  (:

  heyy, i’m 16, a girl from sabah.
  nywayyy. you guys are soooo freakin’ weird.
  sanggup2 kamu pg kaji bible yaa pasal mau cari hal sja ?

  kami tidak pernah da hati pun mau baca yrs .
  no offence. bt i’m a christian && i hate it when y’all did something like this. kalau kamu d tempat kami, apa kamu rasa kalau kamu baca semua ni ? jangan sibuk agama org lain. you do hve yr own, rite ? so yahh, STOP doing this. i’m begging you with all my respect. to the author, please (:

  the truth, we hve our heart BROKEN when we read all this . ask all the christian people, they’ll say the same too . we’re all human beings. we respect our bible even if u don’t. it’s our faith . face it, we come from different religion. we’re not the same. so, don’t try to talk bad abt us.

  TO THE AUTHOR : don’t you feel guilty making people fight around here just because of yr blog ? think wisely.

 233. hasbullah says:

  assalamualaikum

 234. henry says:

  kenapa orang kristen percaya triniti dan kenapa boleh wujudnya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? apakah fungi kedua-dua perjanjian itu?

 235. cpa tsunami says:

  Our body liquids, care shall move?Have evolved requiring, undoubtedly both the.? Customer satisfaction, may help Homeopathy.A good agility cpa tsunami, move forward Using Membership growth in.Work I kept, should use Youve.,

 236. hamba allah says:

  AKU MAU TNYA PD ORG2 KRISTIAN …TLG BLS UMAT KRISTIAN…MENGAPA SEKARANG RAMAI PADERI2 BESA KAMO MEMELUK ISLAM…??????????????? N MENGAPA KAMO XPNH DGR USTAZ2 PELUK KRISTIAN…????????TLG JAWAB…

  • Seventh Day Adventist (SDA) says:

   Di Malaysia juga ramai Melayu Islam yg peluk Kristian. Tapi tdk dihebohkan kerana keselamatan. Di negara Malaysia sesiapa saja islam yg masuk kristian akan diusir, dipenjara atau dihukum melalui undang2 Islam Malaysia. Sdgkan kemasukan kristian oleh Datuk Mansor Azhar juga dinafikan kerana takut mjadi ikutan islam yg lain. Di gereja sya sendiri ada seorg Melayu Islam dr Johor yg sudah menjadi Guru Sekolah Sabat. Ada lagi Islam dr Tawau anak Imam telah dihalau dr rumah kerana memeluk kristian. Kini dia mjadi salah satu pendeta dlm gereja. Kalau nak ckp kemasukan islam dlm kristian ni masih byk lagi tapi tk perlu dihebohkan demi keselamatan nyawa mrk dlm negara.

 237. hamba allah says:

  BEKAS Paderi Besar Sabah, TAJUDDIN OTHMAN ABDULLAH, mengupas perbandingan yang cukup ilmiah di antara agama Islam dan Kristian berdasarkan pengkajiannya yang cukup mendalam lagi terperinci selama menjadi Paderi Besar Kristian selama 12 tahun.

  Iktibar Buat Mereka Yang Murtad AGAMA Kristian menurut kitab Injil yang asal jika dikaji sedalam-dalamnya maka jawapan akhir yang akan ditemui adalah ISLAM. Hakikat ini telah dibuktikan oleh ramai orang Kristian yang akhirnya mendapat hidayah Allah dan kemudiannya memeluk agama Islam.

 238. hamba allah says:

  Apabila saya diberi tanggungjawab mengampun dosa orang-orang Kristian seluruh Sabah , jadi masa itu saya rasakan seolah-olah agama ini sengaja direka-reka oleh manusia. Seterusnya pada tahun 1989 saya kembali ke Vantiken untuk membuat Kursus Kepaderian di sana selama tiga tahun. Di sana saya telah berjumpa dengan ketua paderi tertinggi seluruh dunia iaitu Pope John Paul. Saya telah berdialog dengannya dan bertanya akan perkara yang memusykilkan saya sepanjang saya menjadi paderi. Saya berkata kepadanya, “Paul, saya sekarang rasa ragu dengan agama yang kita ini”. Dia terkejut dan bertanya, “Apa yang kamu ragukan?”

  Saya berkata, “Cuba John Paul fikirkan sendiri, kita ini seorang manusia biasa. Di negeri saya Sabah , di negeri saya sendiri setiap malam Ahad saya mengampunkan dosa orang Kristian yang beratus-ratus orang yang datang mengaku dosa.

  Mereka harap saya yang mengampunkan dosa mereka sedangkan para Nabi pun tidak pernah melakukannya.”

  Beliau berkata, “Wahai Paderi Thomas, kamu ini dilantik menjadi seorang paderi, maka kamu ini seorang yang suci dan tidak mempunyai sebarang dosa,” Saya katakan yang saya merasakan diri saya mempunyai dosa. Beliau seterusnya menyambung, “Memang kita manusia ini mempunyai dosa. Nabi Adam sendiri mempunyai dosa. Apabila seseorang yang telah dilantik menjadi paderi bermakna kamu ini telah dilantik oleh Jesus Christ. Jesus Christ tidak ada dosa maka kita sebagai paderi ini tidak mempunyai dosa.”

  Di situlah saya mula tidak percaya pada agama kristian yang mengatakan ulamak-ulamak Kristian tidak mempunyai dosa.

  Saya katakan pada Paul yang ulamak Kristian itu pembohong. Dia terkejut lalu berkata,”Thomas, kamu telah dihantar hingga ke peringkat tertinggi untuk menjadi paderi, kenapa kamu berkata demikian. Cuba kamu jelaskan kenapa kamu kata agama Kristian pembohong”.

  Saya menyoalnya, “Jesus Christ itu Tuhan atau Nabi?” Beliau menjawab, “Dia Tuhan.” Saya bertanya kembali, “Pernahkah orang nampak Tuhan? Bagaimana wujudnya Tuhan? Siapa Tuhan kita sebenarnya, Jesus Christ (Nabi Isa) atau Allah bapa? (Allah).”

  Beliau mengatakan Jesus itu Tuhan.

  Saya menyoal kembali, “Apa matlamat utama Jesus Christ diutus ke dunia?”

  Beliau menjawab, “Untuk menebus dosa bangsa manusia, semua bangsa dan agama.”

  Jadi saya katakan padanya kenapa perlu ada paderi tukang ampun dosa jika Jesus Christ sudah menebus dosa semua manusia. Di situ dia mula pening dan terpinga sambil berkata, “Paderi Thomas awak ini telah dimasuki iblis sehingga berani mempertikaikan Kristian.”

  Saya katakan padanya, “Kita seorang paderi yang suci, bagaimana iblis boleh masuk?”

  Saya juga katakan padanya saya mempunyai ibu bapa dan adik-beradik apabila ibu bapa saya membuat dosa mereka mengaku di hadapan anak, kerana kedudukan saya ketika itu sebagai seorang paderi. Jadi saya terfikir bagaimana saya seorang anak boleh mengampunkan dosa ibu bapa. Sepatutnya seorang anak yang meminta ampun dari ibunya.

  Selepas perdebatan itu Pope John Paul meninggalkan saya, sebagai seorang paderi beliau tidak boleh marah kerana marah merupakan satu dosa. Di dalam Kristian mempunyai tujuh rukun iaitu:-

 239. aku says:

  Pandanglah pada diri sendiri,apa yang perlu di isi,dosa ataupun pahala,iman ataupun agama….kenalilah DIRI sendiri,jawapan yang dicari pasti memuaskan hati….

 240. hamba Allah says:

  Jos Budiman…mengikut hukum awak…sebenarnya boleh dihukum pancung karena awak telah mempersendakan agama yang telah awak anuti dulu serta MURTAD!!!

 241. erusi says:

  Saya seorang Islam. Namun saya ingin memberi sedikit teguran kepada saudara-saudara Islam. Dalam berbahas dengan golongan kristian ini, harus diingat jangan sampai kita mencemuh Jesus. Ini kerana kita harus sedar siapakah Jesus itu, iaitu Nabi Isa, iaitu salah seorang daripada 25 rasul besar Allah yang wajib kita hormati sebagai seorang Utusan Allah yang mengajarkan kebenaran kepada umat bangsa yahudi.
  Sememangnya orang kristian menganggap beliau adalah Tuhan. Namun jangan disebabkan itu kita pula mencemuh beliau. Beliau tidak pernah mahukan dirinya dikenali sebagai Tuhan kerana beliau juga mengajarkan kepada kebenaran seperti mana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad s.a.w.

  Justeru harap maklum kepada semua.

 242. Naurah says:

  Kita memang tidak semestinya mencemooh orang yang khilaf untuk kita sadarkan dan tunjukkan jalan yang benar, sebab Islam sangat mencintai perdamaian…namun, jika jalan perdamaian tidak lagi memberikan kesan, maka Islam membolehkan peperangan, dalam konteks perjuangan membela yang benar…

  “Benar” memang akan menjadi relatif jika kita hanya memahami sebahagian atau sepihak saja dari perkara yang menjadi persoalan, dalam hal ini Islam dan Kristen… Dalam ajaran Islam, diakui dan dibenarkan bahwa akidah/kepercayaan Islam telah wujud sebelum manusia diciptakan, kemudian akidah tersebut dinamakan sebagai agama ketika Muhammad dilantik sebagai Nabi dan Rasul untuk menyampaikan kebenaran dan keselamatan kepada umat manusia..Muhammad adalah manusia pilihan Tuhan melalui malaikat Jibril untuk menyampaikan kebenaran dan menyelamatkan manusia di atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia-manusia..Muhammad bertanggungjawab untuk mengingatkan dan mengembalikan manusia kepada akidah atau kepercayaan yang benar..

  kenapa Muhammad sebagai manusia pilihan Tuhan…??? Kenapa bukan manusia lain…Yesus (dalam pemahaman kristen) misalnya…??? Hal itu adalah kuasa Tuhan, kuasa yang akal manusia tidak sampai untuk memikirkannya…seperti berlakunya siang dan malam….

  lalu “Yesus”….??? bolehkah kita menyamakan Yesus dengan Muhammad…??
  saya setuju jika dikatakan, kita jangan memburuk-burukkan manusia sebagai ciptaan Tuhan, sebab Tuhan sememangnya memerintahkan kita untuk tidak saling memburuk-burukkan… akan tetapi, benarkah pandangan yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Nabi Isa…??

  perlu kita selidiki semula, Yesus bukan Nabi Isa….
  keyakinan umat kristen bahwa roh Kristus dikirim ke langit dan akan turun kembali ke bumi di akhir zaman, itulah nabi Isa… sebab dalam Islam dikatakan bahwa Nabi Isa diangkat ke langit (roh saja atau dengan jasad : wallahua’lam) yang di akhir zaman nanti (hari kiamat) beliau akan diturunkan ke bumi untuk membenarkan ajaran dna keyakinan yang disampaikan oleh Muhammad saw. dalam ajaran Kristen, kisah ini pun disebetkan…

  siapa yang disalib…?? yang disebut sebagai Yesus…??
  Yesus adalah kawan daripada Isa (Nabi Isa)… pengikut setia kepada keyakinan yang disampaikan oleh Nabi Isa… Isa mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh manusia lain (sebab dia adalah salah seorang manusia pilihan Tuhan) sehingga ramai dikalangan umatnya mensucikan dia… Isa diberikan keutamaan (mukjizat) dapat menghidupkan orang mati, akan tetapi melalui kekuasaan Tuhan.. Oleh karena itu, ramai orang yang ingin menguji kekuatan Isa, sebahagian yang lainnya memahami bahwa Isa adalah Tuhan, sebab dia mempunyai kelebihan tidak dimiliki oleh manusia lain, bahkan hanya dialah yang diberikan kelebihan yang sedemikian. Keadaan ini menjadikan pengikut-pengikut beliau mulai membuat keyakinan sendiri bahwa Isa sebenarnya adalah Tuhan… namun Isa sendiri mengingkarinya, bahwa dia hanya manusia biasa yang diberikan kelebihan oleh Tuhan untuk menyampaikan ajaran kepada umatnya…sebab tanpa kelebihan yang diberikan oleh Tuhan, umatnya tidak akan mempercayai keyakinan yang disampaikannya…apa yang berlaku adalah sebaliknya, umatnya meyakini bahwa Isa sebenarnya adalah Tuhan…

  pengikut-pengikutnya yang ingin menguji kebenaran tersebut, mengejar-ngejar beliau…dan dengan kuasa Tuhan yang Mutlak (Allah), Isa dinaikkan ke langit (dengan kuasa dan cara Tuhan yang tidak dapat difikirkan oleh manusia biasa)… lalu dengan rela hati, sahabtat dan pengikut setianya menggantikan tempat Isa (Nabi Isa) dan kemudian ditemukan oleh orang-orang yang mengejarnya dan mensalibnya…kemudian mereka mengatakan bahwa Yesus mengorbankan dirinya untuk disalib sebagai wujud pengorbanannya kepada umatnya..

  cerita sebenarnya diterbalikkan…cerita sebenarnya dapat dibaca dalam kitab injil lama (kitab perjanjian lama) yang menceritakan keadaan sebenarnya…yang disalib bukan Isa (Nabi Isa) tapi Yesus, pengikut setia dan sahabat Isa…

  itulah sebabnya diceritakan dalam kitab injil bahwa Yesus akan kembali ke bumi di akhir zaman nanti untuk menolong umatnya, sebenarnya yang akan diturunkan nanti adalah Nabi Isa, untuk mengingatkan umatnya bahwa ajaran yang disampaikan oleh Muhammad adalah ajaran yang sebenarnya.. kedatangan Nabi Isa di muka bumi ini juga merupakan salah satu tanda hari kiamat tiba atau kehidupan dunia ini berakhir dan bermulanya kehidupan lain, iaitu kebangkitan semua makhluk yang telah dimatikan….

  wahai penganut kristen atau ajaran selain akidah Islam….sesungguhnya Islam adalah ajaran yang merangkumi keseluruhan ajaran-ajaran yang wujud sebelumnya… Islam adalah keyakinan yang menyempurnakan segala keyakinan-keyakinan yang wujud di dunia ini… Islam adalah ajaran yang membawa kepada keselamatan, sebab perkataan Islam sememangnya menunjukkan makna -selamat-…maka akan selamatlah di kehidupan yang akan datang bagi orang-orang yang mempercayai dan menjalankan ajaran Islam…

  dalam kitab suci al-Qur’an yang menjadi panduan ajaran Islam, juga disebutkan wujudnya kitab-kitab lain/ajaran-ajaran lain, tapi semuanya membawa kepada tujuan yang satu yaitu kedamaian dan kebahagiaan dalam keselamatan, iaitu Islam….
  lalu, pengikut-pengikut ajaran-ajaran tersebut mengubah kandungan-kandungan kitab lain dan menghancurkan ajaran asalnya yang merupakan bukti kebenaran Islam….

  berbeda dengan Islam yang memiliki kitab al-Quran…berbagai usaha yang dilakukan manusia-manusia tertentu untuk mengubahnya, bahkan membuat yang sama dengan al-Quran, akan tetapi Allah telah bersumpah di dalam ayatnya, bahwa tidak ada seorang manusia pun yang mampu mengubahnya meskipun satu perkataan, bahkan Muhammad pun tidak mampu mengubahnya… al-Qur’an akan wujud sepanjang zaman, tidak dapat dihancurkan ataupun dihapuskan di muka bumi ini sehingga akhir kehidupan dunia nanti…

  perdedatan tentang agama, memang perkara yang sensitif sebab berkaitan dengan keyakinan… tapi, cuba kembali tanya hati dan diri kita masing-masing, apa dan bagaimana kita meyakini sesuatu sebagai satu keyakinan yang mutlak….kelemahan, kekuatan, kekurangan, kekuasaan dan sebagainya…

  wahai umat manusia, makhluk ciptaan Tuhan….kita diberikan kelebihan akal untuk berfikir, memikirkan diri kita, kehidupan kita, bahkan keyakinan kita….
  akal untuk mengetahui yang benar dan kebenaran… akal untuk mengkaji dan mencari kebenaran… akal untuk menuntun hati kita ke jalan yang benar sehingga terbuka hati untuk menerima kebenaran yang sebenar-benarnya….akal untuk mengetahui kebenaran mutlak…akal untuk mengenali Tuhan, kebenaran segala-galanya….

  semoga cahaya kebenaran itu datang kepada kita, menuntun akal untuk membuka hati kita diterangi oleh cahaya kebenaran sehingga kita menjalani kehidupan yang benar…

 243. wahyu says:

  SESUNGGUNYA,.,.
  MANUSIA TELAH DI TAKDIRKAN MEMILIH AGAMANYA SENDIRI,.,
  TAPI ADA BERBAGAI MACAM AGAMA,.,.DAN SALAH SATUNYA ADA YANG BENAR,.,.
  BAGI YANG TELAH MENDAPAT KAN TAKDIR MENGANUT AGAMA YANG SALAH,.,
  MUNKIN SUSAH UNTUK BERPINDAH,.,
  DI KARNAKAN SUDAH KEPERCAYAAN DRI TURUN TEMURUN,.,.
  MESKI KITA BERLAIN NAN AGAMA SATU SAMA LAIN,.,
  KITA TETAPLAH HARUS SALING MENGHORMATI SATU SAMA LAIN,.,.

  • aasif 6b says:

   saya aloe klo punya otak ma mulut diem aja
   jgn menghakimi orang lain
   klo loe aja bakal dihakimi di akhir zaman !!!

   jgn sok seakan tahu tentang islam
   klo loe gk bener2 tahu

   yg loe tahu cm bagian luarnya aja
   kami akan
   merosak ajaran kristian yang anak haram itu
   dan kami menghargai agama kristian
   sebagai agama yang jahat

   jadi tak usahlah kamu
   mencuci otak orang lain
   dengan ajaran sesatmu ini

   kristian tak berhak campuri
   islam karena kalian tak kenal
   dan tak tahu siapa Tuhan / allah

   hidup akan lebih indah kalau
   qta bisa jalan beriringan
   saling menghargai
   saya yang tidak menghargai kalian
   yang bodoh
   dan saya cuma pinta jangan rusak nama baik katolik ataupun kristianislam
   kalau kalian tidak kenal apa dan bagaimana ajaran kami

   bertobatlah …

   kepada kristian yang bodoh

   Copyright © 2010

   aasif sekolah kebaangsaan taman midah 1 bandar tun razak cheras kuala lumpur

 244. aasif says:

  kristian fuck penipu gila anakharam pantat pukimak sial daripada aasif aka 007
  Copyright © 2010 aasif

 245. aasif says:

  kristian 😦 islam:)

 246. aasif says:

  kristian 😦 islam 🙂

 247. aasif says:

  bibel di tukar oleh yahudi fuck penipu gila anakharam pantat pukimak sial Copyright © 2010 aasif

 248. nurul says:

  ahha , klaka doe , ISLAM 🙂

 249. abc says:

  sokong aasif..

 250. aasif 6b says:

  kristian mengikut ajaran sesat

 251. amamo says:

  kepada Jos budiman,Jai,Mag dan lain-lain,lihat video pedebatan antara Dr.Zakir Naik dan Dr.William Cambel dalam youtube.(taip saja Dr.zakir naik vs Dr.William Cambel@gembel)Sedia dialihsuara ke bahasa indonesia.Di situ kalian akan lihat bagemana Dr zakir menghuraikan kontradiksi dalam bible dan Dr.William gak bisa menanggapinya.Dari 22 kontrdiksi yang diutarakan oleh Dr.Zakir ,Dr william hanya mampu menanggapi 2 sahaja darinya.Lebih lucu dr.williM mengakui tiada jawapan untuk semua kontradiksi tersebut.

  Jos Budiman,Jai,bertaubatlah

 252. inttan says:

  ya a,pum jos ? gilla ya luue ?
  kallu luue taw appa artti al-qur’an sesungguh ya .

 253. antibanyak omong tanpa perbuatan says:

  Maaf kepada yang berdebat kendalikan nafsu kalian… jangan banyak teori yang kedengaran nya benar tapi tidak ada prakteknya
  sesama manusia saling mengatai, itukah ajaran kalian ??
  Dan memang sebagai manusia kalian hanya berpikir dengan logika 🙂
  Kalau ada manusia yang mengutuk… wah kayanya dia tidak berdosa ya hebat ckckck
  Teruskan hinaan kalian ya 🙂 itu nilai plus bagi kami yang menderita dan mungkin minus bagi kalian….hmhmhm ^^

  Dan yang munafik dan so suci , JANGAN PAKE INTERNET ya itu kan kafir wakakakakak
  kliatan MUNAFIK…

  • satria says:

   semoga para kafir, orang” munafik dan kamu sendiri di berikan hidayah..
   dan buat semua muslim di seluruh dunia di berikan kekuatan dan kesabaran oleh ALLAH amiee..nn

 254. horus says:

  sekiranya betul kristian membawa ajaran yang benar, kenapa negara kristian menyerang negara islam, membunuh,merogol dan memusnahkan harta benda. adakah ini ajaran yang diajar oleh agamamu.dan satu hal lagi kalau betul kitab kamu, bible atau namanya injil itu betul-betul tulen, kenapa ade ayat-ayat yang meragukan seperti ayat genesis yang menyeru kearah perzinaan. satu hal lagi kalau betul2 kitab kamu tulen kenapa banyak version kitab bible mengikut fahaman kamu mcm katolik, protest dan banyak lagi. umat islam tidak membenci jesus krn jesus atau namanya Nabi Isa kerana Dia adalah nabi yang wajib kami percayai kerana tertulis dalam Al-Quran. Sebaliknya Kristian yang menghina dan mencemarkan Nabi Isa kerana Nabi Isa tdk pernah menyuruh orang menyembahnya sebaliknya mengajak setiap manusia untuk beriman kpd tuhan yang satu yakini, ALLAH. agama islam dan apa yang diajar dlm kristian mempunyai serba sedikit persamaan kerana berasal daripada sumber yang sama iaitu ALLAH, tetapi kitab injil yang digunakan dlm kristian telah diselewengkan oleh golongan manusia yang hina cuba utk melawan kekuasaan tuhan. perkataan kristian sendiri pun direka oleh manusia. Nabi Isa tidak pernah menyebut pun Kristian sepanjang hayat hidupnya. Nabi Isa juga diangkat sebagai Anak Tuhan oleh paderi yang seleweng beratus tahun selepas hayatnya. ALLAH masih menyayangi umat manusia dan menghantar Nabi Muhamad sebagai nabi yang terakhir dan AL-QURAN sebagai petunjuk. tapi kali ini Allah melindungi Kitab terakhir pertunjuk manusia dan hingga sekarang isi kandungannya tidak berubah walaupun menerima pelbagai ancaman oleh agama lain yang cuba merosakkan isi kandungannya. jadi penganut kristian fikirlah betul atau tidak ajaran mu.

 255. alvin says:

  Nabi MUHAMMAD berkata: “Isa bin Maryam akan memimpin umatku dengan bijaksana dan adil. Beliau akan menghancurkan salib-salib yang ada di dunia ini dan akan membunuh semua babi. aku pikir isa turun kebumi untuk meluruskan ajaran kristiani ternyata ku salah,,, setelah ku pelajari ajaran ISLAM ternyata ISLAM lah agama yang benar…..itu dia Isa bi mariam akan turun ke bumi untuk menghancurkan salip2 dan memproklamirkan bahwa ajaran ISLAM itu benar……jd para sahabatku y masih agama nasrani, ikutilah ajaran islam…..

 256. alvin says:

  jd dari pada kita bertengkar…..lebih baik kita mengkaji isi kitap suci masing masing terutama kitap injil……sobat ku y masih agama nasrani lo harus baca juga kita suci AL-QUR’AN bandingkan antara 2 kitab tersebut…..y bikin ku pindah agama, ajaran n kitab suci AL-QUR’AN tu asli dari jaman dahulu sampai sekarang, tetapi kitap injil sudah di perbaharui n di tambah2 kandungan isinya

 257. herodotus says:

  aneh lagi tuh diatas,, Allah ada benih nya…………………..

 258. anonymous says:

  AGAMA TIDAK AKAN MENYELAMATKAN KAMU…APA GUNA MENGAKU BERAGAMA SEDANGKAN PERBUATAN DAN PERCAKAPAN KAMU ITU SEOLAH-OLAH ORANG YANG TIDAK ADA AJARAN AGAMANYA…APA KAMU FIKIR TUHAN YANG DISYURGA ITU MERASA SENANG,GEMBIRA,PUASHATI DENGAN SEGALA PERDEBATAN KALIAN…DARI APA YANG SAYA BACA DISINI..KALIAN BUKAN MEMPERTAHANKAN KEMULIAAN TUHAN DAN KEAGUNGANNYA…TETAPI MEROSAKKAN PERPADUAN DAN IKATAN SESAMA MANUSIA DENGAN SALING MENYALAHKAN DAN MENGUTUK..KITA DATANG DARI NENEK MOYANG YANG SAMA YAKNI ADAM DAN HAWA..APA BEZANYA?…YANG PASTI AGAMA BUKAN PERBEZAAN KITA TETAPI AMALAN DOSA DAN PAHALA..DI DEPAN MANUSIA KITA MENGAKU ALIM,PATUH PADA PERINTAH ALLAH,BERDAKWAH,BERKHOTBAH…NAMUN,DIDALAM HATI DAN PIKIRAN?…BAGAIMANA?…MASING-MASING LA KITA MENJAWABNYA…YANG PASTI…AJAL,MAUT DAN HUKUMAN DI AKHIRAT ITU BUKAN KITA PENENTUNYA..ALLAH MAHA ADIL…ALLAH MAHA BERKUASA..TIDAK ADA YANG TERSEMBUNYI DARI PANDANGANNYA..SELAGI NAMANYA ‘MANUSIA’..KITA PASTI TIDAK LARI DARIPADA BERBUAT DOSA.NAMUN,KESELAMATAN ITU ADA JIKA KITA TERUS PERCAYA DAN MEMOHON KEPADA ALLAH YANG SATU..JANGANLAH BIARKAN HATI DAN PIKIRAN KITA DIHASUT OLEH SYAITAN YANG SEMEMANGNYA TIDAK SUKA BILA UMAT-UMAT ALLAH BERDAMAI..’ALLAH YANG MAHA BESAR.KAMI MOHON JAUHKAN LAH KAMI DARIPADA PERSENGKETAAN SESAMA MANUSIA..KERANA KAMI TAHU,INI BUKAN KEHENDAK-MU.’..MANUSIA SANGAT TERBATAS PIKIRANNYA.APA YANG DILIHAT DAN DIDENGAR…ITULAH YANG DIPERKATAKAN KEMBALI..SEKIRANYA KAMU PERCAYA PADA AJARAN AGAMA KAMU SEKARANG,YA,TERUS BERPEGANG PADANYA..PERKUATKANLAH IMANMU KERANA KITA SUDAH HAMPIR PADA PENGAKHIRAN ZAMAN..

 259. anonymous says:

  DAN KALAU KALIAN TERFIKIR UNTUK MENGAJAK RAKAN-RAKAN UNTUK MENGANUTI AJARAN AGAMA KALIAN,BUKAN BEGINI CARANYA….DOAKANLAH MEREKA AGAR ALLAH MEMBUKA MATA HATI DAN PIKIRAN MEREKA AGAR MEREKA DAPAT MELIHAT KEBENARAN ITU…SELAIN ITU,MOHONLAH JUGA BUAT DIRIMU SENDIRI..SEMOGA ALLAH TERUS BESERTA SETIAP SATU PERSATU KALIAN DISINI..DOAKU AGAR SEMUA KITA DIPERTEMUKAN DISYURGA YANG KEKAL….AMEN

 260. dianarose says:

  saya adalah wanita muslim,lahir dri keluarga muslim yg taat,pda thn ini 2010 bln 4 tgl 5 malam jm 12.30.setelah mnjalankan shalat saya mau tdur dsaat akan merebahkan tubuh,tiba2 dari dinding depan saya, saya melihat bayangan Salib ditengah salib itu ada seorg laki2 menatap tajam kearahku,spontan aku terbangun dn ketakutan,teringat aku bhwa itu Yesus Tuhannya org kristen maka aku berkata: benarkah Yesus yg datang,bila benar berjalanlah kemari,jamahlah aku,,tpi dsaat aku menatap,terasa mata itu menatap tajam kearahku sehingga tubuhku bergerak utk datang kpadanya lalu tiba2 aku bersimpuh dikakinya dan menangis,ampuni kesalahanku Yesus,Jamah aku dengan Kasih-Mu,lalu tubuhku terasa ada aliran hangat melalui punggungku, lalu q cpt2 menelpon tmanku org kristen dn menceritakannya,dia percaya,tpi setelah aku crita kpada bpk dn tman yg lain tdk ada yg prcaya malah bilng ke aku : seorg biarawati yg krja 12 thn saja tdk bsa meihat Yesus apalagi kamu,,,hatiku bergumul dlm diam aku pelajari alkitab injil sampai ktiduran dn dlm tdurku aku bermimpi di datangi seorg Pria Tampan Berjubah Putih Turun dari atas awan dan berkata: Akulah yang kamu cari,Akulah Anak Allah,Akulah kbenaran Allah,

 261. zura says:

  bestnya citer kartun…

 262. amos le says:

  tumbuk2….yeah…bet2, agak2, spe menang???

 263. HAMBA ALLAH YG TAAT says:

  HARI INI UMMAT KRISTIAN JATI DI BUMI AMERIKA DAN EROPAH RAMAI YG BERBONDONG2 MEMELUK AGAMA SUCI YAKNI ISLAM KERANA MEREKA INI BANGSA YG BERTAMADUN AKAL MEREKA CERDAS. MEREKA SUDAH NAMPAK DAN SADAR AKAN KEPALSUAN AJARAN KRISTIAN LALU SEMAKIN RAMAI YG MEMELUK AGAMA ISLAM HINGGA MENIMBULKAN KETAKUTAN KEPADA GOLONGAN PELAMPAU AGAMA KRISTIAN MAKA TERJADILAH PERISTIWA PEMBUNUHAN BERAMAI2 SEPERTI YG TERJADI DI NORWAY.

  SESUNGGUHNYA HIDAYAH ITU KEPUNYAAN ALLAH DAN BERUNTUNGLAH SESIAPA JUA YG HATINYA DIBUKAKAN OLEH ALLAH UTK MENERIMA ISLAM DAN TERUS ISTIQOMAH DGN AMALAN2 ISLAM HINGGA KE AKHIR HAYATNYA.

  LIHATLAH KEJAYAAN MUHAMMAD S.A.W BERSAMA PARA SAHABATNYA,HANYA MENGAMBIL MASA 23 TAHUN SAJA UNTUK MENGUBAH DUNIA SELAMA2NYA HINGGA KE HARI KIAMAT…ADAKAH KEJAYAAN INI KERANA KEHEBATAN MANUSIA BIASA SEMATA ATAU ADA PERTOLONGAN DARI SANG MAHA PENCIPTA??? MARI KITA FIKIRKAN BERSAMA.

 264. atie says:

  aku sokong 100% islam..subahanallah….
  aku mahu tanya org2 kristian…
  1)kenapa kristian ada SIB,RC,SDA dan macam2 agama kristian yg lain??
  kenapa KRISTIAN SENDIRI PUN TIDAK PERCAYA MANA 1 AJARAN YANG BETUL sedangkan IYA NYA KRISTIAN..agama sendiri pun x percya ke????
  aku bukan buat sembarangan fakta Tapi aku sudah tanya kawan2 aku yg beragama kristian..kawan2 aku ada yang SIB,ada yg Rc dan bermacam2 agama kristian yg lain..kawan aku kristian SIB..Aku tanya padanya kenpa dia x mahu ikut ajaran RC,SDA atau ajaran lain…dia cakap SIB itu benar dan yang lain itu sesat malah dia mengutuk ajaran kristian yang lain..aku jugak telah bertanyakan kawan aku yang menganut ajaran kristian yang lain dan jawapan mereka semuanya sama..AGAMA KRISTIAN YANG LAIN SEMUANYANYA SESAT DAN YANG BENAR ADALAH AJARAN KAMI..dalam fikiran aku sedangkan kristian pun mahu berlawan sesama kristian apa lagi DENGAN agama lain…

  2)ANDA TAHU TIDAK dalam ISLAM KAMI TIDAK PERNAH BERGADUH PASAL AGAMA KAMI sebab AL-QURAN SAJA SUDAH CUKUP MEMBUATKAN KAMI FAHAM MAKNA DAN KANDUNGANNYA …SEBAB ITU KAMI X BERGADUH…SEBAB AL-QURAN DI JAGA ALLAH S.W.T..SUBAHANALLAH ……..

  3)kepada anda2 yg beragam kristian anda x perlu tanya ISLAM ITU BENAR atau TIDAK tapi anda tanya dulu ADAKAH AGAMA ANDA BENAR berdasarkan apa yg aku tulis di atas…anda tidak perlu pergi jauh UNTUK menjelaskannya cuma JELASKAN KENAPA SESAMA KRISTIAN BOLEH BERGADUH????????
  FIKIR2 KAN LAH………………………………………..

 265. Aswan Situmorang says:

  Assalamualaikum wbt…
  maaf tumpang lalu dan mencelah sedikit
  sebenarnya “Dakwah Kristian” ni di ajukan kepada siapa…
  Apakah untuk umat Kristian atau kepada umat Kristian yang memang dah bersedia nak convert ke Islam atau untuk mereka-mereka yang murtad/keluar dari Islam?

  Untuk soalan ni…biarlah penulis dan penerbit artikel ni yang jawab…. bolehkan?

 266. dyansyah says:

  islam benar dari dulu kapan pun,,,,!!!!

  tuhan tidak beranak dan tidak di peranakan…!!!!

  yesus anak tuhan,,,, siapa bapak nya..???

  orang melayu menyebut orang yg tidak punya bapak itu anak kampang (anak haram)…..!!!!

  kalian itu anak haram di sembah”, d agungkan,,,!!!!!!

 267. Angel says:

  kasihilah sesamamu seperti mengahasihi dirimu sendiri……………pikirkan baik2 wahai orang2 …..jika ajaran kritiani sangat baik……….pikirkan kalau kamu di hajar orang dan ada orang lain yang ndak suka kami sebagai orang kristiani. kami tidak pernah membalas……nya itu ajaran dari Yesus sendiri……sangat-sangatlah berat bukan….kami ada di dunia ini bukan untuk perang ……tetapi bertobat setelah kita tau kita punya dosa……dosa yang tidak pernah kita sadari……kalo kalian menghujat….kami silakan…..asal kalian tahu saja…..dunia ini yang paling sering membuat kekerasan umat mana……..ayo….. kita hidup didunia ini di uji oleh…..TUHAN apakah kita sanggup menerima cobaan……….kalo kalian para muslim cuma bisanya mempermasalahkan umat kristiani yang selama ini tidak pernah menggangu siapapun…..kalianlah yang diuji……TUHAN……..jika kalian salah tafsir……..kalianlah yang akan masuk neraka……nantinya…….kalian tahu…….agama di dunia ini cuma untuk mempertebal iman kita…..bukan untuk diolok …… kalian mau di murka tuhan nantinya……..yang nantinya saat kita mati kita akan ditanya…….apakah kamu benar2 menjalankan perintahku di dunia yang fana ………kalau iya……apakah kalian telah hidup rukun tanpa ada selisih paham………dan janganlah berselisih paham……….ingat……..

  • Djibril says:

   umat yg paling sering mengobarkan peperangan dan kekerasan dimuka bumi, dari tentara salib yg membantai muslim di jerusaleem, para penjajah bangsa Indonesia, dgn 3Gnya (Gold, Glory, Gospel), sampai peluluhlantahkan Irak, bantu yahudi bunuh muslim Palestina, dan masih banyak lagi..
   Umat mana hayo…..?

 268. cewa... says:

  jkjhgtydghsermjioiopyig45

 269. cewa says:

  kamu ngomong apa ya?semua sekali goblok ya?

 270. cewa says:

  kaw la goblok…

 271. aluuu....ma says:

  kamu tau apa sih yg muhamad tu cuma manusia yg punya isteri paling muda umurnya baru 8 tahun dan si goblok itu telah mengawini nya isteri org pula tu.nafsunya apa tu sih hahaha…

 272. ERMMM says:

  IYA BETUL 2…SA SOKONG

 273. ANDAYAU... says:

  OK LA SUDAH2 la 2..g,b,u all..

 274. aan dk says:

  carilah cara yang damai untuk mendapatkan sorga yang penuh dengan kedamaian, karena sorga tidak dapat diraih dengan cara kekerasan atau caci maki.TETAPI HANYA DENGAN CARA DAMAI SEJAHTERA.GBU

 275. betul ke jesus anak tuhan.logik kah.jesus bukan anak tuhan tetapi utusan tuhan.sebab jesus bukan anak tuhan ataupun tuhan.1.tuhan tidak boleh dilahirkan,jika ia dilahirkan bermakna ia dicipta dan ia adalah mahluk.2.tuhan tidak boleh mati,jika ia mati siapa yang mengawal alam ini.3 tuhan tidak makan,tidur .4 tuhan tidak boleh dilihat.

 276. adakah anda percaya jika saya katakan bahawa anak ayam akan sama seperti ibunya.ya betul sebab jika ayam makan tidur berak mengais,begitu juga anaknya akan membuat perkara yang sama seperti ibunya.jika anda percaya bahawa anak kambing akan sama seperti ibunya,ya betul,kerana anak kambing itu akan menyamai sifat ibunya seperti makan,tidur dan sebagainya.TETAPI, jika jesus anak tuhan(allah) mengapa jesus pernah mati sedangkan bapanya (allah) tidak pernah mati(maha hidup).jawapanya ialah jesus(isa) cumalah utusan tuhan bukan anak tuhan

  • jika alam ini terjadi dengan sendiri .kamu tidak dapat membuat rumah kerana pokok itu sentiasa akan tumbuh setiap ali kamu menebangnya.kamu juga tidak dapat makan kerana setiap kali kamu hendak menyembelih binatang ,binatang itu tak mati2.sesuka hati.alam akan sentiasa tak stabil.ada hari yang satu harinya hanya siang dan ada pula harinya hanya malam.hujan akan turun dari langit selama 1 tahun tanpa henti .sesuka hati.kamu akan susah bergerak kerana permukaan bumi sentiasa berubah kejap jadi rata kejap tinggi kejap rendah.planet2 akan sentiasa berlanggar.tetapi apa yang kita dapat lihat hari ini kejadian alam begitu sempurna seperti ada yang mengawalnya.dialah allah.hanya tuhan yang maha hidup mampu melakukan ini,bukan tuhan yang pernah mati(jesus mengikut kepercayaan kristian).salam.

 277. mengapa islam selalu mengangungkan nabi muhammad. jawapanya adalah kerana baginda merupakan satu2 nya nabi yang akan memberi syafaat(pertolongan).di padang mashsyar nanti allah meletakkan matahari yang jaraknya sejengkal dari atas kepalanya.manusia yang tidak tahan akan panas teriknya matahari akan meminta pertolongan dari nabi allah untuk mempercepatkan urusan pertimbangan amalan (hisap).nabi pertama yang mereka akan temui adalah nabi adam , tetapi tidak dapat menolong .”aku pernah memakan buah yang dilarang oleh allah ketika aku di syurga sehingga diusir dari syurga , aku sangat malu kepada allah pergilah kalian kepada nuh”. maka mereka pergi berjumpa nuh tetapi jawap nabi nuh “aku sangat malu kepada allah kerana aku pernah meminta hujan yang lebat sehingga menenggelamkan kaumku,pergilah kamu berjumpa musa.lalu mereka berjumpa nabi musa.”sebelum aku menjadi rasul , aku pernah menampar seseorang itu sehingga mati, aku juga malu pada tuhan pergilah kalian kepada isa ibn maryam.lalu mereka berjumpa nabi isa.”orang2 kristian(nasrani) telah menganggap aku sebagai anak tuhan,aku sangat takut untuk berbicara dengan allah” “pergilah kalian berjumpa muhammad”.lalu mereka berjumpa muhammad lalu nabi muhammad meminta allah supaya mempercepatkan urusan pertimbangan(hisap) ,lalu allah memperkenan doa muhammad dan cepatlah urusan pertimbangan di padang mashyar.

 278. aan dk says:

  Tuhan telah turun ke dunia menjadi manusia,karena Dia ingin menyatakan diriNya kepada manusia supaya manusia tahu siapa dan spt apa Tuhan itu ? …. kenapa demikian…..? Tuhan telah menurunkan para nabi,dari mulai nabi Adam dst,namun tnyt itu tdk membuat manusia hidup dlm kepercayaan kepada Tuhan dan hanya beberapa orang saja yang mau mengikuti petunjuk para nabi itu, contoh: xxxNABI MUSAxxx yang mau percaya pada Tuhan pada jaman Musa hanya bangsa Israel saja, bangsa Mesir yang dipimpin oleh Firaun dan juga bangsa yang lain menentang Musa. contoh: xxxNABI LUTxxx yang terkenal dengan hujan api dan belerang di Sodom dan Gomora,hanya beberapa gelintir orang yang mau percaya pada Tuhan. contoh: xxxNABI NUHxxx dimana dikenal dengan air bah,hanya 8 org yang mau percaya pada Tuhan yaitu Nuh dan istrinya beserta anak2 Nuh yaitu Sem,Ham dan Yafet beserta istri ke tiga anak Nuh. Inilah yang pada akhirnya Tuhan turun ke dunia supaya setiap org yang percaya kepadaNya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal di dalam SORGANYA. Turunya Tuhan dari sorga ke dunia bukanlah suatu hal yang kebetulan, juga bukan tanpa rencana,tetapi memang sudah menjadi rencanaNya yang sebelumnya sudah pernah disampaikan oleh para nabi seperti nabi YESAYA misalnya di dalam kitab YESAYA pasal 9 ayat 5. Turunya Tuhan ke dunia tidaklah secara tiba2 dan cara yang dipakai Tuhan untuk datang ke dunia adalah dengan cara di lahirkan melalui manusia yaitu prawan mariam yang mengandung ROHUL KUDUS, bukan karena JAMAHAN SEORANG PRIA (YUSUF tunanganya), jadi dalam hal ini datangnya Tuhan ke dunia tidak ada kaitanya dengan BERANAK dan DIPERANAKAN ,kalau di dalam Al kitab ada istilah ANAK, maka yang di maksut ANAK adalah bahasa Tuhan yang diterjemahkan ke dalam bahasa manusia, supaya manusia dapat dgn mudah memahami kata ANAK tsb. Kedatanganya ke dunia adalah utk MEWUJUDKAN BAHWA TUHAN ITU ADA DAN NYATA, BUKAN CUMA CERITA ATAU HAYALAN dan Tuhan itu KASIH ADANYA, maka Dia mengajarkan ajaran DAMAI SEJAHTERA,barang siapa mengenal kasih Tuhan dan percaya dgn adanya Tuhan yang telah menjadi manusia itu akan diselamatkan. Menderita dan mati di kayu salib adalah wujud nyata yang ingin ditunjukanNya pada manusia, menderita dan mati itu sebenernya adalah hukuman yang harus di tanggung oleh manusia yang berdosa, tetapi itu semua telah di tanggungNya. Kata MATI, bukan berarti Tuhan mati tetapi Tuhan turun ke dalam KERAJAAN MAUT/NERAKA,namun kerajaan maut tidak dapat menguasaiNya (kerjaan maut adalah tempat untuk org2 berdosa) karena YESUS TIDAK BERDOSA,maka setelah turun ke dalam kerajaan maut,Tuhan kembali bangkit dan naik ke sorga, Dia ke sorga untuk menyediakan tempat bagi org yang sudah mengenal dan percaya kepadaNya,dan Dia akan DATANG LAGI KE DUNIA di akhir jaman untuk menjemput ANAK2 YANG DI KASIHINYA yang masih hidup di jaman itu. Sebelum kedatanganNya akan banyak muncul nabi palsu yang akan mengatakan bahwa dirinya adalah tuhan,dirinya adalah mesias,termasuk DAJJAL/ANTIKRIS, namun TUHAN/YESUS KRISTUS/AL MASIH/TUHAN SEMESTA ALAM/ PENCIPTA LANGIT DAN BUMI yaitu TUHAN yang disembah ABRAHAM, ISKAK DAN YAKUB akan datang paling terakhir setelah nabi2 palsu. Untuk membedakan mana TUHAN dan mana NABI PALSU, HANYA ORANG2 YANG DIKASIHINYA YANG MENGETAHUINYA. kiranya tulisan ini dapat mencerahkan kita semua. GBU

  • Kdl says:

   aank. Tuhan telah menciptakan manusia dengan sangat2 sempurna. Mempunyai akal dan pikiran untuk menilai dan menelaah. Kalo Tuhan sampai turun ke bumi, berarti Dia tidak percaya pada ciptaan-Nya sendiri. Dan kalaupun Tuhan menghendaki manusia di seluruh jagad raya ini ber-Iman kepada-Nya, tdklah sulit bagi-Nya. Hanya berkata Jadi maka Jadilah. Gak perlu repot2 turun ke bumi dan dibunuh oleh ciptaan-Nya sendiri. Kalau anda mau berfikir jernih, manusia saja tidak mau dihinakan sesama manusia lain, apalagi Tuhan Yang Maha Besar?

   • aan dk says:

    trimakasih Kdl telah menyambung koment saya,benar kata saudara bahwa manusia adalah ciptaanNya yang sempurna,……… yang namanya akal manusia adalah= KEHENDAK BEBAS, contohnya;ada orang tua bilang kepada anaknya”ANAKU, JANGANLAH ENGKAU MEMBANGKANG TERHADAP ORANG TUAMU” lalu apakah anak tsb selalu turut dengan perintah orang tua? ternyata kadang2 anak dengan diam2 melakukan pembangkangan,bahkan ada yang berani terang2an membangkang,…….ini namanya adalah kehendak bebas,namun ada konsekwensi dari setiap apa yang dilakukan oleh manusia. Karena itulah apabila sedang dalam masalah manusia selalu menggunakan akal untuk menentukan kehendaknya,namun sayangnya sering diputuskan menurut pengertianya sendiri. NABI ADAM misalnya, sudah tahu dilarang tidak boleh makan buah pohon yang ada di tengah2 taman eden tapi ya dilanggar juga,KARENA MENURUTNYA ENAK DIMAKAN…… Nah saudaraku, Tuhan itu sangat sayang terhadap manusia ciptaanNya,Dia tidak ingin semua manusia binasa karena pelanggaranya,seperti orang tua sayang kepada anaknya,dimana orang tua yang tinggal di tempat yang jauh dari anaknya karena harus mencari nafkah untuk kebutuhan keluarganya,dan mendengar kabar bahwa anaknya sudah menjadi anak yang brutal,anak tidak tahu seperti apa fisik orang tuanya itu,dia hanya tahu ceritanya saja itupun dari orang lain/mbahnya,padahal dulu sudah pernah orang tua titip pesan pada mbahnya agar anaknya dididik dengan baik agar kelak menjadi anak yang berguna,tetapi anak itu justru semakin tidak percaya,dia ingin tahu orang tuanya itu spt apa. Maka untuk itu , SANG BAPAK harus datang kepada anaknya untuk menyelamatkan sang anak dari pelanggaran yang lebih besar dan bapak bisa mengatakan secara langsung”INILAH AKU BAPAKMU YANG MENGASIHI KAMU,MAKA DARI ITU SEKARANG TURUTILAH PERINTAHKU WAHAI ANAKU”………. Jadi KdI, DATANGNYA TUHAN KE DUNIA BUKAN KARENA TIDAK PERCAYA KEPADA CIPTAANNYA TETAPI SUPAYA CIPTAANNYA PERCAYA KEPADA PENCIPTANYA . ……………………………….AMU

 279. kami orang islam lebih sayang jesus(nabi isa) lebih dari orang kristian.jesus mengajar untuk tidak meminum arak tetapi ramai di kalangan orang kristian meminum arak berbanding orang islam.nak nafikan lagi.dalam kitab bible ada ayat yang mengatakan hinalah perempuan itu jika ia tidak menutup kepala.apa itu.maksudnya menyuruh wanita menuntup aurat.majoriti orang kristian tidak menuntup kepala tetapi kami orang islam pula menuntup kepala,seolah olah kami menurut ajaran jesus(nabi isa).sebab apa kami percaya jesus sebagai utusan tuhan.kami orang islam tidak pernah percaya jesus itu mati di tiang salib untuk menghapuskan dosa,dia tidak perlu menanggung dosa kami,kami sendiri perlu menanggunya,malah kami percaya jesus diangkat oleh allah di langit.kami lebih menghormatinya,tak macam orang kristian percaya jesus mati untuk menghapuskan dosa.malah percaya bahawa dia pernah dikubur.kamu seperti tidak menghormatinya.HAKIKATNYA KAMI ORANG ISLAM LEBIH SAYANGKAN JESUS(NABI ISA) LEBIH BERBANDING ORANG KRISTIAN.

 280. jesus akan turun bersama imam mahdi pada akhir zaman nanti.jesus(nabi isa) akan mematahkan salib orang kristian yang selama ini mengangungkan.jesus(nabi isa) berbuat begitu supaya menunjukkan bahawa dia tidak pernah disalib,dibunuh,bukan anak tuhan dan membuktikan agama kristian itu tidak benar

 281. aan dk says:

  sebagai manusia saya ikut senang bila ada orang yang menunjukan kasih sayangnya kepada nabi/Isa/Yesus/nabi siapapun, karena itulah yang akan membawa kita ke dalam pemahaman bagaimana kita dapat mengenali semua para nabi untuk mengetahui rencana Tuhan atas dunia ini. Ada baiknya pula apabila kita mau belajar mendapatkan pengetahuan itu dari sumber yang berkompeten yang berkesinambungan/tidak sepotong2,agar kita tidak tersesatkan oleh pengertian kita yang sangat terbatas ini. Di dalam bible itu banyak sekali kalimat2 yang disampaikan dengan memakai ARTI KIYASAN, PERUMPAMAAN, jadi kita tidak bisa begitu saja membaca dan menelan mentah2, mungkin saja itu sebuah perumpamaan/ arti kiyasan yang perlu kita terjemahkan maksudnya,selain itu kalau kita mau belajar alkitab perlu juga mengerti secara HISTORIS,yaitu oleh siapa,kapan,dimana dan untuk siapa kalimat itu ditujukan. Penutup kepala adalah arti kiyasan, ini dikhususkan kepada perempuan dimana perempuan harus menggunakan penutup kapala,artinya pada jaman kerajaan romawi ketika itu apabila seorang perempuan tidak memakai penutup kepala maka sama dengan dia menghina laki2,karena kepala perempuan adalah laki2 dan kepala laki2 adalah Tuhan,selain itu perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki2, dan laki2 tidak perlu berkerudung karena laki2 menyinarkan gambaran dan kemuliaan Tuhan tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki2. Laki2 tidak berasal dari perempuan tetapi perempuan berasal dari laki2 dan laki2 tidak diciptakan karena perempuan tetapi perempuan diciptakan karena laki2,sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya,sekalipun perempuan berasal dari laki2 dan laki2 dilahirkan oleh perempuan,namun segala sesuatu berasal dari Tuhan Sang Pencipta….. Penutup kepala adalah SIMBOL PENGHORMATAN kepada LAKI2, dan yang terpenting disini sebenarnya bukanlah SIMBOLNYA tetapi ADALAH PELAKSANAANYA dalam hidup yaitu sudahkah perempuan menyinarkan kemulyaan laki2 dan laki2 menyinarkan kemulyaan Tuhan?….. kalau ada seorang pemabok,dia bukanlah orang yang menyinarkan kemuliaan Tuhan,kalau ada seorang perempuan yang berpakaian seronok,tidak sopan,dia bukanlah orang yang menyinarkan kasih Tuhan, tetapi dia termotifasi oleh keinginan pribadi yang ingin dicapainya untuk kepuasan pribadi, dan ini bukan anjuran bible…………… Kebiasaan2 buruk ini merupakan pelanggaran yang sering dilakukan manusia sehingga manusia sulit dapat terlepas dari jerat DOSA, dosa manusia itu ibarat orang yang menaiki sebuah menara yang tinggi dan membawa sekarung kapuk randu, ketika angin sedang bertiup kencang ditebarkanlah kapuk itu sehingga tersebar kemana mana,ada yang melambung tinggi,ada yang tersangkut di pohon,di semak2,di padang rumput dan banyak diantaranya yang tidak diketahui dimana jatuhnya…..SANGGUPKAH KITA MEMUNGUT KEMBALI KAPUK/DOSA YANG TERSEBAR ITU??? saudaraku,dimana saja,kapan saja,tanpa kita sadari,begitu mudah kita berbuat dosa,dalam satu perjalanan ke kantor saja sudah berapa kali kita berbuat dosa dengan sesama pengendara di jalan? ditambah nanti di kantor ketemu dengan orang tidak kita sukai/yang tidak suka dengan kita? kalau dirumah bgmn kita dengan keluarga,saudara,mertua,tetangga? adakah kita berdosa di sana?? akankah kita menghitung BERAPA DOSA YANG SAYA LAKUKAN dan BERAPA KEBAIKAN YANG SAYA LAKUKAN????? INGATLAH BAHWA DOSA TIDAK BISA DIHAPUS DENGAN KEBAIKAN, DOSA ADALAH DOSA DAN KEBAIKAN ADALAH KEBAIKAN,BUKAN SEPERTI UJIAN DIWAKTU SEKOLAH,DENGAN 10 SOAL KITA DAPAT MENGERJAKAN 6,BERARTI NILAI KITA SEPARO LEBIH,BUKAN,BUKAN DEMIKIAN,SORGA ITU ADALAH ANUGERAH/RIDHO TUHAN DAN BUKAN DARI HASIL JERIH PAYAH KITA BERBUAT KEBAIKAN,KEBAIKAN ADALAH TUNTUTAN HIDUP MANUSIA SEBAGAI MAKLUK SOSIAL SEHINGGA DAPAT MENEMUKAN JATI DIRINYA SEBAGAI CIPTAAN TUHAN YANG PADA AKHIRNYA MENEMUKAN RIDHO TUHAN, Jadi tepat sekali kalau Tuhan datang ke dunia dan menebus dosa manusia, ini adalah wujut nyata kasih sayang Tuhan kepada umatNya,berbahagialah orang yang percaya dan berkenan kepadaNya

 282. surah ali imran ayat 59 yang bermaksud “sesunggguhnya perbandingan isa di sisi allah adalah seumpama adam.dia(allah) menjadikannya (adam) daripada tanah,kemudian dia(allah) berfirman ‘jadilah” maka jadilah dia (adam).jika anda mengatakan bahawa jesus(nabi isa) sebagai anak tuhan kerana dia tidak memiliki ayah tetapi memiliki ibu bagaimana pula dengan adam? dia lebih layak dijadikan anak tuhan kerana dia tidak mempunyai ayah dan ibu,memiliki mukjizat.bagaimana allah menjadikan adam tanpa ayah dan ibu,begitu juga allah menjadikan jesus(nabi isa) tanpa ayah.hal itu mudah bagi allah.hanya perlu berfirman “jadilah” maka jadilah ia.

 283. aan dk says:

  trimakasih islam are truth,kalau dilihat dari sudut pandang TERJADINYA Adam dan Isa, pendapat saudara benar sekali,Adam diciptakan Tuhan tanpa bapak juga tanpa ibu,sedangkan Yesus masih dengan perantaraan ibu,nilai kehebatanya nampaknya masih lebih hebat Adam dibanding Yesus. Tetapi bila dilihat dari sudut pandang PROSES TERJADINYA maka akan ketemu pengertian yang lain; PROSES ADAM; sebelum Tuhan menciptakan Adam,Tuhan sudah menghendaki sebuah rencana yaitu hendak menciptakan manusia sekaligus sebagai nabi yang pertama,Tuhan mencipta manusia supaya ada yang mengelola bumi. TERJADINYA ADAM;Tuhan mengambil tanah lalu dibentuk dan bentuk itu serupa dengan gambarNya lalu dihembuskan nafas kehidupan dan jadilah Adam(manusia) PROSES YESUS;melalui nabi2Nya terdahulu Tuhan sudah berfirman,seperti “kitab nabi YESAYA;…..”Ia sendiri akan datang menyelamatkan kamu”,….. “sebab seorang Anak telah lahir bagi kita,seorang Putera telah diberikan untuk kita,lambang pemerintahan ada di atas buhuNya,dan namaNya disebut orang Penasihat Ajaib, Allah Yang Perkasa,Bapa Yang Kekal, RajaDamai”…..”lalu berkatalah nabi Yesaya,BAIKLAH DENGARKAN,HAI KELUARGA DAUD! BELUM CUKUPKAH ENGKAU MELELAHKAN ORANG,SEHINGGA KAMU MELELAHKAN TUHANKU JUGA? SEBAB ITU TUHAN SENDIRILAH YANG AKAN MEMBERIKAN KEPADAMU SUATU PERTANDA; SESUNGGUHNYA,SEORANG PEREMPUAN MUDA MENGANDUNG DAN AKAN MELAHIRKAN SEORANG ANAK LAKI2,DAN IA AKAN MENAMAKAN DIA I M A N U E L”… “orang menempatkan kuburNya diantara orang2 fasik,dan dalam matiNya Ia ada diantara penjahat2,sekalipun Ia tidak berbuat kekerasan,dan tipu tidak ada dalam mulutNya”….Dan masih banyak lagi kitab Yesaya menceritakan akan kedatangan Tuhan ke dunia ini dan juga nabi2 yang lain. Nabi yang paling dekat dengan kedatangan Yesus adalah YOHANES(YAHYA), Yohanes adalah anaknya nabi Zakaria,dimana istri Zakaria sudah sangat tua ketika mengandung bayi Yohanes,dia juga menceritakan banyak hal tentang kedatangan Tuhan,dalam hidupnya Yohanes adalah orang yang sangat dekat dengan Yesus,sayangnya di AL QURAN tidak banyak menceritakan kisah YAHYA,YAHYA/YOHANES adalah yang membabtis Yesus di sungai Yordan, ketika orang2 Lewi bertanya tentang dirinya”siapakah engkau?” “AKU BUKAN MESIAS” kata Yohanes, lalu siapa kamu? tanya orang Lewi lagi, dan Yohanes menjawab “AKULAH SUARA YANG BERSERU SERU DI PADANG GURUN,LURUSKANLAH JALAN BAGI TUHAN! SEPERTI YANG TELAH DIKATAKAN NABI YESAYA.katanya lagi “AKU MEMBABTIS DENGAN AIR,TAPI DI TENGAH2 KAMU BERDIRI DIA(YESUS), YANG TIDAK KAMU KENAL,YAITU DIA(YESUS),YANG DATANG KEMUDIAN DARI PADAKU,MEMBUKA TALI KASUT-NYA PUN AKU TIDAK LAYAK.Lalu keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan Yohanes berkata;”Lihatlah Anak domba Allah,yang menghapus dosa dunia,Dialah yang kumaksut ketika kukatakan;kemudian dari padaku akan datang seorang,yang telah mendahului aku,sebab Dia telah ada sebelum aku TERJADINYA YESUS; Tuhan lahir ke dunia melalui seorang perempuan muda yaitu prawan mariam(dilahirkan dari seorang ibu).MENGAPA TUHAN TIDAK MENGGUNAKAN KUASANYA DENGAN CUKUP MENGATAKAN “JADILAH” ? KARENA INI ADALAHMERUPAKAN PENGGENAPAN DARI FIRMANYA YANG TERDAHULU PERNAH DISAMPAIKAN

 284. kepada aan dk.jesus(nabi isa) adalah utusan allah,dia diperintahkan oleh allah untuk menyampaikan dakwahnya. dia juga diberi gelaran “ulul azmi” iaitu kedudkan tertinggi oleh allah berdasarkan dugaannya.lima nabi yang diberi gelaran ulul azmi iaitu nabi nuh,nabi ibrahim,nabi musa,nabi isa(jesus) dan nabi muhammad.surah al ikhlas ayat 3 bermaksud dia(allah) tidak beranak dan tidak pula diperanakkan.mustahil allah mempunyai anak.kerana jika dia mempunyai anak,dia bukan tuhan lagi.jangan sekali kali anda mengatakan tuhan itu mempunyai anak.surah maryam ayat 90-92 yang bermaksud “hampir hampir langit terpecah,bumi terbelah,gunung ganang runtuh kerana mereka mendakwa yang allah yang maha pemurah mempunyai anak dan tidak layak bagi yang maha pemurah mempunyai anak.begitu murkanya allah kepada umat kristian kerana menjadikan nabi isa(jesus) sebagai anak tuhan.kami amat menghormati nabi isa(jesus).buktinya kami umat islam menyebut nabi isa a.s.apa itu a.s. a.s adalah alaihis salam.alaihis salam bermaksud damai atau kesejahteraan padanya.nabi isa a.s bermaksud nabi isa damai dan kesejahteraan padanya.kami umat islam amat menghormati nabi isa a.s(jesus) sebagai utusan tuhan ,mengikut ajaranya.bukannya ajaran dari paulus.saya amat menghormati dan menyanyangi nabi isa(jesus) a.s sebab itulah saya masuk islam.kata kata terakhir dari saya.hai orang-orang kafir,kamu tidak menjadi penyembah atas apa yang aku sembah,dan aku pula tidak menjadi penyembah atas apa yang kamu sembah.kamu tidak pula sembah atas apa yang aku sembah,dan aku tidak pula menyembah apa yang kamu sembah.UNTUKMU AGAMAMU,UNTUKKU AGAMAKU

 285. aan dk says:

  trimakasih islam are truth, saya senang bicara dengan anda,begini saudara, apa yang saya tulis di atas itu bukan berdasar pada surat Paulus, tapi berdasar pada kitab nabi YESAYA dan nabi YOHANES/YAHYA,justru yang saudara jalankan dengan kerudung kepala perempuan itulah ajaran Paulus dalam surat Paulus pada 1 korintus pasal 11, dan saya kira keraguan saudara sudah terjawab di atas,dan saya juga setuju dengan yang saudara katakan bahwa TUHAN TIDAK BERANAK DAN TIDAK DIPERANAKAN, betul saudara, TUHAN ITU MEMANG TIDAK PUNYA ANAK (biologis), YESUS itu bukan anak biologis TUHAN, YESUS itu adalah Manusia yang dilahirkan oleh prawan Mariam, prawan Mariam mengandung dari ROHUL KUDUS, yang empunya ROHUL KUDUS adalah TUHAN, jadi ORANGNYA ADALAH YESUS DAN ROH DI DALAMNYA ADALAH ROH TUHAN dan ketika mengandung Mariam masih berstatus prawan,yang saat itu sedang berpacangan dengan YUSUF. Sebutan ANAK dan BAPA dalam Al Kitab adalah terjemahan dari bahasa TUHAN ke bahasa MANUSIA semata mata untuk memudahkan manusia memahami bahasa maksud Tuhan

 286. nabi isa(jesus) dilahirkan ke dunia tanpa bapa.itulah mukjizat nabi isa(jesus).jika anda membaca kitab bible,anda akan dapat kesemuanya anak tuhan iaitu adam anak tuhan ,ibrahim anak tuhan,ilyas anak tuhan.bermaksud jika anda melakukan perintah allah anda disebut sebagai anak tuhan ,saya tiada masalah bagi itu.sebagai contoh saya berkata kepada budak kecil”nak,sila ambil cawan itu”.dia tidak keberatan dipanggil “nak’ kerana saya lebih tua daripadanya.tetapi bila saya panggil anak kandungku bermaksud saya mengaku sebagai ayahnya dan dia berasakan lain.ini bermakna jika anda seorang yang menuruti perintah tuhan dan anda dipanggil sebagai anak tuhan .itu tiada masalah bagi saya kerana apa.kerana istilah “anak” hanyalah panggilan.tetapi jika “anak kandung” .saya menolak istilah itu.kerana tidak mungkin tuhan melakukan seks.istilah anak kandung tuhan pada nabi isa(jesus).saya tidak terima.tiga perbezaan antara kristian dan islam.pertama islam menyatakan nabi isa(jesus) sebagai utusan tuhan,kristian menyatakan nabi isa(jesus) sebagai anak tuhan.islam menyatakan nabi isa(jesus) tidak mati disalib,kristian menyatakan nabi isa mati disalib untuk menebus dosa manusia.islam menolak konsep dosa warisan,kristian terima konsep dosa warisan.ajaran nabi isa(jesus) adalah islam.ajaran yang anda anuti sekarang ini sudah diubah oleh paulus.jika anda ingin saya buktikan ajaran nabi isa(jesus) adalah islam ,saya boleh buktikan.

 287. aan dk says:

  mungkin saudara perlu membaca kembali komen saya,agar penjelasanya cukup sekali saja,TUHAN TIDAK PUNYA ANAK KANDUNG, karena TUHAN TIDAK BERANAK DAN TIDAK DI PERANAKAN, TUHAN ITU MENJELMA MENJADI MANUSIA melalui perantaraan PRAWAN MARIAM, ini merupakan penggenapan dari FIRMAN TUHAN yang pernah disampaikan MELALUI NABI TERDAHULU, TUHAN DATANG KE DUNIA AGAR MANUSIA MAU PERCAYA KEPADA TUHAN DAN PADA AKHIRNYA DISELAMATKAN. Penyaliban Tuhan Yesus dan kematianNya di kayu salib adalah FIRMAN yang menjadi kenyataan dalam hidup manusia,sehingga manusia dapat melihat secara nyata bahwa Tuhan itu mau menanggung dosa manusia yang percaya kepadaNya,penyalibanNya pun juga sudah diberitakan nabi terdahulu(kitab NABI YESAYA).Baiklah saya mengutip sedikit kisah NABI MUSA A.S: nabi Musa memimpin bangsa ISRAEL ketika itu bangsa Israel sedang hidup dalam perbudakan oleh bangsa Mesir,pada akhirnya Israel dapat terbebas dari perbudakan bangsa Mesir. pada waktu Tuhan mendatangkan tulah/hukumhan yang ke 10,Tuhan memerintahkan kepada Musa dan seluruh bangsa Israel agar memotong domba jantan yang tidak bercacat dan bercela untuk dijadikan persembahan dan darahnya harus dioleskan pada tiang pintu,inilah pertama kali Musa merayakan PASKAH= PESAH=LEWAT bersama dengan bangsa Israel,dimana apabila tidak ada tanda olesan darah domba maka semua anak sulung yang ada di rumah itu akan mati,demikian jugaanak sulung ternaknya,itu adalah tulah yang ditimpakan kepada bangsa Mesir dan bangsa Israel semua terselamatkan karena TULAH ITU HANYA LEWAT BAGI YANG MERAYAKAN PASKAH,perlu diketahui juga bahwa ISRAEL ADALAH ANAK DAN KETURUNAN NABI YAKUB, YAKUB ADALAH ANAKNYA ISHAK,ISHAK ANAKNYA IBRAHIM. Tentang DOSA WARISAN,dalam bible tidak ada dosa warisan, maksudnya, anak tidak menanggung dosa bapaknya apalagi eyangnya atau buyutnya, mungkin maksut saudara menanggung pelanggaran nabi Adam ketika di TAMAN EDEN, Adam sebagai manusia yang melanggar hukum Tuhan maka Adam diusir dari Taman Eden dan hidup di bumi, dan kita sebagai manusia keturunan Adam juga terbawa hukuman hidup di bumi, kan kita hidup di bumi sekarang,inikan hukuman yang diberikan kepada Adam dan kita manusia,KEHIDUPAN DI BUMI INI SETIAP DOSA DITANGGUNG MASING2, TAPI BAGI YANG PERCAYA PADA TUHAN YESUS DOSANYA AKAN DITANGGUNGNYA, SAMA SEPERTI NABI2 YANG TERDAHULU,DOSANYA TIDAK DIPERHITUNGKAN LAGI KARENA MEREKA PERCAYA PADA TUHAN. Kalau menurut saudara bahwa Yesus membawa ajaran Islam…….? itu hal baru bagi saya, saya juga pingin tahu, mudah2an saudara menyampaikan kebenaran dan fakta, data yang valid

 288. maaf aan dk,kerana saya lambat membalas mesej anda.baiklah saya akan buktikan,pertama,surah yohanes 17:3 ini adalah hidup yang kekal,iaitu supaya mereka itu mengenal engkau,allah yang esa dan benar dan jesus kristus yang telah engkau suruhkan itu.markus 12:29 jawab jesus “hukum yang pertama ialah dengarlah wahai orang israel ,tuhan allah kita,tuhan itu isa. dari old statement(perjanjian lama).jesus menyuruh kita menyembah tuhan yang satu.umat islam menyembah tuhan yang satu.kedua.matius 4:2 dan setelah berpuasa empat puluh hari dan empat puluh malam,akhirnya laparlah jesus.jesus berpuasa.umat islam juga berpuasa.ketiga kejadian 17:10 “inilah perjanjianku,yang harus kamu pegang,pejanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu iaitu setiap laki laki diantara kamu harus disunat.jesus mengajar bersunat.umat islam iaitu lelaki harus bersunat.keempat ulangan 14:8 juga babi hutan kerana memang berkuku belah tetapi tidak memamah biah,haram itu bagimu.jesus melarang memakan babi.umat islam haram memakan babi.kelima hakim hakim 13;4 oleh sebab itu peliharalah dirimu,jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan dan jangan memakan sesuatu yang haram.jesus melarang minum arak.umat islam haram meminum arak.sudah terbukti jelas bahawa ajaran jesus adalah islam dan anda mahu menafikannya?.anda tidak payahlah menceritakan kisah nabi musa kerana saya sudah pun tahu.menyembah tuhan yang satu,berpuasa,bersunat bagi lelaki,dilarang makan babi dan minum arak itu smua adalah ajaran agama suci iaitu agama islam dan kami umat islam lebih cinta akan jesus(nabi isa) lebih dari umat kristian kerana kami menurut ajaran jesus. dan yang terakhir yohanes bab 16 ayat 11-14 kata jesus “saya mempunyai banyak hal untuk diceritakan kepada kalian tetapi kalian tidak bisa untuk mendapatkannya sekarang kerana saat itu roh kebenaran akan datang , dia akan membimbing mu menuju kebenaran.siapa dia????????.dia itu merujuk pada nabi muhammad yang akan datang.itu adalah kata kata jesus,jika anda percaya pada kata kata jesus anda harus mempercayai nabi muhammad sebagai utusan terakhir tuhan(the last prophet).dan lagi satu ,hujah anda mengenai proses kelahiran nabi isa(jesus) langsung tidak meyakinkan saya.ISLAM ARE ALWAYS IN MY HEART.

 289. leader says:

  kepada islam are truth,saya suka hujah anda,anda membutikan bahawa agama islam boleh diterima dengan akal.anda juga bagus dalam berdebat.islam is a full of logic

 290. aan dk says:

  trimakasih islam are truth,dengan senang hati saya, menjawab pertanyaan saudara,saya akan mengelompokan menjadi 5 bagian,…..yang 1…… Yohanes 17:3 dan Markus 12:29 adalah tentang Allah yang Esa,pernyataan saudara ini tidak salah,Tuhan adalah Tuhan yang Esa(satu),Tuhan itu bukan 2 atau 3 atau lebih,begitu juga Tuhan nya orang kristen juga satu,pengertianya begini:TUHAN TURUN KE DUNIA DAN MENJELMA MENJADI MANUSIA yaitu YESUS, Tuhan dan Yesus ibarat air laut dan ombaknya, kalau diambil airnya maka ombaknya akan ikut serta,kalau di ambil ombaknya maka airnya juga ikut serta,karena kedua2nya adalah satu. KARENA TUHAN MENJELMA MENJADI MANUSIA,maka dalam diri Yesus juga ada sifat2 manusia,seperti haus dan lapar/Yesus berdoa/Yesus berseru pada Tuhan,ini semua adalah sifat2 Yesus yang sebagai manusia,namun Yesus juga tidak meninggalkan sifat ke Allah an Nya, seperti yang di katakan Nya” Akulah Dia”, “barang siapa melihat Aku,dia juga melihat Bapa yang di sorga”, “barang siapa percaya kepadaKu,dia percaya kepada Bapa”. …..yang 2…. Matius 4:2,YAITU TENTANG BERPUASA: orang kristen juga melakukan puasa,perintahnya ada di Matius 6:17-18; “tetapi apabila engkau berpuasa,minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu,supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa,melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu.” ….yang 3….Kejadian 17:10,TENTANG SUNAT: Kalau sunat yang dimaksud dalam perjanjian baru itu adalah sunat batiniah bukan sunat lahiriah seperti kitab nabi Musa di kitab Ulangan 10:16 “sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk, dan seperti yang saudara tulis di Kejadian 17:10,ini adalah benar sunat lahiriah yang diperintahkan kepada Abraham,ketika itu Abraham berumur 99 tahun dan Tuhan menghendaki agar Abraham beranak cucu yang sangat banyak(baca kejadian 17:6) ,ini adalah inti perintahnya yaitu supaya BERANAK CUCU BANYAK, Yesus juga di sunat pada usia 8 hari,karena Yesus lahir di tengah2 lingkungan bersunat,yaitu lingkungan orang Yahudi,ini adalah juga sunat lahiriah/sunat yang dilakukan oleh tangan manusia,ini bukan berarti ajaran Yesus,Yesus mengajarkan agar kita SUNAT HATI,seperti Firman berikut ini “dalam Dia kamu telah di sunat,bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia,tetapi dengan sunat Kristus,yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa,karena dengan Dia kamu di kuburkan dalam baptisan,dan di dalam Dia kamu turut di bangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah,yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak di sunat secara lahiriah,telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia,sesudah Ia mengampuni pelanggaran kita,dengan menghapuskan sunat hutang,yang oleh ketentuan2 hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu di tiadakan Nya dengan memakukanya pada kayu salib”. ….yang 4…. Ulangan 14:8 dan Hakim2 13:4, TENTANG MAKANAN DAN MINUMAN YANG MEMABUKAN (HARAM), dalam hal ini saudara mengambil ayat dari perjanjian lama dimana sebenarnya penjelasanya hampir sama dengan hal sunat,karena juga bersifat lahiriah, kalau makanan,yang di tonjolkan adalah sesuatu yang keluar dari mulut itu yang berpotensi menimbulkan haram,seperti perkataan kotor,caci maki,mengatakan kejelekan orang,menghujat dsb, kalau minuman yang memabukan itu jelas haram dan tidak boleh,dan yang dipakai dalam perjamuan kudus di ritual kristen itu adalah anggur 0% alkohol,bukan yang ber alkohol. …..yang 5…..yaitu AKAN DATANGNYA ROH KEBENARAN YANG AKAN MEMIMPIN KAMU KE DALAM SELURUH KEBENARAN…..ini adalah Yesus menjanjikan akan datangnya ROH KUDUS yang akan memimpin setiap kehidupan orang percaya ke jalan yang benar,Dia akan selalu menghibur dan mengingatkan kita, coba di baca Yohanes 14:26, disana lebih jelas dikatakan yaitu” tetapi Penghibur,yaitu ROH KUDUS, yang akan diutus Bapa dalam namaKU,Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Ku katakan kepadamu”. ini adalah peristiwa dimana ketika itu Yesus akan naik ke sorga,lalu murit2Nya pada bertanya”LALU KAMI BAGAIMANA?” bila Engkau tinggal pergi? lalu dijawab dengan ayat tsb.Jadi sekarang ini Yesus ada di Sorga duduk di sebelah kanan Allah Bapa,dan di dunia ada ROH KUDUSNYA yang akan membimbing manusia itu,nanti di akhir jaman Dia akan datang lagi ke dunia,akan menjadi HAKIM DUNIA, menjemput orang2 yang di kasihiNya, lalu Firman yang di sampaikanNya adalah; “Tetapi kalau segala sesuatu telah di taklukan di bawah Kristus,maka Ia sendiri sebagai Anak akan menaklukan diri Nya di bawah Dia,yang telah menaklukan segala sesuatu di bawah Nya ,supaya Allah menjadi semua di dalam semua”. Di dalam ayat ini dikatakan jelas proses Yesus kembali menjadi satu dengan Bapa,dan proses itu akan disaksikan oleh bala tentera sorga dan ROH manusia yang masuk ke dalam FIRDAUS, MANUSIA AKAN TAU JAWABANYA SETELAH NANTI TUHAN DATANG LAGI KE DUNIA, karena inilah yang selama ini diragukan sebagian kalangan umat manusia yaitu tentang BAPA dan ANAK dan ROH KUDUS (KETIGANYA ADALAH SATU)

 291. edi says:

  tak ada yang perlu diperdebatkan…kita semua bebas memilih agama apa yng kita anut. asal kita takut akan Tuhan kita masing2.

  kalau kalian menghina kepercayaan orang lain itu sma saja kalian sudah berdosa.
  kalian lah disebut org yang bodoh. ingat gmna Tuhan mau mengampuni kalian smntara sesama manusia aja kalian hina2an.

  q cinta perdamaian….dan q mngasihi semua manusia ciptaan Tuhan apapun Agamanya, sukunya dll…dan plg penting q tdk hina dan ganggu kepercayaannya.

 292. bapa,anak,roh kudus ketiga tiganya adalah satu.kepada ank dk,itu bahasa apa?ketiga tiganya menjadi satu?.kita buat satu cerita,ada tiga orang kembar yang rupanya sama,fizikalnya sama.salah satu daripada tiga kembar itu membunuh seseorang,dan adakah kita hendak menuduh kembar yang lain melakukan pembunuhan.tentulah tidak,sebab apa ,sebab mereka orang yang berlainan walaupun mereka kembar.bapa(allah),anak(jesus) dan raoh kudus tidak pernah menjadi satu dalam pemikiran anda.jika anda cakap ya, anda tipu pada saya.

  • aan dk says:

   tentang Bapa,Anak dan Roh sebenarnya saudara tidak perlu gundah,karena itu juga ada di QS At Tahrim 66:12 yaitu: “wahai ahli kitab,janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu,dan
   janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al Masih,Isa putera Maryam itu utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimat Nya,yang disampaikan Nya kepada Maryam,dan dengan (dengan tiupan) Roh dari Nya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul2 Nya dan janganlah kamu mengatakan:(Tuhan itu)tiga,berhentilah (dari ucapan itu).(itu)lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan Yang Maha Esa,Maha Suci Allah dari mempunyai Anak,segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaanNya, Cukuplah Allah menjadi Pemelihara”.
   Didukung juga pada QS Maryam 19:21 yaitu: “Jibril berkata:demikianlah,Tuhan berfirman: hal itu adalah mudah bagiKu,dan agar dapat Kami menjadikanya suatu tanda bagi manusia dan sebagai Rahmat dari Kami,dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan”. JADI SESUNGGUHNYA ISA AL MASIH putra Maryam itu adalah KALIMAT ALLAH YANG ”
   NUZUL” MENJADI MANUSIA, dalam bible dikatakan “FIRMAN YANG TELAH MENJADI MANUSIA”, Sedangkan ROH KUDUS adalah ROH yang bersifat melekat karena yang empunya ROH KUDUS adalah ALLAH sendiri

   a

 293. kepada ank dk,saya nak tanya awak.apakah kunci masuk syurga berdasarkan crossed key?

 294. saya mahu anda jawab dengan jujur.apakah kunci masu byrga berdasarkan crossed key(the key to kingdom of heaven)?

 295. aan dk says:

  kuncinya masuk KERAJAAN SORGA adalah HIDUP BARU sebagai HAWARIYYIN, menerima YESUS dalam BAPTISAN/ PERMANDIAN/TANDA PERTOBATAN/ QURBAN(dalam versi taurat). Hidup baru adalah perubahan /pertobatan hidup dari kekafiran menjadi BERTAQWA kepada TUHAN YANG HIDUP,TUHAN YANG EMPUNYA LANGIT DAN BUMI, YAITU TUHAN YANG DISEMBAH IBRAHIM,ISHAK DAN YAKUB, hidup baru adalah hidup yang bertumbuh,dimulai dari MENDENGAR,MEMAHAMI,.
  MENGERTI,MELAKUKAN TERUS MENERUS DAN MENGIMANI tentang FIRMAN ALLAH YANG HIDUP ITU. Pada jaman para nabi,dari nabi Adam sampai nabi Zakaria(bapaknya NABI YAHYA), ORANG MENJALANKAN HIDUP BARU DENGAN CARA QURBAN( setiap dosa/pelanggaran harus ditebus dengan QURBAN),barulah setelah itu dosanya terampuni lalu menjalankan kehidupan yang baru yang lebih baik. Namun setelah jamanya nabi YAHYA/YOHANES dan hingga sekarang QURBAN itu telah digantikan oleh penyaliban Yesus,bagi yang mau percaya dosanya telah ditebus dan digantikan dan dianggap terhapus oleh ALLAH diatas salib YESUS,hal ini juga dikatakan di QS AL Maidah 5:45: “dan Kami telah tetapkan terhadap mereka didalamnya(at taurat) bahwasanya jiwa(dibalas)dengan jiwa,mata dengan mata,hidung dengan hidung,telinga dengan telinga,gigi dengan gigi,dan luka2 (pun) ada KISASNYA.barang siapa yang melepaskan (hak KISAS) nya,maka melepaskan hak itu(menjadi)PENEBUS DOSA BAGINYA. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah,maka mereka itu adalah orang2 yang zalim.” Jadi sekarang lengkaplah sudah kasih Allah yang Maha penyayang itu telah menggunakan cara menyediakan QURBAN SUCI agar masihada kesempatan bagi kita untuk bisa hidup bersama dengan Allah di SORGA. dengan menyadari bahwa kita adalah manusia yang berdosa,kita butuh pengampunan dari pada ALLAH atas dosa2 kita,maka tugas kita sekarang adalah untuk dapat menerima QURBAN SUCI yang telah disediakan ALLAH yaitu ISA AL MASIH(ANAK DOMBA ALLAH). YESUS yang ANAK DOMBA ALLAH itu akan datang lagi ke dunia yaitu kedatangan Nya yang ke dua kalinya,dimana hal ini kita kenal dengan istilah AKHIR JAMAN/KIAMAT,di katakan dalam hadits shahih muslim 127 bahwa Dia akan menhancurkan salib yang artinya membebaskan lambang kehinaan ,karena dimasa itu salib adalah lambang kehinaan dan hukuman terberat yang sangat terkutuk yang tidak seharusnya ditimpakan pada Yesus tetapi pada manusia yang berdosa. Dia akan membunuh babi artinya Dia akan menghilangkan kenajisan karena di jaman itu babi adalah lambang kenajisan. Dia akan menhapuskan pajak yang selama ini membebani hidup manusia,sehingga dengan demikian manusia tidak lagi terbeban oleh apapun juga karena pembebasan Nya telah dilakukan Nya secara SEMPURNA

 296. salah,anda menipu saya,kunci masuk ke syurga bukanya percaya pada jesus.kepada ank dk ini adalah soalan yang tidak pernah dapat dijawab oleh semua kristian di dunia ini.kepada ank dk saya ingin bertanya pada anda bagaimana anda seorang kristian bersembahyang?

  • aan dk says:

   baiklah terimakasih islam are truth atas tanggapan saudara,saya akan mencoba menggunakan bahasa saudara, sepertinya kalau saya memaksakan dengan bahasa saya sendiri memang agak berat difahami,tapi tidak apa2 demi kelancaran komunikasi kita. Karena kalau menurut saya injil ataupun quran pada hakekatnya memiliki banyak kesamaan,artinya kalau nanti saya mengutip dari quran itu juga berarti ada di injil….. yang pertama orang harus memeluk agama tauhid (agama ajaran ALLAH) tentu saja dari situ kita harus berpatokan pada kitab2 yang pernah di turunkan oleh Allah, dan agama tauhid itu hanya satu, spt tertulis pada QS Al Mu’minuun 23:52 “SESUNGGUHNYA (AGAMA TAUHID) INI, ADALAH AGAMA KAMU SEMUA,AGAMA YANG SATU,DAN AKU ADALAH TUHANMU,MAKA BERTAKWALAH KEPADAKU.” dan ayat 53 “KEMUDIAN MEREKA(PENGIKUT2 RASUL ITU) MENJADIKAN AGAMA MEREKA TERPECAH BELAH MENJADI BEBERAPA PECAHAN. TIAP2 GOLONGAN MERASA BANGGA DENGAN APA YANG ADA PADA SISI MEREKA(MASING2).”, Dan saya sangat setuju dengan islam karena islam mengandung arti TAAT/PATUH perintah Allah,taat dan patuh pada perintah yang mana? yaitu pada QS Al Maidah 5:68: “HAI AHLI KITAB, KAMU TIDAK DIPANDANG BERAGAMA SEDIKITPUN HINGGA KAMU MENEGAKAN AJARAN2 TAURAT,INJIL DAN AL QURAN.” lalu ditulis juga pada QS An Nahl 16:123; “KEMUDIAN KAMI WAHYUKAN KEPADAMU (MUHAMAD), IKUTILAH AGAMA IBRAHIM SEORANG YANG HANIF” DAN BUKANLAH DIA TERMASUK ORANG2 YANG MEMPERSEKUTUKAN TUHAN.” Para nabi inilah yang menggunakan cara QURBAN sembelihan binatang untuk penebusan dosa,demikian halnya dengan yang dilakukan IBRAHIM yang rela mengurbankan anaknya untuk menguji keimananya kepada ALLAH,maka dari itu hingga sekarang beliau di beri gelar BAPA ORANG PERCAYA. Qurban2 seperti itu dilakukan oleh semua para nabi hingga nabi yang ke 22 yaitu nabi ZAKARIA,Nabi yang ke 23 adalah YAHYA,YAHYA adalah nabi yang pertama kali melakukan SHIBGHAH/CELUPAN/PERMANDIAN/BAPTISAN/PENYUCIAN, jadi saudara, setelah kita memahami agama tauhid,kita harus menerima shibghah dalam QS Al Baqarah 2:138: “SHIBGHAH ALLAH.DAN SIAPAKAH YANG LEBIH BAIK SHIBGHAHNYA DARI PADA ALLAH? DAN HANYA KEPADANYALAH KAMI MENYEMBAH.” Lalu untuk apakah orang harus menerima shibghah,INI ADALAH WUJUT DARI KASIH SAYANG ALLAH KEPADA MANUSIA,masih diberinya kemudahan ketika kita semakin berdosa,shibghah inilah yang men SUCI kan dosa manusia,awal kehidupan yang baru dan bersih. Shibghah/baptis haruslah kita yakini dalam keimanan kita, karena ini adalah apa yang dikatakan ISA AL MASIH “BAPTISLAH MEREKA DALAM NAMA ALLAH BAPA,PUTRA DAN ROH KUDUS.” mengapa ini merupakan keharusan? karena juga tertulis di QS Maryam 19:34 “ITULAH ISA PUTRA MARYAM,YANG MENGATAKAN PERKATAAN YANG BENAR,YANG MEREKA BERBANTAH2AN TENTANG KEBENARAN.” Dan QS Maryam 19:33: “DAN KESEJAHTERAAN SEMOGA DILIMPAHKAN KEPADAKU,PADA HARI AKU DILAHIRKAN,PADA HARI AKU MENINGGAL DAN PADA HARI AKU DIBANGKITKAN HIDUP KEMBALI.” Tapi ayat ini jarang sekali ditampilkan, ada 3 kata yaitu DILAHIRKAN…MENINGGAL…DIBANGKITKAN……………UNTUK APA SEMUA ITU BOLEH TERJADI? Semata mata Allah sayang umat manusia melebihi ciptaan yang lain, LAHIR ,MATI dan BANGKITNYA itulah jalan agar kita dapat di SHIBGHAH dan di SUCIKAN. Dan skrg jawaban ttg SEMBAHYANG…..berasal dari penggalan Sembah dan Yang,atau menyembah kepada Yang Kuasa, menyembah itu sama dengan menjalankan FirmaNya dengan sungguh2 dan ketulusan hati,artinya kalau ada orang yang sedang melanggar itu berarti tidak sembahyang, MAKA INI BISA DILAKUKAN KAPAN SAJA DAN DI MANA SAJA,KARENA ALLAH YANG SESUNGGUHNYA ADALAH ALLAH YANGTIDAK TERBATAS OLEH WAKTU,RUANG DAN TEMPAT, Pertemuan di tempat ibadah adalah penyegaran iman bersama2 dengan saudara seiman,sekaligus untuk mengontrol apakah sudah benar sembahyang yang saya lakukan pada hari2 yang lalu diluar tempat ibadah itu

 297. isa says:

  kepada ank dk,secara jujurnya anda telah tewas berdebat dengan islam are truth,anda memutar belit ayat,betul apa yang islam are truth cakap bahawa hujah anda mengenai proses kelahiran jesus langsung tidak menyakinkan.tak kisahlah adam berdosa ke,proses kelahiran jesus lain ke,kejadian adam dan jesus adalah sama iaitu dijadikan tanpa ayah.

 298. muhammad says:

  kepada ank dk.anda kata jesus bukan anak biologis allah tetapi anak tuhan yang mempunyai roh allah di dalamnya.saya mahu tanya,semua hidupan mempunyai roh,roh itu milik siapa?.MIILIK ALLAH.jadi semua roh yang ada di dalam dunia ini milik allah termasuk roh pada jesus.jesus bukan anak tuhan kerana dia bukan dari proses biologi.ia akan dipanggil anak jika ia melalui proses biologi.jadi secara terang jesus bukan anak tuhan

  • aan dk says:

   terimakasih saudaraku Muhammad mau bertanya pada saya,ini pertanyaan yang bagus, begini saudara: Isa Al Masih putera Mariam itu berasal dari KALIMATULLOH dan ROHULLOH dan telah menjadi manusia,tlg lihat QS An Nisa 4;171, Maka demi umatNya Allah rela NUZUL menjadi Isa putera Mariam melalui Roh dan KalimatNya, Rohulloh wa kalimatuhu,menjadi manusia/lahir,mati dan bangkit hidup kembali untuk menanggung dosa kita semua,jadi berbahagialah kita yang percaya pada pengampunanya itu karena yang percaya akan di selamatkanya. Tentang roh…..kalau yang dimiliki manusia itu adalah” ROH”, kalau rohnya manusia itu terkotori oleh dosa manusia karena perilaku jahatnya yang di kendalikan oleh pengaruh setan dimana manusia tidak dapat menguasainya. sedangkan kalau ROH Nya ALLAH adalah ROH SUCI/ROH KUDUS. Allah menghendaki agar manusia dapat hidup bersama Allah di sorga kelak,tapi bagaimana mngkn bila rohnya manusia dilumuri oleh dosa??? karena itulah Allah yang kalimatulloh itu nuzul menjadi Isa putera Mariam

 299. roh allah bermaksud bukan dari allah tetapi roh otu dicipta oleh allah untuk menjadikan isa.kalimatullah pula ialah kalimat allah yang menjadikan isa,allah berkata kun fayakun(jadi maka jadilah ia) kepada roh untuk menjadikan isa seperti mana kalimat allah menjadian adam.itulah sebab allah membandingkan penciptaan isa dan adam

 300. aan dk says:

  coba saudara baca lebih teliti QS AT Tahrim 66;12 “dan Mariam putri Imran yang memelihara kehormatanya,maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya dari roh Kami,dan dia membenarkan kalimat kalimat Tuhanya dan kitab2Nya,dan dia termasuk orang2 yang taat”…..bacalah tulisan arabnya dgn teliti dan artikan sesuai dgn kalimatnya, dan saya juga sudah jelaskan diatas bahwa ketika Allah menjadikan Adam,Allah memang hendak menciptakan manusia,tetapi ketika pada diri Isa Al Masih,itu adalah Kalimatullah dan Rohullah (QS An Nisa 4;171) yang disampaikan kepada Mariam, lalu NUZUL menjadi Isa putra Mariam, jadi Isa itu adalah ROHULLAH WA KALIMATUHU……Orang banyak mengatakan bahwa Isa itu adalah Nabi,Raja,Utusan,Rasul,Imam,itu semua tidaklah salah karena Kalimatullah itu telah Nuzul menjadi Manusia yang tidak terlepas dari sifat2 manusia,lalu dimana sifat ke Allah an Nya? sifat ke Allah an Nya adalah KALIMATULLAH dan ROHULLAH dan KALAM HAYAT,dan Dia di akhir jaman akan menjadi HAKIM YANG ADIL, Dia adalah Penguasa dunia dan akhirat: Ali Imran 3:45 “KETIKA MALAIKAT JIBRIL BERKATA,WAHAI MARIAM SESUNGGUHNYA ALLAH MENYAMPAIKAN KABAR GEMBIRA KEPADAMU,DENGAN ANAK YANG TERBENTUK DARI KALIMATNYA,NAMA ANAK ITU ISA AL MASIH PUTRA MARIAM,ADALAH SEORANG YANG TERHORMAT DI DUNIA DAN AKHIRAT DARI ORANG2 YANG DIDEKATKAN KEPADA ALLAH” Ini adalah sifat2 ke Allah an yang nyata pada diri Isa Al Masih yang tidak dimiliki oleh nabi2 yang lain

 301. saya sangat setuju dengan pendapat saudara yang mengatakan isa itu merupakan nabi besar tuhan,nabi…bukan anak tuhan.anak itu terbentuk denagan kalimatnya bermaksud allah melafazkan kalimat kun fayakun (jadi maka jadilah).lihat surah ali imran ayat 45-48 (Ingatlah) ketika malaikat berkata: “Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan berita kepada engkau (Maryam) bahawa engkau akan mendapat satu kalimah daripada-Nya (daripada Allah), namanya Almasih ‘Isa ‘ibn Maryam, seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan salah seorang daripada orang yang akrab (sangat hampir dengan Allah),an dia (Almasih ‘Isa ‘ibn Maryam) akan bercakap dengan manusia (semasa masih) dalam buaian dan setelah dewasa, dan dia salah seorang daripada orang yang salih, Dia (Maryam) berkata: “Rabbi (wahai Tuhanku)! Bagaimana aku boleh beranak sedangkan aku tidak pernah disentuh oleh manusia?” Dia (Allah) berfirman: “Demikianlah (yang akan berlaku), Allah menjadikan apa yang Dia (Allah) kehendaki. Apabila Dia (Allah) menetapkan sesuatu, Dia (Allah) hanya berkata ‘Jadilah!’ Maka dia pun terjadi.”Dan Dia (Allah) akan mengajarkan kepadanya (Almasih ‘Isa ‘ibn Maryam) kitab, hikmah, Tawrat dan Injil. lihat,allah melafazkan kun fayakun (jadi maka jadilah untuk menjadikan isa putera maryam.allah juga melafazkan kun fayakun untuk menjadikan semua ciptaannya di bumi dan di langit.bukannya roh itu datang pada diri allah.allah tidak ada roh.kita ada roh.dia tuhan, kita mahluk ciptaannya.sesiapa yang tidak percaya pada nabi isa,maka dia bukanlah seorang islam.

 302. aan dk says:

  dengan demikian sekarang masalahnya adalah tentang tafsir dari sebuah kalimat/ayat,tafsir itu biasanya dipengaruhi oleh latar belakang orang masing2,jadi supaya kita bisa menafsir secara obyektif maka latar belakang itu kita harus kesampingkan dulu,dan kita fokus pada sebuah kalimat yang akan kita tafsirkan. saya mencoba mengutip QS Ali Imran :45 , disini saya menyimpulkan bahwa Isa Al Masih itu Firman Allah,Roh Allah. karena juga didukung hadits shakhih bhukari(HSB)1496 dan hadits anas malik hal 72 yaitu “Isa faa innahu Rahulullah wa kalimatuhu=Isa itu sesungguhnya Roh Allah dan Kalam Allah”. …….. contoh lagi:HSM 127 dan HSB 1090:”demi Allah yang jiwaku ditangan Nya,sesungguhnya telah dekat masanya ISA ANAK MARIAM ITU TURUN DI TENGAH2 KAMU, DIA AKAN MENJADI HAKIM YANG ADIL”….. jadi sebenarnya siapa ISA AL MASIH itu kok dikatakan” AKAN TURUN DI TENGAH2 KAMU DAN MENJADI HAKIM YANG ADIL”??? dan jawabanya adalah pada QS At Tiin 95:8 “Alaysallaahu bi akh khamil khaakhimiin=BUKANKAH ALLAH HAKIM YANG SEADIL-ADILNYA”….. juga dalam Az Zukhruf 43:63 “dan ketika Isa sedang membawa keterangan,dia berkata,sungguh,aku datang kepadamu dengan membawa hikmah,dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan,maka BERTAKWALAH KEPADA ALLAH DAN TAATLAH KEPADAKU”….. hal ini kalau dalam kristen ditulis “PERCAYALAH KEPADA BAPA JUGA KEPADAKU,BARANG SIAPA MELIHAT AKU,DIA JUGA MELIHAT BAPAKU YANG DI SORGA,BARANG SIAPA PERCAYA KEPADAKU,DIA JUGA PERCAYA KEPADA BAPAKU YANG DI SORGA” …… lalu pertanyaan berikutnya,mengapa apa2 yang dilakukan Isa Al Masih itu kok yang seharusnya dilakukan Allah, HSM Jilid I hal 74:”ISA ADALAH IMAM MAHDI DAN HAKIM YANG ADIL”…… H.Ibnu Majah :”TIDAK ADA IMAM MAHDI SELAIN ISA PUTRA MARYAM”, saudaraku, ini semua menunjukan sifat ke Ilahian Isa Al Masih

 303. nabi isa menjadi hakim yang adil bermaksud dia menyatu kembali umat manusia untuk mengamalkan agama islam lihat surah ali imran ayat 48 bermaksud Dan Dia (Allah) akan mengajarkan kepadanya (Almasih ‘Isa ‘ibn Maryam) kitab, hikmah, Tawrat dan Injil. kitab bermaksud kitab al quran,hikmah bermaksud hadis nabi.sebelum turun ke bumi allah telah mengajarnya al quran dan hadis nabi muhammad.dan surah ali imran ayat 55 bermaksud (Ingatlah) ketika Allah berfirman: “Wahai ‘Isa, Aku (Allah) akan mengambil engkau dan mengangkat engkau ke sisi-Ku (sisi Allah), dan membersihkan engkau daripada orang kafir, dan akan menjadikan orang yang mengikuti engkau mengatasi orang kafir hingga ke hari kiamat. Kemudian kepada Aku (Allah) jua tempat kembali kamu, lalu Aku (Allah) putuskan antara kamu mengenai apa yang kamu telah perselisihkan.” dan surah al maidah ayat 72 Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: “Sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putera Maryam”, padahal Al-Masih (sendiri) berkata: “Hai Bani Israil, sembahlah Allah Rabbku dan Rabbmu”. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun.dan lagi allah juga membandingkan kejadian adam dan isa. surah ali imran ayat 59 bermaksud Sesungguhnya perbandingan ‘Isa di sisi Allah adalah seumpama Adam. Dia (Allah) menjadikannya (Adam) daripada tanah, kemudian Dia (Allah) berfirman: “Jadilah!” Maka jadilah dia (Adam). adam dan isa dijadikan dengan kalimah kun fayakun (jadi maka jadilah ia).banyak lagi persamaanya antaranya adalah jika adam tidak ada ayah begitu juga dengan isa yang juga tidak ada ayah.jika adam turun ke bumi dengan tidak mempunyai saudara mara begitu juga dengan isa yang turun ke bumi tanpa saudara mara.jika adam turun dari syurga maka isa juga turun dari syurga.nampak….. . surah ali imran ayat 60-61 Kebenaran itu daripada Rab (Tuhan) engkau, maka janganlah engkau termasuk golongan yang ragu-ragu. Sesiapa membantah engkau (Muhammad saw) tentang (kebenaran) itu, sesudah datang pengetahuan kepada engkau, maka katakanlah: “Marilah, kita ajak anak-anak kami, anak-anak kamu, isteri-isteri kami, isteri-isteri kamu, diri-diri kami dan diri-diri kamu, kemudian kita bermohon dengan bersungguh-sungguh, serta kita mohonkan agar laknat Allah menimpa orang yang berdusta.”surah al shaff ayat 61 bermaksud “Dan ingatlah ketika Isa putera Maryam berkata, “Hai Bani Israil, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan apa yang sebelumnya dari Taurat, pemberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang sesudahku, namanya Ahmad (Muhammad)”. Maka tatkala ia datang kepada mereka dengan keterangan-keterangan, mereka berkata, “Ini adalah sihir yang nyata’.saya banyak menggunakan surah ali imran kerana surah ini digelar az zah rawaani (dua yang cemerlang) kerana surah ini bayak mengungkap hal hal yang disembunyikan oleh ahli kitab (kristian dan yahudi).tujuan allah menjadikan isa tanpa ayah adalah untuk menunjukkan kekuasaanya menjadikan manusia lahir dari wanita yang tidak bersetubuh.malangnya kekuasaanya itu disalah fahami oleh kebanyakan manusia (kecuali orang islam) terutamanya orang kristian.

 304. aan dk says:

  trimakasih islam are truth,saya belum mengerti arti tentang surah Ali Imran 48, bgmn saudara bisa menjelaskan bahwa Isa Al Masih diajari oleh Allah tentang Al Quran dan hadits nabi Muhammad,bukankah secara historis keberadaanya terpaut jauh lebih dulu adanya Isa Al Masih? dan tentang surah Ali Imran 60,61, benarkah Allah mengajarkan kepada hambanya untuk berdoa, yang isinya minta kepada Allah agar menimpakan laknat kepada orang lain yang dianggap bersalah? dan mengajak anak,istri,saudara dan orang lain untuk melakukan doa bersama? bukankah Allah itu maha kasih, bukankah lebih baik orang tadi kita doakan agar kembali ke jalan yang benar? tetapi mengapa justru kita diajari untuk mengintimidasi Allah agar me laknat?….. tentang Adam dan Isa Al Masih: Adam itu dicipta dan dibentuk dari TANAH dan dalam sekejab dia dicipta/ kun faya kun, tetapi kalau Isa Al Masih,TUHAN MENGHEMBUSKAN ROH NYA KE RAHIM MARYAM,DAN ITU ADALAH KALIMAT NYA/ FIRMAN,SETELAH ITU MASIH ADA PROSES KEHAMILAN MARYAM HINGGA SAMPAI MELAHIRKAN, dan semenjak dalam buaian Dia sudah bisa berbicara

 305. ya memang betul secara historis kebedarannyaterpaut jauh.tetapi semasa isa berada di langit,isa bukan seorang saja di sana malah banyak nabi lagi di langit misalnya nabi ibrahim dan nabi yahya.di sanalah nabi isa mempelajari al quran dan hadis nabi serta peraturan islam.dan bagi surah ali imran tentang doa supaya allah melaknat orang kafir,ya memang allah maha kasih tetapi allah tidak akan berkasih kepada orang yang menyekutukannya,orang yang menyamakan allah dengan sesuatu,orang yang menyembah tuhan selain allah,serta orang yang mengatakan allah itu mempunyai anak.surah maryam ayat 90-92 yang bermaksud “hampir hampir langit terpecah,bumi terbelah,gunung ganang runtuh kerana mereka mendakwa yang allah yang maha pemurah mempunyai anak dan tidak layak bagi yang maha pemurah mempunyai anak.kami umat islam sentiasa mendoakan agar mereka (orang bukan islam) supaya memasuki islam tapi apakah daya kami untuk memberi hidayah kepada orang bukan islam.hanya allah sahaja yang mampu membrikan hidayah kepada hambanya yang dikehendaki.nabi isa berbicara semasa buaian,itu merupakan mukjizat nabi isa.jawapanya ada dalam al quran,surah maryam ayat 18-30 Dia (Maryam) berkata: “Sesungguhnya aku berlindung kepada al-Rahman (Yang Maha Pemurah) daripadamu, jika kamu seorang yang bertakwa”.
  19-19: Ia (roh itu) berkata: “Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rab (Tuhan)mu, untuk menganugerahkan kepada engkau seorang anak laki-laki yang suci.”
  19-20: Dia (Maryam) berkata: “Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan (pula) seorang perempuan jahat.”
  19-21: Dia (roh itu) berkata: “Demikianlah. Rab (Tuhan)mu berfirman: ‘Hal itu adalah mudah bagi-Ku (Allah); dan agar Kami (Allah) menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat daripada Kami (Allah); dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan’.”

  19-22: Maka Maryam mengandungkan (anak)nya, lalu dia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh.
  Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksanya bersandar pada pohon tamar, dia (Maryam) berkata: “Aduhai, alangkah baiknya jika aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak bererti, lagi dilupakan”.
  Maka dia (roh itu) menyerunya daripada tempat yang rendah: “Janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Rab (Tuhan)mu telah menjadikan anak sungai di bawahmu.”
  “Dan goyangkanlah pangkal pohon tamar itu ke arahmu, nescaya pohon itu akan menggugurkan buah tamar yang masak kepadamu.”
  “Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah: ‘Sesungguhnya aku telah bernazar kepada al-Rahman (Yang Maha Pemurah) untuk berpuasa, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini’.”
  Maka dia (Maryam) membawa anak itu kepada kaumnya dengan mendukungnya. Kaumnya berkata: “Wahai Maryam! Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat hebat (mungkar).” “Wahai saudara perempuan Harun! Ayahmu bukanlah seorang yang jahat dan ibumu bukanlah seorang perempuan jahat.”
  Maka dia (Maryam) mengisyaratkan kepada anaknya. Mereka berkata: “Bagaimana kami dapat berbicara dengan seorang yang masih dalam buaian?”
  Dia (anak Maryam) berkata: “Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia (Allah) memberikan kitab kepadaku, dan Dia (Allah) menjadikan aku seorang nabi.” mukjizat nabi isa yang sudah pandai berbicara semasa buaian hanyalah untuk membela ibunya maryam apabila dituduh sebagai penzina.dan tentang tuhan menghembuskan roh ke rahim maryam,surah sad ayat 71-72 bermaksud Tatkala Rab (Tuhan) engkau berfirman kepada malaikat: “Sesungguhnya Aku (Allah) akan menciptakan manusia dari tanah.”Maka apabila telah Aku (Allah) sempurnakan kejadiannya dan Aku (Allah) tiupkan kepadanya daripada roh-Ku (Allah), maka hendaklah kamu tunduk bersujud kepadanya.jadi roh itu datang dari mana???.roh itu datang dari tuhan? adakah adam anak tuhan?. surah al baqarah ayat 109 bermaksud “Sebagian besar Ahli Kitab (yahudi dan kristian) menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang (timbul) dari diri mereka sendiri, setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka ma’afkanlah dan biarkanlah mereka, sampai Allah mendatangkan perintah-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

 306. aan dk says:

  apabila ketika para nabi masih di langit sudah diajari Al Quran,artinya pengajaran itu adalah pengajaran yang langsung dari pada Allah (pengajaran yang pasti sempurna),tetapi pada Ali Imran 48 merujuk pada keberadaan Isa ketika berada di dunia,karena Isa bersama Maryam,mana yang benar? diajari di langit apa di dunia? kalau sudah diajari di langit mestinya tinggal menyampaikan kepada manusia dan tidak perlu ada Ali Imran 48, tolong dijelaskan

 307. biarlah sya jelaskan.begini,surah ali imran ayat 48 menunjukkan dia isa tidak berada di dunia tetapi dia berada di langit.mungkin anda cakap macam tu kerana selepas ayat ali imran ayat 48 adalah tentang isa menyampaikan pesanan pada kaumnya di bumi.adakah anda yahu bahawa al quran adalah kitab yang meliputi kesemua aspek perkara ghaib,masa lalu,masa sekarang,sains dan berbagai lagi.pada surah ali imran 48,adalah isa berada di langit dan pada ali imran selepas ayat 48,allah mengimbas kembali peristiwa sebenar apa yang berlaku pada isa al masih.dapat?

 308. aan dk says:

  Ali Imran 48 itu berbunyi begini lho saudaraku: “Dan Dia mengajarkan kepada Isa menulis dan hikmah dan taurat dan injil”, dan sebelumnya di ayat 47 itu adalah percakapan dengan Maryam yang ada di dunia,dilanjutkan ayat berikutnya 49 menceritakan tentang Isa yang bisa menyembuhkan orang sakit,menghidupkan orang mati,mencipta burung dan lain2, ini sangat nyata bahwa ini adalah kehidupan di dunia, jadi ayat 48 itu artinya adalah: HIKMAH=KITAB JABUR,TAURAT=KITAB NABI MUSA dan INJIL=KITAB NABI ISA, dan nabi Isa menguasai ke 3 kitab itu, semua kitab itu merujuk pada KASIH SAYANG ALLAH KEPADA MANUSIA AGAR MANUSIA TERSELAMATKAN, dan ke 3 kitab itu harus dipelajari dengan baik,tidak boleh hanya sebagian saja karena ke 3 nya saling berkaitan dan menyempurnakan

 309. yelah,dia mengajar isa kitab,hikmah,taurat dan injil semasa di langit.tak faham lagi.ayat selepasnya adalah allah imbas kembali riwayat hidup nabi isa.anda silap bukan kitab ke 3 iaitu injil yang menyempurnakan kitab kitab sebelumnya,tetapi kitab taurat dan kitab injil telah lama diselewengkan (dipalsukan).selepas taurat dan injil telah diselewengan,turunlah kitab al quran untuk menyampaikan apa yang benar dari allah dan allah berjanji al quran tidak akan diseleweng hinnga hari kiamat.anda nak tahu kenapa.sebab ramai di dunia ini menghafal kitab al quran sepenuhnya,jadi amat susah untuk orang mennyelewemgnya kerana jika diseleweng orang yang menghafal kitab ini akan membetulkannya.Alif, Laam, Miim. Kitab al-Quran ini, tidak ada sebarang syak padanya (tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya); ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang Yang (hendak) bertaqwa; (surah al-Baqarah 2:1-2).Maha berkat Tuhan Yang menurunkan al-Furqaan kepada hambaNya (Muhammad), untuk menjadi peringatan dan amaran bagi seluruh penduduk alam. (surah al-Furqaan 25:1).Sesungguhnya Kamilah Yang menurunkan al-Quran, dan Kamilah Yang memelihara dan menjaganya. (surah al-Hijr 15:9).Dan Sesungguhnya Al-Quran (yang di antara isinya kisah-kisah Yang tersebut) adalah diturunkan oleh Allah Tuhan sekalian alam. (surah asy-Syuara 26:192).Wahai ahli Kitab (yahudi dan kristian) Sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul Kami (Muhammad, s.a.w) Dengan menerangkan kepada kamu banyak dari (keterangan-keterangan dan hukum-hukum) Yang telah kamu sembunyikan dari Kitab suci, dan ia memaafkan kamu (dengan tidak mendedahkan) banyak perkara (yang kamu sembunyikan). Sesungguhnya telah datang kepada kamu cahaya kebenaran (Nabi Muhammad) dari Allah, dan sebuah Kitab (Al-Quran) Yang jelas nyata keterangannya. (surah al-Maa’idah 5:15).dan yang terakhir, Katakanlah: “Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa al-Qur’an ini, nescaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya (al-Qur’an), sekalipun sebahagian mereka menjadi pembantu bagi sebahagian yang lain”. dunia telah dicabar untuk membuat satu kitab yang sangat menyerupai al quran,dan sampai ke hari ini tidak ada seorang pun yang berjaya melakuannya

 310. aan dk says:

  maaf ya islam are truth,tolong dijelaskan pada saya,pengajaran di langit itu di langit mana,benarkah Allah mengajar dilangit tsb,apa kira2 tidak lebih baik kun faya kun daripada susah2 mengajar? dan saudara juga sering mengatakan bahwa taurat dan injil yang sekarang itu palsu,siapa yang memalsukan,yang bagian mana yang dipalsukan,apakah masih ada yang benar/asli dari taurat dan injil sekarang ini? lalu penyempurna yang saudara bilang di dalam Al Quran itu disebutkan dimana?

 311. saya tak sebut pun yang al quran itu menyempurnakan kiab taurat dan injil.saya hanya sebut yang al quran itu membetulkan dan membenarkan semua yang ada dalam isinya.al quran memberi petunjuk terakhir kepada sekalian alam selepas taurat dan injil dipalsukan.siapa yang memlasukan taurat dan injil.apa yang saya tahu,taurat dipalsukan oleh orang yahudi yang tidak bertanggungjawab,manakala injil juga dipalsukan,orang yang terkenal dalam memalsukan hampir kesemua ajaran isa dan injil ialah paulus.bahagian mana yang dipalsukan?.cari bahagian di mana yang haram telah dihalalkan,tentang sifat tuhan yang satu dan darjat seorang nabi.itulah bahagian yang dipalsukan.kenapa allah tidak sahaja kun fayakun pada isa untuk mengetahui kitab,hikmah,taurat dan injil?.kerana allah mahu isa sendiri berusaha untuk mengetahui kitab,hikmah,taurat dan injil.aku mahu menjadi pemain bola sepa handalan,adakah allah perlu kun fayakun pada saya untuk menjadi pemain bola sepak handalan.jika begitu,sangat mudah saya menjadi pemain bola sepak handalan tanpa perlu berusaha peringkat demi peringkat untuk mencapainya.allah mahu manusia yang ingin mencapai impiannya itu adalah dengan berusaha untuk mencapainya.bukannya dengan sekelip mata mencapai impian.sama juga dengan isa,allah mahu isa berusaha untuk mendalami ilmu kitab,hikmah,taurat dan injil.ada soalan lagi?

 312. aan dk says:

  yang taurat dan jabur belum saudara jelaskan,bagian mana yang dipalsukan oleh orang yahudi,apa yang melatar belakangi mereka memalsukan,dan apakah saudara menggunakan juga taurat ,jabur dan injil?

 313. bahagian mana yang dipalsukan,lihat di atas sekali,itulah yang dipalsukan.apa yang melatar belakangi mereka untuk memalsukan?.hawa nafsu yang terlalu cintakan dunia berbanding akhirat.contohnya,ketika nabi musa mengharamkan meminum arak,orang2 yahudi telah menetangnya.kerana mereka tidak mahu meninggalkan arak.bukan sahaja arak,nabi musa melarang perbuatan zina,hamba,membunuh dan sebagainya.tertulis di taurat yang asli seperti itu.selepas kematian nabi musa,orang yahudi telah memutar belit kebenaran,mereka menghalalkan apa yang telah diharamkan,mereka telah meminum arak,berzina,menindas,tidak mahu keluarkan zakat,tidak mahu menyembah allah.begitu juga dengan nabi isa,setelah isa diangkat ke langit,mereka berpaling dari ajaran isa.paulus.satu dunia kenal paulus.semenjak dia menulis tentang kristian,dia telah menjadi kaya,kerana ramai yang telah membeli surat yang ditulis darinya.pada zaman ini,amat susah untuk berjumpa dengan jabur,taurat dan injil yang asli,kerna hampir kesemua kitab itu telah diubah.satu satunya yang masih kekal hingga kini adalah al quran,hari ini saya menggunakan al quran.kan saya dah cakap surah al baqarah ayat 109 bermaksud “Sebagian besar Ahli Kitab (yahudi dan kristian) menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang (timbul) dari diri mereka sendiri, setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka ma’afkanlah dan biarkanlah mereka, sampai Allah mendatangkan perintah-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” saudara ank dk tidak akan pernah senang dengan saya

 314. aan dk says:

  koment saudara yang terakhir itu tidak benar,justru saya berbicara dengan saudara skrg ini krn saya merasa senang berkomunikasi dengan saudara,dan saya tidak pernah membenci siapapun,karena tugas kita hidup di dunia ini agar kita bisa hidup saling berdampingan, saling melengkapi satu dengan yang lain tanpa membedakan suku,ras,agama,warna kulit,karena semua adalah sesama manusia, kalau sekarang ini kita sedang berkomunikasi masalah pengalaman kita maka ini adalah hal yang sangat baik,dimana kita dengan kekurangan dan kelebihan yang ada bisa saling melengkapi,dan pada akhirnya kita jadi kaya pengalaman dan semakin banyak saudara,dimana saya bisa bertanya pada saudara dan saudarapun bisa bertanya dengan saya dan kita bisa saling berbagi. ada koment orang lain yang mengatakan bahwa ini adalah debat…..BUKAN, karena berdebat hanya akan mencari kebenaranya sendiri,tidak akan menemukan solusi titik tengah yang secara obyektif,tetapi saya punya pengharapan dari komunikasi ini,agar kita bisa saling mengisi dan melengkapi,dan pada akhirnya kita bisa menemukan jati diri kita, yaitu “UNTUK APA KITA TELAH DICIPTAKAN OLEH TUHAN DI DUNIA INI” Baiklah kita kembali ke pembicaraan: saudara islam are truth, didalam kitabnya orang kristen itu TAURAT,JABUR dan INJIL, semua itu ada di dalam kitab INJIL/ MENJADI SATU KITAB,tetapi disana saya tidak menemukan apa yang saudara maksut (dipalsukan),minum arak yang memabukan,zinah,membunuh,menindas,itu tetap tidak diperbolehkan lho,BUKAN BOLEH! dan untuk INJIL yang saudara katakan dipalsukan oleh Paulus,saya juga tidak menemukan pemalsuan itu,karena Paulus itu melanjutkan pemberitaan dari injil Matius,Markus,Lukas dan Yohanes/Yahya,dimana apa yang disampaikan Paulus itu justru menguatkan dari injil itu,kisah Paulus adalah kisah yang luar biasa,dia sebelum jadi pelayan Tuhan dulunya adalah orang yang suka menganiaya murit2 Yesus,lalu dia ditemui Tuhan dan pada akhirnya jadi mengabdikan hidupnya untuk Tuhan dalam pelayananya,kalau sampai menyelewengkan injil hingga memperkaya diri itu adalah hal yang tidak mungkin. Justru Paulus inilah yang rajin mengirimkan surat kepada jemaat2 Tuhan yang ada waktu itu untuk tetap keyakinanya pada Tuhan yang Esa itu,dan generasi Paulus itu terjaga hingga sekarang,dari jaman Isa Al Masih hingga saat ini,jadi semenjak adanya Injil/Yesus hingga sekarang kebenaran Firman itu tetap terjaga dengan baik. Injil memang diterjemahkan ke berbagai bahasa itu untuk memudahkan orang yang mau mempelajarinya yaitu dengan bahasanya sendiri masing2,namun sama sekali tiada merubah arti yang sebenarnya,sesuai dengan teks aslinya dan ini bisa di pertanggung jawabkan bahwa terjemahanya tidak menyimpang

 315. saya meminta maaf jika komen terakhir saya itu telah melukakan hati saudara.apa? paulus tidak memalsukan ajaran isa.lihat ini “janganlah minum air sahaja,melainkan tambah sedikit aggur kerana ia berhubung dengan pencernaanmu yang akan terganggu dan tubuh akan lemah.”(bible-1 timothy 5:23).lihat ini lagi “berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa dan anggur itu kepada orang yang susah hatunya.biaranlah dia minum dan melupakan kemiskinannya dan kesusahannya.(bible-proverbs 31:6-7).sedangkan ayat nabi isa, hakim hakim 13;4 oleh sebab itu peliharalah dirimu,jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan dan jangan memakan sesuatu yang haram.sesungguhnya paulus itu ialah nabi palsu.saya ingin bertanya kepada anda siapakah yang membunuh/menyalib nabi isa.di dalam gereja anda bersembahyang dengaan menyanyi dalam bahasa inggeris di depan kayu salib.nabi isa menggunakan bahasa ibrani semasa hidupnya.lihat agama kami,muhammad orang yang bebahasa arab,dan ketika bersembahyang kami membaca surah dari al quran juga berbahasa arab.dan muhammad tidak menyuruh agar menjadikan dirinya sebagai tuhan tetapi menyembah allah sebagai tuhan.satu lagi.tahukah saudara kisah horus? jika saudara tahu,cuba terangkan serba sedikit tentang horus

 316. aan dk says:

  pemalsuan Paulus yang saudara katakan menurut saya masih belum bisa di kategorikan pemalsuan, tentang 1 Timotius 5;23, itu saudara telah salah mengartikan, bacaanya seperti ini”janganlah lagi minum air saja,melainkan tambahkanlah anggur SEDIKIT,berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah”, ANGGUR sebenarnya adalah minuman kesehatan/jamu untuk memulihkan stamina yang terkuras oleh karena pekerjaan yang melelahkan,dan cara meminumnya adalah dengan kadar dan ukuran tertentu,bukan secara berlebihan sehingga menimbulkan mabuk,kalau di jaman sekarang ukuranya adalah SLOKI (gelas kecil yang isinya kurang lebih 10 cc), namun oleh kelompok tertentu anggur telah di salah gunakan untuk memuaskan hawa nafsunya dengan bermabuk mabukan, dan istilah MABUK inilah yang lebih banyak dikenal oleh masyarakat hingga meroket dan menenggelamkan istilah aslinya yaitu JAMU, istilah mabuk ini terbawa hingga sekarang,sehingga anggur berkonotasi negatif. Sedangkan yang di sampaikan Paulus adalah TAMBAHKANLAH ANGGUR SEDIKIT,….. bukan banyak…..agar membantu pencernaan dan mengembalikan stamina tubuh. Anggur pada jaman kerajaan juga merupakan minuman yang dipakai untuk acara2 besar seperti pernikahan, pertemuan dengan punggawa kerajaan dsb. Segala sesuatu apabila digunakan sebagaimana mestinya maka akan sangat bermanfaat,tetapi segala sesuatu apapun itu apabila di salah gunakan maka akan tidak baik hasilnya. Lalu mengenai Proverb/Amsal 31:6-7, tolong saudara baca satu perikup yaitu ayat 1-9,maka saudara akan menemukan maksut dari kisah itu, kalau saudara ambil satu ayat dan setiap membaca Al Kitab hany di baca satu ayat maka saudara akan sering salah mengartikan,kisah itu menceritakan tentang nasihat seorang ibu kepada anaknya yaitu Lemuel,nasihatnya adalah:agar… *menjauhkan diri dari perempuan nakal, *menjauhkan diri dari minuman keras yang memabukan, *membela orang yang lemah,tertindas dan miskin,….. kalau ayat 6-7 itu merupakan hal yang harus dihindari(minuman keras), karena mabuk minuman keras itu biasa di gunakan oleh orang2 yang putus asa,orang2 yang merasa miskin dan terhina, Lemuel diajari oleh ibunya supaya menghindarkan diri dari hal2 yang memabukan, dan biarlah hal itu dilakukan oleh mereka saja. Lalu tentang Horus saya tidak mengerti maksut saudara tolong jelaskan horus itu kisah apa bacaan apa yang lain, trimakasih

 317. lihat,sebenarnya banyak lagi percanggahan dalam itab anda,paulus menyarankan agar meminum sedikit,itu akan menyebabkan ketagihan sehingga mahu mencuba meminumnya lagi.nabi isa mengharamkan meminum arak walaupun setitis air.kisah horus,ahh sangat panjang untuk menceritakannya.anda lihatlah sendiri.saya bagi link http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=0vIa_7skxiE,anda tahu kan bagaimana hendak buat? copy and paste

 318. aan dk says:

  terimakasih islam are truth,saudara telah berbagi dengan saya tentang sebuah kisah yang mungkin tidak diketahui oleh banyak orang, Horus adalah hal baru buat saya,namun mari kita lihat secara teliti kisah Horus ini

  • aan dk says:

   Menurut link saudara,Horus dilahirkan oleh seorang perawan di Mesir pada th 3000 SM, yaitu pada jaman nenek moyang bangsa Mesir,Horus menjadi guru pada saat usianya 12 th, di baptis pada usia 30 th,Horus punya murit 12 orang,bisa menyembuhkan penyakit,menghidupkan orang mati, Horus di kianati oleh salah seorang muritnya dan pada akhirnya dihukum salib, lalu hingga mati dan pada hari yang ke 3 bangkit hidup kembali, cerita ini sangat mirip dengan kisah Yesus,seakan akan menceritakan satu orang yang sama dan hanya diganti namanya saja, bahkan ada banyak cerita yang intinya cerita itu mirip sekali dengan kisah Yesus, seperti, Attis,Mithra,Krisna dan puluhan cerita lagi. Yang perlu kita cermati adalah: 3000 th SM, ini sangat jauh terpaut tenggang waktu antara Horus dan Yesus/Isa,lalu bgmn kok bisa terjadi Yesus dianggap Horus, dari namanya saja sudah jelas2 berbeda. Lalu Horus di baptis,bukankah adanya baptis itu ketika jamanya nabi Yahya(anak Zakaria)…..dan nabi Yahya datangnya hampir bersamaan dengan Yesus…..? karena yang membaptis Yesus di sungai Yordan adalah nabi Yahya, antara Horus dan Yahya terpaut 3000 th . Dan berikutnya tentang Horus disalib, bukankah adanya salib itu mulai jaman kerajaan Romawi…..? bgmn Horus bisa dihukum salib padahal tidak/belum ada hukuman salib, salib itu adanya sejak jaman kerajaan Romawi dimana salib dipakai untuk menghukum orang yang mempunyai pelanggaran sangat berat. Dan perlu kita tahu juga bahwa Yesus tidak lahir pada tgl 25 desember, kelahiran Yesus bisa kita ketahui dari kata MASEHI, YESUS KRISTUS adalah MESIAS=MASEHI=AL MASIH karena Masehi adalah Mesias berasal dari bahasa Ibrani MASYIAKH (yang diurapi Tuhan), JADI KALAU 3000 TH SM, itu artinya 3000 th sebelum Yesus turun ke dunia,ketika Yesus turun ke dunia itulah mulainya ditentukan TANGGAL,BULAN dan TAHUN yang di hitung secara berurutan hingga sekarang ini,artinya,kelahiran Yesus adalah sejak ditentukanya penghitungan TANGGAL,BULAN dan TAHUN. Jadi saudara islam are truth, kisah Horus menurut saya perlu kita kaji lebih dalam lagi,sangat mungkin kisah Horus ini tidak akurat,dan bisa mungkin kisah Horus justru mengadopsi kisah dari Yesus untuk kepentingan tertentu.

   uman mati.

 319. betul kata saudara bahawa horus dan yesus jauh sekali bezanya.saya bagi satu link yang baharu buat saudara http://youtu.be/XtKFxN5wTkI

 320. abicexs says:

  “Liatlah sifat orang murtad sdh tau al kitabnya kacau balau ttp mencari-cari kebenaran dlm kesesatan krn ente yg murtad sy yakin masuk kristen krn alasan politik dan fulus jua, liat sri paus disebut juga sang penebus dosa di Roma lagi apa iya dosa kok ditebus\bs dganti dg dibeli ama paus … Gmn ini, injil kalian yg dikarang Paulus itu jelas atas kehendak politik raja Romawi. Alasan politik jelas injil itu diturunkan untuk bani israil saja, krn pengaruh politiknya kuat maka raja Romawi berkepentingan dan mengambil alih, agar menjadi titik perhatian manusia dia memerintahkan sang penulis Paulus cs, untuk menuliskan kembali injil dlm bahasa Romawi dg menyempurnakannya mnrt kehendak raja Romawi yg bertahta dan ingin melanggengkan tahtanya. Agar membumi maka dirobahkan Injil asli (perjanjian lama) menjadi Injil revisi (mengotak-atik) firman tuhan untuk tujuan kerajaan. Krn paulus cs sdh berjasa atas tuluisannya diangkatlah oleh raja paulus menjadi Rasul … Kira2 gn kt Raja saat paulus bertanya … kl isa\yesus jd tuhan siapa rasulnya …goblok kamu ajalah lalu siapa lg kan kamu yg lbh tau al kitab kita ini dan ini rahasia antara kita. Akhirnya lahirlah Perjanjian Baru sesuai keinginan politik Raja Romawi saat itu. Akibatnya krn manusia cerdas biasa yg nulis terjadilah berbagai kesalahan dan kerancuan : seperti Tuhan gak bisa menghitung seperti sebutan umur 22 dan 42 mana yg benar, kata kekasih dan utusan diartikan anak Tuhan, setan menuntun dan jadi guru Tuhan, manusia melahirkan tuhan, tuhan tak bisa menolong dirinya sendiri, setiap manusia berbuat baik menjadi anak tuhan jd banyak sekali tuhannya. Sdr kt tadi menjelaskan logikanya saja bukan menjelaskan ayat al kitabnya. Mk kristen sll menutup kelemahannya dg bg mereka yg percaya itu2 aja, gak ada fakta ilmiah sedikitpun, mknya Al Qur’an mereka itu manusia yg meniti jln yg sesat, sdgkan Yahudi manusia yg berjalan dijalan yg dimurkai Allah Swt. Jgn heran kt liat org kristen trs mempertahankan kesesatannya dan yahudi terus mllkkan perbusatan murka, merampas tanah org, membunuh, memfitnah kl kt balas langsung dia dan menyebut membela haknya sbg terrorist … Apa iya itulah Yahudi dan kriten masih sdkt lbh baik ktmbang yahudi krn mrk cuma sesat artinya belum beriman dan menuju kebenaran. Yakinlah sebagian besar ummat kristen yg pinter, ilmiah\ilmuan dan yg berlkbhan materi akan mencari kedamaian dan kebenaran dan itu di dapat hanya dalam agama yg benar dr sgl ujian dan zaman itulah Islam. Liatlah dikala kritenisasi oleh missionaris digencarkan di wilayah ummat Islam trtm klpk miskin, justra tanpa islamisasi di Negara kristen yg kaya malah berbondong masuk Islam sprt Amerika, India, cina, jerman, inggris, belanda, perancis dan juga Jepang dan Korea. Knp Al Qur’an kitab yg sempurna dan ilmiah sepanjang zaman, inilah salah satu daya tarik kaum ilmiah tdk seperti missionaris yg ortodok, fanatik pd doktrin politik Romawi yg keliru. Gak usah marah dan gak usah percaya kaji aja bibelmu itu dg hati bersih dan pikiran jernih … Moga2 dr ajaran yg sesat menjadi ummat yg beriman se benar2nya Iman yaitu Islam.

 321. aan dk says:

  terimakasih islam are truth link dari saudara sudah saya buka, apakah yang mau saudara sampaikan dengan link tersebut kepada saya?

 322. beginilah saudara,saya ingin bertanya pada saudara,apakah tujuan isa diutuskan ke bumi? menyampaikan kebenaran atau mati untuk dosa saudara?

 323. Sadrakh says:

  isa atau Yesus memiliki satu misi yang memiliki banyak tujuan salah satunya adalah mati di kayu salib UNTUK MENEBUS DOSA MANUSIA yaitu dosa anda dan saya..
  Nah,itulah sbabnya yesus mati di kayu salib untuk memberitahu dan mrngabarkan kepada seluruh umat manusia bahwa selruh umat manusia sudah terbebas dari dosa,itulah kebenarannya..
  Tapi terkadang kita sendiri lah yang berlagak tidak tau tentang kebenaran tersebut …
  sekarang saya mau tanya sama saudara.saudara sebagai seorang muslim Al quran itu siapa yang menulis ?? dan darimana anda tau kalau Al quran itu yang menulis ALLAH SWT langsung?? Terimakasih ..

 324. rasanya saudara tidak tahu salasilah muhammad.fakta mengatakan muhammad itu tidak tahu membaca dan menulis,oleh itu al quran bukan karangan muhammad,ia dari tuhan,muhammad menyampaikan kata kata tuhan kepada orang musyrikin lalu menulisnya.anda bilang isa mati di tiang salib.bagi orang yang mempunyai akal waras sudah pastinya mengatakan bahawa isa itu bukan tuhan,kerana tuhan tidak bisa mati.dan isa diturunkan untuk mati di tiang salib bagi menebus dosa manusia? .al quran is more clear,isa diturunkan untuk menyampaikan kebenaran tentang tuhan yang satu,not to die for your sin.tidak perlu tuhan mengorbankan dirinya untuk tebus dosa manusia kerana tuhan itu maha pengampun

 325. aan dk says:

  menurur saya yang perlu kita fahami tentang datangnya Yesus/Isa ke muka bumi adalah bahwa Ia menyampaikan tentang KEBENARAN,maka perlu kita lihat kebenaran tentang apa,yaitu kebenaran tentang keberadaan Allah yang Esa yang tidak kelihatan oleh mata manusia itu,dan sekarang menyatakan diri Nya kepada manusia yang intinya begini; INILAH AKU, TUHAN, ALLAHMU,AKULAH TUHAN YANG DISEMBAH IBRAHIM,ISHAK DAN YAKUB,PERCAYALAH KEPADA KU, AKU AKAN MENYELAMATKAN KAMU. lalu sekarang setelah kita meyakini bahwa apa yang disampaikan Nya adalah kebenaran,maka selanjutnya yang harus kita lakukan adalah MERESPON,PERCAYA dan MENGIMANINYA, bahwa kedatangaNya untuk MEMBEBASKAN KITA DARI BELENGGU DOSA. Yang menjadi masalah bagi kita ini adalah, kita sudah tahu bahwa Yesus/Isa turun ke bumi untuk menyampaikan kebenaran tetapi kita tidak mau percaya kepadaNya bahwa Ia telah betul2 menyampaikan kebenaran, lalu kita malah berusaha mencari tandingan dari kebenaran itu untuk memuaskan diri kita,dan kepuasan yang kita harapkan justru menyimpang dari hakekat kebenaran itu sendiri

 326. allah tidak perlu menunjukkan dirinya menjadi seorang manusia kerana manusia itu ciptaanya sendiri,manusia langsung tidak setanding dengan tuhan.allah adalah tuhan semua mahluk,tidak kira manusia,haiwan,iblis dan sebagainya.tidak perlu allah mengorbankan dirinya untuk mati di tiang salib bagi menebus dosa manusia,kerena allah bisa sahaja menghapuskan dosa itu tanpa mengorbankan dirinya.dan kristian kata bahawa isa adalah tuhan padahal dia mati disalib oleh manusia? manusia,ciptaanya sendiri.tuhan mati dibunuh oleh ciptaanya sendiri????.dan untuk pengetahuan saudara,tidak ada satu ayat pun di dalam bible yang lengkap bahawa isa sendiri mengatakan dari mulutnya i am god atau worship me.

 327. aan dk says:

  sebelumnya saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada islam are truth dan rekan2 yang menjalankanya,kiranya Tuhan yang maha kasih menerima amal ibadah saudara semua……….yang saudara sangkal, justru itulah kebenaran yang disampaikan Yesus/Isa, tapi sayang saudara belum dapat menerimanya sebagai kebenaran, memang betul bahwa Tuhan itu berkuasa,Dia sanggup cukup bilang dari sorga bahwa “dosamu Aku ampuni” tetapi apakah kira2 manusia bisa percaya begitu saja? Tuhan maha bijaksana,Dia sudah tahu apa yang harus dilakukan kepada manusia,saudara perlu tahu kenapa Tuhan membela manusia(umat ciptaanNya) hingga sebegitu rupa?,, KARENA MANUSIA DICIPTAKAN OLEH TUHAN DAN DIBERIKAN KEISTIMEWAAN YAITU A K A L (fikiran), maka dari itu manusia suka menggunakan logika untuk menghasilkan sebuah jawaban hidup,manusia tidak mudah percaya kalau cuma “KATANYA”,Kecenderungan manusia ingin tahu bukti/wujut nyata/bentuk aslinya dan sebagainya, dan kalau Tuhan sudah mewujutkan diri seharusnya manusia lebih mudah menggunakan akalnya untuk memahaminya,bahwa ternyata Tuhan itu ada dan nyata,bukan cuma hayalan dan kira2. juga bukan suatu ketentuan bila Tuhan itu tidak boleh menampakkan diri kepada manusia,Dia punya hak dengan cara yang di kehendakiNya untuk menyelamatkan umatNya. Yesus pernah mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan, seperti di injil Yohanes 11:25-30….. 25.Yesus menjawab mereka:” Aku telah mengatakannya kepada kamu,tetapi kamu tidak percaya,pekerjaan2 yang Ku lakukan dalam nama Bapa-Ku,itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku, 26.tetapi kamu tidak percaya,karena kamu tidak termasuk domba2 Ku. 27.Domba-domba Ku mendengarkan suara Ku dan Aku mengenal mereka dan mereka mengikut Aku, 28.dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorangpun tidak akan merebut mereka dari tangan Ku. 29.Bapa-Ku,yang memberikan mereka kepada Ku,lebih besar dari pada siapapun,dan seorangpun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. 30.Aku dan Bapa adalah satu.”………..Nah saudaraku tetapi apa yang terjadi ketika Yesus mengatakan hal itu?… orang2 Yahudi melempari Nya dengan batu dan dianggapnya hal itu sama dengan menghujat Allah,mereka juga tidak percaya kalau Allah itu bisa menjadi manusia,lebih lengkapnya saudara bisa membaca dari injil yohanes/yahya pasal 10 ayat 22-42 dan banyak ayat lagi yang menyatakan bahwa Yesuslah Dia(Allah)…..

 328. Yohanes 11:25-30….. 25.Yesus menjawab mereka:” Aku telah mengatakannya kepada kamu,tetapi kamu tidak percaya,pekerjaan2 yang Ku lakukan dalam nama Bapa-Ku,itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku, 26.tetapi kamu tidak percaya,karena kamu tidak termasuk domba2 Ku. 27.Domba-domba Ku mendengarkan suara Ku dan Aku mengenal mereka dan mereka mengikut Aku, 28.dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorangpun tidak akan merebut mereka dari tangan Ku. 29.Bapa-Ku,yang memberikan mereka kepada Ku,lebih besar dari pada siapapun,dan seorangpun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa.ini menunjukkan isa mengajak orang2 yahudi untuk kembali menyembah bapa iaitu allah selepas mereka mengingkari hukum taurat.memang benar bahawa sesiapa mengikuti isa akan medapat rahmat daripada allah.tetapi setelah isa diangkat ke langit,ajaran isa telah diubah mengikut kemahuan orang yahudi.sudah tiba masanya allah mengutuskan seorang lagi nabi yang merupakan nabi yang diutus untuk seluruh dunia.ya,nabi muhammad,dialah nabi terakhir,nabi isa hanyalah diutuskan untuk kaum bani israel(yahudi),tetapi muhammad diutuskan untuk seluruh umat manusia di dunia.surah al anbiya ayat 107 bermaksud Dan tidaklah Kami (Allah) mengutuskan engkau, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam.terima kasih kerana mengucapkan selamat berpuasa kapada saya

 329. aan dk says:

  saya ingin mengatakan bahwa yang tertulis di dalam injil Yohanes 10:25-30 itu muncul dari mulut Yesus sendiri,dan itu saya jadikan jawaban dari pertanyaan saudara yang mengatakan bahwa tidak ada di dalam bible yang mengatakan Yesus itu Tuhan, tetapi ternyata bukti bahwa Yesus adalah Tuhan itu ada, ayat yang ke 30 kenapa tidak saudara sebutkan,apakah saudara ingin mengatakan bahwa ayat 30 itu di palsukan?, ayat 28 juga mengatakan bahwa, “dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka,,,” Aku=adalah diri Yesus yang akan memberikan hidup yang kekal, siapakah di dunia ini yang sanggup memberikan hidup yang kekal selamanya kalau bukan Tuhan sendiri,nabi/rasul yang mana yang berani mengatakan seperti itu,lalu ayat 30 mempertegas,bahwa,”Aku dan Bapa adalah satu”…..tetapi agama Yahudi yang notabene adalah orang2 bangsa Yahudi tidak mau percaya dengan kata2 Yesus itu, justru mengatakan bahwa Dia menghujat Allah,mereka tidak menyadari kalau yang baru di saksikan itu adah Firman Allah dan disampaikan oleh Allah sendiri . orang Yahudi sebenarnya adalah orang2 yang cerdas,banyak di antara mereka menjadi ahli al kitab,para penafsir al kitab, mereka juga sangat tahu tentang taurat, juga terkenal dengan para imam agama Yahudi yang hebat, tetapi Yesus mengatakan bahwa banyak diantara mereka yang ternyata bukan domba2 Nya, sehingga tidak dapat mendengar terlebih mengerti tentang kebenaran yang disampaikan oleh Yesus/Isa,hingga sekarangpun mereka (orang Yahudi) tetap memperdebatkan tentang Yesus, dan ada satu hal yang membuat saya heran: orang2 Yahudi itu menentang Yesus sebagai juru selamat, tetapi mengapa Kristen justru dianggap=Yahudi????? lalu apa alasanya orang Yahudi merubah bible yang isinya adalah kebenaran tentang Yesus,padahal mereka menentang Yesus?????

 330. Aku dan Bapa adalah satu.lihat saja sudah tahu diubah,mana roh kudus????.saudara bilang isa,bapa dan roh kudus adalah satu? aku dan bapa adalah satu dari kata nabi isa tetapi orang yahudi yang memalsukan kitab injil.ayat 28 aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka,,,” sudah tentu dia memberikan hidup yang kekal kerana dia adalah utusan tuhan,sesiapa yang mengikuti ajaran isa akan mendapat kebaikan daripada allah.isa tidak pernah mengatakan dirinya tuhan,isa tidak pernah mengajar dosa warisan dan dia juga tidak pernah pengajah ajaran penebusan dosa di tiang salib,apabila saudara melakukan dosa,saudara perlu meminta ampun pada tuhan,bukanya tuhan mati untuk saudara,saya ingin sangat menanti kedatangan kedua isa.apabila isa turun ke dunia,semua penipuan tentangnya akan terjawab,dan kristian bilang isa disalib tetapi sebenarnya dia diselamat dan diangkat ke langit hidup-hidup.allah tidak akan membiarkan nabi kesanyangannya isa mati dengan cara terkutuk.sama-samalah kita menanti kedatangan kedua isa al masih putera mariam.

  • Dalam hal pengetahuan dan kekuatan yesus tidak sama dgn Tuhan. “Aku dan Tuhan adalah satu” (Yohanes 10:30, konteksnya berarti satu dalam tujuan). AlQur’an 5:75 Yesus tidak lebih daripada Rasul

 331. surah al baqarah ayat 111 bermaksud Dan mereka (Yahudi dan Nasrani) berkata pula: “Tidak sekali-kali akan masuk Syurga melainkan orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani”. Yang demikian itu hanyalah angan-angan mereka sahaja. Katakanlah (wahai Muhammad): “Bawalah kemari keterangan-keterangan yang (membuktikan kebenaran) apa yang kamu katakan itu, jika betul kamu orang-orang yang benar”.

 332. aan dk says:

  saudara, di dalam yohanes 10:30 memang tidak menyebut Roh Kudus,tetapi itu sama sekali tidak mengurangi arti dari “Bapa,Putra dan Roh Kudus” karena Roh Kudus itu bersifat melekat secara otomatis pada diri Bapa dan Yesus,jadi kalau Yesus mengatakan Aku dan Bapa adalah satu, di dalam diri Yesus itu sudah melekat Roh Kudus,kalau dalam diri Yesus sudah ada Roh Kudus maka yang belum disebut adalah BAPA,maka dikatakanlah Aku dan Bapa adalah satu,dan secara otomatis Roh Kudus beserta di dalamNya. Jadi kalau seperti yang saudara katakan bahwa orang Yahudi merubah/memalsukan bible yang sekarang bible itu dipakai oleh orang
  kristen,justru orang Yahudi menjadi rugi,karena mereka sbenarnya MENENTANG Yesus sebagai juru selamat tetapi bible hasil rubahanya malah menunjukan kebenaran tentang Yesus adalah Tuhan,dan menjadi sangat tidak beralasan kalau orang Yahudi merubah kitab. Lalu saudara mengatakan bahwa Yesus selamat dan diangkat hidup2 ke langit, tolong saudara jelaskan arti dari surat Maryam 19:33 “dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku,pada hari aku di LAHIRKAN,pada hari aku MENINGGAL, dan pada hari aku di BANGKITKAN hidup kembali”…. disitu ada kata MENINGGAL/MATI,yang didukung dengan kata2 DIBANGKITKAN HIDUP KEMBALI, bagaimana saudara menjelaskan ayat ini? tolong juga diperhatikan QS An Nisa;157 “dan karena ucapan mereka,”sesungguhnya kami telah membunuh Al Masih,Isa putra Maryam,Rasul Allah. padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya,tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa,sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang Isa,selalu dalam keragu raguan tentang yang dibunuh itu.mereka benar2 tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu,melainkan mengikuti persangkaan belaka,jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya,”….. sepertinya ayat ini bertolak belakang dengan QS Maryam 19;33

 333. QS Maryam 19;33 dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku,pada hari aku di LAHIRKAN,pada hari aku MENINGGAL, dan pada hari aku di BANGKITKAN hidup kembali”…tetapi saudara tidak tahu bila nabi isa itu akan meninggal atau sudah meningggal.saudara akan tahu apabila saya menukarkan ayat ini dalam bahasa inggeris lagipun bahasa inggeris adalah bahasa bible anda.apabila ditukar ke dalam bahasa inggeris ,And Salam (peace) be upon me the day I was born, and the day I die, and the day I shall be raised alive!” the day i DIE,bukannya DIED.its a future.nabi isa akan mati pada masa akan datang.saudara ada pertanyaan lagi?

 334. and the day I shall be raised alive!” nabi isa akan bangkit pada hari kebangkitan.hari kebangkitan adalah hari di mana semua manusia akan hidup semula selepas hari kiamat

 335. aan dk says:

  kalau yang saya amati adalah Al Quran yang bertuliskan arap,karena disitu tertulis sesuai dengan aslinya,kalau sudah terjemahan saya sendiri agak bingung karena terjemahan Al Quran satu dengan yang lain tidak sama. dan saya rasa QS Maryam 19:33 sangtlah jelas menunjukan bahwa saat Dia LAHIR,MATI dan BANGKIT hidup kembali adalah peristiwa yang sekarang ini sudah terjadi. lahir,mati dan bangkit memiliki arti yang sangat mendalam, LAHIR itu artinya Dia datang dan menyapa kita manusia sebagai umat ciptaan yang di kasihi Nya, MATI itu artinya rela melakukan pengorbanan tetinggi demi keselamatan manusia (matinya hari JUMAT), dan BANGKIT menunjukan kemenanganNya atas maut yang telah menguasai manusia (bangkitnya hari MINGGU),HARI KEMENANGAN,YAITU HARI MINGGU ITULAH SEBABNYA ORANG2 KRISTEN BERKUMPUL UNTUK MELAKUKAN PERIBADATAN SEBAGAI HARI KEMENANGAN. Ketika Yesus mati murit2 Yesus timbul keraguan dan bertanya dalam hati,”benarkah Dia akan bangkit lagi?”, dan setelah tiga hari kemudian Dia bangkit,sirnalah keragu2an mereka saat itu,dan di hari kemenangan itu mereka bersukacita. jadi menurut saya, saudara menjelaskan dua ayat tersebut tetapi lebih condong/cenderung kepada ke RAGU2 an yaitu QS AN NISA ;157, Dan saudara belum bisa menerima dengan lapang dada QS MARYAM ;33 dengan apa adanya,KUBUR Yesus itu masih ada,kain yang dipakai ketika Yesus mati juga masih tersimpan dengan baik,setelah bangkit dari mati Yesus menemui semua murit2 Nya, dan mereka adalah saksi hidup,bahkan Simon (orang yang tidak mudah percaya) menyatakan bekas paku di tangan Yesus dan bekas tombak di lambung Yesus,DAN MENYATAKAN BENAR, bahwa DIA ADALAH YESUS YANG TELAH MATI DAN BANGKIT HIDUP KEMBALI, lalu 40 hari setelah itu barulah Yesus terangkat naik ke sorga,Dia akan kembali ke dunia di akhir jaman dan tidak akan mati lagi,karena saat itu adalah hari kebangkitan manusia dari kematian, dan YESUS YANG AKAN MEMBANGKITKAN MANUSIA DARI KEMATIAN,KARENA DIALAH EMPUNYA KEBANGKITAN DAN HIDUP

 336. saya akan mengemukakan bukti yang mengatakan isa tidak mati disalib 1) Jesus segan untuk mati!

  Dia merancang strategi untuk mempertahankan diri dari serangan orang yahudi kerana dia mahu terus hidup..

  (penambahan) “lihat aku mengutus kamu seperti biri-biri ke tengah-tengah serigala sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati” (bible matthew 10:16)

  (penambahan) “dan ia membawa petrus dan kedua-dua anak zebedeus bersamanya…lalu ia berkata kepada mereka..tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku” (bible matthew 26:37-38)

  2) Dia memohon pertolongan pada tuhan

  Dengan tangisan dan air mata,dia memohon pada tuhan yang maha kuasa agar menjaga keselamatannya dan tetap hidup!

  (penambahan) “…duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa.” (bible matthew 26:36)

  3) Tuhan mendengar doanya

  Beerti tuhan mengabulkan doanya dan menjaganya agar tetap hidup!

  (penambahan) paulus menegaskan bahawa permohonan jesus telah didengar:

  “dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, yang sanggup menyelamatkan dari maut dan kerana kesolehannya, ia telah didengarkan” (bible-ibrani 5:7)

  4) Malaikat datang untuk membantunya

  Dengan harapan dan keyakinan bahawa tuhan akan membiarkannya hidup!

  (penambahan) sekarang jesus menagis memohon pertolongan dan tuhan mendengar (menerima) doanya:

  “maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya.” (Bible luke 22:43).

  5) Pilatus menyimpulkan bahawa jesus tidak bersalah

  Alasan yang bagus untuk membiarkan jesus tetap hidup!

  (penambahan) “…aku tidak mendapati kesalahan apa pun padanya.” (bible john 18:38)

  6) Isteri Pilatus bermimpi bahwa jesus tidak berbahaya

  Orang ini tidak merbahaya, beerti membiarkan jesus tetap hidup!

  (penambahan) “jangan engkau mencampuri perkara orang yang benar itu, sebab kerana dia, aku sangat menderita dalam mimpi malam tadi”. (bible matthew 27:19)

  7) dia berada di kayu salib hanya sekitar tempoh 3 jam

  berdasarkan sistem penyaliban,tidak ada manusia yang mati kerana disalib dalam jangka waktu yang singkat meskipun ia diikat kuat pada kayu salib-dia masih hidup!

  (penambahan) Menurut para penulis bible, kaum yahudi dan romawi mengikat jesus di kayu salib jam 12 tengahari (matthew 27:46) dan pukul 3 petang dia (jesus) melayangkan nyawa..

  (penambahan) mereka telah diperingatkan di dalam kitab nabi musa yang kelima:

  “maka janganlah mayatnya dibiarkan semalaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh ALLAH; janganlah engkau melakukan kejahatan pada tanah yang diberikan tuhan,Allahmu,kepadamu menjadi milik pusakamu”. (kitab ulangan 21:23)

  (penambahan) untuk melihat bagaimana seorang pelukis, Charles pickard menggambarkan keadaan sebenar bagaimana proses menyalib penjenayah dan pesalah pada era Rom…anda boleh merujuk pada buku “the choice” halaman 362..anda akan mendapati kaki dan kedua belah tangan tidak dipaku seperti yang dihebah-hebahkan…

  8) dua orang yang ikut disalib bersamanya masih hidup.

  Begitu juga jesus,pada saatnya yang masih hidup!

  (penambahan)

  9) Ensiklopedia bibleca dalam artikel “cross” (salib) kolum 960 mengatakan, “jika tombak itu memang ditikam ke tubuhnya-maka jesus masih hidup!

  10) Segera memancar darah dan air.

  Segera maksudnya terus yang menunjukkan bahawa jesus masih hidup!

  (penambahan) orang romawi beranggapan jesus sudah mati jadi tidak perlu lagi untuk mematahkan kakinya..lalu untuk menguatkan lagi bukti jesus sudah mati pada anggapan mereka jadi mereka menikam pinggangnya dengan tombak dan:

  “…segera mengalir keluar darah dan air”. (bible john 19:34)

  Adalah rahmat Allah bahawa ketika tubuh manusia tidak kuat menahan rasa sakit dan ngilu yang teramat sangat, maka tubuh akan pengsan. Tetapi pada keadaan tubuh yang tidak bergerak , kelelahan dan kedudukan berdiri yang tidak normal pada kayu salib, membuat aliran darah berjalan lambat. Dengan adanya luka kerana penikaman di pinggang, maka aliran darah mengalir teratur kembali

  Dr W.B Primrose seorang ahli anestesi senior hospital Royal Glasgow, member pendapatnya. Dalam harian Thinkers Digest London tahun 1949, mengatakan bahawa “air tersebut disebabkan oleh adanya gangguan saraf pada pembuluh darah asal akibat ransangan yang berlebihan dari proses penyaliban”

  11) Kakinya tidak patah-sebagai memenuhi ramalan.

  Kaki tidak akan berguna kecuali jika jesus masih hidup!

  (penambahan) orang romawi tidak mematahkan tulang jesus bukan kerana ramalan.alasan mereka adalah:

  “..melihat bahawa ia telah mati, meraka tidak mematahkan kakinya (kaki jesus).” (bible john 19:33)

  12) Halilintar,gempa bumi dan matahari gelap selama tiga jam.

  Untuk membiarkan murid rahsia jesus menolongnya agar ia tetap hidup!

  (penambahan) jesus mempunyai murid-murid “rahsia”

  Mereka yang disebut sebagai murid-murid jesus, yang disebut oleh jesus “ibuku dan saudara-saudaraku!” (matthew 12:49) – untuk menunjukkan bahawa murid-muridnya ini lebih penting daripada ibu kandung dan saudara-saudaranya sendiri – ketika itu entah berada dimana, disaat jesus memerlukan mereka. Murid ‘rahsianya;, yusuf dari aritea dan nikodemus mungkin tidak pernah mendengar hal itu atau pun bersama dengan maria Magdalena dan maria lainnya (markus 15:47).

  Untuk melakukan upacara pengurusan mayat dalam agama yahudi – memandikan mayat, mengusap minyak suci pada mayat dan mengafankan mayat – mungkin akan memakan waktu lebih dari 2 jam. Jika tanda-tanda bahawa tubuh itu masih hidup maka orang-orang tersebut pasti akan berteriak: dia masih hidup! Dia masih hidup!” mereka tahu bahawa orang yahudi pasti akan membunuh jesus sekali lagi

  13) Orang yahudi meragui kematiannya.

  Mereka curiga bahawa dia lepas dari kematiannya di kayu salib-bahawasanya dia masih hidup!

  (penambahan) orang yahudi curiga. Semuanya ini sangat mencurigakan:

  1) Kuburan yang mudah dijangkau.

  2) Bantuan murid “rahsia”

  3) Orang yang ‘sama-sama disalib’ masih hidup (ketika tentera rom mendapati jesus sudah mati)

  4) Kakinya tidak patah, sementara dua orang yang bersamanya patah kakinya.

  5) Keizinan yang cepat dan mudah yang diberikan oleh Pilatus untuk mengambil tubuh jesus

  14) Pilatus ‘hairan’mendengar jesus mati

  Dia tahu dari pengalaman, tidak ada manusia yang mati begitu cepat dalam penyaliban.dia curiga jesus masih hidup!

  (penambahan) “Pilatus hairan sewaktu mendengar bahawa jesus sudah mati, maka ia memanggil ketua pasukan dan bertanya kepadanya ‘adakah jesus sudah mati’.” (bible markus 15:44)

  15) Perkuburan dengan ruangan yang luas.

  Ruangan besar, dan udara bebas keluar masuk dan memungkinkan bagi orang-orang untuk menolongnya agar dia tetap hidup!

  (penambahan) jim bishop dalam buku “the day Christ died” (pada hari jesus wafat), mengatakan bahawa kuburan tersebut berukuran 5 kaki, tinggi 7 kaki dengan kedalaman 15 kaki dengan memiliki ruang-ruang di dalamnya yang bagi orang-orang miskin pasti mahu menggunakannya sebagai tempat tinggal.

  16) Batu dan pintu penutup telah berpindah

  Diperlukan hanya jika Jesus masih hidup!

  (penambahan) mengalihkan batu dan terbukanya pintu kubur diperlukan bagi tubuh secara fizikal untuk bangun dan sedar dan bukanlah untuk kebangkitan kembali!

  17) Laporan penemuan baru.

  Para ilmuwan jerman yang melakukan percubaan ‘mengkafankan mayat’ berkata bahawa jantung jesus tidak berhenti berdegup – menunjukkan bahawa dia masih hidup!

  18) Berada dalam penyamaran

  Penyamaran tidak diperlukan jika dia bangkit kembali. Penyamaran diperlukan hanya jika dia masih hidup!

  19) Melarang Maria Magdalena untuk menyentuhnya.

  “Jangan menyentuh tubuh saya” kerana tubuhnya sakit dan luka kerana dia masih hidup!

  (penambahan) “maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya” (bible-john 20:15)

  Megapa maria menganggap jesus sebagai penunggu taman??? Kerana dia (jesus) menyamar sebagai seorang penunggu taman! Mengapa dia menyamar sebagai penunggu taman? Kerana dia takut terhadap orang yahudi! Mengapa dia takut terhadap orang yahudi? Kerana dia tidak mati!. Jika dia mati, maka dia tidak perlu takut lagi. Kenapa tidak? Kerana orang yang telah hidup semula selepas mati tidak akan mati lagi untuk kedua kalinya! Siapa yang berkata seperti itu? Bible yang mengatakannya. Dimana?

  “dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali sahaja, sesudah itu ia dihakimi” (bible ibrani 9:27)

  20) Belum pergi kepada bapa.

  Dalam bahasa yahudi, ini bererti bahawa “saya belum mati”, dengan kata lain “bahawa saya masih hidup!”

  (penambahan) “sebab aku belum pergi kepada bapa” (bible john 20:17)

  21) Maria Magdalena tidak takut ketika menjumpai jesus

  Kerana dia telah melihat tanda kehidupannya sebelum ini.dia mencari jesus yang masih hidup!

  22) Murid-murid takut dan hairan melihat Jesus masuk ke ruang makan.

  Segala yang mereka tahu mengenai penyaliban hanyalah berdasarkan khabar angin,kerana mereka tidak percaya bahawa dia masih hidup!

  (penambahan) “tetapi ketika mereka mendengar, bahawa jesus masih hidup, dan telah dilihat oleh mereka, mereka tidak mempercayainya” (bible markus 16:11)

  23) Memakan makanan dalam kemunculannya selepas penyaliban.

  Makanan diperlukan hanya jika dia masih hidup!

  (penambahan) “waktu dia sedang duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti mengucap berkat lalu mencarik-carikannya dan memberikannya kepada mereka” (bible luke 24:30)

  24) Tidak pernah memperlihatkan diri kepada musuh-musuhnya

  Kerana dia terlepas dari kematian .dia masih hidup!

  25) Hanya menjalani perjalanan pendek

  Kerana dia tidak bangkit kembali,bukan hantu,tetapi hidup!

  26) Kesaksian laki-laki yang berdiri di tempat permakaman “mengapa mencari orang yang hidup diantara orang yang mati” – (luke 24:4-5).maksudnya dia tidak mati,tetapi masih hidup!

  27) Kesaksian malaikat.

  “……malaikat-malaikat yang mengatakan bahawa dia hidup” – luke 24:23.bukan berkata ,”bangkit kembali”, kata-kata yang diucapkan dengan jelas oleh malaikat adalah dia masih hidup!

  28) Maria Magdalena bersaksi-“….tetapi ketika mereka mendengar,bahawa jesus hidup dan telah dilihat olehnya,mereka tidak percaya” – (markus 16:11). Maria tidak mengatakan bahawa dia melihat hantu atau roh jesus,tetapi jesus yang masih hidup! Mengapa mereka tidak percaya bahawa gurunya masih hidup!

  29) Dr.prmrose bersaksi

  Bahawa ‘darah dan air’ yang memancar ketika jesus ditikam oleh tombak pada pinggangnya, terjadi kerana adanya gangguan pada aliran pembuluh darah.ini adalah petanda bahawa dia masih hidup!

  30) Jesus sendiri mengatakan bahawa mukjizat yang dimilikinya seperti mukjizat nabi yunus

  Menurut kitab yunus,yunus masih hidup ketika dianggap sudah mati,sama seperti jesus yang disangka sudah mati,padahal dia masih hidup. “

  Anda masih ingat lagi rancangan televisyen “Ripley’s Believe It or Not”..saya masih lagi ingat sebuah episod yang memaparkan video…di mana seorang lelaki warga Filipina menyalib dirinya!!! apa yang saya mahu ketengahkan..setelah disalib dia tidak mati dan apabila luka kesan paku ditangannya dirawat lalu dia terus menghisap rokok dengan selambanya..seperti tidak ada apa-apa yang berlaku sebelum itu..walaupun bila ditunjukkan di hadapan kamera tangannya berlubang….kemudian dia memerlukan tidak sampai 2 hari jika saya tidak silap untuk pulih sepenuhnya seperti sedia kala dan berjanji akan melakukan sebanyak mungkin penyaliban terhadap dirinya….ini membuktikan orang yang disalib tidak akan mati tetapi jika sesuatu dilakukan keatas orang yang disalib itu seperti dipatahkan kakinya,disebat badannya sehingga hancur,dipanah tubuh badannya,ataupun ketika disalib..disitu juga ditetak kepalanya…itu baru masuk akal jika orang yang disalib itu mati…inilah bukti..kalau dipaku pun tangan dan kaki manusia pada tiang salib…atau mana-mana tiang sekalipun…orang tersebut tidak akan mati…tetapi proses menyalib hanyalah satu kekejaman penderaan yang kejam dan terkutuk…lalu tidak mematikan..hanya menyeksa..maafkan saya kerana tidak menjumpai episod tersebut daripada mana-mana sumber internet yang boleh diakses dan dimuat turun..lebih teruk “link” untuk memuat turun video tersebut,,juga saya gagal untuk temui…namun terdapat sebuah video dibawah yang saya jumpa dan semoga ia menjadi tatapan semua sebagai ganti kepada video dari rancangan televisyen “Ripley’s Believe It or Not”. yang saya tonton ketika zaman persekolahan dahulu (mungkin ketika menengah rendah)..perlu diingat:

 337. jika saudara mahu saya boleh menceritakan panjang lebar tentang paulus

  • peace love says:

   Peace say, maaf sy bukan seorang Kristiani atau Muslim, tapi sy suka sekali membaca kedua buah kitab Alquran dan Injil, mohon maaf sekali lagi, tdk mengurangi rasa hormat sy terhadap bapa2, sy bertanya tentang surah Alfatihah, itu firman atau permintaan do’a, maaf sy sdg belajar teriama kasih

  • aan dk says:

   sebelumnya saya ucapkan selamat idul fitri 1433 H minal aidin wal faizin, trimakasih islam are truth,saya ingin menyampaikan pada saudara bahwa orang Yahudi adalah sekelompok orang yang selalu membenci Yesus dan mengatakan bahwa Yesus telah menghujat Tuhan,tetapi saudara mengatakan bahwa orang Yahudi telah memalsukan Al Kitab yang notabene justru mengiyakan bahwa Yesus adalah Tuhan,bukankah hal ini justru merugikan mereka sendiri,memalsukan tetapi malah bertentangan dengan keyakinanya, bagaimana saudara bisa memunculkan koment ini?….. lalu berikutnya saudara mengatakan bahwa yang di salib adalah orang yang di serupakan dengan Yesus,tetapi saudara sekarang mengatakan bahwa Yesus di salib tetapi tidak mati….. hal ini membuat saya menjadi ragu, mana yang benar di antaranya? Saya mau jawab koment saudara yang inti saja,karena menurut saya saudara masih kurang tepat dalam mengartikan sebuah ayat,seharusnya perlu mengamati konteks dari ayat tsb dan tidak bisa ayatiyah. pada poin 14 yaitu Markus 15:45-46 bukanlah seperti yang saudara katakan di poin 12 dan 13 bahwa Yesus di selamatkan dan di tolong oleh murit rahasia yaitu ketika matahari gelap,halilintar dan gempa bumi(ini adalah peristiwa yang terjadi pada saat Yesus di atas kayu salib) bukan pada waktu di kuburan….saudara mendapatkan pengertian seperti ini dari mana? bacalah Markus 15:37-39… lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya… ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah…waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan Dia melihat mati Nya demikian,berkatalah ia,”sungguh,orang ini adalah Anak Allah”…….. setelah kejadian ini barulah kepala pasukan melapor kepada Pilatus bahwa Yesus telah mati, kalau mengenai hal bahwa Yesus tidak mati dan di curi sama muritnya, ini juga akal2an orang Yahudi. lalu saudara mengatakan tentang lukas 24:23, tetapi hendaknya saudara baca ayat yang ke 24-27 yaitu…. silahkan baca sendiri….. mengenai orang tidak mati jika di salib,mungkin benar kalau hanya di salib saja, tetapi bgmn jika sebelum di salib orang itu di aniaya terlebih dulu yaitu di cambuk,di tendang,di pukuli dan disiksa? lalu bgmn jika kondisi spt itu dan berada di atas kayu salib dan di hujamkan tombak ke lambungnya, bukankah hujaman itu bisa mengenai organ fital yang membuat orang bisa mati? dan yang terpenting peristiwa kematianya itu sudah di beritakan oleh para nabi terdahulu dan ini adalah merupakan penggenapan…..

   • peace love says:

    Yesss for Aan…

   • wahai saudara,saya telah memberi 30 bukti bahawa yesus tidak mati disalib.peristiwa penyaliban tidak pernah diberitakan oleh para nabi terdahulu tetapi apa yang diberitakan oleh nabi terdahulu adalah kedatangan nabi akhir zaman yang merupakan nabi segala nabi iaitu nabi muhammad.dan apa yang orang yahudi peroleh selepas memalsukan kitab injil walaupun mereka menentang jesus? jawapannya dalam al quran.”Kecelakaan besar bagi orang-orang yang menulis Kitab Taurat dengan tangan mereka (lalu mengubah Kalam Allah dengan rekaan-rekaan mereka), kemudian mereka berkata: “Ini ialah dari sisi Allah”, supaya mereka dengan perbuatan itu dapat membeli keuntungan dunia yang sedikit. Maka kecelakaan besar bagi mereka disebabkan apa yang ditulis oleh tangan mereka, dan kecelakaan besar bagi mereka dari apa yang mereka usahakan itu”al baqarah,ayat 79).orang yahudi memalsukan kitab injil untuk memperoleh keuntungan yang sedikit…dan saudara kata yesus adalah tuhan. YESUS DIRINYA DITOLAK MENJADI ALLAH

     

    Lukas 18:19 Mengapa kaukatakan Aku baik? Ada baik ada tapi satu, yaitu Allah

    LUKE 02:52 Yesus bertumbuh dalam hikmat dan perawakan dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia.

    JOHN 08:42 Aku melanjutkan keluar dan datang dari Allah, tidak datang aku sendiri tapi ia mengirim saya.

    ALLAH IS ALL MENGETAHUI TAPI TIDAK YESUS

     

    Matt 24:36 Tetapi tentang hari dan jam tidak seorangpun yang tahu, bukan malaikat-malaikat di sorga, atau anak, tetapi hanya ayah. Tapi Tuhan tahu semua, karena Yesus tidak tahu hari penghakiman ia tidak mengetahui semuanya, karena itu bukan Tuhan

    Meskipun Yesus melakukan mukjizat dia mengakui bahwa kuasa-Nya tidak sendiri

    Yohanes 5:19 Aku dapat diri tambang sendiri melakukan apa-apa

    Matt 00:28 Aku kasus setan oleh roh Allah

    Lukas 22:43 Seorang malaikat muncul kepada Yesus dan membantunya

     

    Tuhan tidak memiliki Tuhan tetapi Yesus memiliki Allah.

     

    Jon 20:17 Saya naik kepada ayah saya dan ayah Anda, dan Allahku dan Allahmu.

     Matt 27:46 Allahku Allahku mengapa Engkau meninggalkan Aku?

    Lukas 6:12 Pada suatu hari Yesus pergi ke gunung untuk berdoa dan menghabiskan malam berdoa kepada Allah.

    Ibrani 5:7 Selama hari Yesus di bumi, ia menawarkan doa-doa dan petisi dengan ratap tangis dan keluhan kepada orang yang bisa menyelamatkannya.

     

    Allah tidak kehilangan kekuasaan dan jika seseorang mengalir kepadanya kekuasaan dia akan tahu siapa yang melakukannya.

     Markus 5: 25-32 Ketika ia mendengar tentang Yesus, ia muncul di belakangnya dalam kerumunan dan menjamah jubah-Nya, karena dia pikir, jika saya hanya menyentuh pakaiannya, aku akan sembuh. Segera pendarahannya berhenti dan dia merasa dalam tubuhnya bahwa ia dibebaskan dari penderitaannya. Seketika Yesus menyadari bahwa ada kekuatan yang keluar darinya. Dia berbalik dalam kerumunan dan bertanya, Siapa yang menyentuh pakaian saya? Tetapi Yesus terus melihat sekeliling untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu.

     Allah adalah roh tak terlihat tetapi Yesus adalah daging dan darah.

    Yohanes 1:18 Tidak seorangpun yang pernah melihat Allah, tetapi Allah yang Esa.

     Tidak ada yang lebih besar dari Allah dan tidak ada yang bisa mengarahkan dia Tetapi Yesus mengakui seseorang yang lebih besar dari dirinya sendiri.
    Yohanes 14:28 Ayah saya lebih besar dari saya

    “Dan lihatlah Tuhan akan berkata [yaitu pada hari kiamat]: ‘!? hai isa, putra Maryam Apakah Anda mengatakan kepada manusia, jagikan saya dan ibu saya sebagai dua tuhan selainku’! Dia akan berkata:.!. “Maha Suci Engkau pernah bisa saya katakan apa yang saya tidak punya hak (untuk mengatakan) Seandainya aku mengatakan hal seperti itu, Anda memang akan tahu itu Kau tahu apa yang ada di hati saya, meskipun saya tidak tahu apa yang dalam Hormat untuk Anda ketahui secara penuh semua yang tersembunyi tidak pernah saya katakan kepada mereka apa-apa kecuali apa yang Anda memerintahkan saya untuk mengatakan:. “. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu ‘. Dan aku menjadi saksi atas mereka sementara aku tinggal di antara mereka Ketika Anda mengambil saya, Anda adalah Watcher atas mereka,. Dan Anda menjadi kesaksian bagi semua ‘sesuatu “(5:116)
    [Markus 12:29] Jawab Yesus: “Hukum yang terutama ialah: Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa.

 338. Tommy says:

  God is Love = Our body is His Holy place For He’s The One who created us will always be in our body as God spirit whose give us Good mind But the satan will always find his chance to spread his Bad idea in our mind…So my friends, do not let the satan control your mind…Share God’s love don’t share satan evil..

 339. islam is true
  ====== Jesus doesn’t know when day of judgment ========
  Mark 13:32
  “No one knows about that day or hour, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father (God=Allah)
  =John 8:40
  Jesus said== you are seeking to kill me; I am a man who have spoken the truth with you, which I have heard from God (God=Allah)
  =John 17:3
  This is life eternal: that they may know You(God=Allah) the only true God .and Jesus Christ whom you have sent
  ===Christians worship messenger

 340. aan dk says:

  saudara islam are truth tolong dipertegas terlebih dahulu,mana yang saudara jadikan ukuran menurut saudara; 1.YESUS DI SALIB atau 2.YESUS TIDAK DI SALIB….? agar pembicaraanya lebih jelas, tentang 30 bukti yang saudara katakan menurut saya itu bukan bukti, tapi asumsi dan tafsir saudara dan sayangnya tidak di dasarkan pada historis dan konteks yang benar, spt contoh misalnya saudara menulis “matt 00:28 : aku kasus setan oleh roh Allah” ini saudara ambil dari mana dan apa maksutnya?…. itu tidak ada dalam kitab injil !….,contoh lagi:orang kristen tidak pernah memahami bahwa Tuhan ada 2 atau 3 atau berapa lagi, orang kristen memahami bahwa Tuhan itu hanyalah 1 (ESA), seperti saudara sendiri tahu dan menuliskan dari Markus 12:29: “jawab Yesus,hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel,Tuhan Allah kita,Tuhan itu Esa…. ini adalah jawaban Yesus yang sangat tegas bahwa Tuhan itu Esa, demukian juga orang kristen menyembah Tuhan yang Esa, lalu dari mana sebenarnya munculnya istilah bahwa Tuhan yang di sembah orang kristen adalah 2 atau 3 ?… silahkan saudara cermati,siapa yang memunculkan istilah itu? yang jelas bukan dari injil ataupun kristen…. Dan di dalam Markus 12:29 bila sesuai konteksnya tertulis Markus 12:28-34 yang arti konteksnya adalah “HUKUM YANG TERUTAMA” dimana isinya ada 2 yaitu ‘KASIHILAH TUHAN ALLAHMU DENGAN SEGENAP HATIMU DAN DENGAN SEGENAP JIWAMU DAN DENGAN SEGENAP AKAL BUDIMU DAN DENGAN SEGENAP KEKUATANMU. lalu di ayat berikutnya :KASIHILAH SESAMAMU MANUSIA SEPERTI DIRIMU SENDIRI”, itulah yang dimaksut dalam konteks, disamping percaya kepada Tuhan yang Esa yang tertulis pada ayat 29. Pengertian tentang Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang ketiganya adalah satu sudah saya jelaskan di atas

 341. saya sebagai muslim tentulah berkata bahawa jesus tidak mati disalib,lihat penjelasan saya yang ke 30 bahawa jesus seperti yunus.”Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan tiga hari tiga malam”,Matius 12:39.saya mahu bertanya pada saudara adakah yunus mati ketika berada dalam perut ikan selama 3 hari dan 3 malam?tidak,yunus hidup,pada masa itu ramai orang menyangka bahawa yunus sudah mati tetapi sebenarnya yunus masih hidup selama 3 hari 3 malam.sama seperti jesus,ramai orang menyangka bahawa jesus sudah mati,tetapi sebenarnya jesus masih hidup.itulah sebabnya “Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan tiga hari tiga malam” dan saya sangat setuju dengan ayat ini.saya tertarik dengan komen religion for peace dalam komennya Jesus doesn’t know when day of judgment,Mark 13:32
  “No one knows about that day or hour, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father (God=Allah).betul bagaimana jesus dipanggil tuhan tidak tahu bilanya terjadi hari kiamat,sepatutnya jesus tahu kerana tuhanlah yang menjadikan hari kiamat.mengapa jesus tidak tahu?mengapa hanya allah sahaja yang tahu?jawapannya mudah kerana jesus bukan tuhan,bagaimana mungkin jesus disebut sebagai tuhan sedangkan jesus tidak tahu kapannya hari kiamat.sebenarnya jesus adalah nabi yang diutuskan oleh allah untuk mengajar umat bani israel.Dan orang-orang Yahudi berkata: “Uzair ialah anak Allah” dan orang-orang Nasrani berkata: “Al-Masih ialah anak Allah”. Demikianlah perkataan mereka dengan mulut mereka sendiri, (iaitu) mereka menyamai perkataan orang-orang kafir dahulu; semoga Allah binasakan mereka. Bagaimanakah mereka boleh berpaling dari kebenaran? (At-Taubah 9:30)

 342. aan dk says:

  apakah dari pernyataan saudara diatas bisa saya simpulkan bahwa saudara menganggap “Yesus di SALIB dan tidak mati?”…..persamaan yang saudara ambil dari kisah Matius 12;39, itu perikupnya adalah Matius 12;38-42,intinya bukanlah persamaan 3 hari dan tidak mati, didalam perikup tersebut,tetapi setelah peristiwa tersebut umat manusia sama2 jadi mau bertobat setelah mendengarnya,orang2 Niniwe menjadi bertobat setelah mendengar peristiwa Yunus,manusia juga bertobat setelah mendengar kisah Yesus,seperti kepala pasukan yang menjaga ketika Yesus di salib juga bertobat,dan pada Matius12; 41 akhir dikatakan bahwa,…dan sesungguhnya yang ada di sini(Yesus) lebih dari pada Yunus. Saudaraku, Yunus ditelan ikan selama 3 hari bersama dengan tubuh jasmaniah,sedangkan Yesus turun ke dalam kerajaan maut selama 3 hari bersama dengan “tubuh” yang berwujud Roh Kudus,Yesus tidak akan pernah mati selamanya, Dia “mati”(turun ke dalam kerajaan maut) 3 hari lamanya,setelah itu Dia bangkit dan hidup kembali sampai selama-lamanya,Dia tidak akan pernah mati lagi,TUHAN telah memperkenalkan diriNya kepada umat manusia dalam wujud Yesus yang Kristus itu,bagi siapa yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan/ROH TUHAN, dia akan diselamatkan oleh percayanya itu

  • jika begitu jesus tidak seperti yunus,saya menyimpulkan jesus tidak mati disalib,kerana yunus masih hidup etika orang ramai pada masa itu menyangka bahawa yunus sudah mati,jika betul yunus seperti jesus,maka saat ini orang kristen menyangka jesus mati disalib tetapi sebenarnya tidak.jesus diselamatkan ketika orang orang yaudi mahu membunuhnya.apa saudara tidak mahu menjawab pertanyaan saya mengapa jesus tidak tahu bilanya terjadi hari kiamat atau saudara tidak ada jawapan untuk itu? “Tetapi sebenarnya Allah telah mengangkat ‘Isa kepada-Nya (kepada Allah). Dan Allah itu Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (quran an nisaa 158)

 343. aan dk says:

  saudara, yang akan datang di akhir jaman adalah Yesus,pastilah Dia tahu kapan saatnya akan tiba,kalau Dia mengatakan TIDAK,itu karena Dia tidak mau mengatakan ketepatan waktunya,karena itu merupakan sebuah RAHASIA, Dia sangat tahu apa dampaknya kalau hal itu dikatakan,tetapi Dia menyampaikan tanda2nya saja,itu sudah cukup bagi manusia.

 344. Jesus doesn’t know when day of judgment,Mark 13:32
  “No one knows about that day or hour, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father (God=Allah).jesus memberitahu bahawa father/allah tahu hari kiamat.bukankah saudara bilang bahawa di dalam diri jesus terdapat bapa? trinity (3 dalam 1)? jika begitu pasti jesus tahu kerana ayat di atas mengatakan bahawa bapa sahaja yang tahu.mengapa jesus tidak tahu?bukannya kerana dia berahsia tetapi jesus memang tudak tahu kerana dia bukanlah tuhan.Katakanlah: “Allah mempunyai hujah yang jelas lagi kuat; maka jika Dia menghendaki, pasti Dia memberi petunjuk kepada kamu semuanya “. [QS. Al-An’am: 149)

 345. Amir says:

  Quran ditulis dgn jawi dan disampaikan dlm bahasa Arab, berdoa juga dlm Arab, tdk ramai yg fhm tulisan arab….kenapa mesti semua Arab….kerana quran tdk mahu semua manusia di bumi ini tahu segala kandungannya takut nanti ada yg mempertikaikannya. Tak hairanlah ramai org islam Arab yg fhm tulisan mrk memeluk kristian.

  • Amir says:

   Tak seorgpun tahu akan kedatanganNya pd akhir Zaman, kalaulah manusia tahu akan minit, tarikh dan tahun kedatangannya maka terlalu byk ruang/masa manusia membuat dosa…nanti bila dkt2 tarikh kiamat barulah nak bertobat kerana sudah tahu tarikhnya????? Sebab itulah kedatangan TUHAN itu adalah rahsia.

 346. Amir says:

  Org2 kuat Kristian yg masuk muslim itu adalah antar pilihan syaitan utk menyesatkan umat2Nya kerana sudah tertulis dlm Holy Bible akan muncul nabi2 palsu yang mengangap dirinya utusan TUHAN yg sbnr. Sesiapa yg cetek pengetahuannya dlm agama maka terpesonglah dia.

  Mungkin kamu tidak tahu atau tdk ambil peduli bahawa ramai para Imam Islam yg masuk kristian dan telah dibaptiskan terutamanya di Indonesia. Pd thn 2009 gereja kami telah didatangi oleh seorg Pastor ( nama dirahsiakan demi keselematan) yg masih menggunakan nama islam dan isterinya memakai baju kurung Melayu mengatakan sangat bersyukur kerana tdk terlambat mengenal Yesus Kristus melalui mujizat2 yg berlaku dlm hidupnya dan sangat bersyukur kerana kini menjadi seorg Pastor.

  • sudah tertulis nabi palsu dalam injil itulah adalah paul.dialah yang kamu semua ajaran kristian yang menjadikan nabi isa sebagai tuhan.apa kamu mempunyai bukti bahawa al quran perlu diterjemah ke dalam bahasa lain dan akan ada orang mempertikainya?lihat sahaja guinness book of world record yang mencatatkan bahawa islam merupakan agama yang paling cepat berkembang dan ramai yang masuk islam dari kalangan kristian.tak percaya cubalah lihat sendiri.lebih ramai paderi seperti yusuf estes dan jushua evans masuk islam berbanding para imam masuk kristian

 347. Siti Munirah says:

  A survey of 750 Muslims who converted to Christianity shows five predominant reasons they chose to follow Christ.

  1. The lifestyle of Christians. Former Muslims cited the love that Christians exhibited in their relationships with non-Christians and their treatment of women as equals.

  2. The power of God in answered prayers and healing. Experiences of God’s supernatural work—especially important to folk Muslims who have a characteristic concern for power and blessings—increased after their conversions, according to the survey. Often dreams about Jesus were reported.

  3. Dissatisfaction with the type of Islam they had experienced. Many expressed dissatisfaction with the Qur’an, emphasizing God’s punishment over his love. Others cited Islamic militancy and the failure of Islamic law to transform society.

  4. The spiritual truth in the Bible. Muslims are generally taught that the Torah, Psalms, and the Gospels are from God, but that they became corrupted. These Christian converts said, however, that the truth of God found in Scripture became compelling for them and key to their understanding of God’s character.

  5. Biblical teachings about the love of God. In the Qur’an, God’s love is conditional, but God’s love for all people was especially eye-opening for Muslims. These converts were moved by the love expressed through the life and teachings of Jesus. The next step for many Muslims was to become part of a fellowship of loving Christians.

  • top reasons why priest and pastor convert to islam 1 How come the Bible says that ALL Israel is saved although they don’t believe in Jesus? Doesn’t that contradict the claim in the Bible that the only way to heaven is through Jesus?

   2. Christians say that people go to Heaven ONLY THROUGH JESUS, yet Paul says in 1 CORINTHIANS 7:8-16 that the unbelieving husband is acceptable to God because he is united with his wife and vice versa, and their pagan children are also acceptable to God. So people can go to heaven without believing in Jesus according to this
   3. How can Christians take deeds as irrelevant after becoming one when Jesus says in Matthew 12:36; “But I say unto you that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the Day of Judgment. For by the words thou shalt be justified, and by the words thou shalt be condemned”?

   4. If all the Christians are saved through Jesus and are going to Heaven no matter what they do, then the teachings of Jesus are irrelevant and the definition of good and bad are also rendered irrelevant. If this is not so, then do Christians who believe in Jesus yet do not follow his teachings nor repent go to Hell?

   5. A real sacrifice is when you can’t get back what you have offered , so what would be the big deal about such a sacrifice if God could recover the same offering? (according to the Christians’ terminology)?
   guinness book of world record:islam most fastest growing religion

 348. aan dk says:

  mungkin saudara islam are truth lupa kalau Yesus itu Tuhan yang telah menjadi manusia,Dia adalah Tuhan 100% juga manusia 100%, Dia sangat tahu apa yang harus dan tidak dikatakan pada manusia,pertanyaan saudara sama dengan begini: kalau Yesus itu Tuhan mengapa pada waktu akan disalib kok tidak menunjukan sifat ke Allah anya? Dia bisa melakukan apa saja,misalnya membuat orang2 itu tertidur semua,atau salibnya dibawa terbang saja,tetapi Tuhan tidak menghendaki hal itu. sama ketika Yesus ditanya orang2 Farisi, kapan waktunya itu tiba? dan pertanyaan itu sebenarnya hanya untuk mencobai Yesus, mereka sudah tahu kalau Yesus tidak akan menjawab pertanyaan itu, tetapi kalau yang terjadi adalah ternyata Yesus menjawab kapan saatnya itu tiba maka gemparlah seluruh dunia ini,pasti orang akan melakukan apapun yang diingini,nanti kalau waktu kiamat sudah dekat saja orang mau bertobat,maka hancurlan dunia. saudara islam are truth,sebagai manusia,saya sangat yakin dan tidak pernah ragu kalau Yesus itu adalah Tuhan yang menciptakan langit bumi dan seisinya,Dialah Allah yang disembah Ibrahim,Iskak dan Yakub(Israel), janganlah terkecoh dengan dengan sifat2 Yesus yang sedang berkapasitas sebagai manusia, sifat ke manusiaan Nya itu tidak sedikitpun mengurangi sifat ke Allah an Nya

  • maaf,ibrahim,ishak dan yakub tidak pernah mengenal jesus sebelum jesus lahir ke dunia ,musa dan yunus juga tidak pernah mengenali jesus sebelum allah menjadikan jesus.persoalannya jika betul diri jesus adalah bapa mengapa jesus tidak tahu hari kiamat kerana menurut ayat mark 30;32 bapa tahu hari kiamat.penyataan saudara langsung tidak meyakinkan saya.dan satu lagi Mengapa Jesus mintak tolong sedangkan dia tahu dia akan disalib?
   [Matius 26:1] Setelah Yesus menyudahkan segala ucapan itu, maka bertuturlah pula Ia kepada murid-murid-Nya,
   [Matius 26:2] “Kamu memang mengetahui bahwa dua hari lagi akan ada hari raya Pasah, dan Anak manusia akan diserahkan, supaya Ia disalibkan.”
   [Matius 27:46] Maka sekira-kira pukul tiga itu berserulah Yesus dengan suara yang nyaring, kata-Nya, “Eli, Eli, lama sabakhtani!” Artinya, “Ya Tuhan-Ku, ya Tuhan-Ku, apakah sebabnya Engkau meninggalkan Aku?” Dan mereka (Yahudi dan Nasrani) berkata pula: “Tidak sekali-kali akan masuk Syurga melainkan orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani”. Yang demikian itu hanyalah angan-angan mereka sahaja. Katakanlah (wahai Muhammad): “Bawalah kemari keterangan-keterangan yang (membuktikan kebenaran) apa yang kamu katakan itu, jika betul kamu orang-orang yang benar”.(qs al baqarah 111).

   • aan dk says:

    saudara islam are truth, lihat dan bacalah kesaksian nabi Yahya dalam injil Yohanes pasal 1 ayat 1-18, saudara akan tahu siapa Yesus itu sebenarnya

 349. aan dk says:

  keraguan saudara sebenarnya sudah terjawab, bahwa Yesus adalah Tuhan 100% dan manusia 100%, Dia bisa bersifat Tuhan 100% dan juga bisa bersifat manusia 100%, dan saudara mencoba mementahkan jawaban saya dg mengatakan orang Yahudi dan Nasrani yang berkata: “tidak sekali kali akan masuk syurga melainkan orang2 yang beragama Yahudi dan Nasrani”. saudara, sejak kapan orang Yahudi dan Nasrani bersepakat mengatakan satu hal tentang syurga?,mereka adalah kelompok yang berbeda,bahkan berseberangan, Yahudi itu ada sejak lama sebelum nasrani, Yahudi menentang Yesus,Nasrani percaya Yesus, bagaimana mereka jadi sepakat untuk mengatakan masuk syurga sama2 ??? mungkin saudara masih ingat bagaimana orang2 Yahudi melempari dengan batu kepada Yesus ketika Yesus mengatakan diriNya Anak Allah,mengapa lalu mereka jadi bersepakat dengan orang2 pengikut Yesus? kesepakatan orang Yahudi dan Nasrani itu bersumber “kebenaran atau bukan”, kesepakatanya itu merupakan keanehan dan kejanggalan,apalagi berkaitan dengan syurga, karena mereka punya prinsip ke Ilahian yang berbeda

 350. maaf,keraguan saya langsung tak terjawab,saya amat yakin bahawa jesus adalah nabi allah,yang diutuskan untuk mengajar bani isarel di daerah palestin sebagaimana ayat al quran “dan sebagai rasul kepada bani israel…..”(qs ali imran 49).dan sekali lagi saudara tidak menjawab pertayaan saya bahawa mengapa jesus meminta tolong sedangkan dia tahu doro dia akan disalib? baru baru ini saya ada pergi ke masjid dan bertemu seorang ustaz yang dahulu beragama kristian seorang pastor,saya bertanya pada dia mengapa dia meninggalkan salib.maka jawapan dia berdasarkan ayat bible

  1 Kejadian 49:25 oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah Yang Mahakuasa, yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudera raya yang letaknya di bawah, dengan berkat BUAH DADA dan kandungan.
  2 Ayub 3:12 Mengapa pangkuan menerima aku; mengapa ada BUAH DADA, sehingga aku dapat menyusu?
  3 Amsal 5:19 rusa yang manis, kijang yang jelita; biarlah BUAH DADAnya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa berahi karena cintanya.
  4 Kidung Agung 1:13 Bagiku kekasihku bagaikan sebungkus mur, tersisip di antara BUAH DADAku.
  5 Kidung Agung 4:5 Seperti dua anak rusa BUAH DADAmu, seperti anak kembar kijang yang tengah makan rumput di tengah-tengah bunga bakung.
  6 Kidung Agung 7:3 Seperti dua anak rusa BUAH DADAmu, seperti anak kembar kijang.
  7 Kidung Agung 7:7 Sosok tubuhmu seumpama pohon korma dan BUAH DADAmu gugusannya.
  8 Kidung Agung 7:8 Kataku: “Aku ingin memanjat pohon korma itu dan memegang gugusan-gugusannya Kiranya BUAH DADAmu seperti gugusan anggur dan nafas hidungmu seperti buah apel.
  9 Kidung Agung 8:1 O, seandainya engkau saudaraku laki-laki, yang menyusu pada BUAH DADA ibuku, akan kucium engkau bila kujumpai di luar, karena tak ada orang yang akan menghina aku!
  10 Kidung Agung 8:8 –Kami mempunyai seorang adik perempuan, yang belum mempunyai BUAH DADA. Apakah yang akan kami perbuat dengan adik perempuan kami pada hari ia dipinang?
  11 Kidung Agung 8:10 –Aku adalah suatu tembok dan BUAH DADAku bagaikan menara. Dalam matanya ketika itu aku bagaikan orang yang telah mendapat kebahagiaan.
  12 Yehezkiel 16:7 dan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang! Engkau menjadi besar dan sudah cukup umur, bahkan sudah sampai pada masa mudamu. Maka BUAH DADAmu sudah montok, rambutmu sudah tumbuh, tetapi engkau dalam keadaan telanjang bugil.
  13 Hosea 2:2 (2-1) “Adukanlah ibumu, adukanlah, sebab dia bukan isteri-Ku, dan Aku ini bukan suaminya; biarlah dijauhkannya sundalnya dari mukanya, dan zinahnya dari antara BUAH DADAnya,
  14 Hosea 9:14 Berilah kepada mereka, ya TUHAN–apakah yang hendak Kauberi? Berilah kepada mereka kandungan yang mandul dan BUAH DADA yang kering.
  adakah tuhan menyebut buah dada,kristian menuduh muhammad gila seks kerana dia banyak isteri,jika begitu nampak gayanya jesus lebih gila seks kerana menyebut banyak buah dada dalam al kitab atau manusia lain yang menulis buah dada dalam al kitab.saya percaya itu bukan kata-kata nabi isa.
  dan satu lagi di dalam bible matius ayat 21-23 yang menyatakan ” Bukan setiap orang yang berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan! akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga.
  7:22 Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga?
  7:23 Pada waktu itulah Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata: Aku tidak pernah mengenal kamu! Enyahlah dari pada-Ku, kamu sekalian pembuat kejahatan!”
  siapa yang mengatakan jesus tuhan?sudah tentu kristian.pada hari akhir nanti kristian akan diusir dari jesus kerana menyebut sebagai tuhan

 351. aan dk says:

  sepertinya orang yang saudara tanyai yang mengatakan dulu orang kristen dan sekarang meninggalkan kristen, dia adalah seorang yang gemar membaca kamus konkordansi sehingga dapat menyebutkan kata2 yang sama dalam al kitab, tetapi seprtinya masih salah mengartikan sebuah ayat, dan sebenarnya sama sekali tidak mengandung arti jorok asal didalam membacanya tidak dimulai dari pikiran yang jorok, contoh misalnya yang tertulis di dalam kitab Amsal dan Kidung Agung;itu adalah gambaran yang di sampaikan oleh nabi Sulaiman dan yang dimaksud bukanlah hubungan manusia dengan manusia lain (lawan jenis), tetapi menggambarkan kedekatan hubungan antara MANUSIA dan TUHAN, jadi kedekatan manusia dan Tuhan itu harus sangat dekat seperti sepasang kekasih yang selalu merindukan perjumpaan di setiap waktu. contoh lagi yang bukan dari Amsal dan Kidung Agung, yaitu ayub 3;12… mengapa pangkuan menerima aku, mengapa ada buah dada,sehingga aku dapat menyusu?…..ayat ini juga sama sekali tidak berarti jorok, ini adalah keluh kesah Ayub ketika dalam sebuah penderitaan yang amat menyedihkan,harta bendanya habis,anak2nya mati,bahkan kerabat2 dan juga istrinya Ayub sendiripun mencibirnya, maka dalam ayat tersebut dikatakan MENGAPA ADA BUAH DADA,SEHINGGA AKU DAPAT MENYUSU?, ini kalau mau diartikan seperti bahasa kita sekarang maka akan menjadi seperti ini:…..MENGAPA AKU HIDUP TETAPI HANYA UNTUK MENDERITA?…..Ayub bisa hidup karena ada pangkuan ibunya yang mau merawatnya,dan juga ada buah dada yang menyusuinya pada waktu ia masih bayi. Lalu yang saudara tulis yang terakhir tentang Matius 7:21-23,… yang dimaksud adalah SRIGALA BERBULU DOMBA, mereka mengaku bahwa dirinya adalah domba,tetapi perilakunya adalah srigala, mangucapkan TUHAN-TUHAN adalah kebiasaanya tetapi melakukan kehendak Tuhan adalah hal yang dijauhinya.mengatakan dirinya percaya kepada Tuhan tetapi mereka tidak melakukan hidup dalam kasih Tuhan, maka Tuhan akan berterus terang kepada mereka2 yang demikian itu dam dikatakan pada Matius “BUKAN SETIAP ORANG YANG BERSERU KEPADA KU, TUHAN,TUHAN! AKAN MASUK KE DALAM KERAJAAN SORGA,MELAINKAN DIA YANG MELAKUKAN KEHENDAK BAPAKU YANG DI SORGA. …..Orang yang hanya dapat berseru “Tuhan,Tuhan” bukanlah termasuk DOMBA YANG DIKENALNYA

 352. saya masih tidak dapat menerima bahawa banyak unsur pornography dalam alkitab saudara.tidak mungkin alkitab yang penuh dengan peristiwa lucah datang dari tuhan,sedangkan di dalam alquran tidak terdapat satu ayat un yang mengandungi peristiwa lucah jika hendak dibandingkan dengan bible.bagi saya peristiwa jesus mengusir orang adalah penganut kristian itu sendiri bukan domba yang dikenalinya,kerna bukankah jesus tuhan,tidak mungkin orang yang menyembah tidak mengenalinya.saya tetap dengan pendirian saya bahawa injil iaitu kitab nabi isa a.s memang telah diubah.untuk pengetahuan saudara ini merupakan mesej dan komen saya yang terakhir,saya tidak akan membalas komen saudara selepas ini.kerana banyak perkara yang perlu saya selesaikan daripada saya membalas komen saudara.dala ayat al quran di dalam surah al maidah ayat 82 yang bermaksud Sesungguhnya engkau akan mendapati golongan yang paling kuat permusuhannya dengan orang yang beriman ialah orang Yahudi dan orang musyrik. Dan sesungguhnya engkau akan mendapati (golongan) yang paling hampir persahabatannya dengan orang yang beriman ialah mereka yang mengatakan: “Kami adalah Nasrani.” Berlaku demikian adalah kerana di kalangan mereka terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib, dan mereka tidak menyombongkan diri.musuh orang muslim adalah yahudi,itulah sebab mengapa orang muslim membenci israel.dan teman orang muslim adalah nasrani(kristian).itulah mengapa apa yang dapat dilihat pada hari ini orang muslim dan kritian hidup bersama walaupun ada sebahagian yang lin saling bermusuh musuhan.tidak ada lagi komen saya selepas ini,semoga semua mesej dan komen yang telah diberikan pada hari ini dapat menambahkan ilmu pengetahuan saudara tentang agama islam dam ilmu pengetahuan saya tentang agama kristian.walupun kristian dan islam baynyak perbezaanya tetapi kristian dan islam sama sama memuliakn jesus.semoga tuhan melimpah kan rahmat kepada saudara dan semoga saudara dan keluarga saudara hidup dalam keadaan damai dan sejahtera.thank you for everything

  • aan dk says:

   saudara mengatakan benci pada Yahudi tapi mengapa pelampiasanya kepada Israel,Yahudi itu berbeda dengan Israel,Yahudi itu keturunan dan kelompok sendiri,sedangkan Israel itu para keturunan nabi Yakub yang terdiri dari 12 suku bangsa,dan keturunan Yakub itu disebut Israel, sedangkan keturunan Yahudi itu banyak berdiam di Amerika. Kalau saudara ada masalah dengan Maman mengapa jadi membenci Mimin,padahal Maman dan Mimin adalah pribadi yang tidak sama

 353. aan dk says:

  hidup adalah sebuah pilihan,setiap pilihan mengandung konsekwensi,apabila salah dalam memilih maka akan berakibat mati kekal (neraka)selamanya dan apabila benar di dalam menentukan pilihan maka akan berujung pada kehidupan damai sejahtera (sorga)kekal selamanya. Yang berhak menentukan pilihan adalah hak asasi manusia itu sendiri,keputusan ada pada diri masing2,dan orang lain adalah penyumbang saran saja, yang menentukan adalah manusia itu sendiri dan yang akan menerima upahnya juga manusia sendiri, maka apabila saudara islam are truth mengatakan mengakhiri koment ini,saya mengucapkan banyak terimakasih saudara telah mengakhiri perjumpaan ini dengan baik,saya suka berkomunikasi dengan saudara,begitulah selayaknya sebagai sesama ciptaan Tuhan,dengan saling menghargai dan toleransi kita akan dapat menemukan Tuhan yang sebenarnya,kerukunan adalah di atas segalanya,agama adalah cara orang mencari Tuhan,agama dan keyakinan hanya bisa di buktikan ketika kita sudah mati,kita yang masih hidup adalah sama2 tidak mengerti dan tidak bisa membuktikan keyakinan itu, karena keyakinan adalah sesuatu yang tidak kelihatan,maka sebelum manusia menentukan pilihan keyakinan untuk di yakini,maka kita perlu menggali lebih dalam lagi keyakinan kita itu, karena keyakinan kita itu kita arahkan pada Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya,Tuhan yang maha mengasihi,maha mengampuni,maha penyayang,Tuhan yang selalu menunjukan kebenaran kepada umat manusia,Tuhan yang tidak pernah menjerumuskan manusia kepada kesesatan,Tuhan yang selalu menolong manusia untuk menemukan Tuhan yang sejati,Tuhan yang memberikan sesuatu yang kekal,bukan sesaat,Tuhan yang mengajarkan kita untuk saling mengasihi terhadap sesama manusia,bukan yang mengadu domba sesama manusia,Dia tidak mengajarkan pada manusia untuk menghakimi sesamanya,Tuhanlah satu2nya Hakim Agung,manusia sama sekali tidak diberikan kewenangan untuk menghakimi sesamanya karena tidak ada manusia yang sempurna di mata Tuhan,karena jika terjadi penghakiman di antara sesama manusia maka manusia akan hidup di dalam saling menghakimi yang tidak ada selesainya,saya suka al maidah 82,terlebih jika kita dapat mengasihi semua manusia tanpa terkecuali, kiranya Tuhan memberkati islam are truth

 354. herman says:

  hello saya bernama herman rush dari melaka,saya adalah seorang penganut agama kristian dan saya tidak pernah menghina agama orang lain dan ianya jugak termasuk agama islam.kita sebagai manusia tidak bole menghina agama orang lain,ini kerana saya sebagai seorang yang beragama kristian tidak pernah menghina agama islam walaupun ianya bukan agama saya,malah saya lebih mempelajari tentang agama islam dengan mendalam.saya juga sentiasa berdoa untuk kesemua umat manusia dibumi ini supaya dosa2 kita dimaafkan oleh yang berbesar.agama kami tidak pernah sama sekali mengajar umatnya untuk berdoa untuk umatnya sendiri malah kami berupakan penyayang seperti tuhan jesus juga.saya juga sentiasa menyokong kawan2 saya yang beragama islam semasa mereka berpuasa dan sentiasa menghormati agama islam.

 355. Asyalamualaikum wrwb, kaula ku ALLAH SWT dikersakeun lahir didieu indonesia, bari ngaku can bisa sholat komo deui sembahyang, parandene kitu kaula teh geus yakin LA ILLAHA ILLALLAH teu aya deui pangeran nu wajib disembah anging ALLAH AZZA WAZZALLA, jeung teu aya deui nabi. Nabi kaula Kanjeung nabi MUHAMAD SAW. Cik atuh singdifikir heula lamun rek ceplak nyarita,sing eling lamun rek nyarios, tong ngahina ka kanjeungi Nabi MUHAMAD SAW!!!. Bilih benang ku azab ALLAH SWT. Cobian aos ku nu masih ngaku manusa? ,nu masih ngahina ka kanjeung nabi?, Regep keun kusia nu teu areling nu ngaku keneh manusa!!!. Shohibul hikayat na kanjeung nabi Yunus dina jero pejit lauk, nu masih keneh bisa hirup, jeung teu ereun tasbih muji ka ALLAH. Lamun dipake nalar ka zaman kiwari siganamah anjeuna tos tiasa nyiptakeun kapal selam. ngan hanjakal na sanes umat islam nu di pasihan elmu na. naon sababna? ….tong ngahina ka indonesia!!!!! komo deui kakanjeung nabi MUHAMAD SAW.!!! Sing emut sia,babadog leuleubok, teh di INDONESIA!!

 356. zaini says:

  Bibble menjelaskan umat kristian dikatakan bodoh kerana mereka tidak dapat mengenal tuhannya, bebal dan jahat ( Rujuk Bibble- ayat YEREMIA 4:22-23). Umat kristian juga tidak dapat menerima akan kehadiran Nabi selepas Jesus atas alasan ianya terdiri dari Bangsa Arab walau pun Bibble telah menjelaskan akan ada Nabi (Pesuruh Allah) selepas ketiadaan Nabi Isa (Jesus). Sila lihat Bibble YOHANES 16
  YESUS BERITAHU AKAN TERJADI ATAU WUJUDNYA PENOLONG (PERSURUH ALLAH – NABI & RASUL BARU) UNTUK MEMBIMBING UNTUK MENGENAL KEBENARAN MELALUI ROH QHUDUS

  BIBBLE – YOHANES 16: 7-15 (Pesanan atau amanat Yesus / Nabi Isa kepada murid-muridnya sebelum berlaku kejadian Penyaliban & Jesus diangkat ke langit)
  (16:7) Tetapi Aku mengatakan yang benar kepadamu: Lebih baik untuk kalian,
  kalau Aku pergi; sebab kalau Aku tidak pergi, Penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi kalau Aku pergi, Aku akan mengutus Dia kepadamu. (16:8) KALAU IA DATANG, IA AKAN MENYATAKAN KEPADA DUNIA ERTI SEBENAR DOSA, DARI APA YANG BENAR DAN DARI HUKUMAN ALLAH” . (16:9). Ia akan menyatakan bahwa tidak percaya kepada-Ku adalah dosa. (16:10) bahwa Aku benar, karena Aku pergi kepada Bapa dan kalian tak akan melihat Aku lagi. (16:11) dan bahwa Allah sudah mulai menghukum, sebab penguasa dunia ini sudah dihukum. (16:12) Banyak lagi yang mau Kukatakan kepadamu, namun sekarang ini kalian belum sanggup menerimanya.

  (16:13) Tetapi kalau Roh itu datang, yaitu Dia yang menyatakan kebenaran tentang Allah, kalian akan dibimbing-Nya untuk mengenal seluruh kebenaran. Ia tidak akan berbicara dari diri-Nya sendiri tetapi mengatakan apa yang sudah didengar-Nya, dan Ia akan memberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi di kemudian hari. (16:14) Ia akan mengagungkan Aku, sebab apa yang disampaikan-Nya kepadamu, diterima-Nya daripada-Ku. (16:15) Semua yang ada pada Bapa adalah kepunyaan-Ku. Itu sebabnya Aku berkata bahwa apa yang disampaikan Roh kepadamu, diterima-Nya dari Aku.”

  Umat kristian juga dikatakan bebal kerana membuat (memuliakan) patung-patung seperti patung Yesus (Nabi Isa) dan ibu Jesus iaitu Maria (Mariam) dan ada sesetengah umat kristian menyembah patung tersebut. Peringatan ini disampaikan oleh Allah di dalam Bibble – Ayat Keluaran 20:
  (20:1 ) Lalu Allah mengucapkan segala firman ini : [ 20:2 ] “Akulah TUHAN , Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir , dari tempat perbudakan. [ 20:3 ] Jangan ada padamu allah lain di hadapanKu [ 20:4 ] Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi.
  [ 20:5 ] Jangan sujud menyembah kepadanya (Patung) atau beribadah kepadanya, sebab Aku, TUHAN, Allahmu, adalah orang yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak -anaknya , kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang- orang yang membenci Aku,

  KESIMPULANNYA:
  UMAT KRISTIAN HARUS MENCARI KEBENARAN TEOLOGI YANG DIKEHENDAKI OLEH ALLAH S.W.T. YANG SEBENARNYA – IANYA ADA PADA AJARAN ISLAM DAN BUKAN AJARAN KRISTIAN.

 357. zaini says:

  Sdr. Jos Budiman – Di Dalam Bibble TIADA pengesahan dari Jesus atau Allah (God) bahawa agama Kristian adalah Agama Allah. Di dalam Bibble terlalu banyak ajaran Paulus DIDAPATI bertentangan dengan ajaran Jesus. SELAYAKNYA Kristian adalah ajaran Paulus dan BUKAN AJARAN JESUS. JIKA BEGITU Sedarlah Umat Kristian bahawa kamu BUKANLAH umat Jesus dan jangan berilusi Jesus akan jadi Sang Penyelamat kepada Umat Kristian yang egkar ajaran Jesus. (Kasihan kpd Sdr Jos Budiman yang gembira menjadi sesat dan minda gagal mencari kebenaran serta terpedaya dengan kelicikan ajaran Paulus)

 358. zaini says:

  Sdr. Jos Budiman – Sedarkah awak bahawa lebih mudah melihat KEPALSUAN BIBBLE berbanding Al-Qur’an. Bibble yang SEJELAS-JELASNYA begitu banyak hasil KARANGAN TANGAN Paulus (Manusia) yang awak angkat sebagai FIRMAN TUHAN?.

  “Tidak Sama Otak Yang Berfikir Dengan Otak Yang DIDOKTRIN & Dipaksa PATUH Dogma Ajaran Paulus”

  “Tidak Mungkin Jesus Redha Dan Terima Pengdustaan Ajaran Paulus”

  “Tidak mungkin Jesus Terima Umat Kristian Sebagai Umatnya”

  “Yang PASTI Kristian BUKAN AJARAN DAN AGAMA JESUS”

  JIKA BEGITU SYURGA JESUS BUKAN UNTUK UMAT KRISTIAN

  YANG PASTINYA SYURGA ADALAH HAK MILIK ALLAH DAN BUKAN HAL MILIK JESUS.

  Allah adalah lebih berkuasa dari Jesus

  Umat Islam adalah menerus ajaran agama Allah dan Bukannya umat Kristian.

  RENUNGAN:
  LOGIKNYA ALLAH MEREDHAI UMAT YANG PATUH KEPADA AJARANNYA DAN PASTINYA UMATNYA BUKANLAH UMAT KRISTIAN

  ADAKAH JESUS MEREDHAI UMAT KRISTIAN YANG GAGAL MELAKSANAKAN AJARAN JESUS DAN AJARAN SURUHAN ALLAH (IAITU TUHAN YANG DISEMBAH OLEH JESUS)????????

  • aan says:

   apa yang tertulis di atas tentang yohanes 16:1-15 sepertinya benar,…. benar??? tetapi perlu di lihat dari beberapa hal, yang pertama, tidak ada kata2 yang menyebutkan ratusan tahun lagi Aku akan mengutus Roh Penghibur, kasihan orang yang hidup di masa ratusan th itu dalam penantian yang tidak pasti. kedua: yaitu ayat 14: Ia akan memuliakan Aku,…”.Aku” adalah Yesus, siapakah yang di maksud akan datang tsb dan sosok yang di maksud adalah sosok yang memuliakan Yesus?….. Roh yang di maksudkan itulah adalah Roh yang akan menuntun manusia untuk memuliakan Yesus, Dia adalah ROH KUDUS. Ketiga, yang di di dalam yohanes 16:1-15 tidak ada penyebutan nama siapa(manusia) yang akan datang, jadi tidak menyebut nama siapa2. kita bisa pahami tentang Allah Bapa,Putra dan Roh Kudus yang ketiganya adalah satu, Allah Bapa di sorga telah mengosongkan diriNya turun ke dunia dalam diri Yesus yang di sebut Anak, lalu Yesus mengatakan dalam yohanes 16:7= ……Aku akan mengutus Dia kepadamu, kata “Dia” di tulis dengan huruf besar, artinya dia itu siapa? Dia adalah Tuhan sendiri, lalu Allah Bapa, Putra dan yang berikutnya adalah…… ROH KUDUS……, Roh Kudus adalah Roh nya Tuhan, jadi yang di maksud “Aku akan mengutus Dia, dia yang di maksut adalah ROH KUDUS/ROHnya TUHAN sendiri, lagian mengapa kalau Tuhan sendiri sudah datang ke dunia dalam diri Yesus kok mangutus nabi lagi, jadi kalau “Pemiliknya” sendiri sudah menyampaikan, itu tidak perlu di tegaskan sama anak buahnya lagi, nanti bisa gak jelas lagi, maka dunia ini akan dipimpin seterusnya oleh Tuhan melelui Roh Tuhan. Saudara Budiman sudah menemukan jalan yang benar,dia dituntun oleh Roh Kudus yang di janjikan Yesus itu

  • aan says:

   dengan demikian saudara zaini harus menunjukan taurat,jabur dan injil yang asli, agar yang saudara katakan bahwa Al Kitab orang kristen itu palsu, saudara tidak sekedar bicara saja, tapi berdasar fakta

 359. Sureib says:

  Semua yang menghina adalah berasal dari iblis

 360. Outstanding post however , I was wanting to know if you could
  write a litte more on this subject? I’d be very grateful if you could elaborate a
  little bit further. Thanks!

 361. Gan says:

  Manusia diberikan than akal lalu kita dapat menyampaikan pendapat berdasarkan akal Dan logik. Namun dalam half agama pads setiap agama panduannya adalah kitab nya. Jadi kalau bivara half agama maka ambil bukti atau sokongan Dari kitab .biar kitab ITU bicara Dan pertahankan kebenaran agama …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s